Seksualiteit in de islam

Etiquette bij seksuele omgang.

seksualiteit-klDeze verhandeling is relevant voor personen die getrouwd zijn of op het punt staan om te trouwen. Ben jij dat niet, dan is het beter dat je deze verhandeling niet leest. Geef de shaytaan (satan) geen kans om met jouw gedachten te spelen! Seks is alleen voor gehuwden. Lees de artikelen Zinaa (seks buiten het huwelijk), een gruweldaad en een slechte weg en Waarom legt de islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk.

Voordat u deze verhandeling gaat lezen, willen wij even uw aandacht vragen voor het volgende. Deze verhandeling over seksualiteit is een veel gelezen item op onze website www.uwkeuze.net. Hoewel het een belangrijk onderwerp betreft, is dit niet het belangrijkste onderwerp van de islam. Tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid] is het onderwerp waar een moslim prioriteit aan dient te geven. Daarom willen wij uw aandacht richten op onze rubriek Monotheïsme – Tawh’ied, waar diverse artikelen over het belangrijkste onderwerp van de islam te lezen zijn. En lees ook eens de verhandelingen Verplichte kennis voor elke moslim en Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah, een samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer, twee echte aanraders. Moge Allah de Meest Barmhartige al het goede voor u vergemakkelijken en al het slechte bij u vandaan houden. Amien.

Tip: verras jouw man of vrouw eens met een leuk geschenk uit onze islamwinkel. En deze verhandeling die u nu gaat lezen is ook als boek te koop in onze islamwinkel, alsook een boek over het huwelijk in de islam, in shaa Allah.

 

Dan volgt nu de verhandeling over seksualiteit in de islam.

Samengesteld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, met Islam Q&A (onder supervisie van sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid) als voornaamste bron.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

3d-seksualiteit-in-de-islam-kaftKlik hier om deze verhandeling als gratis e-boek te downloaden (pdf, 741 kb).

Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

Kennis over seks
Een goed huwelijk
Weigeren
Intentie
Voorspel
Doe’aa-e (smeekbede) vóór geslachtsgemeenschap
Samen erotische verhalen lezen en pornografische films kijken
Naar elkaars naaktheid kijken
Geslachtsgemeenschap in de badkamer
Samen naakt slapen
Slaapkamergeheimen
Vulgair taalgebruik tijdens seks
Het verbreken van de woedhoe-e

Het aanraken van de billen
Het aanraken van de penis of vagina
Een erectie

Wanneer ghoesl verplicht wordt
Posities
Een tweede keer
Seks tijdens de zwangerschap
Zuigen aan de borsten
Orale seks
Anale seks
Het aanraken van de anus
Seks tijdens menstruatie en nifaas
Genieten van je vrouw tijdens haar menstruatie
Anticonceptie (geboortebeperking)

Coïtus interruptus
Condooms
De pil
Het spiraaltje

Seks in Ramadan
Homoseksualiteit
Geslachtsgemeenschap met een vrouw in het bijzijn van een andere vrouw, of een jong kind
Als een vrouw niet geniet van geslachtsgemeenschap en dit voor haar man verbergt
Samenvatting

 

Inleiding

De islam onderwijst ons alle facetten van het leven en heeft de mensheid voorzien van alle goede leringen aangaande hun levensonderhoud, religie, leven en sterven… want het is de religie van Allah, moge Hij verheven en geprezen worden.

Seksuele omgang behoort tot de belangrijke zaken van het leven, en de islam heeft het toegelicht en het gepaste gedrag en regels omschreven. Hierdoor heeft de islam seks verheven van het niveau van louter dierlijk genot en fysieke begeerte. De islam verbindt het met een rechtschapen intentie, smeekbeden en gepast gedrag waardoor het verheven wordt naar een niveau van aanbidding waar een moslim voor beloond zal worden. De Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) legt dit uit.

Imaam Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn boek Zaad al-Ma’aad:

“Wat betreft seksuele omgang, de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bracht de meest perfecte leiding, waardoor gezondheid behouden wordt en mensen plezier en genot ervaren. En het kan het doel vervullen waarvoor het geschapen werd, want seks werd geschapen voor drie basisdoelen:

 

De instandhouding en voortplanting van het menselijke ras, totdat zij het aantal zielen bereiken dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) bepaald heeft.

 

Verwijdering van het water (sperma) dat mogelijkerwijs schade aan het lichaam zal veroorzaken als het in het lichaam blijft.

 

Het bevredigen van fysieke begeerten en het genieten van fysiek genot. Dit is de enige eigenschap dat in het Paradijs aanwezig zal zijn, want daar zal geen voortbrenging van nakomelingen zijn, alsook geen druk welke verlicht moet worden door ejaculatie (zaadlozing).

 

De beste doktoren suggereren dat seks behoort tot de middelen om een goede gezondheid te behouden.” (Einde citaat uit at-Tibb an-Nabawie, p. 249.)

En hij (moge Allah hem genadig zijn) zei ook:

“Tot de voordelen ervan behoort dat het helpt om de ogen neer te slaan, dat het zorgt voor zelfbeheersing, het houdt iemand weg van verboden zaken en het bewerkstelligt deze dingen ook voor vrouwen. Het zorgt voor voordelen voor de man met betrekking tot deze wereld en het Hiernamaals, alsook voor voordelen voor de vrouw. Vandaar dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) regelmatig intieme omgang had met zijn vrouwen, en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘In jullie wereld zijn vrouwen en parfum dierbaar gemaakt voor mij.’ [Overgeleverd door Ah’med, 3/128; an-Nasaa-ie, 7/61; door al-H’aakim als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd.]

En de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘O jonge mannen! Eenieder onder jullie die het zich kan veroorloven, laat hem trouwen, want het helpt hem zijn ogen neer te slaan en zijn kuisheid te beschermen. En eenieder die dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een bescherming zijn voor hem.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 9/92; Moeslim, 1400.) (Einde citaat uit at-Tibb an-Nabawie, 251.)

 


Kennis over seks

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “Hoe voortreffelijk waren de vrouwen van de ansaar, dat zij niet terugschrokken voor het leren en begrijpen van religieuze kwesties.” (Moeslim, Kitaab al-H’aydh.) Het is interessant dat imaam Moeslim deze h’adieth opgenomen heeft in het hoofdstuk over h’aydh (menstruatie).

In het artikel H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte wordt aangegeven dat er twee vormen van h’ayaa-e zijn: goed en slecht. De goede h’ayaa-e is je schamen om een zonde te begaan, of om iets te doen wat Allah de Alwetende en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) verboden hebben; en de slechte h’ayaa-e is je schamen om iets te doen wat Allah de Alwijze en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) verplicht hebben.

We dienen te begrijpen dat wanneer het neerkomt op het zoeken van islamitische kennis, dan kan verlegenheid of schaamte geen belemmering zijn. Maar een gezonde dosis verlegenheid en schaamte dient aanwezig te zijn bij de MANIER waarop zulke onderwerpen onderwezen worden. Maar het streven om de regelgevingen van de sharie’ah (islamitische wetgeving) op dit gebied en vergelijkbare onderwerpen te begrijpen is niet h’araam of beschamend; het is noodzakelijk.

Kennis over seks (sex) is onontbeerlijk – voor zowel mannen als vrouwen – om de seksuele begeerten op een toegestane manier te bevredigen, om verboden seksuele handelingen te mijden en om van seks een daad van aanbidding te maken waarvoor je beloond zult worden.

Moge Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) alle moslims beschermen en leiden op het rechte pad dat leidt naar Zijn Tevredenheid. Amien.

 


Een goed huwelijk

In deze verhandeling worden verschillende aspecten van seks besproken. Voor alles geldt dat goede communicatie tussen beide partners zeer belangrijk is. Beide partners dienen rekening te houden met elkaars voorkeuren en wensen. Respect hebben voor elkaar behoort tot de belangrijkste basisvoorwaarden voor een goed huwelijk. Men dient de ander niet te verplichten of te dwingen tot seksuele handelingen die voor hem/haar ongewenst zijn. Ook dient een man zijn vrouw (die wellicht te verlegen is om zelf een geleerde te raadplegen) niet te misleiden waardoor zij denkt dat bepaalde handelingen toegestaan zijn. Op de Dag des Oordeels zal iedereen verantwoording af moeten leggen over alles wat men gezegd en gedaan heeft. We dienen Allah de Alziende te vrezen en elkaar goed te behandelen.

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “…En ga met hen (de echtgenotes) om op een gepaste wijze…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 19.]

In Tefsier Ibn Kethier staat de volgende toelichting bij deze aayah: door lieve woorden tegen hen te zeggen, hen vriendelijk te behandelen en je mooi te maken voor hen, zo goed als je kunt, net zoals je dat van hen verlangt. (Einde citaat.)

Zie de artikelen:

Op de tandem
Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote
10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn

(Lees verder onder de afbeelding.)

huwelijk-vriendschap

 

Tot de belangrijke zaken waar men aandacht aan dient te schenken wanneer men zich bezig gaat houden met seksuele omgang behoort:

 


Weigeren

Het is niet toegestaan voor een vrouw om te weigeren het bed met haar echtgenoot te delen zonder een legitiem shar’ie excuus, zoals wanneer zij menstruatie heeft, of nabloedingen na een bevalling. Er is een strenge waarschuwing voor de vrouw die weigert het bed met haar echtgenoot te delen. Er zijn vele ah’aadieth (profetische overleveringen) die hierover gaan. Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als een man zijn echtgenote tot zijn bed roept en zij weigert, en hij brengt de nacht boos op haar door, de engelen zullen haar vervloeken totdat de ochtend komt.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Bid’ al-Khalq, 2998.)

Ibn H’ibbaan leverde over in zijn Sah’ieh’ (4171) dat ‘Abd-Allaah ibn Abie Awfaa zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geen vrouw vervult al haar verplichtingen jegens Allah totdat zij al haar verplichtingen tegenover haar echtgenoot vervult. Als hij haar vraagt [voor zijn echtelijke rechten], zelfs al bevindt zij zich op de rug van een kameel, dan dient zij gehoor te geven aan hem.’

Er is ook overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als een vrouw de nacht doorbrengt terwijl zij het bed van haar man verlaten heeft, de engelen zullen haar vervloeken totdat ze terugkeert.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, an-Nikaah’, 4795.)

In de Nobele Koran wordt aangegeven (Nederlandstalige interpretatie): “…Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.]

De man is “kleding” voor zijn echtgenote, door haar van het slechte (oftewel verboden seksuele handelingen) te weerhouden, en ook omgekeerd, zoals kleding ervoor zorgt dat bepaalde gedeeltes van het lichaam niet zichtbaar worden. (Einde citaat uit at-Tefsieroe l-Mawdoe’ie lie Soewarie l-Qor-aanie l-Kariem.)

Dit verbod op weigeren geldt ook voor de man. Als men geen aandacht schenkt aan de behoefte van de partner en hem/haar in bed weigert, dan is de kans aanwezig dat hij/zij het op verboden wijze gaat bevredigen.

Als een vrouw opstandig is, dan heeft zij niet langer het recht op onderhoud, want onderhoud is in ruil voor het toestaan dat haar man geslachtsgemeenschap met haar heeft.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “De mannen zijn beschermers en onderhouders van de vrouwen, omdat Allah de één boven de ander bevoorrecht heeft (#1) en vanwege hetgeen zij van hun eigendommen uitgeven. Aldus zijn de rechtschapen vrouwen gehoorzame vrouwen die beschermen wat beschermd moet worden (bij afwezigheid van hun echtgenoten), doordat Allah hen opdraagt het te beschermen (#2). En van wie jullie ongehoorzaamheid (en arrogantie) (#3) vrezen, vermaan hen dan; en (als zij de vermaning in de wind slaan,) laat hen alleen in bed; en (als dat ook niet helpt,) sla hen (#4). Als zij jullie dan gehoorzamen, tracht dan niets meer tegen hen te ondernemen. (#5) Waarlijk, Allah is Meest Verheven, Groot.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 34.]

Over dit nobele vers kan onder andere het volgende opgemerkt worden:

(#1) Mannen zijn bevoorrecht ten opzichte van vrouwen in de zin dat zij (over het algemeen) begiftigd zijn met enkele natuurlijke kwaliteiten en vermogens die niet gegeven zijn aan vrouwen, of in mindere mate, en niet in de zin dat mannen superieur zijn betreffende eer en voortreffelijkheid. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie de artikelen Vrouwenrechten in de Islaam en 10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn.

(#2) Oftewel waken over hetgeen buitenstaanders niet waarnemen. Dit zijn de zaken die behoren tot de huiselijke kring en die met de echtgenoot te maken hebben. Een rechtschapen vrouw stelt de geheimen van het huis niet bloot aan de buitenwereld (zij beschermt ook haar kuisheid en het eigendom van haar echtgenoot). (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.)

(#3) Noeshoez (hier vertaald als ongehoorzaamheid) is het zich arrogant gedragen en zich verheven voelen boven de echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de rechten van de man niet geeft en het leven met haar moeilijk maakt. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem.)

(#4) Als een waarschuwing niet helpt en ook haar mijden in bed heeft niet het gewenste resultaat, dan is het voor jullie toegestaan jullie vrouwen zachtjes te disciplineren. Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) tijdens de afscheidsbedevaart zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah ten opzichte van vrouwen, aangezien zij onder jullie hoede vallen. En het behoort tot jullie rechten te eisen dat zij degenen die jullie niet wenselijk achten jullie huizen niet binnenlaten. Als zij dit echter doen, dan is het jullie toegestaan hen licht te slaan en zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en hen van kleding voorzien.” (Overgeleverd door Moeslim). Al-H’asan al-Basrie zei hierover: “Dit betekent dat het geen pijn dient te veroorzaken.” ‘Ataa-e zei: “Ik zei tegen Ibn ‘Abbaas: ‘Wat is de manier om licht te slaan?’ Hij zei: ‘Slaan met een siwaak en dergelijke.’” (Een siwaak is een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen, vergelijkbaar met een tandenborstel.) Het doel hierachter is niet om de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren. (Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied.) ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft nooit een bediende of een vrouw geslagen.” (Soenan Abie Daawoed, p. 727, nr. 4786.)

(#5) Als de vrouw haar echtgenoot gehoorzaamt – mits hij haar niet oproept om iets te doen wat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) verboden heeft – dan is het voor de man niet toegestaan om disciplinaire maatregelen tegen haar te nemen. In dat geval heeft de man niet het recht om haar te mijden in bed of om haar (zachtjes) te slaan, zoals in dit vers vermeld is, maar dient hij haar goed en met respect te behandelen zoals aangemoedigd wordt in onder andere de volgende overlevering: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) Imaam Ah’mad ibn H’anbal, een van de grootste geleerden van de Soennah, gaf zijn zoon het volgende advies op zijn trouwdag: “Vrouwen houden van aandacht en zij stellen het op prijs dat er duidelijk tegen hen gezegd wordt dat er van hen gehouden wordt. Wees niet vrekkig in het uitdrukken van jouw liefde voor jouw vrouw. Als je gelimiteerd wordt in het uitdrukken van jouw liefde, dan zul je zorgen voor een barrière van ruwheid tussen jou en haar en er zal een vermindering van genegenheid zijn.” Zie het artikel Op de tandem (over het huwelijk).

 


Intentie

Als men geslachtsgemeenschap wil hebben, dient men de oprechte intentie te hebben dat men dit doet zuiver omwille van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Men dient de intentie te hebben om zichzelf en zijn vrouw te beschermen tegen verboden zaken, alsook om het aantal van de moslimgemeenschap te vermeerderen om de status ervan te verhogen. Want er is eer in grote aantallen.

Men dient te weten dat men beloond zal worden voor deze daad, ook al ondervindt hij zelf plezier en genot daardoor. Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “In de geslachtsgemeenschap van eenieder van jullie (met zijn echtgenote) is een beloning.” Zij (de metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn) zeiden: “O boodschapper van Allah! Is er een beloning voor degene onder ons die zijn begeerte bevredigt (op legitieme wijze)?” Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Zien jullie dan niet dat als hij het op een verboden manier zou doen, dat hij dan bestraft zou worden daarvoor!? Dus als hij het op een toegestane manier doet, zal hij beloond worden.” (Overgeleverd door Moeslim, 720.)

Dit is de enorme Gulheid van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) jegens deze oemmah; alle lof is voor Allah Die ons tot hen heeft laten behoren.

 


Voorspel

seksualiteit-liefkozenGeslachtsgemeenschap dient vooraf gegaan te worden door lieve woorden, speelsheid en kusjes. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) was speels met zijn vrouwen en kuste hen.

Al-Manaawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Wat betreft het gebruiken van parfum en je mooi maken voor je echtgenoot, dat is nodig en aanbevolen. Sommige geleerden zeiden: dat een vrouw zichzelf mooi maakt en parfum gebruikt voor haar man behoort tot de voornaamste oorzaken voor liefde en harmonie tussen hen en het houdt afkeer en ergernis op een afstand. Want het oog is de weg naar het hart. Dus als het oog iets ziet en het leuk vindt, dan gaat het direct naar het hart en wordt er liefde voortgebracht. Als het iets lelijks ziet of iets waarvan het een afkeer heeft, aan kleding of gewaden, dan zal het naar het hart gaan en afkeer en ergernis veroorzaken. Vandaar dat de Arabische vrouwen elkaar adviseren: let op dat jouw man je ziet op een manier waarvan hij niet houdt, of iets van jou ruikt dat hij afstotelijk vindt.” (Einde citaat uit Faydh al-Qadier, 3/190.)

Bij velen maakt orale seks onderdeel uit van voorspel. In een later hoofdstuk volgt meer informatie hierover.

 


Doe’aa-e (smeekbede) vóór geslachtsgemeenschap

Als een man geslachtsgemeenschap wil hebben met zijn vrouw, dan dient hij vooraf te zeggen:

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

Bismillaah, Allaahoemma djannibnaa as-shaytaan wa djannib as-shaytaan maa razqtanaa (in de Naam van Allah, o Allah, houd de satan bij ons weg en houd de satan weg van hetgeen U aan ons schenkt (onze kinderen).”

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah verordent dat zij een kind zullen krijgen, de satan zal hem nooit schaden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 9/187.)

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Moeghnie: “Het is aanbevolen (niet verplicht) om vóór geslachtsgemeenschap bismiellaah (in de Naam van Allah) te zeggen, omdat Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘…en zend (goede daden) vooruit voor jezelf…’ [Soerat al-Baqarah (2), aayah 223.] Dit betekent het zeggen van bismiellaah, zoals ‘Ataa-e aangegeven heeft.” (Einde citaat.)

 


Samen erotische verhalen lezen en pornografische films kijken

Het lezen van erotische verhalen, ook al gebeurt dit samen met je echtgeno(o)t(e), brengt vele kwaadaardigheden met zich mee, waaronder:

1.) Deze verhalen zijn in iemands bezit gekomen door ze te kopen of te lenen. Dit is niet toegestaan, omdat het degenen die ze drukt, uitgeeft en verspreidt aanmoedigt om daar mee door te gaan. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “….en steun elkaar niet in de zonde en de overtreding…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 2.]

2.) Deze verhalen worden slechts geschreven door immorele en schaamteloze mensen. De meesten van hen zijn koeffaar die geen aandacht schenken aan religie, zedelijkheid of manieren aangaande hetgeen zij schrijven. Deze verhalen zijn een middel om hun afwijkende manieren en slechte gewoonten te verspreiden onder de mensen, of zij het zich realiseren of niet. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gelijkenis van een goede metgezel en een slechte is als die van iemand die muskus (parfum) draagt (verkoopt) en iemand (een smid) die de blaasbalg bedient. Wat betreft degene die de muskus draag, of hij zal je er wat van geven, of je zal wat van hem kopen, of je ruikt een goede geur van hem. En wat betreft degene die de blaasbalg bedient, of hij verbrandt jouw kleren, of je ruikt een slechte geur van hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5534; Moeslim, 2628.)

Al-H’aafidhz zei: “Deze h’adieth beduidt dat het verboden is om te zitten met diegenen wier gezelschap jouw religieuze of wereldse belangen zal schaden.” (Einde citaat uit Fath’ al-Baarie, 4/410.)

3.) Deze verhalen bevatten leugens en overdrijvingen, beschrijven denkbeeldige gebeurtenissen die de lezer negatief beïnvloeden en zorgen ervoor dat partners minder tevreden met elkaar zijn.

4.) Er is geen garantie dat deze verhalen niet in de handen van kinderen vallen, waardoor zij misleid worden en hun moraliteit verdorven raakt, of slecht over hun ouders gaan denken. De ouders zijn zich wellicht hiervan niet bewust, maar zij zullen de last van de zonden van hun kinderen dragen, wanneer spijt niet zal baten.

Erger dan erotische verhalen zijn pornografische films. Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid heeft gezegd: “Het is verboden om pornografische films te kijken, of iemand nou getrouwd is of niet. Degene die dat doet dient berouw te tonen tegenover Allah. Hoe kan een persoon zulke dingen kijken met zijn vrouw en hoe kan hij haar toestaan dat zij ook kijkt!? Vrouwen zijn zwak en gemakkelijk te beïnvloedden. Waarlijk, het kijken naar dergelijke dingen kan leiden naar problemen binnen een huwelijk met wellicht een scheiding als gevolg – Allah verhoede. Als een man iets dergelijks goedkeurt dan heeft hij ongetwijfeld een gebrek aan ghierah (beschermende jaloezie), hetgeen een moslim onderscheidt van anderen, van kaaffirien (ongelovigen) en doeyoethien (mannen die hun vrouwen verboden vrijheden geven) die obsceniteit en onzedelijkheid goedkeuren in hun gezinnen. Bovendien zal het kijken naar dergelijk materiaal er voor zorgen dat men immoraliteit niet zo serieus neemt en het moedigt promiscuïteit (vrij seksueel verkeer) aan. We vragen Allah om ons veilig en gezond te houden. Laat degene die een dergelijke zonde begaan heeft bewust zijn van de bestraffing van Allah; laat hem zich haasten om berouw te tonen… En Allah weet het best.” [Einde citaat van https://islamqa.info/en/12301 (Engels), https://islamqa.info/ar/12301 (Arabisch).]

In een h’adieth, verhaald op gezag van Aboe Sa’ied, lezen we dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een man moet niet kijken naar de ‘awrah van een andere man, en een vrouw zou niet moeten kijken naar de ‘awrah van een andere vrouw…” (Overgeleverd door Moeslim.)

Om deze en andere redenen is het niet toegestaan om erotische verhalen te lezen en pornografische films te kijken. Er is voldoende in hetgeen toegestaan is, dus hebben we geen behoefte aan datgene wat h’araam is. Wat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) toegestaan heeft zorgt voor voldoende plezier waarmee Allah tevreden is en waardoor het individu en de samenleving beschermd zijn tegen de verspreiding van kwaadaardigheden en immoraliteit.

Zie de artikelen De jihad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

seksualiteit-in-islam

 


Naar elkaars naaktheid kijken

Het is voor een echtpaar toegestaan om elkaar naakt te zien. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die hun schaamdelen beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Behalve voor hun echtgenotes of wat hun rechterhanden bezitten (aan slavinnen). Waarlijk, dan zijn zij niet laakbaar.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 5-6.]

Imaam Ibn Hazm (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Allah beveelt ons om onze kuisheid te beschermen, behalve voor onze echtgenotes of (de slavinnen) die onze rechterhanden bezitten; in dat geval is er geen blaam. Dit is algemeen en omvat zien, aanraken en interactie.” (Einde citaat uit al-Moehalla, 9/165.)

Wat betreft (bewijs van) de Soennah, er is overgeleverd dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en ik waren gewoon om ghoesl te verrichten vanuit één vat dat tussen mij en hem geplaatst was. Hij haastte zich totdat ik zei: ‘Laat wat voor mij over, laat wat voor mij over.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 258; Moeslim, 321 – deze versie is overgeleverd door Moeslim.)

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Al-Daawoedie nam dit als bewijs om aan te geven dat het toegestaan is voor een man om naar de ‘awrah van zijn vrouw te kijken en vice versa.” (Zie al-Moehalla, 9/165.)

Sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het verbieden om te kijken is een middel om dat te verbieden wat mogelijkerwijs leidt naar verboden geslachtsgemeenschap. Als Allah een man toegestaan heeft om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw, hoe kan het dan logisch zijn dat Hij hem verbiedt om naar haar geslachtsdelen te kijken!? Absoluut niet.” (Einde citaat uit al-Silsilah al-Da’iefah, 1/353.)

Wat betreft de uitspraken die sommige mensen toeschrijven aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) dat het makroeh (afkeurenswaardig) is voor een man om te kijken naar de schaamdelen van zijn vrouw, die zijn niet sah’ieh’. Hiertoe behoort een h’adieth van Ibn ‘Abbaas en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hen beide zijn) die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd zou hebben: “Als iemand van jullie geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw, laat hem dan niet kijken naar haar schaamdelen, want dit veroorzaakt blindheid; en laat hem niet spreken, want dit veroorzaakt doofheid.” Ibn al-Djawzie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “(Dit is) mawdoe’ (verzonnen).” (Zie al-Mawdoe’aat van Ibn al-Djawzie, 2/271-272.)

 


Geslachtsgemeenschap in de badkamer

Een man en een vrouw mogen samen in bad of samen douchen. Er is overgeleverd dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en ik waren gewoon om ghoesl te verrichten vanuit één vat dat tussen mij en hem geplaatst was. Hij haastte zich totdat ik zei: ‘Laat wat voor mij over, laat wat voor mij over.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 258; Moeslim, 321 – deze versie is overgeleverd door Moeslim.)

Dit kan ertoe leiden dat men opgewonden raakt. Mag men dan geslachtsgemeenschap in de badkamer hebben? Dr. ‘Abd al-Wahhaab ibn Naasir al-Turaydi antwoordde als volgt (ingekort):

Moderne badkamers in moderne huizen zijn totaal anders dan de plaatsen die men vroeger gebruikte om de behoefte te doen, wat plaatsen waren waar viezigheid en onreinheden zich verzamelden. Moderne badkamers zijn niet zo, die kunnen gemakkelijk schoon gehouden worden zonder enige onreinheid daarin. Aldus zijn zij niet zoals de plaatsen die mensen in het verleden gebruikten om hun behoefte te doen en er zijn duidelijke verschillen tussen hen. Op grond daarvan is er niet echt een reden waarom men de seksuele begeerte niet op dergelijke plaatsen kan bevredigen.

Een man dient wel de doe’aa-e te reciteren die overgeleverd is van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) voor deze situatie [voor bescherming tegen de djinn die mogelijkerwijs verblijven in de badkamer – zie het hoofdstuk “Doe’aa-e (smeekbede) vóór geslachtsgemeenschap” in deze verhandeling.] [Einde citaat van Dr. ‘Abd al-Wahhaab ibn Naasir al-Turaydi – https://islamqa.info/en/21745 (Engels), https://islamqa.info/ar/21745 (Arabisch).]

En Allah weet het best.

 


Samen naakt slapen

Dit is toegestaan voor een echtpaar. De regelgeving aangaande tahaarah (reinheid) in dit geval is als volgt: elkaar omhelzen tijdens het slapen maakt het verrichten van ghoesl niet noodzakelijk zolang het niet leidt tot het uitscheiden van manie (sperma) of geslachtsgemeenschap (penetratie).

Maar als er madzie (voorvocht) uitgescheiden wordt, dan dient de man zijn penis en testikels te wassen en de woedhoe-e te verrichten voor het gebed, en de vrouw dient haar schaamdeel ook te wassen en woedhoe-e te verrichten. [https://islamqa.info/en/13486 (Engels), https://islamqa.info/ar/13486 (Arabisch).]

Als er madzie op het bedlinnen komt, dient men die plek te reinigen.

 


Slaapkamergeheimen

Het is voor beide partners verboden om de geheimen over wat er in de slaapkamer gebeurt tussen hen in hun privé huwelijksleven te verspreiden, door ze bijvoorbeeld tegen vrienden/vriendinnen te vertellen. Waarlijk, dit behoort tot de meest kwaadaardige zaken. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Tot de meest slechte der mensen voor Allah op de Dag der Opstanding behoort een man die tot zijn vrouw komt en geslachtsgemeenschap met haar heeft, waarna hij haar geheimen verspreid.” (Overgeleverd door Moeslim, 4/157.)

Er is overgeleverd dat Asmaa-e bint Yazied (moge Allah tevreden over haar zijn) bij de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) was en er zaten mannen en vrouwen bij hem, en de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zou een man kunnen zeggen wat hij met zijn vrouw gedaan heeft? Zou een vrouw tegen anderen kunnen vertellen wat zij met haar man gedaan heeft?” De mensen bleven stil en gaven geen antwoord. Ik (Asmaa-e) zei: “Ja, bij Allah, o boodschapper van Allah, zij (vrouwen) doen dat, en zij (mannen) doen dat.” Hij zei: “Doe dat niet. Het is alsof een mannelijke duivel een vrouwelijke duivel ontmoet op straat en geslachtsgemeenschap met haar heeft terwijl de mensen aan het kijken zijn.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, nr. 1/339; door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Adaab az-Zafaaf, p. 143.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

seksualiteit-slaapkamergeheimen

 


Vulgair taalgebruik tijdens seks

Als een vrouw en/of man meer plezier beleven als zij woorden gebruiken om te omschrijven wat zij aan het doen zijn met elkaar, woorden die zij normaal gesproken niet zullen gebruiken als zij onder andere mensen zijn omdat die woorden beschouwd worden als vulgair, mag dat?

Sheikh ‘Abd al-Kareem al-Khudayr zei hierover: “De moslim dient zich te onthouden van obsceniteit in al zijn handelingen, zowel als het te maken heeft met woorden als daden. Maar als hij een bepaald toegestaan doel niet kan bereiken zonder het noemen van iets waar mensen normaal gesproken te verlegen voor zijn om te zeggen, dan is het toegestaan. Een h’adieth van Maa’iz geeft aan dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) eens enkele woorden noemde die hij gewoonlijk niet gebruikte. Maar als er geen reden voor is en die woorden zijn niet h’araam, zoals zweren en beledigen, dan is het beter om ze niet te zeggen. In dit geval zijn zij eerder makroeh (afkeurenswaardig). Dus in dat geval is er niets mis met het zeggen van wat in de vraag genoemd is, zolang de echtgenoot en de echtgenote dergelijke woorden niet gebruiken in het bijzijn van hun kinderen of iemand anders.” [https://islamqa.info/en/13621 (Engels), https://islamqa.info/ar/13621 (Arabisch).]

Zie het artikel Letten wij op ons taalgebruik?

Sommigen zeggen dat het ongunstig is om te veel te praten tijdens geslachtsgemeenschap, wegens de overlevering van Qabiesah ibn Thoe’ab, die zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd zou hebben (Nederlandstalige interpretatie): “Spreek niet te veel tijdens geslachtsgemeenschap met vrouwen, want het veroorzaakt doofheid en stotteren (bij het kind dat door die geslachtsgemeenschap geboren wordt).” Maar deze h’adieth is door sheikh Naasir ad-Dien al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) als dha’ief (zwak) verklaard in zijn as-Silsilah ad-Dha’iefah.

 


Het verbreken van de woedhoe-e

 


Het aanraken van de billen

Het aanraken van de billen verbreekt de woedhoe-e niet; het meningsverschil onder de geleerden heeft alleen betrekking op het aanraken van de anus, want een versie van de h’adieth van Basrah bint Safwaan zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zijn schaamdelen aanraakt, laat hem woedhoe-e verrichten.” [Overgeleverd door an-Nasaa-ie (444) en Ibn Maadjah (481); door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ an-Nasaa-ie.]

Het meningsverschil betreffende het aanraken van de anus is zoals het meningsverschil betreffende het aanraken van de penis (wat we dadelijk zullen bespreken, in shaa-a Allaah).

Wat betreft de omringende delen, het aanraken daarvan verbreekt de woedhoe-e niet, zoals het aanraken van de testikels of billen.

Imaam as-Shaafa’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Oemm (1/34): “Als hij zijn testikels of billen of knieën aanraakt, maar hij raakt niet zijn penis aan, dan hoeft hij geen woedhoe-e te verrichten.” (Einde citaat.)

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Madjmoe’ (2/42): “Onze metgezellen zeiden: ‘Wat bedoeld wordt met het achterwerk is het punt van uitgang (de anus); wat betreft al het andere dan dat, tussen de billen, dat maakt de woedhoe-e niet ongeldig en er is geen meningsverschil onder de geleerden over dat punt.’” (Einde citaat.)

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De woedhoe-e wordt niet verbroken door het aanraken van iets van het hele lichaam behalve de schaamdelen, zoals het gebied rondom het schaamdeel of anus, alsook de testikels, volgens de meerderheid van de geleerden, want er is geen tekst die dat suggereert en dit valt niet onder dezelfde regelgeving als wat in de tekst genoemd wordt. Dus de regelgeving kan niet daarop van toepassing zijn.” (Einde citaat uit al-Moeghnie, 1/119.)

 


Het aanraken van de penis of vagina

Ten eerste:

De geleerden (moge Allah hen genadig zijn) verschilden van mening of het aanraken van de penis (of vagina) de woedhoe-e verbreekt of niet.

In as-Sharh’ al-Moemti’ wordt aangegeven:

De geleerden (moge Allah hen genadig zijn) verschilden van mening aangaande het aanraken van de penis en de vagina, en of dit de woedhoe-e verbreekt of niet. Er zijn een aantal meningen:

1.) De eerste mening, welke de mening is van de madzhab van imaam Ah’med, is dat het de woedhoe-e verbreekt. Zij citeren het volgende als bewijs:

a.) De h’adieth van Basrah bint Safwaan, die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zijn penis aanraakt, laat hem woedhoe-e verrichten.”

b.) De h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie zijn hand op zijn penis plaatst zonder een barrière daartussen, dan dient hij woedhoe-e te verrichten.” Een andere overlevering vermeldt “het schaamdeel.”

c.) Iemand kan opgewonden raken wanneer hij/zij de penis of vagina aanraakt, en er kan iets uitkomen zonder dat hij/zij zich dat realiseert. In gevallen waarbij de woedhoe-e hoogstwaarschijnlijk verbroken wordt, is de regelgeving daaraan verbonden (oftewel, men moet woedhoe-e verrichten), zoals het geval is bij slapen.

2.) De tweede mening is dat het aanraken van de penis de woedhoe-e niet verbreekt. Zij citeren het volgende als bewijs:

a.) De h’adieth van Talq ibn ‘Alie, die aangeeft dat hij de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroeg over een man die zijn penis aanraakte terwijl hij aan het bidden was: moet hij woedhoe-e verrichten? De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Nee, het is slechts een deel van jou.”

b.) Het basisprincipe is dat reinheid intact blijft en niet verbroken wordt, en we verlaten het basisprincipe niet tenzij er bepaald bewijs is voor het tegenovergestelde. De ah’aadieth van Basrah en Aboe Hoerayrah (die hierboven geciteerd zijn) zijn beide dha’ief (zwak). Ook al zou er een mogelijkheid aanwezig zijn dat zij betrouwbaar zijn, het basisprincipe is nog steeds dat de reinheid geldig blijft. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene (die denkt dat hij een windje gelaten heeft) dient het gebed niet te verlaten tenzij hij een geluid hoort of een geur opmerkt.” Als dit geldt voor een concrete reden, dan is dit ook van toepassing op een tekstuele reden; we kunnen er geen aandacht aan schenken tenzij men het met zekerheid weet.

3.) De derde mening is dat indien men het met begeerte aanraakt, dat de woedhoe-e dan verbroken wordt, anders niet. Op deze manier kan men de h’adieth van Basrah en de h’adieth van Talq ibn ‘Alie in overeenstemming brengen. En als het mogelijk is om de twee teksten in overeenstemming te brengen met elkaar, dan moeten we dat volgen voordat we gaan kijken welke tekst sterker is en welke de andere mogelijkerwijs heeft afgeschaft. Want het in overeenstemming brengen van teksten betekent handelen naar de teksten, terwijl het kijken naar welke tekst sterker is betekent dat je de andere verwerpt.

Dit wordt ondersteund door de woorden van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…het is slechts een deel van jou.” Dit beduidt dat als je jouw penis aanraakt zonder opwinding te veroorzaken, dan is het alsof je enig ander deel van jouw lichaam aanraakt; in dat geval verbreekt de woedhoe-e niet. Maar als je het met begeerte aanraakt, dan verbreekt dit de woedhoe-e, want de reden voor de regelgeving is in dit geval van toepassing, namelijk de mogelijkheid dat er iets (een onreinheid) afgescheiden wordt dat de woedhoe-e verbreekt zonder dat je het beseft. Dus als iemand het met begeerte aanraakt, dan wordt het verrichten van woedhoe-e noodzakelijk; maar als het zonder begeerte gebeurt, dan is het verrichten van de woedhoe-e niet vereist. Want het aanraken op deze manier (met begeerte) is niet zoals het aanraken van enig ander deel van het lichaam.

Sommige geleerden hebben de twee in overeenstemming gebracht door op te merken dat de instructie om woedhoe-e te verrichten in de h’adieth van Basrah in de zin is van dat het moestahabb (aanbevolen) is, en dat de instructie om het niet te doen in de h’adieth van Talq in de zin is van dat het niet verplicht is, gebaseerd op het feit dat hij vroeg of het vereist was, want hij zei “moet hij…?” en de duidelijke betekenis van het zinsdeel hier vertaald als “moet hij” beduidt dat het verplicht is.

4.) De vierde mening, waar Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah de voorkeur aangaf, is dat het verrichten van woedhoe-e na het aanraken van de penis in alle gevallen moestahabb (aanbevolen, en niet verplicht) is, ook in het geval van begeerte.

Als we zeggen dat het moestahabb is, betekent dit dat het voorgeschreven is en er een beloning is als men het doet, en het is beter om dit te doen om aan de veilige kant te zijn.

De meest correcte mening is dat de woedhoe-e verbroken wordt wanneer het aanraken gepaard gaat met begeerte. En Allah weet het beste.

Ten tweede:

Als een vrouw de penis van haar man met begeerte aanraakt, dan wordt haar woedhoe-e verbroken. Maar als het zonder begeerte gebeurt, dan wordt het niet verbroken.

‘Oelaysh zei in Minah al-Djaliel Sharh’ Moekhtasar Khaliel (1/113): “De regelgeving aangaande het aanraken van de penis van een andere persoon hangt af van of het opzettelijk gedaan is en of het gepaard gaat met begeerte.” (Einde citaat.)

Ten derde:

Als we zeggen dat het de woedhoe-e verbreekt, dan is dat op voorwaarde dat er geen barrière is. Dit is de mening van de meerderheid. Dus als een vrouw de penis van haar echtgenoot aanraakt met een barrière, dan wordt haar woedhoe-e niet verbroken, ook al is het met begeerte. Dit vanwege de h’adieth verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie zijn schaamdeel aanraakt zonder een barrière daartussen, dan dient hij woedhoe-e te verrichten.” (Overgeleverd door as-Shaafa’ie in zijn Moesnad, 1/12; door sheikh al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Sah’ieh’ al-Djaami’.)

Zie ook: H’aashiyat ad-Dasoeqie, 1/120; Moeghnie al-Moeh’taadj, 1/1.2); Mataalib Oolie an-Noeha, 1/143.

Ten vierde:

Als een man de hand van zijn echtgenote schudt of haar zoent, of zij zoent hem, dat verbreekt de woedhoe-e van beide niet, ook al gebeurt dit met begeerte, zolang er niets afgescheiden wordt. Dit is zo vanwege de overlevering verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) een van zijn vrouwen zoende en vervolgens van huis ging om te bidden en hij verrichte geen woedhoe-e. (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 86; an-Nasaa-ie, 1/104; Ibn Maadjah, 502.)

Sheikh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “…De correcte mening is dat dit de woedhoe-e helemaal niet verbreekt. Als een man zijn vrouw aanraakt of kust, dan wordt zijn woedhoe-e niet verbroken volgens de meest correcte mening. Want de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) kuste een van zijn vrouwen en vervolgens bad hij en verrichtte niet de woedhoe-e. Het basisprincipe is dat de woedhoe-e en reinheid (tahaarah) ongeschonden blijven en het is niet toegestaan te zeggen dat het door iets verbroken wordt tenzij er bewijs is dat daar op neerkomt, zonder tegenbewijs. In dit geval is er helemaal geen bewijs dat beduidt dat de woedhoe-e verbroken wordt door het aanraken van je echtgenote. (Einde citaat uit Madjmoo’ al-Fataawaa, 17/219.)

Ten vijfde:

Mag de penis aangeraakt worden met de rechterhand?

Aboe Qataadah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie drinkt, dient hij niet in het glas te ademen. En wanneer hij zijn behoefte doet (naar het toilet gaat), dient hij zijn penis niet met zijn rechterhand aan te raken of zich met zijn rechterhand af te vegen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 194; Moeslim, 393.)

Volgens een andere overlevering, overgeleverd door Moeslim (392) (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie dient zijn penis aan te raken met zijn rechterhand tijdens het urineren.” 

Sheikh ‘Abdoellaah ibn Saalih’ al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen) zei: “Deze h’adieth geeft aan dat het niet toegestaan is voor degene die urineert om zijn penis met zijn rechterhand vast te houden tijdens het urineren, want dit gaat tegen het eren van de rechterhand in.

De meerderheid van de geleerden interpreteerden dit verbod als dat het makroeh (afkeurenswaardig) is – zoals aangegeven is door an-Nawawie en anderen – omdat dit valt onder etiquette en goede manieren, alsook omdat het valt onder het beschermen van de eer van de rechterhand. Dit verbod gaat echter niet zo ver dat deze handeling h’araam is (het is eerder makroeh en afkeurenswaardig).

Daawoed az-Zaahirie en Ibn Hazm waren van mening dat het verboden is in de zin van dat het h’araam is, op grond van het principe dat het verbieden van iets betekent dat het h’araam is.

Maar de mening van de meerderheid is hoogstwaarschijnlijk correct, en dat dit verbod te maken heeft met het tonen van etiquette en correcte manieren. Dit wordt ondersteund door, naast andere dingen, de woorden van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) over de penis (Nederlandstalige interpretatie): ‘Is het iets anders dan een deel van jou…?’” (Einde citaat uit Minh’ah al-‘Allaam Sharh’ Boeloogh al-Maraam, 1/312.)

Al-Khattaabie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het aanraken van de penis met de rechterhand wordt alleen afgekeurd om het te beschermen tegen het aanraken van een deel van het lichaam dat onrein en vies kan zijn…” (Einde citaat uit Ma’aalim as-Soenan, 1/23.)

In de h’adieth is dit verbod beperkt tot wanneer men aan het urineren is. Men kan dus begrijpen dat het toegestaan is op andere momenten, zoals tijdens seks.

Al-Boekhaarie (moge Allah hem genadig zijn) noemde in zijn Sah’ieh’  een van de hoofdstukken “Hoofdstuk: Men dient de penis niet met de rechterhand vast te houden wanneer men urineert.”

Al-H’aafidhz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “In deze titel geeft hij (al-Boekhaarie) aan dat hetgeen in algemene termen overgeleverd is over het niet aanraken van de penis met de rechterhand, zoals in het voorgaande hoofdstuk, begrepen dient te worden in het licht van de overleveringen die meer specifiek zijn en aangeven dat dit van toepassing is wanneer men urineert. Dus in andere situaties is het toegestaan.” (Einde citaat uit Fath’ al-Baarie, 1/254.)

Aboe Daawoed (moge Allah hem genadig zijn) noemde een van de hoofdstukken in zijn Soenan: “Het is makroeh om de penis met de rechterhand aan te raken wanneer je jezelf schoonmaakt.” (Einde citaat.)

In at-Taadj wa l-Ikliel (1/388) wordt aangegeven: “De foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) begrepen dit dat het betekent dat het makroeh (afkeurenswaardig) is, en het verbod op het aanraken ervan in de andere h’adieth is beperkt tot wanneer men zichzelf reinigt.” (Einde citaat.)

Op grond van het bovenstaande kunnen we concluderen dat het toegestaan is om het met de rechterhand aan te raken tijdens seks, tenzij men vreest dat die hand bevuilt wordt met madzie (voorvocht); in dat geval is het makroeh (afkeurenswaardig).

En Allah weet het best.

 


Een erectie

De Permanente Commissie werd gevraagd of een erectie de woedhoe-e verbreekt en zij antwoorden: “Een erectie verbreekt de woedhoe-e niet als er niets uit de penis komt, want een erectie behoort niet tot de dingen die de woedhoe-e verbreken.” (Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah, 5/283.)

Zie het artikel De woedhoe-e, stap voor stap voor een beschrijving en een video hoe de woedhoe-e correct verricht dient te worden.

 


Wanneer ghoesl verplicht wordt

seksualiteit-ghoeslEen of beide partners dienen in de volgende situaties ghoesl (de grote rituele wassing) te verrichten:

1.) Wanneer de “twee besneden delen” elkaar ontmoeten, want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer de besneden delen elkaar ontmoeten (volgens een andere overlevering: wanneer het besneden deel het besneden deel aanraakt), dan wordt ghoesl waadjib (verplicht).” (Overgeleverd door Ah’med en Moeslim, nr. 526). Deze ghoesl is verplicht of er nou ejaculatie (zaadlozing) plaatsvindt of niet. Het elkaar aanraken van de besneden delen betekent dat de eikel of top van de penis de vagina penetreert (binnengaat); het betekent niet elkaar louter aanraken.

2.) Lozing van sperma, ook al vond er geen penetratie plaats, want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Water is voor water.” (Overgeleverd door Moeslim, nr. 1/269). Oftewel, het water van ghoesl is noodzakelijk wanneer het ‘water’ van sperma (of van vrouwelijke manie) geëjaculeerd is.

Al-Baghawie zei in Sharh’ as-Soennah (2/9): “Ghoesl voor djanaabah (onreinheid na een seksuele ontlading) is waadjib (verplicht) in een van de volgende twee gevallen: wanneer de top van de penis de vagina binnengaat, of na een orgasme (wanneer er vocht afgescheiden wordt) van ofwel de man of de vrouw.”

Als er manie (vloeistof dat bij een orgasme afgescheiden wordt) uit een vrouw komt zonder geslachtsgemeenschap (penetratie), dan moet zij ghoesl verrichten. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) droeg vrouwen op om ghoesl te verrichten als zij water (vloeistof) opmerkten, zoals overgeleverd is door Maalik in al-Moewatta-e (1/51), en door al-Boekhaarie (282) en an-Nasaa-ie (1/114) van Oemm Salamah (moge Allah tevreden over haar zijn) die zei: “Oemm Soelaym, de vrouw van Aboe Talh’ah, ging naar de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Allah is niet te verlegen om de waarheid te spreken. Moet een vrouw ghoesl verrichten als zij een (erotische, natte) droom heeft gehad?’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ja, als zij water (vloeistof) ziet.’” In deze h’adieth beval hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vrouwen om ghoesl te verrichten als zij water zien, dat wil zeggen manie.

Het is toegestaan voor de echtgenoot en de echtgenote om samen ghoesl te verrichten in één ruimte, ook al ziet hij haar en ziet zij hem, wegens de h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en ik waren gewoon om ghoesl te verrichten vanuit één vat dat tussen mij en hem geplaatst was. Hij haastte zich totdat ik zei: ‘Laat wat voor mij over, laat wat voor mij over.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 258; Moeslim, 321 – deze versie is overgeleverd door Moeslim.) En zij waren beide djoenoeb (in een toestand van djanaabah).

Het is toegestaan voor iemand die ghoesl dient te verrichten om te gaan slapen en de ghoesl uit te stellen tot aan de tijd van het gebed, maar het is absoluut moestahabb (aanbevolen) voor hem om woedhoe-e te verrichten voordat hij gaat slapen, wegens de h’adieth van ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei dat hij aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroeg: “Mogen wij gaan slapen wanneer we djoenoeb zijn?” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ja, maar laat hem woedhoe-e doen als hij wil.” (Overgeleverd door Ibn H’ibbaan, 232).

Zie het artikel Complete vs. acceptabele ghoesl voor een beschrijving van hoe de ghoesl correct verricht dient te worden.

 


Posities

Het is toegestaan voor de echtgenoot om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw in haar vagina op elke manier hij wenst, van achteren of van voren, op voorwaarde dat het in haar vagina is, dat de plaats is vanwaar het kind geboren wordt. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie vrouwen zijn als een akkerland voor jullie (#6), dus kom tot jullie akkerland hoe jullie willen (#7)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 223.]

(#6) Oftewel de plaats van zwangerschap. (Tefsier Ibn Kethier.) En zoals een boer goed zorgt voor zijn akkerland, zo ook dient een man zijn vrouw goed te verzorgen. (Naar Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

(#7) Djaabir ibn ‘Abdillaah (moge Allah tevreden over hem zijn) gaf aan dat dit vers geopenbaard werd als antwoord op een vraag van de ansaar (inwoners van al-Medienah). De joden van al-Medienah beweerden namelijk dat als een persoon normale geslachtsgemeenschap had met zijn vrouw terwijl ze met haar rug naar hem toegekeerd was, dan zou het kind geboren worden met een afwijking. Toen de ansaar de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroegen over dit bijgeloof, openbaarde Allah dit vers, hen instruerend dat een dergelijke geslachtsgemeenschap toegestaan was. (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Van voren of van achteren, zolang het in de vagina is.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 8/154; Moeslim, 4/156.)

 


Een tweede keer

seksualiteit-romantiekAls een man geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw en hij wil voor een tweede keer tot haar komen, dan dient hij eerst woedhoe-e te verrichten, want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw en hij wil het herhalen, laat hem dan woedhoe-e verrichten tussen de twee (keren), want het zorgt voor meer energie voor de tweede keer.” (Overgeleverd door Moeslim, 1/171.)

Dit is moestahabb (aanbevolen), niet waadjib (verplicht).

Als hij in staat is om tussen de twee keren ghoesl te verrichten, dan is dat nog beter, wegens de h’adieth van Aboe Raafi’, die zei dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) op een dag zijn vrouwen bezocht en hij verrichte ghoesl in de ene haar huis en de andere haar huis. Hij (Aboe Raafi’) zei: “Ik zei tegen hem: ‘O boodschapper van Allah! Waarom verricht u niet maar één ghoesl?’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Dit is reiner en beter en zuiverder.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en an-Nasaa-ie, 1/79.)

 


Seks tijdens de zwangerschap

Het is toegestaan voor een man om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn zwangere vrouw wanneer hij dat wil, tenzij het schadelijk is voor haar, want het is h’araam (verboden) voor hem om iets te doen wat haar zal schaden. Als het niet schadelijk is voor haar, maar het is moeilijk voor haar, dan is het beter voor hem om geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben, omdat het mijden van dingen die moeilijk zijn voor haar een vorm is van het eerzaam leven met haar. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En ga met hen om volgens al-ma’roef (het goede, deugdzame)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 19.]

In Tefsier Ibn Kethier staat de volgende toelichting bij deze aayah: door lieve woorden tegen hen te zeggen, hen vriendelijk te behandelen en je mooi te maken voor hen, zo goed als je kunt, net zoals je dat van hen verlangt. (Einde citaat.)

Maar het is h’araam voor een man om geslachtsgemeenschap met zijn vrouw te hebben terwijl ze menstrueert, of anaal geslachtsgemeenschap met haar te hebben, of geslachtsgemeenschap te hebben met haar wanneer ze in nifaas (bloeding na het bevallen) is. Dit is h’araam en niet toegestaan, en een man dient dit te mijden en te doen wat Allah toegestaan heeft. Als zij menstrueert dan mag hij van haar genieten op andere manieren, met uitzondering van de vagina en anus, omdat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Doe wat je wil, met uitzondering van geslachtsgemeenschap.” (Overgeleverd door Moeslim, al-H’aydh, 455.)

(Sheikh Ibn ‘Oethaymien, Fataawaa al-‘Oelamaa-e fie ‘Oeshrat an-Nisaa-e, p. 55.)

 


Zuigen aan de borsten

De geleerden van de Permanente Commissie zeiden: “Het is toegestaan voor de echtgenoot om aan de borsten (tepels) van zijn echtgenote te zuigen. En als er enige melk zijn maag bereikt, dan heeft dat geen effect op het worden van een mah’ram van haar.” (Sheikh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz, sheikh ‘Abd al-Razzaaq ‘Afeefi, sheikh ‘Abd-Allaah al-Ghadyaan, sheikh ‘Abd-Allaah ibn Qa’ood.)

Sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien zei: “Borstvoeding bij een volwassene heeft geen invloed op het maken van hem tot een mah’ram, want de borstvoeding die dat effect heeft is vijf borstvoedingen of meer binnen de eerste twee jaar van het leven vóór het spenen (het afwennen van de borst). Borstvoeding bij een volwassene heeft dit gevolg niet. Op grond hiervan, als we aannemen dat iemand melk van zijn vrouw gedronken heeft, hierdoor wordt hij niet als een zoon voor haar.” (Fataawaa Islamiyyah, 3/338.)

 


Orale seks

Men spreekt over cunnilingus als een man de vagina van zijn vrouw met de mond stimuleert, en over fellatie (of fellatio) als een vrouw de penis van haar man met de mond stimuleert. Er is een meningsverschil over de toelaatbaarheid van orale seks. Volgens sommigen is het toegestaan (onder voorwaarde dat er geen onreinheden in de maag terecht komen) en anderen zeggen dat het h’araam is.

Bijvoorbeeld, sheikh ‘Abd al-Wahhaab at-Toerayrie, voormalig professor aan de al-Imaam Universiteit in Riyaadh, zegt hierover: “Orale seks is toegestaan voor zowel de echtgenoot als de echtgenote. Dit kan begrepen worden van de uitspraak van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Benader haar van voren of van achteren, maar mijd anale seks en seks tijdens de menstruatie.’ Dit is duidelijk bewijs dat de verboden seksuele handelingen zijn: (1) anale geslachtsgemeenschap en (2) geslachtsgemeenschap met een vrouw tijdens menstruatie en nabloedingen (na een bevalling). Al het andere is toegestaan tussen een echtgenoot en een echtgenote.

De mogelijkheid op aanwezigheid van onreinheid (zoals voorvocht, dat nadjis – onrein – is) is niet voldoende bewijs om het te verbieden. Als iemand denkt dat het binnenkrijgen van onreinheid zal gaan gebeuren, dan dient hij voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te voorkomen.

De vrouwelijke geslachtsdelen zijn niet onrein, zolang zij vrij zijn van de gewone onreinheden.

Een schuldgevoel kan niet als bewijs dienen dat iets verboden is. Het bewijs kan alleen afgeleid worden van hetgeen in het Boek van Allah is of van de Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Er is geen bewijs of wat dan ook vanuit deze twee bronnen dat deze handeling verbiedt. Omdat zaken toegestaan zijn tenzij er bewijs van het tegenovergestelde is, is deze handeling toegestaan.

Sommige mensen hebben wellicht een afkeer van een bepaalde handeling wegens hun persoonlijke redenen, maar we kunnen niet zeggen dat het een verboden handeling is in de islam.” (Einde citaat van http://en.islamtoday.net/node/1514.)

Sommige geleerden, van wie we profijt hebben gehad op het gebied van fiqh (islamitische jurisprudentie) hebben aangegeven dat als geslachtsgemeenschap toegestaan is, dan is al het mindere ook toegestaan. Dus vanuit dit standpunt is orale seks toegestaan. Dit is het bewijs dat imaam al-Qoertoebie noemt in zijn tefsier, dat als geslachtsgemeenschap toegestaan is, dan is hetgeen minder is dan dat ook toegestaan en hij noemde deze kwestie (aangaande orale seks). Hij noemde deze kwestie in zijn tefsier van soerat al-Ah’zaab waar hij een overlevering aanhaalt van Asbagh, een van de metgezellen van imaam Maalik, over een man die de vagina van zijn vrouw likt, en Asbagh zei: “Ik zie niet dat hier een probleem mee is.” Dit wordt aangetroffen in de tefsier van imaam al-Qoertoebie.

Of bij aayah 31 van soerat an-Noer, waar vermeld is dat: “Asbagh, van onze ‘oelamaa-e (geleerden) zei dat het toegestaan is voor de man om het (de vagina) met zijn tong te likken.”

Al-Mardaawie al-H’anbalie gaf in al-Insaaf aan dat: “Het is toegestaan om de vagina te kussen vóór geslachtsgemeenschap, maar het is afkeurenswaardig (makroeh) om het na de geslachtsgemeenschap te doen.”

Echter, we dienen op te merken dat als dit schade veroorzaakt voor ofwel de echtgenoot of de echtgenote, dan dient men dit niet te doen, op grond van de uitspraak van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Geen schade en geen veroorzaking van schade (laa dharara wa laa dhiraar).” (Verhaald door Aboe Sa’ied al-Khoedrie en overgeleverd door ad-Daaraqoetnie, imaam Maalik in zijn Moewatta-e en anderen.)

Er is sterk bewijs dat orale seks in verband brengt met keelkanker! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in de Verenigde Staten – in tegenstelling tot de rest van de wereld – orale seks vaker oorzaak van keelkanker is dan roken. Echter, hoofdonderzoekster Maura Gillison verklaart op nieuwssite Physorg.com: “Wanneer je mensen met keelkanker vergelijkt met mensen die de ziekte niet oplopen, is vooral het aantal verschillende partners een belangrijke factor.” “Wanneer het aantal partners toeneemt, neemt het risico toe,” vertelt ze verslaggevers bij de American Association for the Advancement of Science ontmoeting in Washington. Alle lof is voor Allah, Die promiscuïteit (vrij seksueel verkeer) verbiedt.

Er zijn ook geleerden die orale seks als verboden hebben verklaard.

Bijvoorbeeld, sheikh Naasir oed-Dien al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Mijn reactie op dergelijke vragen is als volgt: dit behoort tot de daden van sommige dieren, zoals honden. We hebben algemene principes en de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft het ons verboden om te lijken op dieren in andere zaken, laat staan waar wij het hier over hebben (orale seks). Zo heeft hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) het verboden om de knieën vóór de handen op de grond te plaatsen wanneer men overgaat tot de soedjoed (neerknieling tijdens het gebed), zoals de kameel dit doet; alsook het rondkijken in het gebed, zoals een vos; alsook het pikken tijden de roekoe’ (buiging) en soedjoed (oftewel het heel snel verrichten), zoals een kraai dat doet.

En aangezien het bekend is dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) het ons heeft verboden om te lijken op de ongelovigen, kan hieruit begrepen worden dat het verboden is. Ook gelet op het bovengenoemde verbod, omdat deze daad waar de dieren bekend om staan behoort tot hun ranzige aard. Dus moet een moslim, met betrekking tot orale seks, zich ver afhouden in het vertonen van gelijkenissen met de dieren.” (Einde citaat uit Fataawaa al-Moehimmah, blz. 709.)

Welke mening je ook volgt, men dient de partner niet te dwingen iets te doen waar hij/zij een afkeer van heeft. Ook is orale seks niet de meest voor de hand liggende keus voor moslims. Als het gaat om twijfelachtige zaken is het beter om die te mijden, om je religieuze toewijding en eer te beschermen (zie punt 4 in het hoofdstuk “Het aanraken van de anus” dat dadelijk volgt).

We dienen ook op te merken dat het beschermen van het leven van mensen en hen gezond te houden behoren tot de voornaamste doelen van de sharia. Hoewel nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig is, is het goed mogelijk dat orale seks een gevaar vormt voor de gezondheid. Als dit het geval is, dan wordt het absoluut verboden.

 


Anale seks

Het is niet toegestaan voor de echtgenoot, onder geen enkele omstandigheid of wat dan ook, om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn echtgenote in haar anus. De geslachtsgemeenschap die verboden is, is wanneer de top van de penis verdwijnt in de anus, met of zonder barrière, en ook al vindt er geen ejaculatie (zaadlozing) plaats. De regelgeving heeft betrekking op penetratie, niet op ejaculatie of aanraken.

As-Soeyoetie (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Ashbaah wa n-Nadhzaa-ir (458): “Er is geen verschil of de penetratie met of zonder doek gebeurt.” (Einde citaat.)

Ook al gaan beide partners ermee akkoord, het blijft verboden. Wederzijdse toestemming voor een verboden daad maakt het niet h’alaal. Sommigen menen dat het toegestaan is in de periode dat een vrouw menstruatie heeft. Maar dit is onjuist en anaal geslachtsverkeer is te allen tijde een grote zonde.

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie vrouwen zijn als een akkerland voor jullie, dus kom tot jullie akkerland hoe jullie willen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 223.]

Het is bekend dat de vagina de plaats van akkerland is, de plaats waarvan men hoopt een kind te krijgen. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die geslachtsgemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of met een vrouw in haar anus, of naar een waarzegger gaat, heeft niet geloofd in wat is geopenbaard aan Moh’ammed.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), 1/243; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5918.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde ook dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloekt is degene die gemeenschap heeft met een vrouw in haar anus.” (Overgeleverd door imaam Ah’med, 2/249; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5865.)

Dit is zo omdat het (anale geslachtsgemeenschap) tegen de fitrah (natuurlijke aanleg van de mens) in gaat en een daad die walgelijk is voor degenen met gezond verstand. Het zorgt er ook voor dat een vrouw haar aandeel aan plezier mist. De anus is een plaats van viezigheid en er zijn andere redenen die het feit dat deze daad h’araam is bevestigen.

De geleerden hebben aangegeven dat het toegestaan is om te genieten van hetgeen tussen de dijen en de billen van een vrouw is, zonder de anus te penetreren.

Imaam as-Shaafa’ie zei in al-Oemm (8/257): “Met betrekking tot het genieten van wat tussen de billen is zonder penetratie, daar is niets mis mee.” (Einde citaat.)

Ibn Qoedaamah zei in al-Moeghnie (7/226): “Het is toegestaan om te genieten van wat tussen de billen is zonder penetratie, want de Soennah verbiedt de anus en heeft alleen daar betrekking op. En het is h’araam omdat het schadelijk is, en het heeft alleen betrekking op de anus, dus het verbod is alleen daarop van toepassing.” (Einde citaat.)

In Rawdh at-Taalib wordt aangegeven: “Wat van de echtgenote toegestaan is voor de echtgenoot om van te genieten: hij mag genieten van alles van haar, zelfs hetgeen tussen de billen is, met uitzondering van de anale sluitspier. Wat betreft het genieten van de anale sluitspier, het is h’araam om daar geslachtsgemeenschap (penetratie) te hebben, wegens de overlevering die zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah is niet te verlegen om de waarheid te vertellen; heb geen geslachtsgemeenschap met vrouwen in hun anus.’” (Overgeleverd en als sah’ieh’ geclassificeerd door as-Shaafa’ie.)

In Asna al-Mataalib (3/185) wordt aangegeven: “De woorden ‘wat betreft het genieten van de anale sluitspier’ – zodanig dat de top van de penis erin verdwijnt.” (Einde citaat.)

 


Het aanraken van de anus

Betreffende het alleen aanraken van de anale sluitspier, daar is niets mis mee, maar het is beter om dat te mijden omdat het kan leiden naar iets anders.

Betreffende het stoppen van een vinger in de anus, dit dient om meerdere redenen niet gedaan te worden:

1.) De anus is een plaats van onreinheid (nadjaasah) en ontlasting.

2.) Een van de redenen waarom anaal geslachtsverkeer verboden is, is zodat de penis niet in contact komt met onreine ontlasting; evenzo zal het stoppen van een vinger in de anus er voor zorgen dat het onnodig direct in contact komt met onreine ontlasting.

3.) Deze handeling is strijdig met de gezonde fitrah (natuurlijke aanleg van de mens) en het is het tegenovergestelde van goede smaak. Het is eerder een blinde imitatie van diegenen wier fitrah verdorven is en wier smaak smerig is, die alles wat zij kunnen bedenken doen om hun dierlijke begeerten te bevredigen zonder acht te slaan op goede manieren, zedelijkheid of reinheid, en hun begeerten laten hen iets smerigs zien als iets goeds.

4.) Het volharden in het verrichten hiervan kan iemand leiden naar het verrichten van iets dat erger is dan dit, namelijk anale geslachtsgemeenschap. Dit is de gewoonte van degenen die hun begeerten volgen en die alles doen wat aantrekkelijk is voor hen. Dus geleidelijk aan vallen zij in serieuzere zaken, wegens de minder serieuze zaken waartoe zij zich aangetrokken voelen. Aldus gaan zij stap voor stap verder totdat zij de “kleinere sodomie” (geslachtsgemeenschap met een vrouw in haar anus) begaan.

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) omschreef dit door middel van een briljante analogie, toen hij zei (Nederlandstalige interpretatie):

Het is duidelijk wat toegestaan is en het is duidelijk wat verboden is, en daartussen zijn twijfelachtige zaken waar veel mensen zich niet van bewust zijn. Wie op zijn hoede is voor de twijfelachtige zaken zal zijn religieuze toewijding en eer redden. Maar wie zich bezighoudt met twijfelachtige zaken zal zich bezig gaan houden met verboden zaken, zoals een herder die zijn kudde laat grazen rondom een privé weide en het risico loopt om het elk moment binnen te gaan. Elke koning heeft een reservaat en het reservaat van Allah zijn de dingen die Hij verboden heeft. In het lichaam is een stuk vlees dat wanneer het gezond is, het hele lichaam gezond zal zijn; en als het verdorven is, dan zal het hele lichaam verdorven zijn. Dit is het hart.” (Overgeleverd door Moeslim, 4049.)

seksualiteit-islam5.) Wat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) voorgeschreven heeft betreffende de relatie tussen een echtgenoot en echtgenote is voldoende en er is geen behoefte aan iets anders. Allah Ta’aalaa heeft niets verboden tenzij het schadelijk is.

Wanneer Allah met Zijn Perfecte Wijsheid iets verbiedt (in dit geval anale seks), dan verbiedt Hij ook de dingen die daar naar toe kunnen leiden. Want als iemand de dingen die naar een verboden handeling leiden verricht, dan zal zijn hart daar aan gehecht raken en hij zal tussen het verrichten van de verboden handeling en het wegblijven daarvan in tweestrijd staan en daardoor lijden (aan stress, spanningen enzovoort). Vaak zal een dergelijke persoon uiteindelijk toch doen waarvan hij nooit gedacht had het ooit te zullen doen, aan grote zonden die een persoon verdoemen tot de Hel en al zijn aangelegenheden ruïneren, zowel de religieuze als de wereldse, en zijn leven verwoesten en alle zegeningen (barakah) van zijn bezittingen en kinderen wegnemen.

De moslim dient de ware aard van dingen te begrijpen en waar deze toe leiden. Hij dient niet beïnvloed te worden door wat de shaytaan (satan) aantrekkelijk maakt voor hem, of slechte handelingen beschouwen als onbelangrijk, zodat hij er voor zorgt dat hij gaat behoren tot de verliezers.

 


Seks tijdens menstruatie en nifaas

Het is verboden om geslachtsgemeenschap te hebben met een vrouw wanneer zij ongesteld is (haar periode heeft), want Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zij vragen jou over de menstruatie. (#8) Zeg: ‘Het is schadelijk (voor een echtgenoot, om dan geslachtsgemeenschap met haar te hebben), onthoud jullie daarom van vrouwen tijdens de menstruatie. En nader hen niet totdat zij rein worden. Wanneer zij zich gereinigd hebben (na de menstruatie), kom dan tot hen zoals Allah jullie dat opgedragen heeft. (#9) Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen en Hij houdt van degenen die zich reinigen.’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

(#8) Imaam Ah’med leverde over dat Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de joden hun menstruerende vrouwen meden; zij aten niet met hen, noch mengden zij zich met hen in het huis (zie bijvoorbeeld Leviticus 15:19-23). De metgezellen van de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroegen over deze kwestie en Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) openbaarde dit vers (2:222). De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Doe alles wat je wil, behalve geslachtsgemeenschap.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Uit Tefsier Ibn Kethier.) De Koran gebruikt indirecte hints en aanwijzingen voor het uitdrukken van zulke gevoelige kwesties. De instructies “onthoud jullie daarom van vrouwen” en “nader hen niet” betekenen niet dat vrouwen onaanraakbaar zijn tijdens hun maandelijkse perioden, zoals de joden, hindoes en sommige andere gemeenschappen hen behandelen. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft uitgelegd dat deze instructies alleen betekenen dat geslachtsgemeenschap verboden is tijdens de menstruatie. Alle andere omgangsvormen mogen gecontinueerd worden. (Uit Tafheem-ul-Qur’an.)

(#9) Kom tot hen hoe en wanneer jullie willen, zolang het maar niet in het rectum is.

Degene die geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw terwijl zij ongesteld is dient een dinar of een halve hirham als liefdadigheid uit te geven, want het is overgeleverd dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) een man verplichtte dit te doen, toen hij bij hem kwam en vroeg hierover. Dit is overgeleverd door de auteurs van as-Soenan, en door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Adaab al-Zafaaf, p. 122.

Maar het is toegestaan voor een echtgenoot om van zijn menstruerende vrouw te genieten zonder geslachtsgemeenschap (penetratie) te hebben, vanwege de h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen ons (vrouwen), wanneer we menstruatie hadden, om een izaar te dragen (een doek/kledingstuk dat het onderlichaam bedekt) waarna haar echtgenoot bij haar zou liggen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) hebben aangegeven dat het h’araam is om geslachtsgemeenschap te hebben met een menstruerende vrouw, ook al is het met een barrière. In Asna al-Mataalib (1/100) staat, en er staat iets vergelijkbaars in Toeh’fat al-Moeh’taadj (1/390), twee Shaafa’ie boeken: “Evenzo is het h’araam om geslachtsgemeenschap te hebben met haar (dat wil zeggen een menstruerende vrouw) in haar vagina, zelfs met een barrière.” (Einde citaat.)

Hetgeen hierboven genoemd is geldt voor zowel menstruerende vrouwen als voor vrouwen in nifaas (bloeding na de bevalling).

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei, na het noemen van de regelgevingen aangaande intimiteit van een man met zijn vrouw wanneer zij menstruatie heeft: “De vrouw in nifaas is als de vrouw die menstrueert op dit punt.” (Al-Moeghnie, 1/419.)

 


Genieten van je vrouw tijdens haar menstruatie

seksualiteit-menstruatieHet is toegestaan voor een echtgenoot en echtgenote om intiem met elkaar te zijn als de vrouw een doek of kledingstuk draagt dat haar lichaam tussen haar navel en haar knieën bedekt, zonder dat de man direct lichamelijk contact maakt met het gebied tussen haar navel en haar knieën.

Dit omvat alle intimiteit middels kussen, strelen, knuffelen, aanraken enzovoort.

Bewijs dat intiem contact tussen een man en zijn vrouw toegestaan is, met uitzondering van geslachtsgemeenschap, vinden we in wat Anes (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde van de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde dat de joodse mannen in hun buurt niet samen aten met hun vrouwen die ongesteld waren, dus zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Doe alles behalve geslachtsgemeenschap.” [Sah’ieh’ Moeslim (302).]

Deze h’adieth heeft een verhaal er achter. Anes (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelt ons: “Wanneer een vrouw van onder de joden in haar periode was, dan aten de joden niet samen met haar of verbleven niet in haar gezelschap thuis (zie bijvoorbeeld Leviticus 15:19-23). De metgezellen van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroegen hem hierover, waarna Allah de Meest Barmhartige het vers openbaarde (Nederlandstalige interpretatie): “En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: ‘Het is schadelijk (voor een echtgenoot, om dan geslachtsgemeenschap met haar te hebben), onthoud jullie daarom van vrouwen tijdens de menstruatie…’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

Vervolgens legde de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) uit (Nederlandstalige interpretatie): “Doe alles behalve geslachtsgemeenschap.”

Toen de joden dit hoorden, zeiden zij: “Deze man wil niets van onze manieren laten zonder iets anders te doen.”

Er is een meningsverschil over lichamelijk contact met de huid van de vrouw in het gebied tussen de navel en de knieën, met uitzondering van de vagina zelf. Sommige geleerden zeggen dat het h’araam is en citeren ah’aadieth die suggereren dat het h’araam is; andere geleerden zeggen dat het toegestaan is en citeren ah’aadieth die suggereren dat het toegestaan is. Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei hierover: “Dus de ah’aadieth die aangeven dat het toegestaan is zijn van toepassing op degene die zichzelf kan beheersen, en de ah’aadieth die aangeven dat het niet toegestaan is zijn van toepassing op degene die vreest dat hij zichzelf niet kan beheersen en toch geslachtsgemeenschap in de vagina zal hebben, waardoor hij dus iets h’araam gaat doen, ofwel omdat hij gebrekkig is in religieuze toewijding, of omdat zijn verlangen te sterk is.” (Zie as-Sharh’ al-Moemti’ van sheikh Ibn ‘Oethaymien, 1/416-417.)

Als de vrouw ongesteld is, dan heeft ze niet het recht dat haar man haar met zijn hand stimuleert, want dit zorgt ervoor dat hij in aanraking komt met onreinheid, tenzij dit gedaan wordt met een barrière. Als de echtgenoot de onreinheid niet aanraakt, dan is daar niets mis mee. (https://islamqa.info/en/221931.)

Men dient wel waakzaam te zijn dat dit en andere handelingen tijdens de menstruatie niet leidt naar geslachtsgemeenschap in de vagina.

 


Anticonceptie (geboortebeperking)

Anticonceptie (of geboortebeperking, geboorteregeling, voorbehoeding) beduidt alle methoden die ten doel hebben de bevruchting bij geslachtsgemeenschap zoveel mogelijk te voorkomen, oftewel manieren om te voorkomen dat een vrouw zwanger wordt. We zullen de meest voorkomende manieren hieronder bespreken.

 


Coïtus interruptus

Coïtus interruptus is een manier van anticonceptie waarbij de man gedurende de geslachtsgemeenschap zijn penis uit de vagina haalt vlak vóór zijn orgasme, zodat de ejaculatie (zaadlozing) buiten de vagina plaatsvindt.

Het is voor de echtgenoot toegestaan om terug te trekken (‘azl) als hij geen kind wil; evenzo is het toegestaan voor hem om condooms te gebruiken – mits zijn vrouw toestemming daarvoor geeft, want zij heeft het recht op plezier en op kinderen. Het bewijs hiervoor is de h’adieth van Djaabir ibn ‘Abd-Allaah (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “Wij deden ‘azl in de tijd van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), die hierover hoorde en hij verbood ons dat niet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 9/250; Moeslim, 4/160.)

Maar het is beter om dit niet te doen, wegens verschillende redenen, waaronder het feit dat dit het plezier voor de vrouw vermindert, en het voorkomt één van de doelen van het huwelijk, namelijk het laten toenemen van het aantal nakomelingen, zoals reeds is genoemd.

Hoewel coïtus interruptus als anticonceptiemiddel de kans op zwangerschap vermindert, kan de vrouw toch zwanger worden van het voorvocht dat ook zaadcellen kan bevatten, of als een druppel van het sperma contact maakt met de omgeving van de vagina.

 


Condooms

seksualiteit-condoomHet is toegestaan om condooms te gebruiken mits het geen enkele schade veroorzaakt en als zowel echtenoot als echtgenote instemt met het gebruik ervan, want het is vergelijkbaar met ‘azl (coïtus interruptus of “terugtrekking”). (Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid – https://islamqa.info/en/1219.)

 


De pil

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Moslims dienen zo veel mogelijk kinderen te hebben, want dit is opgedragen door de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) toen hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Huw degene die liefdevol en vruchtbaar is, want ik zal trots zijn op jullie grote aantallen.’ Want als het aantal kinderen toeneemt, neemt de grootte van de oemmah toe; en grote aantallen is een bron van trots, zoals Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt, ter herinnering voor de nakomelingen van Israa-iel (Israël, de profeet Jakob – vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Vervolgens lieten Wij jullie de overhand over hen krijgen. En Wij hielpen jullie met bezittingen en kinderen en Wij maakten jullie talrijker in mankracht.’ [Soerat al-Israa-e (17), aayah 6.]

En Shoe’ayb (Jetro – vrede zij met hem) zei tegen zijn volk (Nederlandstalige interpretatie): ‘…‘En gedenk toen jullie gering in aantal waren en Hij jullie vermeerderde…’’ [Soerat al-A’raaf (7), aayah 86.]

Niemand zal ontkennen dat als de oemmah groot in aantal is, dat dit bij zal dragen aan trots en kracht ervan. Dit is in tegenstelling tot wat degenen die kwaadaardige gedachten hebben denken, dat de grote aantallen van de oemmah de reden van armoede en honger is. Als de oemmah toeneemt in aantal en vertrouwt op Allah, alsook gelooft in Zijn Belofte, in de aayah (Nederlandstalige interpretatie): ‘En er is geen bewegend wezen op aarde, of aan Allah is de voorziening ervan…’ [soerat Hoed (11), aayah 6], dan zal Allah dingen gemakkelijk maken voor hen en hen voldoende middelen van Zijn gunst schenken.

Op grond hiervan luidt het antwoord als volgt:

Een vrouw dient geen geboortebeperkende pillen te gebruiken tenzij voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

1.) Zij moet er een reden voor hebben, zoals ziekte, of niet in staat zijn om elk jaar een zwangerschap te verdragen, of lichamelijk zwak, of andere redenen waarom het elk jaar zwanger worden schadelijk zal zijn voor haar.

2.) Haar echtgenoot dient toestemming te geven, want de echtgenoot heeft het recht om kinderen te krijgen. Dit dient ook te gebeuren in overleg met een dokter, om te weten te komen of het nemen van deze pillen schadelijk zal zijn voor haar.

Als aan deze twee voorwaarden voldaan is, dan is het oké voor haar om deze pillen te gebruiken. Maar dit dient niet op een permanente basis te gebeuren, oftewel, zij dient geen soort anticonceptiepillen te gebruiken die zwangerschap voor altijd voorkomen, want dit is het voorkomen van nakomelingen.” (Fataawaa al-Mar’ah al-Moeslimah, 2/657, 658.)

seksualiteit-de-pilDe sheikh (moge Allah hem genadig zijn) zei over de schadelijke effecten veroorzaakt door anticonceptiepillen: “Geboortebeperkende pillen, ik heb van een aantal bronnen gehoord dat doktoren zeggen dat zij schadelijk zijn. Ook al weten we dit niet van de doktoren, we weten dit uit onszelf. Want het voorkomen van iets natuurlijks dat Allah geschapen heeft en bepaald heeft voor de dochters van Adam is ongetwijfeld schadelijk. Allah is Alwijs, en Hij heeft dit bloed dat op bepaalde momenten vloeit slechts voor een reden geschapen. Als we dit tegengaan met deze medicijnen, dan is dat zonder twijfel schadelijk.

Maar ik heb gehoord dat de kwestie nog erger is dan wat wij ons kunnen voorstellen. Zij zijn wellicht oorzaken van het beschadigen van de baarmoeder en een oorzaak van zenuwstoringen. Dit is iets waar we voor op dienen te passen.” (Liqaa’ al-Baab al-Maftoeh’, vraag nr. 1147.)

Sheikh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Wat is de regelgeving aangaande het verwijderen van de baarmoeder om te voorkomen dat men kinderen krijgt wegens medische redenen die ofwel aanwezig zijn, of misschien in de toekomst zullen plaatsvinden en die door middel van medische en wetenschappelijke middelen zijn voorspeld?”

Hij antwoordde: “Als het noodzakelijk is, dan is het oké. Anders dient men dat niet te doen, omdat de Wetgever ons aanspoort om kinderen te hebben en dit aanmoedigt zodat de omvang van de oemmah toeneemt. Maar als er een noodzakelijke reden is, dan is het oké, zoals het toegestaan is om anticonceptiemiddelen te gebruiken voor een beperkte tijd wegens een legitieme shar’ie reden.” (Einde citaat, 9/434.)

 


Het spiraaltje

seksualiteit-het-spiraaltjeWat er gezegd is over geboortebeperkende pillen kan ook gezegd worden over het spiraaltje. Het is onbetwistbaar bewezen door doktoren dat deze anticonceptiemethode schade veroorzaakt, vooral als het voortdurend gebruikt wordt. Het is bekend dat de vrouw die een spiraaltje heeft een verhoogde vloed van menstruatiebloed heeft en haar periode kan wel twee keer maand komen, wat een ijzergebrek in haar lichaam veroorzaakt. IJzer behoort tot de belangrijke mineralen die het lichaam nodig heeft. Sommige vrouwen kunnen lusteloos worden (wegens een ijzertekort) wanneer zij het spiraaltje gebruiken en het laat hun periode langer duren, waardoor de vrouw grote hoeveelheden bloed verliest en dus ook een grote hoeveelheid ijzer dat in het lichaam opgeslagen is. Het is ook bewezen dat vele vrouwen lijden aan infecties van de baarmoeder, als resultaat van het gebruik van een spiraaltje. Ondanks dit alles kan een vrouw toch nog zwanger raken hoewel het spiraaltje op zijn plaats zit, zoals gebeurd is bij een aantal vrouwen.

We vragen Allah om ons veilig en gezond te houden.

Zie ook Vraag 22: is het toegestaan in de Islaam om zwangerschap uit te stellen en voorbehoedsmiddelen te gebruiken?

 


Seks in Ramadan

Ten eerste:

Geslachtsgemeenschap overdag in Ramadan behoort tot de meest serieuze zaken die het vasten verbreken en wat boetedoening noodzakelijk maakt, volgens idjmaa’ (consensus van de geleerden). Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Het is toegestaan voor jullie om in de nachten van het vasten geslachtsgemeenschap te hebben met jullie vrouwen. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen, vervolgens accepteerde Hij jullie berouw en vergaf jullie. Nu mogen jullie geslachtsgemeenschap hebben met hen en streef naar hetgeen Allah bepaald heeft voor jullie (met betrekking tot kinderen). En eet en drink totdat voor jullie de witte draad (licht) van de zwarte draad (duisternis) van de dageraad te onderscheiden is. Voltooi daarna het vasten tot aan de avond (zonsondergang)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.]

Degene die opzettelijk en uit vrije wil geslachtsgemeenschap heeft gedurende de dag in Ramadan, waarbij de twee besneden delen elkaar ontmoeten en de top van de penis in een van de twee openingen verdwijnt, heeft zijn vasten verbroken, of hij nu ejaculeert of niet. Hij moet berouw tonen, die dag toch voltooien (dat wil zeggen niet eten en drinken tot de zonsondergang), die dag later inhalen en een zware boetedoening doen. Het bewijs hiervoor is de h’adieth verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “Er kwam een man bij de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zei: ‘Ik ben verdoemd, o boodschapper van Allah!’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarom ben je verdoemd?’ Hij zei: ‘Ik heb geslachtsgemeenschap met mijn vrouw gehad (gedurende de dag) in Ramadan.’ Hij zei: ‘Kun je een slaaf bevrijden?’ Hij zei: ‘Nee.’ Hij zei: ‘Kun je twee maanden achtereenvolgend vasten?’ Hij zei: ‘Nee.’ Hij zei: ‘Kun je zestig arme mensen voeden?’ Hij zei: ‘Nee.’…” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1936; Moeslim, 1111.)

Er is geen boetedoening vereist voor iets dat het vasten verbreekt behalve voor geslachtsgemeenschap.

Hetzelfde geldt voor een vrouw, als zij dit vrijwillig gedaan heeft.

In al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah (35/55) wordt aangegeven: “Er is geen meningsverschil onder de foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) betreffende de mening dat boetedoening vereist is voor degene die geslachtsgemeenschap in de vagina heeft gehad overdag in Ramadan, opzettelijk en zonder excuus, of hij nu een zaadlozing heeft of niet.” (Einde citaat.)

De vastende persoon mag van zijn vrouw genieten, haar zoenen, omhelzen en haar aanraken, als hij zeker weet dat hij niet zal ejaculeren of geslachtsgemeenschap zal hebben.

Al-Boekhaarie (1927) en Moeslim (1106) leverden over dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) was gewoon om te kussen en om intiem te zijn wanneer hij vastte, en hij was het beste van jullie in staat om zijn begeerten onder controle te houden.”

Al-Sindie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het woord yoebaashir (hier vertaald als ‘intiem zijn’) betekent het aanraken van de huid van de vrouw en dat zij hem aanraakt, zoals het plaatsen van de wangen tegen elkaar enzovoort. Wat hier bedoeld wordt is het aanraken van de huid, geen geslachtsgemeenschap.”

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Wat is toegestaan voor een man die aan het vasten is om te doen met zijn vrouw die aan het vasten is?”

Hij antwoordde: “Een man die een verplicht vasten verricht mag niets doen met zijn vrouw dat zal leiden naar een zaadlozing. Mensen verschillen in hoe snel zij een orgasme krijgen. Sommigen zijn langzaam en hebben volledige controle over zichzelf, zoals ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei over de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem): ‘…hij was het beste van jullie in staat om zijn begeerten onder controle te houden.’ Anderen kunnen zichzelf niet onder controle houden en ejaculeren snel. Een dergelijk persoon dient niet intiem te zijn met zijn vrouw en haar niet aan te raken en te kussen enzovoort wanneer hij een verplicht vasten verricht. Als iemand over zichzelf weet dat hij zich kan beheersen, dan mag hij zijn vrouw zoenen en omhelzen, ook al vast hij een verplicht vasten. Maar hij dient op te letten voor geslachtsgemeenschap, want het hebben van geslachtsgemeenschap (gedurende de dag) in Ramadan voor iemand die verplicht is te vasten resulteert in vijf dingen:

1.) Het is een zonde.
2.) Het vasten wordt ongeldig.
3.) Hij dient de rest van de dag niet te eten en te drinken. Iedereen die zijn vasten in Ramadan verbreekt zonder een legitiem shar’ie excuus dient niet te eten enzovoort (voor de rest van de dag) en dient ook die dag in te halen.
4.) Hij dient die dag in te halen, want hij verliest een verplichte daad van aanbidding, welke hij dient in te halen.
5.) Hij moet een boetedoening doen, welke behoort tot de meest zware der boetedoeningen: het bevrijden van een slaaf; als hij dat niet kan doen, dan moet hij twee opeenvolgende maanden vasten; als hij dat niet kan doen, dan moet hij zestig arme mensen voeden.

Als het een verplicht vasten betreft welke verricht werd op een tijdstip buiten Ramadan, zoals het inhalen van een dag die in Ramadan gemist werd, of een vasten ter compensatie enzovoort, dan resulteert het verbreken van het vasten in twee dingen: zonde en de verplichting om het in te halen. Maar als het een vrijwillig vasten betreft en hij heeft dan geslachtsgemeenschap, dan hoeft hij niets te doen. [https://islamqa.info/en/49614 (Engels), https://islamqa.info/ar/49614 (Arabisch).]

Als er geen penetratie en geen afscheiding van manie (sperma) is, dat is het vasten geldig en hoeft men niets te doen.

Wat betreft madzie (voorvocht), afscheiding daarvan verbreekt het vasten niet, volgens de meest correcte mening van de twee meningen van geleerden. (Zie al-Madjmoe’ van an-Nawawie, 6/323.)

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Ikhtiyaaraat, p. 193: “Het vasten wordt niet verbroken door madzie dat afgescheiden wordt door zoenen, aanraken of herhaaldelijk kijken. Dit is de mening van Aboe H’aniefah en as-Shaafa’ie en enkele van onze metgezellen.” (Einde citaat.)

Dit is ook de mening van sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn), zoals aangegeven wordt in al-Sharh’ al-Moemti’, 6/390, waar hij zei: “Het bewijs daarvoor is dat er geen bewijs is dat het vasten daardoor verbroken wordt. Want het vasten is een daad van aanbidding opgelegd aan de mens, en deze daad van aanbidding kan niet ongeldig verklaard worden tenzij er bewijs is dat iets het ongeldig maakt.” (Einde citaat.)

Ten tweede:

Een zaadlozing, zelfs zonder geslachtsgemeenschap, verbreekt het vasten volgens de correcte mening. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden, en er is overgeleverd dat er een consensus is. An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als hij enig deel (van het lichaam van zijn vrouw) kust of aanraakt met zijn penis, met uitzondering van de vagina, of hij raakt de huid van zijn vrouw aan met zijn hand of op een andere manier, als hij dan ejaculeert dan wordt zijn vasten verbroken, anders niet. De auteur van al-H’aawie en anderen leverden over dat er een consensus is dat het vasten verbroken wordt in het geval dat iemand iets anders dan de vagina kust of aanraakt en ejaculeert.” (Einde citaat uit al-Madjmoe’ Sharh’ al-Moehadzdzab, 6/322.)

Ibn Roeshd (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Degene die zoent en vervolgens ejaculeert heeft zijn vasten verbroken.” (Einde citaat uit Bidaayat al-Moedjtahid, 2/52.)

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als hij zoent en vervolgens ejaculeert… hij heeft zijn vasten verbroken en er is geen meningsverschil onder de geleerden waarvan wij weten.” (Einde citaat uit al-Moeghnie, 3/127.)

Sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als (een man) zijn vrouw aanraakt, hetzij door haar aan te raken met zijn hand, of met zijn gezicht door haar te kussen, of met zijn schaamdeel (zonder geslachtsgemeenschap), als hij vervolgens ejaculeert dan heeft hij zijn vasten verbroken. Maar als hij geen zaadlozing heeft, dan wordt zijn vasten daardoor niet verbroken.” (Al-Sharh’ al-Moemti’, 6/388.)

Deze regelgeving geldt voor zowel de man als de vrouw. Als zij een orgasme bereikt als resultaat van dit voorspel, dan heeft ook zij haar vasten verbroken en dient zij ook berouw te tonen tegenover Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en op een andere dag dit vasten in te halen. Als zij geen orgasme krijgt, dan hoeft zij niets te doen.

Ten derde:

Het is belangrijk om voorzichtig en behoedzaam te zijn wanneer men zich bezig gaat houden met voorspel gedurende de dag in Ramadan. Degene die bang is dat hij zichzelf niet kan beheersen dient dit niet te doen, om zijn religieuze toewijding en eer te beschermen.

Ibn ‘Abd al-Barr (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Ik ken geen (geleerde) die een vastende persoon toegestaan heeft (zijn vrouw) te zoenen behalve dat hij als voorwaarde stelde dat hij overtuigd moet zijn dat hij veilig is van hetgeen waartoe het leidt; degene die weet dat het zal leiden naar datgene wat zijn vasten verbreekt dient het te mijden.” (Einde citaat uit al-Istidzkaar, 3/296.)

Ten vierde:

Als iemand geslachtsgemeenschap gehad heeft gedurende de dag in Ramadan terwijl hij onwetend was aangaande het verbod om dit te doen, de geleerden verschillen hierover van mening. De mening van de H’anbalies, welke de voorkeur geniet van de Permanente Commissie voor het Uitvaardigen van Fataawaa, is dat het verplicht is om die dag in te halen en boetedoening te doen.

Maar de meer correcte mening is dat degene die zich onbewust was dat deze daad h’araam is verontschuldigd wordt en niets hoeft te doen.

In Haashiyat ar-Rawd (3/411) staat: “Ibn ‘Abd al-Barr zei: ‘De correcte mening met betrekking op eten en het hebben van geslachtsgemeenschap als men niet op de hoogte is (over het verbod), is dat dit het vasten niet verbreekt. Dit is aangegeven door meerdere geleerden: geslachtsgemeenschap is als eten met betrekking tot twijfel, dwang en onwetendheid.’” (Einde citaat.)

Maar we moeten hier benadrukken dat er een verschil is tussen degene die niet op de hoogte was van deze regelgeving – die degene is die verontschuldigd wordt, hoewel er een meningsverschil is over hem, zoals hierboven aangegeven is – en degene die op de hoogte was van de regelgeving maar niet van de consequenties. Degene die wist dat geslachtsgemeenschap gedurende de dag in Ramadan h’araam is, maar die niet wist dat een boetedoening vereist is, kan niet verontschuldigd worden voor zijn onwetendheid en hij dient een boetedoening te doen.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien werd gevraagd: “Er is een man die geslachtsgemeenschap gehad heeft met zijn vrouw gedurende de dag in Ramadan, maar hij ejaculeerde niet. Hij was niet op de hoogte van deze regelgeving en de gevolgen, maar hij wist dat geslachtsgemeenschap met ejaculatie h’araam is. Wat is oordeel over hem?”

Hij antwoordde: “De meest correcte mening is dat degene die een van de daden verricht die het vasten verbreken, of een van de daden die verboden zijn in ih’raam, of een van de daden die het gebed ongeldig maken, wanneer hij niet op de hoogte daarvan is, niet bekritiseerd moet worden. Als deze man die geslachtsgemeenschap gehad heeft met zijn vrouw gedurende de dag in Ramadan zich onbewust was van deze regelgeving en dacht dat de geslachtsgemeenschap die verboden is hetgeen is waarbij een zaadlozing plaatsvindt, dan zijn er geen consequenties daarvoor.

Maar als hij op de hoogte was dat geslachtsgemeenschap (gedurende de dag in Ramadan) h’araam is, maar hij wist niet dat er boetedoening vereist is daarvoor, dan moet hij boetedoening doen. Want er is een verschil tussen onwetendheid betreffende de regelgeving en onwetendheid betreffende de consequenties. Onwetendheid betreffende de consequenties telt niet als een excuus, terwijl onwetendheid betreffende de regelgeving wel als een excuus telt.” (Einde citaat uit al-Liqaa-e as-Shahrie, 1/7.)

 


Homoseksualiteit

Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om de islamitische visie op homoseksualiteit te bespreken. Maar waarom eigenlijk? De islam wordt volop bekritiseerd onder het mom van vrijheid van meningsuiting.

Het islamitische verbod op homoseksualiteit wordt gezien als iets ouderwets dat modernisering behoeft!? Nee, integendeel! Het accepteren van homoseksualiteit is in feite niet iets moderns, maar een beweging naar immoraliteit ouder dan de Middeleeuwen. Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk Loet (profeet Lot), toen hij tegen zijn volk zei: ‘Begaan jullie de gruweldaad (homoseksualiteit), wat vóór jullie niemand van al-‘aalamien (mensen en djinn) heeft begaan!? Waarlijk, jullie komen zeker wellustig tot mannen in plaats van vrouwen. Inderdaad! Jullie zijn een buitensporig volk!’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 80-81.]

De gruweldaad in dit vers verwijst naar het toppunt van immoraliteit. Hun gruweldaad was dat hun mannen andere mannen anaal benaderden. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)

Alle religies verbieden homoseksualiteit. In het Oude Testament lezen we in o.a. Leviticus 20:13: “En als een man ligt (gemeenschap heeft) met een man zoals met een vrouw, beide hebben een gruweldaad begaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen (het is aan henzelf te wijten).” En in het Nieuwe Testament lezen we o.a.: “…Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen… …hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen…” (Romeinen 1:26-27 + 32.)

Homoseksualiteit behoort tot de testen waarmee mensen worden beproefd. Een persoon kan gevoelens hebben voor iemand voor het zelfde geslacht, maar omdat het verboden is dient hij daar geduld mee te hebben en er niet naar te handelen.

Lees meer in het artikel Homoseksualiteit in de Islam.

 


Geslachtsgemeenschap met een vrouw in het bijzijn van een andere vrouw, of een jong kind

Is het toegestaan voor een man die getrouwd is met twee of meer vrouwen om geslachtsgemeenschap te hebben met al zijn vrouwen gezamenlijk?

Het hebben van geslachtsgemeenschap met een vrouw in het bijzijn van een andere vrouw die hen kan zien is iets waar geen twijfel over bestaat dat het h’araam (verboden) is.

Al-Hasan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Zij (de sah’aabah en oudere taabi’ien) beschouwden wadjs als makroeh, en dit betekent het hebben van geslachtsgemeenschap met één (vrouw) terwijl de andere de geluiden kan horen. Volgens de vroegere geleerden betekent het woord “makroeh” dat het h’araam is.” (Overgeleverd door Ibn Abie Shaybah in al-Moesannaf, 4/388.)

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is toegestaan dat twee vrouwen akkoord gaan om samen in één huis te wonen. Zij hebben beide het recht op een eigen huis, maar zij mogen dat recht opgeven. Ook mogen zij akkoord gaan om hem (hun echtgenoot) tussen hen in te laten slapen in één bed. Maar het is niet toegestaan om hem geslachtsgemeenschap te laten hebben met één van hen terwijl de ander kijkt. Dit is iets verachtelijks en ongepast, en het wordt niet toegestaan ook al gaan zij beide akkoord.” (Al-Moeghnie, 8/137.)

Deze kwestie omvat twee zaken. De eerste is het hebben van geslachtsgemeenschap waarbij de ‘awraat van beide partners gezien kan worden. Aboe Sa’ied (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een man moet niet kijken naar de ‘awrah van een andere man, en een vrouw zou niet moeten kijken naar de ‘awrah van een andere vrouw…” (Overgeleverd door Moeslim.)

De tweede is het hebben van geslachtsgemeenschap waarbij de ‘awrah niet gezien kan worden. Bijvoorbeeld, als zij door een deken bedekt zijn en hij begint geslachtsgemeenschap met haar te hebben terwijl de bewegingen gezien en de geluiden gehoord kunnen worden. Ook dit is h’araam, want het is niet fatsoenlijk voor een moslim om zich te verlagen naar een dergelijk niveau.

Dit kan ook de begeerte van de vrouw die hen ziet en/of hoort prikkelen en dit kan leiden naar zeer slechte consequenties, zoals dat zij gaat masturberen of met hen mee gaat doen (trio). (Zie het artikel Islamitische regelgeving omtrent masturbatie.)

De correcte mening aangaande deze kwestie is dat het h’araam (verboden) is om geslachtsgemeenschap te hebben met een vrouw in het bijzijn van iemand anders, tenzij de aanwezige een zeer jong kind is die niet begrijpt wat er gaande is; in dit geval maakt het niet uit. Maar als het kind oud genoeg is om te begrijpen wat er gaande is, dan dient men geen geslachtsgemeenschap te hebben waar het kind hen kan zien (of horen), want het kind kan onbedoeld tegen anderen vertellen wat het gezien (of gehoord) heeft.” (Vrije vertaling van Sharh’ Kitaab an-Nikaah’ min Zaad al-Moestanqi’, cassette 17, van sheikh Ibn ‘Oethaymien.)

Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Laat degenen die jullie rechterhanden bezitten (slaven en slavinnen) en degenen onder jullie die de pubertijd (#10) nog niet bereikt hebben op drie momenten jullie toestemming vragen (om een kamer binnen te komen); vóór salaat al-fadjr en wanneer jullie je kleding opzij leggen in de middag en na salaat al-‘ishaa-e. Er zijn voor jullie drie momenten van privacy. Er rust daarbuiten geen zonde op jullie noch op hen om vrijelijk rond te gaan bij elkaar. Zo verduidelijkt Allah voor jullie de tekenen. En Allah is Alwetend, Alwijs.” [Soerat an-Noer (24), aayah 58.]

(#10) Tekenen van de pubertijd

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei: “De pubertijd wordt bereikt met het voorkomen van één van drie zaken bij jongens, namelijk: (1) het bereiken van de leeftijd van vijftien jaar, (2) de groei van schaamhaar, (3) de afscheiding van manie (A), met begeerte, wanneer men slaapt (natte droom) of wakker is. Als één van deze drie zaken plaatsvindt, dan heeft dit individu de pubertijd bereikt. In het geval van meisjes wordt er een vierde teken toegevoegd aan de lijst, namelijk menstruatie. Als een meisje menstrueert, ook al is zij nog maar tien jaar oud, dan heeft zij de pubertijd bereikt.” (Einde citaat uit as-Sharh’ al-Moemti’, 4/224.) Zie het artikel De tekenen van pubertijd.

(A) Het woord manie wordt gebruikt om te verwijzen naar de vloeistof afgescheiden door zowel man (sperma) als vrouw op het moment van een orgasme.

 

Ibn ‘Aashoor zei in zijn tefsier at-Tah’rier wa t-Tanwier: “Deze tijden zijn tijden wanneer gezinsleden zich ontdoen van kleding (aangezien het tijden zijn om te slapen/rusten, of voor intimiteit), zoals dit bekend is gemaakt in de Woorden van de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): ‘…en wanneer jullie je kleding opzij leggen in de middag…’ Het zou berispelijk zijn voor hun slaven en hun kinderen (#11) om hun ‘awraat (die lichaamsdelen die niet zichtbaar mogen zijn voor anderen) te zien, omdat dit een beeld is waar de slaaf zich voor zou schamen om te zien en wat een indruk in de gedachte van het kind achterlaat (en derhalve een negatief effect op het latere gedrag) omdat hij niet gewend is om dit te zien. Kinderen dienen opgevoed te worden om hun ‘awraat te bedekken, zodat het een gewoonte wordt voor hen wanneer zij groot zijn.” (Einde citaat.) (Zie de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam.)

(#11) Aboe Bakr al-Djassaas zei in Ah’kaam al-Qor-aan (3/464-465): “Hiermee wordt het kind bedoeld die dat begrijpt en de ‘awraat van vrouwen ziet. Het kind dat hier niet bevolen wordt, is het kind jonger dan dat (die geen aandacht schenkt aan de ‘awraat).” (Einde citaat.)

Zakariyyaa al-Ansaarie zei in Sharh’ al-Bahdjah (4/98): “Het is toegestaan om de ‘awrah te ontbloten tegenover een klein kind dat anderen niet kan vertellen wat hij gezien heeft.” (Einde citaat.)

Sheikh Mohammed Saalih’ al-Moenadjjied zei hierover: “Dit is een goede richtlijn, zoals een kind dat een of anderhalf jaar oud is. Maar we dienen op te merken dat deze leeftijd van kind tot kind kan variëren.” (Einde citaat.)

En Allah weet het best.

 


Als een vrouw niet geniet van geslachtsgemeenschap en dit voor haar man verbergt

Een zuster vroeg het volgende: “Ik geniet niet van geslachtsgemeenschap met mijn echtgenoot. Ik heb op internet wat onderzoek verricht en ontdekte dat ik een lange tijd gestimuleerd moet worden, wel 30 tot 45 minuten lang. Maar mijn man weet dit niet en hij denkt dat ik een orgasme krijg (omdat ik doe alsof). Ik heb twee vragen: (1) ik laat hem denken dat ik een orgasme krijg zodat ik hem niet lastig val en zijn plezier niet verpest. Wordt dit beschouwd als liegen? Als hij mij vraagt of ik er van geniet, dan zeg ik ja tegen hem, met louter de bedoeling dat ik geniet om hem te zien. (2) De belangrijkere vraag is dat hij mij stimuleert tijdens de geslachtsgemeenschap, maar ik krijg geen orgasme. Na de geslachtsgemeenschap neem ik mijn toevlucht tot masturbatie totdat ik een orgasme krijg. Is dit h’araam? Ik weet dat masturberen verboden is, maar ik weet dat mijn man mij niet zal helpen omdat het te veel tijd in beslag neemt en hij zijn begeerte wil bevredigen. Wat moet ik doen?

Op Islam Q&A werd het volgende antwoord gegeven:

Alle lof is voor Allah.

Ten eerste:

Er is niets mis met hetgeen wat u genoemd heeft betreffende het doen alsof u een orgasme gekregen heeft. Dit is eerder kenmerkend voor de intelligentie en wijsheid waarmee Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) u gezegend heeft en voor uw goede behandeling van uw echtgenoot. Wij vragen Allah u te belonen daarvoor en het een reden van geluk te laten zijn voor u en uw echtgenoot.

Het is geen liegen als u hem vertelt dat u ervan geniet, bedoelend dat u alleen geniet van het zien van hem.

Ten tweede:

Masturberen is h’araam, ook de manier die u genoemd heeft. U dient er mee te stoppen en berouw te tonen voor wat er in het verleden gebeurd is. U dient te begrijpen dat dit mogelijkerwijs het genieten met uw man vermindert en het probleem waar u last van heeft juist erger maakt. (Zie het artikel Islamitische regelgeving omtrent masturbatie.)

Ten derde:

Dit probleem wordt doorgaans veroorzaakt door twee redenen:

1.) De echtgenoot begrijpt het probleem niet of heeft geen interesse het op te lossen nadat hij ervan op de hoogte is. Van uw vraag begrijpen wij dat uw man van goede wil is om u er ook van te laten genieten en dat hij begrijpt dat een vrouw tekortgedaan kan worden hieromtrent. Wellicht dat u na verloop van tijd een goede gelegenheid vindt om hem hierover te vertellen, op een gepaste manier en zonder hem in verlegenheid te brengen, zodat u uw toevlucht niet hoeft te zoeken tot iets h’araam en u in staat bent te kunnen genieten van datgene wat Allah Ta’aalaa toegestaan heeft.

2.) Dit kan komen wegens de aard van de echtgenoot of echtgenote, in termen van kracht of zwakte wat betreft begeerte. Dit kan opgelost worden middels natuurlijke middelen, medicatie of psychische voorbereiding en datgene doen wat liefde zal vermeerderen. En het meest belangrijke is het verlangen van elke partner om de begeerte van de ander te bevredigen.

Misschien heeft u baat bij het lezen van enkele boeken over dit onderwerp, die de basis van de relatie en intimiteit tussen een man en een vrouw uitleggen, zoals Toeh’fat al-‘Aroes van Mahmood Mahdi Istanbuli.

En Allah weet het best.

(Lees verder onder de afbeelding.)

gouden-adviezen-wp

 


Samenvatting

1.) Seksuele omgang is voor het plezier van zowel de echtgenoot als de echtgenote en voor het voortbrengen van kinderen.

2.) Men dient niet te verlegen te zijn om kennis op te doen over dit belangrijke onderwerp. H’ayaa-e (verlegenheid, schaamte) mag geen belemmering zijn om kennis op te doen.

3.) Men dient altijd rekening te houden met de situatie, toestand en wensen van de ander. Wederzijds respect en goede communicatie behoren tot de basisvoorwaarden voor een goed huwelijk.

4.) Men dient niets te doen dat walgelijk of schadelijk of onacceptabel is voor je partner. Het is voor beiden verplicht seksueel beschikbaar te zijn voor de ander, maar niemand heeft het recht de ander te doen walgen of schaden, zowel lichamelijk als geestelijk.

5.) Seksueel plezier is niet beperkt tot vaginale penetratie, maar het omvat allerlei vormen van liefkozen, strelen, vrijen, knuffelen, zoenen enzovoort.

6.) Het echtpaar mag, op enkele uitzonderingen na, zich bezighouden met de handelingen waar zij beiden plezier aan beleven, op een manier of positie die zij beiden prettig vinden. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zal toegestane handelingen belonen (mits men het met de juiste intentie verricht) en verboden handelingen bestraffen.

7.) In de islam is het verboden (h’araam) om vaginale geslachtsgemeenschap te hebben terwijl een vrouw ongesteld is, oftewel menstruatie heeft.

8.) Anale geslachtsgemeenschap (sodomie) is verboden in de islam – punt uit! Het is de meest afschuwelijke seksuele handeling, dat niet eens gedaan wordt door wilde dieren.

9.) Wat er in de slaapkamer gebeurt, is een privéaangelegenheid en dient niet besproken te worden met of bekend gemaakt te worden aan andere personen, tenzij er een noodzakelijke reden voor is, zoals gezondheid of veiligheid.

10.) Het met de handen aanraken en strelen van de geslachtsdelen van de partner is toegestaan. In dit geval dienen de handen en de geslachtsdelen vooraf goed gewassen te worden.

11.) Er is een meningsverschil aangaande orale seks. De moslim die aan de veilige kant wil zijn zal dit dus mijden.

Dit is wat ik verzameld heb aangaande etiquette bij seksuele omgang. Alle lof is voor Allah, de Enige Die beschikt over Perfecte Kennis en Degene Die ons geleid heeft naar deze geweldige religie met haar voortreffelijke manieren. Vrede en zegeningen van Allah zijn met onze geliefde profeet Moh’ammed.

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

Islamitische regelgeving omtrent masturbatie

Qawaama: de essentie van mannelijkheid

H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

De woedhoe-e, stap voor stap

Complete vs. acceptabele ghoesl

10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

Op de tandem

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Overspel en steniging – Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

Huwelijk/Familie (diverse artikelen en afbeeldingen)

V&A Huwelijk & seksualiteit (diverse vragen en antwoorden)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan