Salaat al-Istikhaarah

Zoek de leiding van Allah.

Gebed istikhaarahAlle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

 

Wanneer kan men salaat al-istikhaarah verrichten?

Als men een beslissing moet nemen en men weet niet wat de juiste beslissing is, dan kan men Allah (Glorieus en Verheven is Hij) om leiding vragen. En wie kan men beter om raad en advies vragen, dan de Schepper van de hemelen en de aarde. Al-Istikhaarah betekent: het vragen van Allah om jou te leiden naar het goede, betreffende elke aangelegenheid in je leven, vooral als je moet kiezen tussen twee toegestane alternatieven.

Sa’d ibn Waqaas verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): Istikhaarah (leiding van Allah zoeken) is een van de duidelijke gunsten (van Allah) voor de mens en een voorspoed voor de zoon van Adam is het tevreden zijn met het oordeel van Allah. Een tegenspoed voor de zoon van Adam is zijn ontevredenheid met het oordeel van Allah.”

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Degene die leiding zoekt van de Schepper en overlegt met schepsels, zal het nooit betreuren.”

 

De doe’aa-e (smeekbede) van salaat al-istikhaarah

Djaabier ibn ‘Abdoellaah as-Salaamie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leerde zijn metgezellen al-istikhaarah in alle zaken, zoals hij de soewar (meervoud van soerah) van de Qor-aan aan hen leerde. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer één van jullie met iets zit, dient hij twee raka’aat te bidden buiten de verplichte gebeden en te zeggen:

 

Dua istikhaarah

Allaahoemma iennie astakhieroeka bie ‘ilmieka wa astaqdieroeka biqoedratiek, wa as-aloeka mien fadhliek, fa-iennaka taqdiroe wa laa aqdir, wa ta’lamoe wa laa a’lam wa anta ‘allaam l-ghoeyoeb, allaahoemma ien koenta ta’lamoe anna hadzaa l-amra (en je noemt je vraag waarmee je zit, bijvoorbeeld: een huwelijk met…) khayroen lie fie dienie wa ma’aashie wa aaqibatie amrie. Faqdoerhoe li wa yassierhoe lie thoemma baariek liee fieh, wa ien koenta ta’lamoe anna haadza l-amra sharroen lie fie dieniee wa ma’aashie wa ‘aaqibatie amrie fasrifhoe ‘annie wasrifnie ‘anhoe waqdoer liya l-khayra h’aythoe kaana thoemma ardhinie bih.

O Allah! Ik zoek leiding van Uw Kennis en kracht van Uw Macht, en ik vraag om Uw veelomvattende zegeningen, U beschikt en ik niet, U weet en ik niet, en U bezit Kennis van het onwaarneembare. O Allah! Als U weet dat deze aangelegenheid (hier geeft u aan, wat u Allah wilt vragen) gunstig is voor mijn religie en mijn (levens)onderhoud en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere behoefte), laat U het dan voor mij bepalen en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij hiermee. En als U weet dat deze aangelegenheid schadelijk is voor mij in mijn religie en mijn (levens)onderhoud en in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noodzaak), houdt het dan ver weg van mij en laat mij hiervan verwijderd zijn. En verorden datgene wat goed is voor mij en laat mij hier tevredenheid in vinden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 6841.)

 

De praktische uitvoering van salaat al-istikhaarah

Salaat al-istikhaarah behoort volgens de unanimiteit van de geleerden (idjmaa’) tot de soenan (meervoud van soennah) van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De soennah met betrekking tot het istikhaarah gebed, is het bidden van twee raka’aat buiten de verplichte gebeden. Men kan hiervoor twee aparte raka’aat bidden, maar men kan ook de twee raka’aat gebruiken die men bidt als men de moskee binnenkomt, of twee raka’aat die men soennah (vrijwillig) bidt voor of na het fardh (verplichte) gebed, mits men vóór dat gebed de intentie heeft om salaat al-istikhaarah te bidden. Men kan elke soerah reciteren die men wil, maar het is aan te raden om na soerat al-Faatih’ah in de eerste rak’ah, soerat al-Kaafiroen (109) te reciteren en in de tweede rak’ah soerat al-Ikhlaas (112). Aan het eind van de twee raka’aat dient men de hier bovengenoemde smeekbede te reciteren.

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei dat het toegestaan is om de smeekbede van al-istikhaarah zowel vóór de tasliem (de begroeting van de engelen, waarmee men het gebed beëindigt) als na de tasliem te reciteren, maar dat het beter is om het vóór de tasliem te doen. Degene die de smeekbede na de tasliem verricht, voor hem is het toegestaan om zijn handen op te heffen en de smeekbede te doen.

Het istikhaarah gebed dient alleen verricht te worden voor toegestane zaken waarover men twijfels heeft (wat het beste is) en niet voor verplichtingen binnen de Islaam of voor zaken die niet toegestaan of afkeurenswaardig zijn binnen de Islaam. Hier dient men geen istikhaarah gebed voor te verrichten, omdat deze eenmaal al verplicht of verboden zijn.

 

Hoelang moet je salaat al-istikhaarah verrichten?

Er is geen enkele h’adieth die het bidden van salaat al-istikhaarah beperkt tot een aantal keren. De moeder der gelovigen, ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn), heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie aan deze zaak van ons (de Islaam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) [Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).] Dit bekent dat men salaat al-istikhaarah dient te verrichten tot hij of zij een teken van Allah kan voelen, zien of meemaken, hetzij via een droom, of een gevoel van moeilijkheid/gemak om een bepaald doel te bereiken, of situaties die een bepaalde zaak vergemakkelijken of bemoeilijken. Als men niets kan waarnemen, dan dient men nogmaals Allah de Verhevene om raad te vragen.

An-Nawawie meent dat “na het verrichten van salaat al-istikhaarah, een persoon moet doen wat hij hartgrondig geneigd is te doen en wat goed voelt en hij dient niet vol te houden aan de begeerte die hij had voordat hij al-istikhaarah verrichtte. Als zijn gevoelens veranderen, dan dient hij afstand te nemen van hetgeen hij van plan was te doen. Anders laat hij de keus niet over aan Allah en zal hij niet eerlijk zijn betreffende het zoeken van hulp van de Macht en Kennis van Allah. Oprechtheid in het zoeken van de keuze van Allah, betekent dat men volledig afstand moet doen van hetgeen men zelf verlangt.” (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

Salaat al-istikhaarah verrichten voor iemand anders

Het is niet toegestaan om voor iemand anders salaat al-istikhaarah te verrichten, zie de h’adieth van Djabier ibn ‘Abdoellah as-Salaamie (moge Allah tevreden met hem zijn) die heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leerde zijn metgezellen al-istikhaarah in alle zaken, zoals hij de soewar van de Qor-aan aan hen leerde. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer één van jullie met iets zit, dient hij twee raka’aat te bidden…’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 6841.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) duidt heel duidelijk aan dat degene die raad wil vragen van Allah, “wanneer één van jullie met iets zit,” dat hij zelf twee raka’aat moet verrichten en vervolgens de smeekbede van al-istikhaarah moet reciteren. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft hier een beperking aangeduid en wij dienen ons eraan te houden. De beperking hier geldt voor degene die met iets zit en het houdt in dat hij zelf het gebed moet verrichten en verder doe’aa-e behoort te doen.

 

Vertrouw Allah

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons aangeraden om altijd optimistisch te zijn. Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “…ik houd van optimisme.” Ze zeiden: “En wat is optimisme, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Een goed woord.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5331.) Men dient de tekenen en aanwijzingen van Allah te volgen en het gevoel dat men na salaat al-istikhaarah heeft serieus te nemen, op voorwaarde dat men geen verboden zaken treft en praktiseert.

 

Voordat je salaat al-istikhaarah verricht

An-Nawawie zei dat het moestahabb (aanbevolen) is om vóór het verrichten van salaat al-istikhaarah iemand te raadplegen van wie je weet dat hij/zij oprecht en zorgzaam is en die ervaring heeft, alsook betrouwbaar met betrekking tot zijn/haar religieuze toewijding en kennis. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en raadpleeg hen in de kwestie…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159.]

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Degene die leiding zoekt van de Schepper en overlegt met schepsels, zal het nooit betreuren.”

 

Relevante artikelen:

Het gebed (diverse artikelen)

Smeekbeden – doe’aa-e

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan