Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling

Het oordeel over sih’r en al-kahaanah en hetgeen daaraan gekoppeld is.

Sih'r Magie klDoor sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz.
Vertaald door Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net).

Deze verhandeling bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Het verbod op sih’r (magie) en kahaanah (toekomstvoorspelling)
Bescherming tegen sih’r
Genezing van sih’r
Ongeoorloofde genezing
Het oordeel over het vragen van magiërs en moesha’wiedzien

Alle lof is voor Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoten; Allahs zegeningen en vrede zijn met degene na wie geen profeet meer zal komen. Voorts.

Gezien de verspreiding van de charlatans de laatste tijd – zij die beweren genezers te zijn door zwarte magie (as-sih’r) te gebruiken, en/of zij die beweren de toekomst te kunnen voorspellen (al-kahaanah) – wens ik een advies te geven, omwille van Allah en voor Zijn dienaren. Op deze manier hoop ik de gevaren te verduidelijken, die dergelijke zaken met zich meebrengen voor zowel de Islaam als voor de moslims. De laatste tijden zijn deze zaken wijdverspreid in verschillende landen, waarbij zwakkeren – degenen die overmand zijn door onwetendheid – worden misbruikt. Men verbindt zich door deze zaken namelijk met anderen naast Allah de Verhevene en is zo ongehoorzaam aan de bevelen van Allah en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

 


Het verbod op sih’r (magie) en kahaanah (toekomstvoorspelling)

Steunend op Allah de Verhevene zeg ik: het is toegestaan om genezing te zoeken – dit gebaseerd op de consensus (idjmaa’) van de geleerden (‘oelamaa-e). Het is voor een moslim toegestaan om een arts te bezoeken om een lichamelijke aandoening te genezen, of om naar een chirurg, zenuwspecialist (etc.) te gaan, opdat de ziekte onderzocht en vervolgens genezen kan worden. Met behulp van de daarvoor bestemde geneesmiddelen, die wettelijk toegestaan en algemeen geaccepteerd zijn in de geneeskunde – dit behoort tot het gebruik maken van de toegestane middelen, hetgeen niet tegenstrijdig is aan het vertrouwen op Allah.

Allah de Verhevene en de Glorieuze heeft ziekten doen neerzenden en heeft tevens de bijbehorende genezing neergezonden. Echter, Allah de Verhevene heeft de genezing voor Zijn dienaar niet geplaatst in zaken die voor hem verboden zijn verklaard.

Het is voor een ziek persoon dan ook niet geoorloofd om naar zogenaamde toekomstvoorspellers te gaan die beweren de toekomst te kunnen zien, om zo te achterhalen wat voor ziekte men heeft; eveneens is het niet geoorloofd om te geloven in hetgeen wordt gezegd door deze mensen. Deze zogenaamde ‘toekomstvoorspellers’ beweren het onwaarneembare (al-ghayb) te kennen, of zij laten de djinn bij hen komen om middels hen bepaalde informatie over het onwaarneembare te verkrijgen. (#1) Deze mensen treden in ongeloof en dwaling wanneer zij beweren het onwaarneembare te kennen. Moeslim heeft overgeleverd in zijn authentieke verzameling dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die naar een toekomstvoorspeller gaat en hem naar iets vraagt, zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd worden.”

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: de duivels onder de djinn stijgen op naar de hemel en luisteren de gesprekken af van de engelen over wat er zal gaan gebeuren op de aarde aangaande overlijden, andere gebeurtenissen en onwaarneembare zaken. Zij geven dit nieuws door aan waarzeggers (die middels magie contact zoeken met de djinn) die het op hun beurt weer doorvertellen aan de mensen. Maar omdat de djinn slechts fragmenten horen van hetgeen de engelen tegen elkaar zeggen, mengen zij dit met leugens om er toch een samenhangend geheel van te maken: zozeer dat zij voor elk waar woord er zeventig valse woorden aan toevoegen. Dit betekent niet dat zij letterlijk zeventig woorden toevoegen. Arabieren gebruiken dit getal wanneer zij overdrijven, niet dat zij letterlijk zeventig of meer dan zeventig bedoelen. Met andere woorden, zij voegen vele valse woorden toe. Men kan contact zoeken met de djinn door middel van zwarte magie, glaasje draaien, Ouijabord, pendelen, enzovoort, wat h’araam (verboden) is in de Islaam. Het is zeer gevaarlijk om djinn op te roepen, omdat je niet weet of je met goede/eerlijke of slechte/leugenachtige djinn te maken gaat krijgen. Slechte djinn zullen hun best doen om de mens schade te berokkenen door hen tot ongeloof uit te nodigen, te achtervolgen, angstaanvallen teweeg te brengen enzovoort en zelfs zelfmoord te laten plegen. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Djinn bot

 

Tevens heeft Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaald dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die naar een waarzegger is gegaan en gelooft wat hij zegt, zal ongelovig zijn in datgene wat geopenbaard is aan Moh’ammed (Allahs vrede en zegeningen zijn met hem).” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en door de vier Ahloe s-Soenan.)

‘Imraan ibn H’oesayn (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Tot ons behoort niet degene die het kwade voorspelt, of voor wie het kwade voorspelt is, of die waarzeggerij heeft begaan, of voor wie waarzeggerij is gedaan, of die magie heeft gedaan, of gevraagd heeft magie voor hem te doen. Degene die naar een waarzegger is gegaan en hem geloofd heeft, is ongelovig in wat aan Moh’ammed is gezonden.’” (Overgeleverd door al-Bazzaar met een goede keten.)

Deze h’adieth vermeldt het verbod om naar een toekomstvoorspeller, magiër of sterrenwichelaar (#2) te gaan, of hen te vragen om iets te geloven: degene die dit doet, aan hem wordt de bestraffing beloofd. Het is verplicht voor de verantwoordelijken en degenen die aan de macht zijn om een verbod te vervaardigen voor wat betreft het bezoeken van toekomstvoorspellers, magiërs of andere personen die op markten dergelijke praktijken verrichten. Het is niet toegestaan om misleid te worden door hun waarheden in bepaalde zaken, noch door het grote aantal mensen die hen bezoeken. Zij zijn onwetend en het is de mensen niet toegestaan misleid te worden door dergelijke personen, omdat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het verboden heeft gemaakt om naar hen te gaan en in hen te geloven – deze handelingen bevatten groot onrecht, gevaarlijke resultaten en groot gevaar, nu deze mensen leugenaars zijn.

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: Aboe Qataadah zei hierover: “De schepping van de sterren is voor drie doelen, namelijk als decoratie van de (dichtstbijzijnde) hemel, als projectielen om de duivels mee te raken (die nieuws – dat wat de engelen tegen elkaar zeggen – uit de hemelen willen stelen) en als oriëntatiepunten om reizigers te leiden. Dus als iemand een andere interpretatie probeert te vinden, dan heeft hij zijn persoonlijke mening daarover gezegd, hij heeft een verkeerde poging gewaagd en verspilt slechts zijn inspanningen en belast zichzelf met wat buiten zijn beperkte kennis ligt.” (Vermeld in Tefsier Ibn Kethier bij aayah 67:5.) Zie het artikel Astrologie en horoscopen.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Astrologie

 

Deze ah’aadieth geven tevens aan dat toekomstvoorspellers en magiërs ongelovigen zijn, doordat zij beweren het onwaarneembare te kennen. Deze verklaring, het onwaarneembare kennen, maakt hen ongelovig doordat zij deze kennis niet kunnen verkrijgen behalve door het dienen en aanbidden van de djinn, naast Allah de Verhevene. Het nemen van deelgenoten naast Allah is overduidelijk een handeling die hen buiten de oevers van de Islaam plaatst, zoals dit duidelijk wordt uit de Qor-aan en Soennah. Degene die gelooft dat zij het onwaarneembare kunnen weten, voor hem geldt hetzelfde oordeel als zij die zich hiermee gemengd hebben en waarvan de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) afstand genomen heeft. Het is voor moslims niet toegestaan om te geloven in hun bewering, dat het dragen van een amulet genezing kan brengen, noch is het toegestaan om te geloven of zich te onderwerpen aan de mythes die zij praktiseren – dit alles behoort tot de magie en het misleiden van mensen. Degene die tevreden is over dergelijke zaken, heeft hen geholpen met hun dwaling en ongeloof.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Hem zijn de sleutels van al-ghayb [het onwaarneembare (#3)], niemand kent deze behalve Hij…” [Soerat al-An’aam (6), aayah 59.]

<<<(#3) Noot uwkeuze.net: het onwaarneembare (al-ghayb) is datgene wat de zintuigen niet kunnen waarnemen en wat het menselijke verstand overstijgt en wat slechts door de vertellingen van de profeten (vrede zij met hen) geweten kan worden. (Tefsier al-Qaasimie.)>>>

Bovendien is het voor moslims niet toegestaan om naar toekomstvoorspellers te gaan om te vragen met wie zijn zoon, of een naaste, gaat trouwen; eveneens is het niet toegestaan om te vragen wat er aan geheimen plaatsvindt tussen echtgenoten, ongeacht of dit uit liefde en barmhartigheid of uit vijandigheid en tegenstrijdigheid (etc.) geschiedt. Deze kennis behoort namelijk tot het onwaarneembare, waarvan enkel Allah op de hoogte is.

Sih’r (magie) behoort tot de verboden zaken die tot ongeloof (koefr) leiden, zoals Allah de Verhevene in soerat al-Baqarah zegt over de twee engelen (Nederlandstalige interpretatie): “…En zij (de twee engelen) onderwezen niemand voordat zij zeiden: ‘Waarlijk, wij zijn slechts een beproeving, word dus niet ongelovig (door deze magie van ons te leren).’ Vervolgens leerden zij van hen hetgeen waarmee scheiding veroorzaakt werd tussen de echtgenoot en zijn echtgenote, doch zij schaadden daarmee niemand behalve met de Toestemming van Allah. En zij leerden wat hen zou schaden en niet wat hen zou baten. En bij Allah! Zij wisten werkelijk dat er geen aandeel in het Hiernamaals is voor wie het (de magie) kocht (ten koste van de waarheid). En verachtelijk is hetgeen waarvoor zij zichzelf verkochten, als zij het maar wisten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 102.]

Deze edele aayah duidt aan dat magie ongeloof (koefr) is en dat de magiërs scheiding veroorzaakten tussen de partners, alsook het feit dat magie op zichzelf geen invloed noch schade kan berokkenen. Maar dat alles dat door de Wil van Allah in Zijn schepping en volgens Zijn lotsbestemming geschiedt, invloed kan hebben, omdat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) Degene is Die het goede en het slechte heeft geschapen.

De schade die deze bedriegers veroorzaken door wat zij aan kennis van de polytheïsten hebben geërfd en daarmee mensen met zwak verstand misleiden, is bij Allah te veel geworden: deze woorden wekken een heel erg slechte indruk, Verheven is Allah boven hetgeen wij denken bij het lezen hiervan. Tot Allah behoren wij en tot Allah keren wij terug en Allah is voor ons genoeg en Hij is het beste toevertrouwen.

De (genoemde) aayah verwijst ook naar het feit dat degenen die magie bedrijven zaken leren die hen zullen schaden en niet baten en dat zij bij Allah geen aandeel tot een kans zullen hebben in Zijn Barmhartigheid. De aayah bevat tevens een gevaarlijke waarschuwing die verwijst naar hun ondergang in dit leven en het volgende, en dat zij hun zielen voor een goedkope prijs hebben verkocht, daarom heeft Allah de Verhevene hen als slecht beschreven, door te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “…En verachtelijk is hetgeen waarvoor zij zichzelf verkochten, als zij het maar wisten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 102.]

We vragen Allah gezondheid en bescherming tegen al het verderf en het slechte dat magiërs, toekomstvoorspellers en de rest van de charlatans veroorzaken. Ook vragen wij de Glorieuze om de moslims te beschermen tegen het verderf dat zij veroorzaken, en dat Hij de leiders van de moslims steunt om voor hen te waarschuwen en Zijn oordeel over hen toe te passen, opdat Zijn dienaren van hen en hun schade verlost zullen worden – Hij is de Vrijgevige, de Meest Edele.

 


Bescherming tegen sih’r

Allah de Glorieuze heeft voor Zijn dienaren bepaalde middelen beschikbaar gesteld, opdat zij beschermd kunnen worden tegen de slechte invloeden van magie, zelfs voordat deze plaatsvinden. Daarnaast heeft Allah de Verhevene Zijn dienaren verduidelijkt hoe zij de negatieve gevolgen van magie kunnen genezen, nadat deze hebben plaatsgevonden. Dit uit Barmhartigheid en zorg van Hem voor hen.

Hier volgen een aantal zaken waarmee men zich kan beschermen tegen zwarte magie, alvorens dit plaatsvindt en vervolgens worden enkele middelen besproken om negatieve gevolgen van magie te genezen, nadat men hierdoor is getroffen. Uiteraard worden enkel de methoden besproken die toegestaan zijn om toe te passen.

Wat betreft de middelen om het gevaar van de sih’r tegen te gaan, voordat dit plaatsvindt:

De belangrijkste methode is: het zich beschermen met de adzkaar en smeekbeden en het toevlucht zoeken bij Allah, hetgeen allemaal authentiek overgeleverd is. Onder deze toepassing, d.w.z. het reciteren van de smeekbeden (etc.) valt ook Aayatoe l-Koersie (2:255) die men kan reciteren na ieder verplicht gebed, nadat men de gangbare smeekbeden heeft opgenoemd na de salaam. Men dient deze aayah tevens te reciteren voor het slapengaan. Aayatoe l-Koersie is namelijk de machtigste aayah van de Nobele Qor-aan:

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“Allah, er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, al-H’ayy (de Eeuwig Levende), al-Qayyoem (de Zelfbestaande, de Onderhouder). Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem alleen behoort wat er in de hemelen en wat er op aarde is. Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming!? Hij weet wat voor hen is (de toekomst) en wat achter hen is (het verleden). En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn koersie strekt zich uit over de hemelen en de aarde, en het waken daarover vermoeit Hem niet. En Hij is al-‘Aliyy (de Allerhoogste), al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

<<<Noot uwkeuze.net: zie het artikel Aayatoe l-Koersie waar enkele voordelen van Aayatoe l-Koersie genoemd worden.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Aayatoe l-Koersie voordelen

 

Het reciteren van soerat al-Ikhlaas (112):

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ , اللَّهُ الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

“Zeg (o Moh’ammed): ‘Hij is Allah, de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niets is gelijkwaardig aan Hem.’” [Soerat al-Ikhlaas (112).]

Het reciteren van soerat al-Falaq (113):

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ , مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ , وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ , وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ , وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“Zeg (o Moh’ammed): ‘Ik zoek toevlucht bij de Heer van het ochtendgloren. Tegen het kwaad van hetgeen Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de nacht wanneer hij aanbreekt (met zijn duisternis). En tegen het kwaad van an-naffaathaatie (#4) in knopen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer hij jaloers is (#5).’” [Soerat al-Falaq (113).]

<<<(#4) Noot uwkeuze.net: an-naffaathaatie zijn de vrouwelijke maar ook mannelijke magiërs die knopen strikken en daarin blazen met een beetje speeksel en die bepaalde spreuken lezen waarin de namen van de satans verheerlijkt worden. Zij doen dit meerdere malen om mensen met magie te beïnvloeden. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.)>>>

<<<(#5) Noot uwkeuze.net: zie het artikel Jaloezie en het boze oog.>>>

Het reciteren van soerat an-Naas (114):

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ , مَلِكِ النَّاسِ , إِلَهِ النَّاسِ , مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ , الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ , مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

“Zeg (o Moh’ammed): ‘Ik zoek toevlucht bij de Heer van de mensheid. De Koning van de mensheid. De God van de mensheid. Tegen het kwaad van de influisteraar (de satan) die zich terugtrekt (uit het hart nadat men Allah gedenkt). Degene die fluistert in de borstkassen (harten) van de mensheid. Door (satans van onder) de djinn en de mensheid.’” [Soerat an-Naas (114).]

Men dient deze soewar te reciteren na ieder verplicht gebed en tevens aan het begin van de dag en na het fadjr-gebed en aan het begin van de avond na het maghreb-gebed en voor het slapengaan. Ook dient men de laatste twee verzen van soerat al-Baqarah (namelijk 285-286) aan het begin van de avond te reciteren. (Zie het artikel De zegeningen van aayah 2:285-286.)

Het is authentiek overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die Aayatoel-Koersie heeft gereciteerd in de avond, Allah zal hem beschermen en geen shaytaan zal hem naderen tot de ochtend.”

En er is tevens authentiek overgeleverd dat hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die de twee aayaat van het laatste gedeelte van soerat al-Baqarah in de avond reciteert, het zal voldoende voor hem zijn.” De betekenis hiervan, en Allah weet het beste, is dat dit een bescherming zal zijn voor hem tegen al het kwade.

 


Genezing van sih’r

Tot de middelen om genezing te vinden van sih’r, is het meerdere malen reciteren van het zoeken van toevlucht, waarbij men zegt:

أَعُـوذ ُبِكَلِمَـاتِ اللّهِ التّـامَّـاتِ مِنْ شَـرِّ مَا خَلَـق”  – ثلاثاً – إِذَا أَمْسَى “

A’oedzoe biekaliemaatie Allaahie ttaammaatie mien sharri maa khalaq.”

“Ik zoek toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah tegen het kwade, dat Hij geschapen heeft.” (Reciteer dit drie keer in de avond in het Arabisch.)

Dit dient men in de avond en overdag te reciteren en bij het zich verplaatsen naar elk huis of wanneer men zich bevind in een woestijn, in de lucht of ter zee. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft namelijk gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die op een plaats komt en zegt: “A’oedzoe biekaliemaatie llaahie ttaamaatie mien sharrie maa khalaq,’ niets zal hem schaden totdat hij vertrekt van zijn verblijfplaats.”

Ook behoort de volgende smeekbede tot de middelen ter genezing, door dit aan het begin van de avond en aan het begin van de dag drie keer te reciteren:

بِسـمِ اللهِ الذِي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَـاءِ وَهُـوَ السّمـيعُ العَلِـيمُ.” – ثلاثاً “

Bismiellaahie lladzie laa yadhorroe ma’a smiehie shay-oen fie l-ardhie wa laa fie ssamaa-e wa hoewa ssamie’oe l’aliem.”

“In de Naam van Allah, Die met Zijn Naam niets op aarde en niets in de hemel schade berokkent en Hij is de Alhorende, de Alwetende.” (Reciteer dit drie keer in het Arabisch.)

<<<Noot uwkeuze.net: profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die dit drie keer elke ochtend reciteert, zal niet worden getroffen door enig ellende voor de avond en degene die dit drie keer in de avond reciteert zal niet worden overvallen door enig ellende voor de ochtend.” (Aboe Daawoed 4/323, at-Tirmidzie 5/465, Ibn Maadjah 2/332, Ah’mad. Zie Sah’ieh’ Ibn Maadjah 2/332. De keten van overleveraars is goed gekwalificeerd door de geleerde Ibn Baaz in Toeh’mad al-Akhyaar blz.39.)>>>

Dit is allemaal aangeraden door de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en een middel ter bescherming tegen al het kwade.

Deze smeekbeden en gedenkingen om toevlucht bij Allah te zoeken, zijn belangrijke middelen tegen het kwade van sih’r en dergelijke, althans voor degene die zich met oprechtheid, geloof en vertrouwen op Allah aan de voorschriften houdt. Het zijn tevens belangrijke wapens om sih’r te verwijderen nadat men hierdoor is getroffen, waarbij men zich nog meer dient te wenden tot Allah en Hem te vragen – Glorieus is Hij – om genezing te schenken en de schade te verwijderen.

Tot de smeekbeden, die authentiek van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) overgeleverd zijn, om sih’r en andere ziekten te genezen en waarmee hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de metgezellen genas, behoort:

“اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أذْهِبِ البَاسَ، اِشْفِ أنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفاءَ إِلاَّ شِفاؤُكَ شِفاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً”

Allaahoemma rabban-naas adz-hiebie l-ba-es, ishfie anta s-shaafie, laa shiefaa-a iellaa shiefaa-oek shiefaa-an laa yoeghaadieroe saqaman.”

“O Allah, Heer van de mensen, verwijder het schadelijke, genees, U bent de Genezer, er is geen genezing behalve Uw genezing, een genezing die de ziekte doet verwijderen.” (Men dient dit drie keer te zeggen.)

En tot deze smeekbeden behoort de roeqya (smeekbeden en Qor-aanverzen die het kwade opheffen met de Wil van Allah) die Djibriel (vrede zij met hem) bij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gebruikt:

“بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك”

Bismiellaah oerqieka mien koellie shay-e yoe-edzieka wa miena sharrie koellie nafsien aw ‘aynie h’aasidien, Allaahoe yoeshfieka bismiellaahie oerqieka.”

“In de Naam van Allah, ik verricht roeqya voor jou, van alles wat jou schaadt, alsook van alle kwade zielen, of een jaloers oog, moge Allah zal je genezen, in de Naam van Allah, ik verricht roeqya voor jou.” (Men dient dit drie keer te reciteren.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

(Zie Madjmoo’ Fataawa wa Maqaalaat al-Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, vol. 8.)

Ook is het mogelijk om sih’r te genezen door de volgende methode te gebruiken, die gebruikt dient te worden als genezing voor een man wanneer hij geen geslachtsgemeenschap meer kan hebben met zijn vrouw: het nemen van zeven (7) lotusbladeren, deze malen met een steen of iets dergelijks en vervolgens deze gemalen bladeren in een emmer met water doen waarna men zich ermee wast, alvorens eerst het volgende gereciteerd te hebben: “Aayatoe l-koersie”, Qoel yaa ayyoeha lkaafieroen… (soerat al-Kaafieroen), Qoel Hoewa Allaahoe Ah’ad… (soerat al-Ikhlaas), Qoel a’oedzoe bierabbiel-falaq… (soerat al-Falaq), Qoel a’oedzoe bierabbien-naas… (soerat an-Naas) en tevens de aayaat over sih’r die in soerat al-A’raaf terug te vinden zijn, waarbij Allah de Glorieuze zegt:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ , فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ

“En Wij openbaarden aan Mozes: ‘Werp jouw staf,’ waarna die hetgeen zij vervalsten opslokte. Aldus geschiedde de waarheid en werd hetgeen zij gewoon waren te doen teniet gedaan. Aldus werden zij daar verslagen en zij keerden gekleineerd terug.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 117-119.]

En ook de volgende verzen uit soerat Yoenoes, waarin de Glorieuze zegt:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ , فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ , فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ , وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“En de farao zei: ‘Breng mij elke geroutineerde magiër.’ En toen de magiërs kwamen, zei Mozes tegen hen: ‘Werp wat jullie willen werpen!’ Toen zij (de magiërs) hadden geworpen, zei Mozes: ‘Waar jullie mee zijn gekomen is tovenarij! Waarlijk, Allah zal het teniet doen. Waarlijk, Allah laat de werken van de verderfzaaiers niet slagen. En Allah zal de waarheid met Zijn Woorden bewerkstelligen, ook al haten de misdadigers (ongelovigen, polytheïsten en zondaren) dit.’” [Soerat Yoenoes (10), aayah 79-82.]

En de verzen uit soerat Taa Haa:

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى , قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى , فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى , قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى , وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

“Zij zeiden: ‘O Mozes! Of jij werpt of zijn wij het die als eerste werpen?’ Hij (Mozes) zei: ‘Nee! Werp maar!’ Hun touwen en hun stokken leken daarna voor hem voort te bewegen, door hun tovenarij. Daarop voelde Mozes angst in zichzelf. Wij (Allah) zeiden: ‘Vrees niet! Waarlijk, jij zult zeker de overwinnaar zijn. En werp wat in jouw rechterhand is (de staf), het zal hetgeen zij maakten opslokken. Waarlijk, wat zij maakten is slechts de list van een magiër. En de magiër zal niet succesvol zijn, waar hij ook is.’” [Soerat Taa Haa (20), aayah 65-69.]

Nadat men dit gereciteerd heeft in het water, dient men er drie slokken van te drinken en een bad te nemen met het resterende water; hiermee zal het kwade worden opgeheven, in shaa-a Allaah. Het is mogelijk dat men dit meerdere keren moet herhalen zodat het kwade opgeheven zal worden, in shaa-a Allaah.

Het behoort tevens tot de methoden om genezing van sih’r te zoeken – en dit is de beste manier tot genezing – om zich in te spannen om de plaats te vinden waar de sih’r is opgeslagen, ergens in het land of op een berg en dergelijke, waarna men dit vernietigt, zodat de sih’r ongeldig gemaakt wordt.

Dit is hetgeen dat in ons vermogen ligt, wat betreft het verduidelijken van de middelen waarmee men zich tegen sih’r kan beschermen en waarmee sih’r genezen kan worden, en Allah is Degene Die succes geeft.

 


Ongeoorloofde genezing

Wat betreft de genezing van sih’r door wat de magiërs doen, door toenadering te zoeken bij djinn door offers voor hen te slachten en dergelijke, dit is niet toegestaan, omdat dit behoort tot de werken van de shaytaan en het behoort zelfs tot de grote shirk, hetgeen waar men afstand van dient te nemen. Het is tevens niet toegestaan om genezing van sih’r te zoeken door “toekomstvoorspellers” te vragen en te handelen naar wat zij zeggen, omdat zij ongelovig zijn geworden door hun praktijken, en omdat zij leugenaars en grote zondaren zijn, die het onwaarneembare (al-ghayb) beweren te kennen en de mensen op deze wijze misleiden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons gewaarschuwd tegen het bezoeken van deze mensen en hen te geloven, zoals wij eerder hebben verduidelijkt aan het begin van dit artikel. Er is authentiek overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gevraagd werd over an-noeshrah, waarna hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het is van het werk van de shaytaan.” (Overgeleverd door Ah’mad en Aboe Daawoed met een goede keten.)

An-Noeshrah is het genezen van degene die getroffen is door sih’r, en de noeshrah die de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bedoelde is datgene wat de mensen van al-djaahielieyyah begingen, namelijk het vragen van de magiër om de sih’r ongeldig te maken of het te genezen door een andere sih’r te gebruiken.

Wat betreft het genezen van de sih’r met de roeqya, de wettelijke smeekbeden om toevlucht bij Allah te zoeken en de toegestane medicijnen: dit is toegestaan en mogelijk, zoals eerder duidelijk is gemaakt. De geleerde Ibn al-Qayyiem en sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn H’assan in Fat-h’ al-Madjied (moge Allah hen beiden genadig zijn) en andere geleerden, hebben dit duidelijk gemaakt.

En Allah is Degene Die gevraagd wordt om de moslims te beschermen en hen te genezen van al het kwade, en dat Hij hun religie behoudt, en hen begrip geeft over Zijn religie, en hen beschermt tegen al hetgeen tegenstrijdig is aan Zijn wetgeving. En Allahs vredesgroeten en prijzingen zijn met Zijn dienaar en boodschapper Moh’ammed, en met zijn familieleden en metgezellen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Het oordeel over het vragen van magiërs en moesha’wiedzien

Vraag: in een aantal streken van Jemen bevinden zich een aantal mensen die zich as-saadah noemen. Zij komen met een aantal zaken die tegenstrijdig zijn aan de religie, zoals as-sha’wadzah (goochelen, illusie) en dergelijke. Zij beweren dat zij in staat zijn om mensen te genezen van zware ziektes. Zij bewijzen dit door zichzelf bijvoorbeeld te steken met messen, of door hun tongen eraf te snijden en deze vervolgens te herstellen tot de oude staat, zonder dat er een wond achterblijft, of iets dergelijks. Sommigen van hen verrichten de dagelijkse gebeden en anderen niet; zij huwen van anderen stammen en staan niemand toe om van hun stammen te huwen; wanneer zij een smeekbede doen voor een zieke zeggen zij: “O Allah! O die-en-die,” en roepen hun voorvaders op.

Vroeger hadden deze mensen een hoge positie bij de mensen, maar tegenwoordig zijn mensen het niet met elkaar eens over hun toestand. Wat is het religieuze oordeel over zulke mensen?

Antwoord: deze mensen en anderen die hierop lijken, zoals een aantal sofisten, zij die vreemde bewegingen verrichten, behoren tot de toekomstvoorspellers waarover de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die naar een toekomstvoorspeller gaat en hem iets vraagt, zijn gebed zal de komende 40 dagen niet geaccepteerd worden.” Dit omdat zij beweren het onwaarneembare te kennen, en omdat zij de djinn dienen, hen aanbidden en mensen misleiden door allerlei soorten van sih’r die zij begaan, waarover Allah verteld heeft in het verhaal van Moesaa (vrede zij met hem) en Fir’awn.” [Zie bijvoorbeeld soerat al-A’raaf (7), aayah 116.]

Het is niet toegestaan om naar hen toe te gaan om iets te vragen, aangezien men in dat geval valt onder de bovenstaande h’adieth alsook de h’adieth waarin de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die naar een toekomstvoorspeller gaat en gelooft in wat hij zegt, hij zal ongelovig zijn in hetgeen aan Moh’ammed neergezonden is.” En in een andere versie (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die naar een toekomstvoorspeller gaat en gelooft in wat hij zegt, hij zal ongelovig zijn in wat aan Moh’ammed geopenbaard is.”

Wat betreft het feit dat zij steun zoeken bij anderen naast Allah, en dat zij beweren dat hun voorvaderen en voorgangers invloed hebben op het universum en zieken genezen, of dat zij de smeekbeden verhoren ook al zijn zij gestorven en afwezig: dit behoort allemaal tot het ongelovig zijn in Allah en het is dan ook een vorm van grote shirk. Het is verplicht om hen hierop af te wijzen en niet naar hen te gaan en hen niet te vragen en ook niet te geloven. In dit werk treffen zij namelijk daden van toekomstvoorspellers en van polytheïsten aan, die anderen naast Allah aanbidden en die steun vragen aan anderen naast Allah, zoals de djinn, de doden, anderen waarvan zij beweren dat zij hun voorvaderen en voorgangers zijn en anderen waarvan zij beweren dat zij geliefden zijn van Allah en speciale gaven hebben. Dit zijn werken die behoren tot de sha’wadzah, en toekomstvoorspellers die afgewezen worden door de pure wetgeving.

Wat betreft de afgekeurde handelingen die zij verrichten, zoals het zich steken met messen en het afsnijden van hun tongen, dit behoort tot het misleiden van mensen. Dit zijn allemaal vormen van verboden sih’r, die in de teksten van al-Kietaab (de Qor-aan) en Soennah verboden zijn gesteld en waarvoor gewaarschuwd is. Geen enkele verstandige persoon zou zich dan ook inlaten met deze misleiding en het is tevens hetgeen Allah de Verhevene zegt over de magiërs van Fir’awn (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Mozes) zei: ‘Nee! Werp maar!’ Hun touwen en hun stokken leken daarna voor hem voort te bewegen, door hun tovenarij.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 66.]

Deze mensen hebben alles begaan, sih’r (magie), sha’wadzah (goochelen, illusie), al-kahaanah (toekomstvoorspelling), grote shirk (polytheïsme), het zoeken van steun bij anderen naast Allah, het vragen van hulp aan anderen naast Allah, het beweren het onwaarneembare te kennen, alsook beweren invloed te hebben op het universum. Dit zijn allemaal vormen van grote shirk en duidelijk ongeloof (koefr) en daden die tot sha’wadzah behoren die Allah verboden heeft verklaard, en het behoort tevens tot het beweren het onwaarneembare te kennen, zoals Allah de Glorieuze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed): ‘Niemand in de hemelen en de aarde kent al-ghayb (het onwaarneembare) behalve Allah…’” [Soerat an-Naml (27), aayah 65.]

Het is een plicht voor alle moslims die de toestand van deze mensen kennen, om hen te waarschuwen en hen te verduidelijken wat voor slechte handelingen zij begaan en dat dit een grote zonde is en indien zij zich in islamitische landen bevinden, dienen zij voorgeleid te worden aan de heersers, zodat zij bestraft worden met de straf die zij verdienen om hun kwaad te stoppen en de moslims te beschermen tegen misleidingen en bedrog.

En Allah is de bron van succes.

 

Relevante artikelen:

Jaloezie en het boze oog

Astrologie en horoscopen

Vormen van koefr en shirk

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan