Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed

Een brief aan de buren van de moskee en degenen die de adzaan horen.

Gezamenlijk gebed 5Een werknemer die een ambtelijke functie vervuld komt één dag per week of één maand in het jaar op zijn werkplaats, dit uit luiheid en verwaarlozing. Toen de hoofdmanager hem gebood om normaal aanwezig te zijn zoals de rest van de werknemers, weigerde hij dat. Hij zei dat hij zijn werkzaamheden thuis zal verrichten!

Wat zal uw mening zijn over deze persoon!? Is het niet rechtvaardig om hem te ontslaan van zijn werk!?

Wat zal uw mening zijn over een persoon die niet naar de masdjid (moskee) gaat, behalve één dag in de week (en wel de vrijdag), of één maand in het jaar (en wel Ramadhaan), bewerend dat men deze belangrijke verplichting (d.w.z. het gebed) thuis zal verrichten: dient een dergelijke persoon niet weggestuurd te worden van de Barmhartigheid van Allah!?

Heeft ooit een werknemer eens geprobeerd om zijn wereldse werkzaamheden thuis te verrichten en niet op te dagen op zijn werkplaats? Waarom denken dan zoveel mensen om de gebeden thuis te verrichten, zonder aanwezigheid op de plaats waar het gebed verricht dient te worden, en wel in de moskeeën?

Iedere ochtend, rond een bepaald uur, gaan de werknemers naar hun werk, de studenten en scholieren naar hun scholen en onderwijsinstituten; de wegen en de straten worden druk. Maar wanneer de oproeper tot het gebed tot het gebed oproept – en vooral met salaat al-fadjr – dan verlaat maar een klein groepje mensen hun huizen om het gebed in de moskee te verrichten. Wat zal de oorzaak hiervoor zijn?

Heeft Allah de Verhevene niet het recht om verheerlijkt en gehoorzaamt te worden? Dienen de rechten van Allah Ta’aalaa niet als eerste nagekomen te worden en dient men niet vooral daar aandacht aan te besteden…?

 

Het gebed brengt meer voorzieningen

De moskeeën zijn de beste plekken en de reinste plaatsen op aarde. Het bewonen ervan, door daar gebeden te verrichten en Allah te gedenken, is een belangrijk middel tot het verkrijgen van voorzieningen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “In huizen (#1) welke Allah gebood te verheffen (#2) en dat daarin Zijn Naam genoemd wordt (door Hem te gedenken); zij verheerlijken Hem (Allah) daarin in de ochtenden en de avonden. Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah en het onderhouden van as-salaah (het gebed) en het geven van az-zakaah (de verplichte aalmoes). (#3) Zij vrezen een Dag waarop de harten en de ogen op en neer zullen gaan (#4). Zodat Allah hen beloont volgens het beste wat zij gedaan hebben en hen meer van Zijn gunst geeft. En Allah voorziet wie Hij wil zonder berekening (#5).” [Soerat an-Noer (24), aayah 36-38.]

<<< (#1) Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn Tefhiem al-Qor-aan aan dat dit kan verwijzen naar masaadjid (moskeeën), maar ook naar de huizen van de gelovigen en “verheffen” beduidt dan het verheffen van hun morele status.>>>

<<< (#2) Allah de Verhevene gebood om de moskeeën te onderhouden en te reinigen van onreinheden en van ijdele spraak en handelingen die niet daarin gepast zijn… Er zijn verschillende ah’aadieth overgeleverd over het bouwen van moskeeën en het respecteren, waarderen, parfumeren ervan en het daarin gebruiken van wierook. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#3) Zij geven prioriteit aan het gehoorzamen van Allah de Verhevene, het zich neerleggen bij Zijn Wil en het liefhebben van Hem boven hun eigen wensen en liefde. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#4) Zij vrezen de Dag der Opstanding, waarop de harten op en neer zullen gaan, tussen hoop voor de redding en vrees voor de vernietiging. De ogen zullen daarin op en neer gaan, kijkend naar wat de eindbestemming zal zijn. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>

<<< (#5) Zonder beperking van de hoeveelheid. Dit is een aanduiding voor de grote hoeveelheid voorzieningen en niet voor het feit dat Hij voorziet zonder dat Hij weet hoeveel Hij voorziet, omdat Allah de Alwetende weet wat Hij aan voorzieningen geeft en hoe Hij voorzieningen geeft en aan wie Hij het uitgeeft. Maar door de grote hoeveelheid van Zijn giften is Hij als iemand die niet telt wat hij geeft. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

Het laatste deel van deze aayah is de kern van het verhaal (Nederlandstalige interpretatie): “…en hen meer van Zijn gunst geeft. En Allah voorziet wie Hij wil zonder berekening”, nadat Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “…die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah…” De voorzieningen behoren tot het beheer van Allah (Machtig en Glorieus is Hij). Hij geeft wie Hij wil en ontneemt van wie Hij wil. Niemand kan iets geven aan degene wie Allah van voorzieningen weerhoudt, en niemand kan een ander van voorzieningen weerhouden die Hij voorziet. De dienaar wordt verboden voorzieningen te krijgen door het treffen van een zonde, zoals de waarheidsverteller (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft verteld.

Welke zonde is groter dan het minachten van de bevelen van Allah en het verwaarlozen van Zijn rechten, en het voorrang geven aan bevelen van anderen boven Zijn bevelen en aan de rechten van anderen boven Zijn rechten!?

Beredeneer dan Zijn Uitspraak, Glorieus is Hij, in de voorgenoemde verzen (Nederlandstalige interpretatie): “Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden…” Dat zijn de echte mannen! De andere mannen lijken op mannen en zijn werkelijk geen echte mannen. Weet beste broeder, dat het thuis verrichten van het gebed een bijzonderheid voor de vrouwen is (het gaat hier om de verplichte gebeden – wat de vrijwillige gebeden betreft, het is beter om deze thuis te verrichten). De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dacht er aan om huizen te verbranden waarin mensen zaten omdat zij niet aanwezig waren in de moskee. Wat hem weerhield om de huizen te verbranden, waren de vrouwen en de kinderen, op wie geen verplichting rust tot het gezamenlijk gebed.

 

Wees gewaarschuwd voor nifaaq (huichelarij)

De welbekende eigenschap van de hypocrieten waarmee Allah hen heeft beschreven in Zijn Boek, is luiheid bij het verrichten van het gezamenlijk gebed. Hij zei, deze mensen beschrijvend (Nederlandstalige interpretatie): “…En wanneer zij opstaan om as-salaah (het gebed) te verrichten, staan zij lui op en om door de mensen gezien te worden…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 142.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zegt in zijn Tefhiem al-Qor-aan bij deze aayah: “Deelname aan het gezamenlijk gebed (salaatoel-djamaa’ah) geldt als een toetsing of iemand een oprechte gelovige is of een hypocriet, want tijdens het leven van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kon men geen lid van de islamitische gemeenschap beschouwd worden tenzij men het gebed regelmatig en punctueel verrichte. Net zoals elk genootschap of organisatie de afwezigheid van een lid van hun bijeenkomsten zonder geldig excuus beschouwt als een teken van zijn gebrek aan interesse, en hem de toegang tot hun bijeenkomsten ontzegt bij voortdurende afwezigheid, zo ook werd het wegblijven van een moslim van de gezamenlijke gebeden (zonder geldig excuus, zoals ziekte) beschouwd als zijn gebrek aan interesse voor de Islaam. En als hij continu afwezig is, werd dit gezien als een bewijs voor zijn afvalligheid aan de Islaam. Daarom moesten zelfs de bevestigde hypocrieten van die tijd wel vijf keer per dag deelnemen aan de gezamenlijke gebeden; anders konden zij niet gerekend worden tot de leden van de islamitische gemeenschap. Maar wat hen onderscheidde van de ware moslims was dat de ware gelovigen vroeg en met groot enthousiasme naar de moskee gingen en zelfs nadat het gebed voorbij was daar bleven, wat een groot bewijs was voor hun zuivere interesse in de Islaam. Maar voor de hypocriet leek elke oproep tot het gebed (adzaan) als een doodsklok. Hij stond dan onwillig op om deel te nemen aan het gezamenlijk gebed, maar zijn hele houding toonde duidelijk aan dat hij zijn gebed met tegenzin verrichtte. Na het gebed verliet hij de moskee in haast, alsof hij uit de gevangenis werd vrijgelaten. Dus al zijn bewegingen duidden aan dat hij geen interesse had in het gedenken van Allah de Verhevene.” (Einde citaat.)

En Allah, Verheven is Hij, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…en dat zij slechts laks komen tot as-salaah (het gebed)…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 54.]

Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Degene die achterblijft en het gebed (in gemeenschap) niet verricht, is zeker een duidelijke hypocriet.”

Ben je tevreden over jezelf om te behoren tot de hypocrieten die de ergste bestraffing zullen verkrijgen op de Dag der Opstanding!? (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Gezamenlijk gebed 1

 

Allah is groter dan alles

Het achterblijven van salaatoel-djamaa’ah (het gezamenlijke gebed in de moskee) is een symptoom van zwak imaan (geloof ) en leegte van het hart zonder verheerlijking van Allah, respect tegenover Hem en gehoorzaamheid. Hoe kan anders een oprechte moslim – die de oproeper tot het gebed (de moe-adzin) iedere dag vijf keer hoort zeggen: “Kom tot het gebed, kom tot het succes” – hem vervolgens niet gehoorzamen. Degene die het gebed uitstelt, stelt dus in feite zijn succes uit! Hij hoort de moe-adzin zeggen: “Allah is het grootst (Allaahoe akbar),” maar amusement is bij hem groter, het kijken naar films, voetbalwedstrijden en TV in het algemeen, tellen bij hem meer dan Allah; Facebook, chat, msn, paltalk en het surfen op internet en rondhangen op discussieforums, tellen bij hem meer dan Allah; transacties tellen bij hem meer dan Allah en allerlei vergane wereldse bezigheden tellen bij hem meer dan Allah. Hij hoort de moe-adzin tijdens de oproep tot het ochtendgebed zeggen: “Het gebed is beter dan slaap,” en vervolgens kiest men voor slaap in plaats van het gebed…

 

Hoogmoedigheid

Eén van de belemmeringen die mensen weerhouden van het aanwezig zijn tijdens de gezamenlijk gebeden, is hoogmoedigheid (moge Allah ons daarvan behoeden). Sommigen vinden het minachtend om te staan naast een doorsnee arbeider. ‘Abdoellaah ibn Mas’oed heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die het gewicht van een stofdeeltje aan arrogantie in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet betreden.” Een man zei: “Waarlijk, een persoon houdt ervan om goede kleding en schoenen te dragen.” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Allah is mooi en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is dat men de waarheid verwerpt en een minachting heeft voor mensen.” (Sah’ieh’ Moeslim.) We zoeken toevlucht bij Allah hiertegen.

 

Beste moslimbroeder!

O degene die thuis het gebed verricht en afstand neemt van de huizen van Allah (d.w.z. de moskeeën)! Het maakt niet uit hoe lang je leeft, je zult de moskee betreden, levend of dood. Zorg ervoor dat je het levend betreedt voordat je het zult betreden in een kist, gedragen op schouders om voor je gebeden te worden. Op dat moment zal jouw geld, noch jouw handel, noch jouw aanzien of positie baat brengen en ook niet jouw wereldse bezigheden, die je bezig hebben gehouden en afgeleid hebben van het beantwoorden van de moe-adzin. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

toekomst

 

Het produceren van mannen!

Weet mijn beste broeder, dat de masaadjid (moskeeën) de werkelijke scholen zijn waar de generaties opgevoed worden. Het zijn de faciliteiten waar de helden afstuderen. De moslims zullen geen macht noch aanzien krijgen totdat zij terugkeren naar de masaadjid en vanuit daar naar buiten treden, zoals onze eerste voorgangers vertrokken waren om de leiding, de waarheid en het licht overal te verspreiden…

Over deze zaak zegt een dichter in zijn proza:

het is nodig om mannen te maken

en hetzelfde geldt voor het wapen

het maken van helden is een wetenschap

die begrepen wordt door de oprechten

degene die zijn fundamenten niet onderwezen gekregen heeft

van degenen die het bevatten, dan mist hij het succes

de helden worden alleen in onze ruime moskeeën gemaakt

in de Qor-aanscholen

in de schaduw van de authentieke overleveringen

een volk zonder geloofsleer

is te vergelijken met bladeren die door de wind verplaats worden

degene die (kom tot het gebed) verloochent

zal (kom tot het succes) verloochenen

De Franse filosoof Ernest Renan (1823-1892) heeft gezegd: “Ik ben nooit een moskee binnengegaan zonder diepe emotie – als ik mij als volgt mag uitdrukken; zonder een zekere spijt dat ik geen moslim ben.” (Renan, Islam and Science.)

 

Waarom onderhouden wij de gezamenlijke gebeden niet?

Een verhaal waaruit lering getrokken kan worden:

Het is het verhaal van een man die Allah kracht in zijn lichaam heeft gegeven en sterke spieren. Maar hij vergat dat Allah de Machtige Heerser is. Hij hoorde de oproeper tot Allah, maar gaf geen gehoor aan de oproep. Als hij de oproeper tot zijn begeerten en lusten hoorde, haastte hij zich om hem antwoord te geven. Hij had een hoge ambitie om zoveel geld bij elkaar te sparen, niet denkend over de bron ervan en of het verboden of toegestaan is….

Hij werkte als drager van goederen op de markt. Op een dag kwam hij een winkel binnen. Terwijl hij goederen droeg, viel er een muur op zijn rug. Hierdoor raakte hij verlamd en verloor zijn kracht, zelfs de kracht om te lopen en te bewegen had hij niet. Hij leek op een dode terwijl hij nog leefde. Hij kon niet eens normaal urineren of ontlasten en had minimaal 3 uur nodig om zijn behoeftes te doen, door middel van medische ingrepen. Dit na veel gezweet te hebben en een zware pijn, waarvan alleen Allah op de hoogte is…

Toen één van de bezoekers hem vroeg wat zijn wens was in het leven, zei hij: “Ik hoop het gebed in gemeenschap mee te maken…” [Overgenomen van een lezing onder de titel: “Daaroen ahloeha yatakallamoen (een huis waarvan de bewoners spreken),” van sheikh ‘Abdoellaah al-Matrood.]

Je kon vroeger de moe-adzin horen, maar je kwam de oproep nooit na en gaf het amper aandacht. Wat heeft jou geleidt om vandaag het gevoel te hebben om de oproep tot het gebed na te komen!?

Plaats jezelf, beste broeder, in de positie van deze persoon. Op het moment dat je niet meer kunt bewegen, noch kunt gaan of komen, op het moment dat de familieleden en naasten genoeg van je zullen hebben, wanneer je niet meer van je bed kunt opstaan, je amper kunt omdraaien in je bed… totdat het vlees en de botten in je lichaam zullen vergaan. Gedenk, O beste broeder, de gunsten die Allah jou heeft gegeven en Zijn giften waarmee Hij jou heeft gezegend! Gedenk de gezondheid die je hebt en het gemak waarin je leeft… en weet dat de borg van deze gunsten dankbaarheid aan Allah is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Als jullie dankbaar zijn, zal Ik zeker Mijn gunst voor jullie vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn, dan is Mijn kwelling waarlijk heftig.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 7.]

Dankbaarheid aan Allah betreffende deze gunsten, is deze gunsten die Hij jou gegeven heeft gebruiken om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen, door het bijwonen van gezamenlijke gebeden in de masaadjid, het bezoeken van de naasten en familieleden en andere vormen van gehoorzaamheid en aanbidding. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Winkel rij

 

Bewijzen voor de verplichting om het gezamenlijke gebed bij te wonen

Er zijn vele bewijzen voor de verplichting om de gebeden in moskeeën in gemeenschap te verrichten, zowel in het Boek van Allah, de Soennah van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als de uitspraken van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen). Velen van ons zijn op de hoogte van deze bewijzen en daarom zal ik alleen de belangrijkste bewijzen opnoemen die sterke argumenten bevatten, in shaa-a Allaah

Uit het Boek van Allah:

1.) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “(Gedenk) de Dag waarop de Scheen onthuld zal worden (d.w.z. de Dag der Opstanding) en zij geroepen worden tot de neerknieling (voor Allah), waarop zij niet in staat zijn (dat te doen). (#6) Hun ogen zullen (vol schande en mismoedig) neergeslagen zijn, benauwdheid zal hen beheersen! En werkelijk, zij werden geroepen tot de neerknieling (te bidden voor Allah) terwijl zij gezond waren (in het wereldse leven, maar zij deden het niet).” [Soerat al-Qalam (68), aayah 42-43.]

Ka’b al-Ah’baar (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik zweer bij Allah dat deze aayah geopenbaard is over degenen die achterblijven van salaatoel-djamaa’ah (het gezamenlijk gebed).” Welke waarschuwing is erger en zwaarder dan dit, voor degenen die het gezamenlijk gebed nagelaten hebben terwijl zij daartoe in staan waren.

<<< (#6) Imaam al-Boekhaarie leverde over dat Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat hij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Onze Heer zal Zijn Scheen onthullen en alle gelovigen, mannen en vrouwen, zullen zich neerknielen voor Hem. De enigen die zullen blijven staan zijn diegenen die neerknielden in het wereldse leven louter om gezien en gehoord te worden (om indruk te maken en om een goede reputatie te verkrijgen). Een dergelijke persoon zal proberen neer te knielen (op de Dag des Oordeels), maar zijn rug (ruggengraat) zal één stugge plaat worden (het bot zal niet buigen).” Deze h’adieth is verzameld in de twee Sah’ieh’s en andere boeken, via verschillende ketens van overleveraars en met verschillende bewoordingen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

2.) Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En onderhoud as-salaah (het gebed) (#7) en geef az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) en buig samen met ar-raaki’ien (#8).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 43.]

<<< (#7) Iqaamat-as-salaah – onderhoud het gebed – betekent: (A) elke moslim, man of vrouw, is verplicht om zijn salaat (gebeden) vijf keer per dag te verrichten op de gespecificeerde tijden; de mannen gezamenlijk in de moskee (indien zij de adzaan – oproep tot het gebed – horen) en de vrouwen thuis (aanbevolen). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hetgeen waar Allah het meest van houdt, is wanneer Zijn mensen het gebed op tijd verrichten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (B) Dat de salaat (gebeden) verricht worden op de manier zoals de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat deed, d.w.z. staan (qiyaam), buigen (roekoe’), knielen (soedjoed of sadjdah), zitten (qoe’oed), de juiste en correcte recitaties etc., zoals hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verricht jullie salaat (gebeden) zoals jullie mij hebben zien bidden.” Zie Beschrijving van het gebed van de profeet voor een samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet.>>>

<<< (#8) Ar-Raaki’ien: degenen die buigen (roekoe’ verrichten) of zichzelf onderwerpen met gehoorzaamheid aan Allah de Almachtige.>>>

Dit is een bewijs voor de verplichting om salaatoel-djamaa’ah (het gezamenlijk gebed) te verrichten en deel te nemen aan het gebed met de rest van de moslims. Als het genoeg was dat het verricht dient te worden, dan zou Allah alleen gezegd hebben: “En onderhoud as-salaah.”

3.) Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En als jij (O Moh’ammed) in hun midden bent en hen in as-salaah (het gebed) leidt (verwijzend naar het angstgebed), laat dan een groep van hen met jou in het gebed staan…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 102.]

Het bewijs uit deze aayah is dat Allah verplicht heeft gesteld om salaatoel-djamaa’ah te verrichten, hoewel zij gevaar liepen door aanvallen van de vijanden en Allah heeft hen geen vrijstelling voor salaatoel-djamaa’ah verleend.

Uit de Soennah:

1.) In de sah’ieh’ayn lezen we op gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Ik was van plan om een bevel te geven om op te roepen tot het staan in het gebed en vervolgens iemand te vragen om het gebed voor te gaan en met een aantal mannen met een hoop brandhout te vertrekken naar mensen die het gebed niet bijwonen en vervolgens hen met hun huizen in brand te steken.” Hij dreigde hun huizen te verbranden, alleen omdat zij een verplichting hadden nagelaten.

2.) In de authentieke verzameling van Moeslim staat dat er een blinde man zei: “O boodschapper van Allah! Ik heb niemand die mij leidt naar de moskee. Is er voor mij een vrijstelling zodat ik thuis het gebed verricht?” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen hem (Nederlandstalige interpretatie): “Hoor je de oproep (tot het gebed)?” Hij zei: “Ja.” Hij zei: “Kom de oproep na.” Als dit geldt voor een blinde man die niemand heeft om hem naar de moskee te leiden, hoe zal het dan zijn voor iemand die goed ziet?

3.) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die de oproep tot het gebed hoort en geen belemmering ondervindt dat hem toestaat om de oproep niet na te komen, het gebed dat hij (alleen) verricht zal niet van hem geaccepteerd worden.’ Er werd gezegd: ‘En wat is de geoorloofde reden, O boodschapper van Allah?’ Hij zei: ‘Vrees of ziekte.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, Ibn Maadjah en Ibn H’iebbaan in de sah’ieh’ayn – zie Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghier, nr. 6176.)

Uit de uitspraken van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen):

1.) Overgeleverd door Moesliem in zijn authentieke verzameling, op gezag van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “Degene die als moslim Allah morgen (d.w.z. na de dood) vreugdevol wil ontmoeten, dient de gebeden te onderhouden waar ook maar (tot het gebed) opgeroepen wordt. Allah heeft voor jullie profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) soennan (manieren) van leiding opgesteld en deze behoren tot de soennan van leiding. En als jullie in jullie huizen bidden zoals deze achterblijver in zijn huis, dan zullen jullie de Soennah van jullie profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) nalaten. En als jullie de Soennah van jullie profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) nalaten, dan zullen jullie dwalen. Eenieder die zich reinigt en dus goed reinigt en vervolgens zich begeeft naar een moskee, dan zal Allah voor hem iedere stap die hij zet met een h’assanah (goede daad) belonen, en Hij zal (door iedere stap) hem op een hogere positie zetten en van hem een sayyie-ah (slechte daad) afnemen. Degene die achterblijft is een huichelaar van wie zijn huichelarij duidelijk zichtbaar is. (Er werden metgezellen naar de moskee gebracht) hangend tussen twee mannen (d.w.z. door ziekte of andere aandoeningen) totdat zij de rij bereikten.”

2.) ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Er is geen gebed voor de buur van de moskee, behalve in de moskee.” Er werd gezegd: “Wie zijn de buren van de moskee?” Hij zei: “Degene die de adzaan hoort.” (Overgeleverd door Ah’mad in zijn Moesnad.)

3.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Het is beter dat het oor van de zoon van Aadam gevuld wordt met vloeibaar lood, dan het horen van de oproep (tot het gebed) en het niet nakomen.”

Na het noemen van al deze duidelijke bewijzen, kan er dan nog een uitweg en een reden zijn voor de achterblijvers? Deze bewijzen nemen alle excuses weg van degene die het gelezen of gehoord heeft. Eenieder zal berecht worden op de Dag der Opstanding. En Allah is de Bron van het succes. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Gezamenlijk gebed 2

 

Voortreffelijkheden van het gezamenlijke gebed

Allah de Glorieuze en Verhevene heeft het gezamenlijk gebed opgesteld volgens een grote wijsheid en verschillende voortreffelijkheden. Hier volgen een aantal van deze voortreffelijkheden:

• Het toetsen en beproeven van de dienaren, zodat duidelijk wordt wie Zijn bevelen opvolgen en wie zich ervan afwenden en hoogmoedig daar tegenover zijn.

• Kennismaking en vriendschappelijke relaties en binding tussen de moslims, zodat ze als één lichaam zijn, en zoals een sterke muur die elkaar verstevigen. Degene die niet in de moskee bidt zal de buurtbewoners niet kennen, behalve degenen waarmee hij een bepaalde relatie heeft.

• Het onderwijzen van de onwetende en het herinneren van degene die allerlei dingen verwaarloost. Wat de onwetende betreft, hij zal de geleerde zien en zal hem als voorbeeld nemen, en degene die zijn religie verwaarloost zal een lezing of een les horen, die hem voordeel zal geven…

• Het gevoel dat degene krijgt die het gebed verricht in het gezamenlijk gebed uit khoeshoo’ het nadenken over en voordeel halen uit het gebed. Dit in tegendeel tot degene die thuis het gebed verricht. Het kan zijn dat hij geen gevoel zal hebben bij het gebed. Het gebed zal zwaar voor hem zijn, waardoor hij het in de meeste gevallen snel achter elkaar verricht en het zal hem dus geen baat brengen… (Zie het artikel Khoeshoo’ tijdens het gebed.)

• Het laten lijden van de vijanden van Allah en hun bang maken en voornamelijk Iblies (moge de vloek van Allah op hem zijn) en zijn helpers van de shayaatien (satans, duivels) onder de mensen en de djinn. Hetgeen wat hen laat lijden en woedend maakt, is het terugkeren van de moslims naar de moskeeën, en voornamelijk door de jongeren.

• Het voordeel in het feit dat het naar de moskee gaan, activiteit, stimulans en beweging van het lichaam vermeerderd, door het vermeerderen van de stappen naar de moskee en terug naar huis, vooral als de moskee ver gevestigd is. In tegendeel tot het gebed thuis, wat vaak vergezeld gaat met luiheid en slapheid… en dit is uit ervaring.

Dit waren een aantal voortreffelijkheden van het samen bidden in de moskee. Er is geen twijfel dat er nog andere voortreffelijkheden zijn, wereldse en in het Hiernamaals. Zorg, beste broeder, om aanwezig te zijn bij het gezamenlijke gebed in de moskee, zodat je vrij zult zijn van huichelarij (nifaaq)…

Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die voor Allah veertig dagen in gemeenschap heeft gebeden, waarbij hij de eerste takbierah haalt, voor hem zullen twee beschermingen opgeschreven worden: vrijstelling van het Hellevuur en vrijstelling van huichelarij.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, zie Sah’ieh’ at-Targhieb wa t-Tarhieb van sheikh al-Albaanie.)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Elke ziel zal de dood proeven (#9); en waarlijk, slechts op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen. Wie dan van het Vuur verwijderd wordt en het Paradijs wordt binnengeleid, is werkelijk succesvol. (#10) En het wereldse leven is niets behalve een bedriegende genieting.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 185.]

<<< (#9) De geschapen ziel sterft niet, maar wanneer de ziel gescheiden wordt van het lichaam dat sterft, ervaart de ziel de dood. Zie de artikelen De dood en De ziel – maak kennis met je ware zelf.>>>

<<< (#10) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een plaats in het Paradijs zo klein als wat in beslag genomen wordt door een zweep, is beter dan de wereld en al hetgeen op zijn oppervlakte is. Lees als jullie willen: ‘Wie dan van het Vuur verwijderd wordt en het Paradijs wordt binnengeleid, is werkelijk succesvol.’ (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Druppel oceaan

 

Relevante artikelen:

Het gebed (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan