Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah

Je bent het mooist met religieuze toewijding!

Verzorging moslimahAboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie vormen (uiterlijk) of kleuren, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden.”

‘Abdoellaah ibn Mas’oed heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die het gewicht van een stofdeeltje aan arrogantie in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet betreden.” Een man zei: “Waarlijk, een persoon houdt ervan om goede kleding en schoenen te dragen.” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is dat men de waarheid verwerpt en een minachting heeft voor mensen.” (Sah’ieh’ Moeslim.)

Vertaald en bewerkt door Oem Chaimae

Hoofdstukken:

Reinheid
Verzorging van het haar
Haarextensies, kunstnagels en valse wimpers
Het haar zwart verven
Verzorging van het gebit
De kleding van de vrouw
Make-up
Parfum
Het epileren van wenkbrauwen & tatoeages
Plastische chirurgie
Verzorging van nagels, oksel- en schaamhaar
Verkeerde denkwijzen

De mens is door Allah gezegend met een uiterlijk dat veel schoonheden bezit. Het natuurlijke karakter van de mens spoort de mensheid aan om zichzelf te verzorgen en zich te bekommeren om zijn of haar lichaam. Zichzelf kleden en bedekken is altijd een primaire behoefte geweest van de mens.

Het behoort tot de fitrah (natuurlijke aanleg) van de vrouw om haarzelf mooi te maken en ervan te houden om haar uiterlijk goed te verzorgen. De uiterlijke verzorging van een vrouw is een weerspiegeling van haar innerlijke karakter; een verzorgde, mooie verschijning weerspiegelt een beschaafd en nobel karakter. Zij straalt een evenwichtige persoonlijkheid uit door haar uiterlijke verschijning en haar innerlijke natuur. De kleding van de moslimvrouw dient gedragen te worden volgens de islamitische wetgeving. Naast het feit dat haar kleding voor een groot deel functioneel is, is het voor een klein deel ook een versiering.

De moslimvrouw dient zichzelf te verzorgen, zonder dat zij hierin overdrijft of de grenzen van de Islaam overschrijdt. Het is voor haar toegestaan om haar lichaam te verfraaien met verschillende toegestane middelen mits het geen schade toebrengt aan haar lichaam. Ook dient zij er voor te zorgen dat zij haar schoonheid niet toont aan anderen dan haar mah’ram verwanten en haar echtgenoot.

Haar verschijning behoort aangenaam te zijn voor haar echtgenoot, kinderen, mah’ram verwanten en andere moslimvrouwen. De moslimvrouw behoort haar uiterlijk niet te verwaarlozen, hoe druk zij het ook heeft met haar huishoudelijke taken en verplichtingen als echtgenote en moeder.

 


Reinheid

Een goede verzorging van het uiterlijk begint bij reinheid. Reinheid is een belangrijk aspect binnen de Islaam, volgens de Qor-aan en de Soennah is reinheid een verplichting. In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah wil voor jullie geen moeilijkheid maken, maar Hij wil jullie reinigen en Zijn gunsten aan jullie vervolmaken opdat jullie dankbaar zullen zijn.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.]

“En reinig jouw kleding (#1)!” [Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 4.]

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. (#1) Dit beduidt: (1) zorg dat de kleding die je draagt niet verdiend is met verboden (h’araam) inkomen; (2) draag je kleding niet in ongehoorzaamheid; (3) reinig je kleding met water (zorg dat je kleding schoon is); (4) reinig je hart en intenties; (5) verfraai je karakter. (Zie Tefsier Ibn Kethier.) (6) Houd je kleding schoon van morele kwaadaardigheden (zoals ijdelheid en trots); (7) houd je lichaam schoon, of in wijdere zin, jezelf of je hart of zelfs je spirituele toestand of gedrag. (Tadj al-‘Aroes). D.w.z. reinig je daden van shirk, oftewel mijd shirk.>>>

“…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen (innerlijke reinheid) en Hij houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Reinheid is de helft van het geloof.” [Overgeleverd door Moeslim.]

Reinheid is een teken van een fatsoenlijk karakter. Reinheid is een bron van rust en vreugde in huis. Er is geen twijfel dat deze reinheid effect heeft op familieleden, echtgenoot en kinderen.

De moslimvrouw behoort ervoor te zorgen dat haar lichaam en kleding rein zijn. Ze behoort regelmatig een bad te nemen, zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de metgezellen aanbevolen heeft. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het is de plicht van elke moslim om (minstens) eens in de zeven dagen een bad te nemen en zijn hoofd en lichaam te wassen.” (Moettafaqoen ‘alayh, zie Sharh’ as-Soennah, 2/166, Kitaab al-h’ayd, baab ghoesloe l-djoemoe’ah.)

 


Verzorging van het haar

Het haar, een belangrijk onderdeel van de schoonheid van een vrouw, is het mooiste sieraad van de vrouw. Een goede verzorging van de hoofdharen maakt een vrouw aantrekkelijk en elegant. Hoewel de moslimvrouw een h’idjaab draagt (zie het artikel De boodschap van de h’idjaab van sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien), moet zij het verzorgen van haar haren niet nalaten. Zij behoort het schoon te houden en te kammen. Een verzorgd kapsel is erg belangrijk.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft de metgezellen bijgebracht om hun haren te verzorgen. Aboe Daawoed leverde een h’adieth over van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die haar heeft, laat hem er goed voor zorgen.” (Door Aboe Daawoed, 4/108, in Kitaab at-taradjjoel, baab fi islaah’ie s-sha’r; zijn overleveringsketen is h’asan.)

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

 


Haarextensies, kunstnagels en valse wimpers

Het is verboden voor vrouwen om hairextensies (of haarextensions) aan hun haar toe te voegen, of het nu gemaakt is van echt haar of iets anders wat voor haar aangezien kan worden, wegens de overleveringen die hierover overgeleverd zijn. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa-imah, 5/193.)

Al-Boekhaarie en Moeslim (2122) leverden over dat Asmaa-e bint Abie Bakr (moge Allah tevreden zijn met vader en dochter) zei: “Een vrouw kwam bij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Ik heb een dochter die pas getrouwd is, en zij had de mazelen en haar haar viel uit. Kan ik haar haarextensies geven?’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah heeft degene die haarextensies aanbrengt en degene die dit laat doen vervloekt.’

Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om valse wimpers te gebruiken omdat dit valt onder de regelgeving aangaande haarextensies. Het gebruiken van kunstnagels die lang zijn en lijken op klauwen van wilde dieren is iets dat tot ons is gekomen van de koeffaar; onze sharie’ah verlangt van ons dat we onze nagels knippen en niet lang laten groeien, dus waarom zullen we tegen onze sharie’ah in willen gaan? We vragen Allah om ons te leiden.” (Einde citaat.)

 


Het haar zwart verven

Sheikh Ibn ‘Oethaymien werd hierover gevraagd en hij zei: “Als het haar zwart geverfd wordt, de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood dit toen hij een man opdroeg om zijn grijze haren te veranderen, maar om zwart te mijden. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Verander deze grijze haren maar mijd zwart.’ (Zie Sah’ieh’ Moeslim, 5476.) Er is ook een strenge waarschuwing overgeleverd voor degene die dit doet, namelijk de h’adieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Aan het einde der tijden zullen er mensen zijn die hun haar zwart verven zoals de kroppen van vogels; zij zullen zelfs de geur van het Paradijs niet ruiken.’ (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 4212; an-Nasaa-ie, 8/138; als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’, 8153.) Dit beduidt dat het verboden is om het haar te verven met een zwarte kleurstof. Wat betreft het veranderen met andere kleuren verf, het basisprincipe is dat het toegestaan is, tenzij het gedaan wordt op de manier van kaafir vrouwen of onzedelijke vrouwen, wat dan verboden is omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie een volk imiteert behoort tot hen.’ (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 4031; als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Irwa’ al-Ghaliel, 5/109.)” (Uit Madjmoo’ Fataawa wa Rasaa-il Ibn ‘Oethaymien, 4/121.)

[Einde toevoeging van uwkeuze.net.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Mooi

 


Verzorging van het gebit

De moslimvrouw dient ook goed voor haar gebit te zorgen. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) was zeer ijverig wat betreft het verzorgen van haar tanden. Al-Boekhaarie heeft van ‘Oerwah overgeleverd via ‘Ataa-e: “Wij hoorden ‘Aa-ieshah, de moeder der gelovigen, haar tanden in de kamer reinigen…” (Fat-h’ al-Baarie, 3/599, Kitaab al-‘Oemrah, baab kam i’tamara an-nabiy.)

Moeslim heeft ook van ‘Oerwah overgeleverd via ‘Ataa-e: “Wij hoorden haar de siewaak gebruiken.” (Sah’ieh’ Moeslim, 8/236, Kitaab al-H’adjj, baab ‘adadoe ‘oemarie an-nabiy wa zamanihinna.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als het niet was dat ik mijn oemmah (gemeenschap) niet wilde (over)belasten, zou ik bevolen hebben om siewaak vóór elk gebed te gebruiken.” [Fat-h’ al-Baarie, 2/374, Kitaab al-djoemoe’ah, baab as-siewaak yawm al-djoemoe’ah; Sah’ieh’ Moeslim, 3/143, Kitaab at-tahaarah, baab as-siewaak.]

[Zie punt 3 – Het gebruiken van het tandenstokje (siwaak of miswaak) – in het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg voor meer informatie over de siwaak.]

 


De kleding van de vrouw

De kleding van de vrouw is ook een onderdeel van haar schoonheid. Kleding siert de mens. Als echtgenote en moeder dien je te stralen voor de ogen van je geliefde man en je kinderen.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beschouwde het goed gekleed gaan en er goed uitzien als een uiting van de zegeningen van Allah de Verhevene. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah houdt ervan als Hij de tekenen ziet van Zijn gunst aan Zijn dienaren.” (Een goede h’adieth overgeleverd door at-Tirmidzie, 4/206, in Kitaab al-isti-edzan, baab atharoe an-Ni’mah ‘ala l-‘abd.)

De moslimvrouw dient met uiterste zorg om te gaan met haar kleding en uiterlijk zonder dat zij hierin overdrijft. Zij moet wel op haar hoede zijn om geen slavin van haar uiterlijk te worden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Betreurenswaardig is de slaaf van de dinar, dirham en overdreven mooie kleding van fluweel en zijde! Als hij het krijgt, is hij tevreden, en als hij het niet krijgt, is hij ontevreden.” (Fat-h’ al-Baarie, 6/81, Kitaab al-djihaad, baab al-h’iraasah fi l-ghazwie fi sabielie llaah.)

Al-Qoertoebie zegt in zijn commentaar op aayah 32 van soerat al-A’raaf (7) (Nederlandstalige interpretatie) – “Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie heeft Allahs versieringen (hier een verwijzing naar mooie kleding) verboden die Hij voortgebracht heeft voor Zijn dienaren…?’”: “Moekhawwal heeft van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) overgeleverd: ‘Een groep metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) stonden te wachten voor de deur van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), dus maakte hij zich klaar om naar buiten te gaan om hen te ontmoeten. Er stond een vat water in huis, hij tuurde daarin en streek zijn baard en zijn haar glad. Ik (‘Aa-ieshah) vroeg hem: ‘O boodschapper van Allah! Zelfs u doet dit?’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ja, wanneer een man naar buitengaat om zijn broeders te ontmoeten, moet hij zichzelf behoorlijk voorbereiden, want Allah is mooi en houdt van schoonheid.’” (Zie Tefsier al-Qoertoebie, 7/197.)

‘Abdoellaah ibn Mas’oed heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die het gewicht van een stofdeeltje aan arrogantie in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet betreden.” Een man zei: “Waarlijk, een persoon houdt ervan om goede kleding en schoenen te dragen.” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is dat men de waarheid verwerpt en een minachting heeft voor mensen.” (Sah’ieh’ Moeslim, 2/89, Kitaab al-imaan, baab tah’riem al-kibr.)

Ibnoe l-Qayyim heeft gezegd: “De h’adieth in kwestie refereert naar twee belangrijke principes: kennis en gedrag. Allah dient bedankt te worden voor schoonheid, die geen gelijkenis kent met iets anders, en Hij dient aanbeden te worden door middel van de schoonheid waarvan Hij houdt in woorden, handelingen en houdingen. Hij houdt ervan dat Zijn dienaren hun tongen mooi maken door de waarheid te spreken; dat zij hun harten mooi maken met oprechte toewijding (ikhlaas), liefde, berouw, en vertrouwen in Hem; (Hij houdt ervan) dat zij hun talenten mooi maken met gehoorzaamheid; en dat zij hun lichamen mooi maken door het laten zien van Zijn zegening over hen in hun kleding, en door deze (d.w.z. de kleding) vrij te houden van enige viezigheid, vuil of onreinheid, door de haren te verwijderen die verwijderd dienen te worden, door besnijdenis toe te passen en door de nagels te knippen. Dus zij herkennen Allah door deze kwaliteiten van schoonheid en trachten dichterbij Hem te komen door middel van goede woorden, handelingen en houdingen. Zij bedanken Hem voor de schoonheid, die een van Zijn Eigenschappen is, en zij aanbidden Hem door middel van de schoonheid die Hij voorgeschreven heeft en Zijn religie. De h’adieth combineert deze twee principes van kennis en gedrag.” (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Waarom hidjaab

 

Het is voor de vrouw toegestaan om zich grenzeloos mooi te maken voor haar echtgenoot met alle toegestane middelen. Allah de Verhevene verbiedt echter wel de vrouw om haar schoonheid tentoon te stellen aan anderen dan haar echtgenoot.

Allah zegt in soerat an-Noer (24), aayah 31 (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen) en hun versiering niet te tonen – behalve wat daarvan zichtbaar is – en dat zij hun sluiers over hun djoeyoeb (halzen en borstkassen) laten vallen en hun versiering niet te tonen behalve aan hun echtgenoten…”

En in soerat al-Ah’zaab (Nederlandstalige interpretatie): “En blijf in jullie huizen (#2) en toon jullie schoonheid (#3) niet zoals tijdens de eerste djaahiliyyah (de dagen van onwetendheid)…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 33.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#2) Dit betekent dat haar huis het terrein is waar haar voornaamste activiteiten plaatsvinden en dat ze haar huis alleen dient te verlaten voor een geldige reden. Deze betekenis blijkt duidelijk uit de Woorden van het vers zelf en het wordt benadrukt door de h’adieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Al-H’aafidhz Aboe Bakr al-Bazzaar verhaalde op gezag van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de vrouwen een vraag stelden aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zeggende: “Allerlei deugdzaamheden zijn bemachtigd door de mannen: zij vechten en volbrengen geweldige daden op de weg van Allah. Wat dienen wij te doen zodat wij ook een beloning krijgen gelijk aan die van de strijders?” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Degene onder jullie die zit in haar huis zal de beloning (gelijk aan die) van de strijders verwerven.” Wat hij bedoelt is: de strijder kan alleen met volle aandacht en met innerlijke rust strijden op de weg van Allah als hij overtuigd is dat thuis alles in orde is: zijn vrouw is daar om voor het huis en de kinderen te zorgen en er is voor hem geen reden om zich druk te maken dat zij hem ontrouw zal zijn in zijn afwezigheid. De vrouw die haar man dit genoegen en innerlijke rust verschaft zal een gelijke partner zijn met hem in zijn strijd hoewel zij thuis is. Volgens een andere overlevering die al-Bazzaar en at-Tirmidzie hebben overgeleverd op het gezag van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem), heeft de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De vrouw dient gesluierd en verborgen te blijven. Wanneer ze haar huis verlaat, staart de satan naar haar. En zij is dichter bij de Barmhartigheid van Allah wanneer zij in haar huis is.” (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

(#3) Moedjaahid zei: “Vrouwen waren gewoon om naar buiten te gaan om voor mannen te lopen, en dit was het tonen van de schoonheid (tabarroedj) van al-djaahiliyyah.” Qatadah zei: “Wanneer zij hun huizen verlieten, paradeerden zij op een schaamteloze en flirtende manier, en Allah de Verhevene verbood dat.” Moeqaatil ibn H’ayyaan zei: “Het tonen van de schoonheid is wanneer een vrouw een khimaar (sluier) draagt op haar hoofd maar het niet correct vastmaakt.” Aldus zijn haar halskettingen, oorbellen en nek en dergelijke zichtbaar.” Dit is het tonen van de schoonheid, en Allah spreekt tot alle vrouwen van de gelovigen met betrekking tot het tonen van de schoonheid. (Uit Tefsier Ibn Kethier.) (einde toevoeging.)>>>

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei met betrekking tot dit punt (Nederlandstalige interpretatie): “Gedurende de laatste dagen van mijn oemmah zullen er vrouwen zijn die bedekt zijn, maar toch naakt zijn; zij zullen iets als kamelenbulten op hun hoofden hebben. Vervloek hen, want zij zijn vervloekt.”

Een andere overlevering volgt hieraan toe: “…zij zullen het Paradijs niet betreden en zelfs niet de geur ervan ruiken, ondanks dat men de geur van het Paradijs van een grote afstand kan ruiken.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Ibn ‘Abdiel-Barr zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bedoelde met deze uitspraak, dat vrouwen die doorzichtige of strakke kleding dragen, niet bedekt zijn. In termen van naam zijn zij bedekt, maar in feite zijn zij naakt.” (Verhaald door as-Soeyoetie in Tanwier al-H’awaalik, 3/103.)

Het doel van het kleden is om fitnah (verleiding) te voorkomen. Dit kan alleen bereikt worden indien kleding losjes en wijd is. Strakke kleding, ook al verbergt deze de kleur van de huid, accentueert namelijk de afmetingen en de vormen van het lichaam en creëert een levendig beeld in de gedachten van mannen.

Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaf me een dik Egyptisch kledingstuk, dat hem geschonken was bij Dieh’yata l-Kalbiey, en ik gaf het aan mijn vrouw om te dragen. De profeet vroeg (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarom zie ik jou niet dat Egyptisch kledingstuk dragen?’ Ik antwoordde: ‘Ik heb het aan mijn vrouw geschonken.’ Hierop zei de boodschapper: ‘Zeg haar er een jurk onder te dragen, want ik vrees dat het de maat van haar lichaamsdelen zou kunnen beschrijven.’” (Overgeleverd door ad-Diyaa’ al-Maqdisie in al-Ah’aadieth al-Moekhtaarah, 1/442, en deze h’adieth is ook overgeleverd door Ah’mad en al-Bayhaqie, met een h’asan isnaad.)

 


Make-up

Zoals vermeld is, is het voor een moslimvrouw toegestaan om zich mooi te maken voor haar echtgenoot met alle toegestane middelen. Sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) is gevraagd over het gebruik van cosmetische producten. In zijn antwoord stimuleert hij de moslimvrouw om zichzelf mooi te maken voor haar echtgenoot: hoe schoner en mooier de vrouw er uitziet voor haar echtgenoot, des te meer hij van haar zal houden. Zolang de make-up de vrouw mooier maakt en haar huid geen schade berokkent is er niets mis mee. De sheikh geeft wel aan dat hij op de hoogte is van het feit dat de samenstelling van make-up soms de huid kan aantasten. Zodra de make-up de huid aantast is het gebruik ervan of h’araam (verboden) of op zijn minst makroeh (afkeurenswaardig), aangezien alles wat misvorming veroorzaakt of een persoon lelijk maakt h’araam of makroeh is.

 


Parfum

Het is toegestaan voor een vrouw om zichzelf te parfumeren, mits niet-mah’ram mannen haar parfum niet kunnen ruiken. Parfumgebruik door een moslimvrouw buiten haar huis is niet toegestaan. Er zijn vele overleveringen die vrouwen verbieden om zich te parfumeren wanneer zij hun huizen verlaten. Wij zullen hieronder een aantal authentieke overleveringen opsommen:

Aboe Moesaa al-Ash’aarie heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die parfum draagt en vervolgens langs mensen (niet-mah’ram mannen) loopt zodat zij haar kunnen ruiken, is een overspelige vrouw (zaaniyyah).”

Zaynab at-Thaqafiyyah heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als een van jullie (vrouwen) naar de moskee gaat, raak dan geen parfum aan.”

Moesaa ibn Yassaar zei dat een vrouw langs Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) liep en haar geur was overweldigend. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “O vrouwelijke dienares van al-Djabbaar (Allah)! Ga jij naar de moskee?” Zij zei: “Ja.” Hierop vroeg hij: “Heb jij daarom jezelf geparfumeerd?” Wederom antwoordde zij met “ja”. Aboe Hoerayrah zei: “Ga terug naar huis en was jezelf, want ik heb de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als een vrouw naar de moskee gaat en haar geur is overweldigend, dan zal Allah het gebed niet van haar accepteren, totdat zij teruggaat en zichzelf wast (ghoesl verricht).’(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Parfum

 


Het epileren van wenkbrauwen & tatoeages

Het epileren van wenkbrauwen, an-nams in het Arabisch, is niet toegestaan voor de moslimvrouw, ook niet als de vrouw mooier wenst te zijn voor haar echtgenoot door deze handeling. Ook het tatoeëren is niet toegestaan. Over het epileren van wenkbrauwen en tatoeëren zegt de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in een h’adieth die verhaald is door ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) (Nederlandstalige interpretatie): “Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allahs schepping veranderen…” [Overgeleverd door Moeslim (3966).]

Sheikh Ibn Djibrien heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om het haar van de wenkbrauwen te knippen, of het er af te scheren, te reduceren of het te plukken, zelfs niet met de goedkeuring van de echtgenoot. Dit is niet een kwestie van schoonheid, eerder verandert het de schepping van Allah, die de beste Schepper is. Een waarschuwing is gegeven aan degene die het doen; wie het doet wordt vervloekt, dit impliceert dat het verboden is.”

 


Plastische chirurgie

Indien men een moslimbroeder of -zuster zou vragen of plastische chirurgie toegestaan is, dan zouden zonder twijfel de meeste moslims instinctief antwoorden dat het niet toegestaan is. Simpelweg om de reden dat het de schepping van Allah zou veranderen. En zeker, dit is een juiste reactie.

Het fundamentele uitgangspunt is dat de dienaar de schepping van Allah dient te accepteren. Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, Wij schiepen de mens zeker in de beste vorm.” [Soerat at-Tien (95), aayah 4.] Vanuit dit uitgangspunt heeft Allah de Verhevene het veranderen van Zijn schepping verboden verklaard. Psychische stoornissen ontstaan als een persoon het lot van Allah niet accepteert en de schepping van Allah aan wil passen.

Allah de Verhevene heeft de vrouw die haar wenkbrauwen epileert en zichzelf tatoeëert, en daarmee Zijn schepping verandert, vervloekt (Nederlandstalige interpretatie): “Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allahs schepping veranderen…” [Overgeleverd door Moeslim (3966).]

In een vers van de Qor-aan vinden wij de oorzaak van het veranderen van de schepping van Allah, waarin de vervloekte shaytaan (satan, de duivel) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “‘En bij Allah, ik zal hen zeker laten dwalen (van het rechte pad) en hen zeker laten begeren (hetgeen verboden is) en hen zeker opdragen om de oren van het vee in te snijden (#4) en hen zeker opdragen om de schepping van Allah te veranderen (#5).’ En wie de satan (de duivel) neemt als waliyy (beschermer, helper, vriend) in plaats van Allah, dan lijdt hij werkelijk een duidelijk verlies.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 119.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#4) De afgodenaanbidders (waren zeer bijgelovig en) sneden een deel van de oren van het vee met bepaalde kenmerken in om ze een geweide status te geven en ze vrij te stellen van hun taken. Ze werden niet als rijdieren genomen, er werden geen goederen op hen gedragen en van hun melk werd niet gedronken etc. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)

(#5) Dit verwijst naar het tatoeëren, het epileren van de wenkbrauwen, het veilen van de tanden en andere influisteringen van de satan om het uiterlijk op verboden manieren te veranderen. Ook plastische chirurgie valt hieronder indien er geen medische noodzaak voor is. Materialisten en voorstanders van “vrijheid” denken dat de mens vrij is en zonder scrupules kan doen met zijn lichaam wat hij wil, maar dit is onjuist; het lichaam behoort aan Allah de Verhevene en Hij kan bevelen wat Hij wil in verband hiermee. (Einde toevoeging.)>>>

De Islaam staat geen enkele operatie toe, behalve als het omwille van het veranderen van het kwade is, zoals wanneer een lichaamsdeel niet in zijn natuurlijke aanleg groeit (bijvoorbeeld wanneer de mond aan de wang gehecht is of andere verschijnselen die niet als normaal beschouwd worden), of wanneer het gezondheidsproblemen veroorzaakt. In dit geval is het wel toegestaan om een operatie te ondergaan. Hierbij dient de persoon wel het lot van Allah te accepteren.

 


Verzorging van nagels, oksel- en schaamhaar

Het laten groeien van de nagels, oksel- en schaamhaar is een daad die tegen de fitrah (natuurlijke aanleg van de mens) ingaat, en het is een onreine en ongewone zaak. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Vijf dingen zijn onderdeel van de fitrah; besnijdenis, de verwijdering van schaamhaar, het bijknippen van de snor, het knippen van de nagels en het plukken van okselhaar.” [Overgeleverd in al-Boekhaarie (5441).]

Zonder twijfel zijn deze zaken, waaronder het knippen van de nagels, dingen die leiden tot reinheid en hygiëne. Door de nagels regelmatig bij te knippen vermijdt men de ophoping van vuil en behoud men het uiterlijk van de fitrah. De nagels en het oksel- en schaamhaar moeten minstens elke 40 dagen worden bijgeknipt, zoals vermeld in de h’adieth waarin Anes (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Er is een tijdlimiet voor ons gesteld met betrekking tot het bijknippen van de snor, het knippen van de nagels, het plukken van het okselhaar en het scheren van het schaamhaar – we zouden het niet langer dan 40 dagen moeten laten (groeien).” (Overgeleverd door Moeslim, Ibn Maadjah, Ah’mad, at-Tirmidzie, an-Nasaa-ie en Aboe Daawoed.) (Zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg voor meer informatie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Fitrah soenan

 

De Islaam heeft nu eenmaal meer regels opgelegd aan de vrouw, wat het uiterlijk betreft. De echtgenoot moet zich natuurlijk ook houden aan bepaalde kledingsvoorschriften; denk maar aan het verbod van het dragen van zijde of het dragen van goud. Dit is terug te vinden in verschillende ah’aadieth. Het is overgeleverd door al-Baraa-e ibn ‘Aazieb (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ons verplicht om 7 dingen te vermijden: het gebruiken van bronzen servies, gouden ring, het dragen van zijde, ad-diebaadj (een soort zijde), al-qasiey (een soort kleding die met zijde is versierd) en al-istabraq (dikke soort zijde).” Echter, toch kan men niet ontkennen dat één van de doelen van uiterlijke schoonheid het aandacht trekken is en het plezier te kunnen geven aan het andere geslacht.

 


Verkeerde denkwijzen

Tegenwoordig is het schoonheidsbeeld zo vervormd geraakt, dat het gezicht en lichaam het meest aantrekt in een persoon. Wanneer men leuke kleding aanheeft en er mooi uitziet, vinden mensen je aardiger en benaderen ze je ook vriendelijker, dit is zelfs wetenschappelijk aangetoond.

De media, televisie en mode tonen voortdurend aantrekkelijke mensen. Mooi zijn is vooral voor vrouwen een visitekaartje tot succes. Aantrekkelijkheid wordt in veel gevallen zelfs belangrijker geacht dan talent.

De islamitische oplossing: de Islaam beschermt de moslimvrouw voor misbruik van haar schoonheid en laat haar geen lustobject zijn voor mannen. De moslimvrouw staat niet toe dat andere mannen genieten van haar schoonheid, en zij heeft geen goedkeuring nodig van mannen om zelfvertrouwen te hebben of zichzelf te vergelijken met fotomodellen.

De moslimvrouw bekommert zich om haar uiterlijk op een zodanige manier dat zij de grenzen van de Islaam niet overschrijdt, en zij heeft er genoeg aan om zichzelf binnenshuis mooi te maken voor haar echtgenoot, kinderen en mah’ram-verwanten.

En Allah weet het beste

 

Relevante artikelen:

De boodschap van de h’idjaab

Waarom ik mijn h’idjaab draag

De vrouw in de Islam (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan