Sekten in de islam

Geen religie roept haar volgelingen op tot eenheid zoals de islam dat doet.
Geen volgelingen van een religie zijn zo verdeeld zoals moslims dat zijn.

sekten-in-de-islam-klSamengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Hieronder treft u een verzameling artikelen aan die betrekking hebben op sekten in de islam. Daarna volgt enige informatie over:

1.) De verdeeldheid van de islamitische oemmah in 73 sekten

2.) De uitmuntende eigenschappen van de Geredde Groep

Deze informatie is afkomstig uit het boek Wetsoordelen over de zuilen van de Islaam (fataawaa arkaan-oel-Islaam), Deel 1: Wetsoordelen over de geloofsleer (fataawaa al-‘aqiedah), van sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

 

Artikelen:

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Waar is Allah? – Een weerlegging van o.a. de Jahmiyyah. (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De shia (sheikh Ibn Baaz, sheikh Saalih’ al-Fawzaan en Islam Q&A)

Weerlegging van de koranieten en het Koranisme (Dr. ‘Oethmaan ibn Moe’allim Mahmoed ibn Shaykh ‘Alie)

De realiteit van Soefisme in het licht van de Qor-aan en Soennah (het maandblad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah)

De Moe’tazilah (uit het boek Uitleg van Aayatoe l-Koersie van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

De Ash’aries – al-Ashaa’irah (samengesteld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Khawaaridj – het kharidjisme (uit het boek Uitleg van Aayatoe l-Koersie van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, aangevuld door uwkeuze.net)

Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj – een oud debat, maar wijze lessen (al-Jumuah Magazine)

Qadiyaanisme in het licht van de Islaam (over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap) (sheikh Mohammed Salih Al-Munajjid)

Wahhabisme ontmaskert (uit het blad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah)

Wij zijn de meerderheid, dus op de waarheid! (Abu Hoedayfah)

Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

O moslims, wees niet verdeeld! (video)

Broeder- & zusterschap in de Islaam (diverse artikelen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer) (sheikh Naasir al-‘Aql)

(Lees verder onder de afbeelding.)

sekten-in-de-islam-wp

 

De verdeeldheid van de islamitische oemmah in 73 sekten

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) informeerde ons in een overlevering die authentiek van hem is overgeleverd, dat de joden opsplitsten in 71 sekten, de christenen in 72 sekten en dat deze gemeenschap (de moslims) opgesplitst zullen worden in 73 sekten, en dat al deze sekten in het Vuur zullen zijn behalve één; en zij zijn degenen die het pad van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) volgen. [Overgeleverd door Aboe Daawoed in het Boek van Soennah (4596), door at-Tirmidzie in het Boek van Iemaan (2642) en door Ibn Maadjah in het Boek van Fitan (3991)]

Deze groep is de Geredde Groep die in dit leven gered is van bida’ (innovaties) en die in het Hiernamaals gered zal worden van het Vuur (de Hel). Dit zal de Zegevierende Groep zijn die tot aan het Laatste Uur zullen heersen in het hoog houden van het Woord van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij).

Sommige mensen hebben geprobeerd deze 73 sekten te specificeren en wie van hen de waarheid volgt en welke zich op de valsheid bevinden. Zij hebben de vernieuwers in vijf categorieën verdeeld en voor elke categorie takken aangegeven om aan het aantal te komen dat door de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gespecificeerd is. Anderen achten het beter om hen niet op te sommen, omdat deze sekten niet de enige sekten zijn die zijn afgeweken. In feite wijken tegenwoordig meer mensen af dan voorheen en er zijn andere sekten ontstaan nadat deze 72 zijn bepaald. Zij zeggen dat dit aantal niet stopt en dat het niet mogelijk is het einde te kennen, behalve aan het einde der tijden wanneer het Uur bewerkstelligd zal worden.

Het is daarom passender om te generaliseren wat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gegeneraliseerd heeft en te zeggen dat deze gemeenschap in 73 sekten verdeeld zal raken die allemaal in het Vuur zullen zijn behalve één. Wij zeggen dat al diegenen die in tegenspraak zijn met hetgeen gevolgd werd door de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) behoren tot die sekten.

Het is goed mogelijk dat de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verwees naar de voornaamste sekten, van wie we er nu niet meer dan tien kennen. Het kan ook zijn dat hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verwees naar de voornaamste sekten samen met hun zijtakken, zoals sommigen dat zien. En bij Allah is alle kennis hierover.

(Lees verder onder de afbeelding.)

sekten-kennis-wp

 

De uitmuntende eigenschappen van de Geredde Groep

De meest uitmuntende eigenschap van de Geredde Groep is het vasthouden aan het pad van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) aangaande geloofsovertuigingen (‘aqiedah), aanbidding (‘ibaadah), karakter (shakhsiyah) en gedrag (akhlaaq). We zien dat de Geredde Groep zich in al deze vier aspecten onderscheidt:

1.) Aangaande geloofsovertuigingen ziet men hen zich vastklampen aan de tawh’ied (het toeschrijven aan Eenheid) van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) op het gebied van aanbidding, Heerschap en Zijn Namen en Eigenschappen, in overeenstemming met wat bevolen is door het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).

2.) Aangaande aanbidding zien we dat deze groep zich onderscheidt wegens hun totale naleving en toepassing van de manier van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (oftewel de Soennah) aangaande daden van aanbidding in al hun vormen, eigenschappen, aantallen, tijdstippen, plaatsen en hun redenen. Zij vernieuwen niets in de religie van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). (#1) Integendeel, zij gedragen zich op de beste manier ten opzichte van Allah Ta’aalaa en Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem); zij plaatsen zich niet boven Allah Ta’aalaa en Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) door enige daad van aanbidding die niet door Allah Ta’aalaa uitgevaardigd is toe te voegen (aan de religie).

<<<(#1) Noot van de vertaler: d.w.z. dat men spreekt over Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zonder kennis waardoor men onjuistheden over Hem en Zijn religie verspreidt en dus vernieuwingen in de religie invoert. Toevoegingen (innovaties) in de religie zonder geldig bewijs worden bida’ (enkelvoud: bid’ah) genoemd en zijn niet toegestaan. Het toevoegen van nieuwe geloofsleerstellingen en/of rituelen in de Islaam, die noch de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), noch zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) hebben voorgeschreven of gedaan, is verboden (h’araam). Er bestaat ook geen zogenaamde “goede bid’ah”, want dan zeg je met andere woorden dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vergeten is iets goeds mede te delen, en dat is onjuist omdat Allah Ta’aalaa met hem de religie voltooide en volmaakte. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Deze dag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunst op jullie volledig gemaakt…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 3.] Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “…Ik zal zeggen: ‘Zij behoren tot mij (oftewel, zij zijn mijn volgelingen).’ Er zal gezegd worden: ‘Jij weet niet wat zij innoveerden in de religie na jou.’ Dan zal ik zeggen: ‘Ver verwijderd, ver verwijderd (van genade), diegenen die (hun religie) veranderden na mij.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, h’adieth nr. 585, Vol. 8.) Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).>>>

3.) Ook op het gebied van karakter vallen zij op door hun goede karaktereigenschappen, zoals hun grote verlangen naar het goede voor de moslims, hun openhartigheid, vrolijke gezichten, goede manier van spreken, gulheid (niet alleen qua geld, maar ook qua tijd etc.), dapperheid en andere nobele kenmerken en eigenschappen.

4.) Wat betreft gedrag en omgang ziet men dat zij de mensen behandelen met eerlijkheid en openheid; de twee kenmerken waar de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) naar verwees met zijn woorden (Nederlandstalige interpretatie): “Bij een zakelijke onderhandeling hebben beide partijen het recht om het te annuleren zolang zij nog niet uit elkaar gegaan zijn. En als zij de waarheid spreken en alles duidelijk maken (geen gebreken of addertjes onder het gras verbergen etc.), dan zullen zij gezegend zijn in hun handelsovereenkomst. Maar als zij liegen en (iets) verbergen, dan zal de zegening van hun handelsovereenkomst uitgewist worden.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie in “Het Boek over Verkoop”, in het hoofdstuk: “Als beide partijen bij een zakelijke onderhandeling eerlijk zijn en niets verbergen en handelen in goed vertrouwen” (2079). Ook overgeleverd door Moeslim in “Het Boek over Verkoop”, in het hoofdstuk: “Eerlijk en openheid in zakelijke transacties” (1532).] (Zie het artikel Verboden zakelijke transacties.)

Een tekortkoming in deze eigenschappen plaatst een persoon niet (noodzakelijkerwijs) uit de Geredde Groep, maar iedereen zal op een niveau zijn in overeenstemming met zijn daden. Echter, een tekortkoming in zaken van tawh’ied, bijvoorbeeld een gebrek in ikhlaas (het verrichten van daden oprecht voor Allah – oprechtheid, zuivere intentie), kan iemand uit de Geredde Groep plaatsten. (Zie o.a. het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden.) Evenzo kan het begaan van innovaties iemand buiten de Geredde Groep plaatsen.

Wat betreft de kwestie van karakter en gedrag, een gebrek daarin plaatst iemand niet buiten deze groep, hoewel het iemands status kan verminderen.

Wellicht hebben we een (gedetailleerde) toelichting nodig aangaande de kwestie van karakter. Onderlinge solidariteit en verenigd zijn op de waarheid behoren tot de belangrijkste aspecten van goed karakter, zoals Allah de Verhevene ons dat oplegt met Zijn Woorden (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) verordende voor jullie de religie welke Hij aan Noeh’ (Noah) opdroeg en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben (o Moh’ammed) en wat Wij opdroegen aan Ibraahiem (Abraham), Moesaa (Mozes) en ‘Iesaa (Jezus), (zeggende): ‘Onderhoud de religie en raak daarin niet verdeeld!’…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 13.]

En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) stelt ons op de hoogte dat profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) niet begaan is met diegenen die verdeeld zijn aangaande religieuze kwesties en die zich opsplitsen in sekten. Want Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die hun religie opsplitsten en sekten werden, jij (o Moh’ammed) bent in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor hen…” [Soerat al-An’aam (6), aayah 159.]

Dus eenstemmigheid en eendracht behoren tot de meest voortreffelijke eigenschappen van de Geredde Groep: Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah. Aldus koesteren zij geen verontwaardiging, vijandigheid of haat jegens elkaar wanneer er meningsverschillen ontstaan in kwesties van idjtihaad waarin het toegestaan is om juridisch beredeneren toe te passen. Integendeel, zij voelen zich broeders, ondanks zulke meningsverschillen: zozeer dat zelfs een van hen bidt achter iemand die hij niet beschouwt in een toestand van spirituele reinheid, terwijl de imaam zichzelf wel zo acht. Bijvoorbeeld, een van hen bidt achter een imaam die kamelenvlees heeft gegeten en die gelooft dat dit zijn reiniging (woedhoe-e) niet ongeldig maakt, terwijl hij – degene die in het gebed geleid wordt – anders gelooft. Ondanks dat beschouwt hij zijn gebed achter die imaam correct, hoewel hij zijn gebed als ongeldig zou beschouwen als hij zou bidden in een dergelijke toestand.

Dit is zo omdat zij van mening zijn dat deze onenigheid – die voortgekomen is uit idjtihaad in kwesties waarin het toegestaan is om juridisch te beredeneren – in werkelijkheid geen onenigheid is omdat elk van hen het bewijs gevolgd heeft dat verplicht is voor hem om te volgen en waarvan het niet toegestaan is voor hem om te verloochenen. (Zie o.a. het artikel Hoe om te gaan met meningsverschillen.)

Aldus geloven zij dat als hun broeder het met hen oneens is aangaande een bepaalde kwestie gebaseerd op (zijn begrip van) tekstuele bewijzen, dan is hij in feite in overeenstemming met hen omdat zij (allemaal) oproepen om vast te houden aan het bewijs, waar dat ook mag zijn. Dus als hun broeder het oneens is met hen, in overeenstemming met enkele bewijzen die hij heeft, dan gaat hij feitelijk met hen akkoord omdat hij hetzelfde pad gevolgd heeft waartoe zij oproepen, namelijk om te oordelen volgens het Boek van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en de Soennah van Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).

Het is algemeen bekend voor de geleerden dat zulke meningsverschillen plaatsvonden onder de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn), zelfs toen de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) nog leefde, en hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) berispte niet een van hen. Het volgende is een voorbeeld hiervan. Toen de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) terugkeerde van de veldslag van al-Ah’zaab, kwam de (aartsengel) Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem) bij hem en gaf hem de opdracht om door te trekken naar de (Joodse) stam van Banie Qoerayzah, die hun verdrag hadden geschonden. Aldus beval de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zijn metgezellen (om door te trekken), zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie dient het ‘asr-gebed te bidden behalve bij Banie Qoerayzah.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie in “Het Boek van Angst”, in het hoofdstuk: “Het gebed van degene in achtervolging, en degene die achtervolgd wordt” (946); en door Moeslim in “Het Boek van Djihaad” (1770).]

Vervolgens verlieten zij al-Medienah, gingen op weg naar Banie Qoerayzah en de tijd voor het ‘asr-gebed verraste hen. Sommigen van hen stelden het ‘asr-gebed uit totdat zij arriveerden bij Banie Qoerayzah, nadat de tijd verstreken was, omdat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd had (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie dient het ‘asr-gebed te bidden behalve bij Banie Qoerayzah.”

Anderen onder hen hadden het gebed verricht voordat de tijd verstreken was (d.w.z. voordat zij arriveerden bij Banie Qoerayzah), zeggende dat de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) in feite bedoelde dat zij zich snel naar Banie Qoerayzah moesten begeven; hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bedoelde niet dat zij het gebed tot na de vastgestelde tijd uit moesten stellen. Zij (de laatste groep) hadden gelijk, maar ondanks dat berispte de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) niemand van de twee groepen; en niemand van die twee groepen koesterde enige vijandigheid of haat jegens de andere vanwege hun verschil in begrip van het bevel van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).

Aldus beschouw ik het als een verplichting voor de moslims die beweren dat zij zich vasthouden aan de Soennah om één gemeenschap te zijn en om zich niet op te splitsen in groepen – de ene persoon behorend tot die groep en de andere persoon behorend tot een andere groep en de derde persoon behorend tot een derde groep enzovoort, elkaar aanvallend met scheldkanonnades, en haat en vijandigheid koesterend jegens elkaar wegens meningsverschillen in kwesties waarin het toegestaan is om juridische beredenering (idjtihaat) toe te passen. Er is geen behoefte om elke groep bij naam te noemen. De intelligente persoon begrijpt het en de zaak is duidelijk voor hem.

Ik beschouw het als een verplichting voor Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah om zich te verenigen, ook al zijn zij het over sommige zaken oneens, gebaseerd op hun (verschillend) begrip van de tekstuele bewijzen. Dit is zo omdat er ruimte genoeg is voor meningsverschillen aangaande deze kwesties, alle lof is voor Allah.

Wat belangrijk is, is dat onze harten in harmonie dienen te zijn en onze gelederen gesloten. Er is geen twijfel dat de vijanden van de moslims blij zijn om de moslims verdeeld te zien, of het nu vijanden zijn die hun vijandigheid tonen, of vijanden die zich voordoen als oprecht jegens de moslims of jegens de Islaam terwijl zij dat in feite niet zijn. Daarom is het verplicht voor ons om bekend te zijn wegens deze eigenschap van de Geredde Groep, namelijk onze eensgezindheid.

(Zie de diverse artikelen en afbeeldingen in de rubriek Broeder- & zusterschap in de Islaam.)

 

meerderheid-minderheid-wp

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan