Regelgeving aangaande Facebook

Zal de tijd die jij op sociale media doorgebracht hebt
beloond of bestraft worden?

Door Islam Q&A, vertaald en enigszins bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden. Vrede en zegeningen zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgt tot aan de Laatste Dag. Voorts:

SOCIALE MEDIA, we ontkomen er niet meer aan. We hebben er (bijna) dagelijks mee te maken. Aldus is het belangrijk om de islamitische regelgeving hieromtrent te kennen, zodat de tijd die we doorbrengen op sociale media beloond zal worden en niet bestraft. Waarlijk, er komt een Dag waarop we verantwoording moeten afleggen aangaande de tijd die we gebruikt of verspild hebben en de gunsten van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) die we gebruikt of misbruikt hebben.

De wereld van Facebook is een wereld waarin zowel grote en kleine zonden alsook voordelen voor mensen zijn. Nu volgt een globale toelichting op enkele voor- en nadelen, alsook enkele gevaren. En dit geldt niet alleen voor Facebook, maar ook voor andere vormen van sociale media.

 

Ten eerste:

BESCHIKBAARHEID VAN GEDETAILLEERDE PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER DE GEBRUIKERS, dat reeds geleid heeft tot negatieve gevolgen, zoals:

1.) Het heeft geleid tot het vernieuwen van oude relaties tussen minnaars dat leidde tot een hervatting van deze (onwettige) relaties, leidend naar overspel en scheiding.

Een team van het National Centre for Social and Criminal Research in Egypte verrichtte een onderzoek op Facebook dat enkele weken in beslag nam, waaruit bleek dat het (gebruik van deze site) serieuze consequenties had. Het nam onder andere waar: “Vele bezoekers van deze website slaagden erin om hun eerste liefde en oude relaties op te sporen, waarna zij vernietigende relaties herbouwden buiten de familie, hetgeen huwelijken en het islamitische familieleven bedreigt.”

[Zie de artikelen Overspel en steniging (Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?) en Zinaa (ontucht, overspel), een gruweldaad en een slechte weg.]

2.) Een buitenlandse krant ontdekte een joods netwerk van spionnen dat zich bezighield met het rekruteren van Arabische moslimjongeren om voor hen te spioneren.

Op de website Muheet – op 25 Djoemaada al-Oela 1431 AH (2010 n.C.) – citeerden zij van een Franse krant het verhaal over joodse uitbuiting van Facebook om agenten te rekruteren: “Gerald Nero, een professor aan het college van psychologie van de Franse Universiteit van Provence en de auteur van het boek Gevaren van het Internet, zegt: ‘Dit netwerk werd ontdekt in 2001 n.C.; het was een groep netwerken geleid door Israëlische specialisten op het gebied van psychologie die gerekruteerd waren om zich bezig te houden met jeugd in de Derde Wereld, vooral diegenen die leefden in Arabische landen die vijandig zijn jegens Israël, alsook Zuid Amerika.”

In feite begon deze rekrutering al voor de stichting van Facebook, dat meer mogelijkheden biedt voor dit netwerk – en anderen – om jeugd te vinden die geschikt zijn voor rekrutering, door te kijken naar hun details en door te chatten met hen.

3.) Het hacken van bankrekeningen en het stelen van de identiteit van een Facebookgebruiker door te kijken naar zijn/haar persoonlijke informatie.

4.) (Toegevoegd door de vertaler:) men is ook in staat om foto’s van vooral zusters van hun profielen af te halen en te photoshoppen. Hoeveel zondaars hebben geknoeid met die foto’s door ze te bewerken met moderne middelen, door het hoofd van een fatsoenlijke vrouw te plakken op het lichaam van een onzedelijke vrouw!? De eer van een dergelijke vrouw wordt geschonden en zulke foto’s kunnen ook gebruikt worden voor afperspraktijken.

GERESPECTEERDE ZUSTERS IN DE ISLAAM – TOON JULLIE GEZICHTEN NIET OP SOCIAL MEDIA

Imaam al-Ramlie as-Shaafa’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is verboden om te kijken naar een vrouw in niqaab van wie niets gezien kan worden behalve haar ogen, vooral als ze mooi is. Hoeveel fitnah wordt er wel niet veroorzaakt door te kijken naar de ogen van een vrouw.” (Nihaayat al-Moeh’taadj, 6/188.)

Wat dan betreft het kijken naar een vrouw die de niqaab niet draagt!? Of een vrouw die zich helemaal niet bedekt!? Hoeveel fitnah veroorzaakt zij voor mannen?

Het uploaden van gezichten van vrouwen op enig sociaal medium is duidelijk verboden in de Islaam, alsook het tonen van foto’s van vrouwen als profielfoto’s enzovoort, waardoor mannen in staat gesteld worden naar hen te kijken, hun aandacht trekkend en iets h’araams te begaan. (Zie Vraag 69 – Mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?)

Alsjeblieft, weet dat ware schoonheid niet naar aandacht smacht!

Moge Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) ons een correct begrip aangaande onze dien schenken en ons beschermen tegen fitnah. Amien.

 

Waarom foto’s van je kinderen plaatsen, of van een andere zegening in je leven!? Ben jij niet bang voor het boze oog!? Want het boze oog is echt!! Lees het artikel Jaloezie en het boze oog.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik onze afbeeldingen voor da’wah.)

 

Ten tweede:

DE VERSPREIDING VAN FACEBOOK HEEFT HET EEN WERELDOMVATTENDE CHATSITE GEMAAKT die mensen van over alle delen van de wereld dichter bij elkaar brengt; zij maakten dingen nog erger door de gebruikers van hun site in staat te stellen een programma te gebruiken dat het nog gemakkelijker maakt om dergelijke gesprekken te voeren zonder op de website in te loggen, zoals Messenger. Het chatten heeft vele negatieve consequenties tot gevolg, die bekend zijn bij iedereen die enige ervaring daarmee heeft op het internet, vooral als het programma het mogelijk maakt elkaar ook te zien. Tot de slechte gevolgen van chat en zondige relaties behoren:

1.) Het verspillen van kostbare tijd aan triviale gesprekken en het leren kennen van mensen.

De verstandige moslim dient zich te realiseren dat zijn levensduur beperkt is en dat hij niet voor eeuwig op aarde zal leven; hij gaat zijn Heer ontmoeten, moge Hij verheven worden, Die hem zal vragen over zijn jeugd/tijd en hoe hij dit gebruikt heeft en wat hij gedaan heeft. Dus laat de verstandige moslim kijken naar de vroegere generaties van deze oemmah en de geleerden ervan, en nadenken over hoe zij dachten over tijd en hun levensduur.

Al-H’assan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) zei over de selef en hun zorg voor tijd: “Ik zag die mensen en hoe zij meer zorgzaam waren betreffende hun tijd dan betreffende hun dirhams en dinars (oftewel hun geld).” [‘Abdoellaah ibn al-Moebarak, az-Zoehd (Ascese), p. 51.]

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Iemands tijd is in feite zijn leven; en zijn eeuwige leven (in het Hiernamaals), hetzij eeuwige gelukzaligheid of eeuwig lijden, is gebaseerd op hoe hij het spendeerde. De tijd gaat snel voorbij; wat hij van die tijd spendeerde omwille van Allah en door de Hulp van Allah, dit is zijn werkelijke leven; enige andere tijd telt niet als deel van zijn leven, ook al spendeert hij het handelend zoals de dieren handelen. Dus als hij zijn tijd doorbrengt in onachtzaamheid, met zinloos vermaak en bedrieglijke verlangens, en het beste van waaraan hij zijn tijd besteedt is slapen en nutteloze zaken, dan is zijn dood beter dan zijn leven.” (Al-Djawaab al-Kaafie, blz. 109.)

Zie de artikelen:

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

2.) Het aangaan van zondige relaties tussen mannen en vrouwen, hetgeen de vernietiging van een stabiele familie kan veroorzaken.

Uit een onderzoek van het National Centre – dat hierboven genoemd is – blijkt dat een op de vijf gevallen van echtscheiding veroorzaakt werd doordat een partner ontdekte dat de ander een relatie had door middel van internet en door middel van Facebook.

Noot van de vertaler: sheikh Ibn Djibrien werd gevraagd: “Wat is de regelgeving over correspondentie tussen jonge mannen en vrouwen, wetende dat deze correspondentie vrij is van enige immoraliteit of liefde?”

Hij antwoordde: “Het is niet toegestaan voor iemand om te corresponderen met een vrouw die niet zijn mah’ram is, wegens de fitnah (beproeving, verleiding) die het met zich meebrengt. Men kan denken dat er geen fitnah is, maar de shaytaan (satan) zal blijven doorgaan (met zijn influisteringen) totdat hij verliefd wordt op haar en zij op hem. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) beval degene die hoort over de Dadjaal om ver van hem weg te vluchten, en hij zei dat iemand bij hem komt als een gelovige, maar dat de Dadjaal zal blijven doorgaan (met zijn fitnah) totdat hij hem laat afdwalen.

Correspondentie van jonge mannen met jonge vrouwen brengt enorm veel fitnah en gevaar met zich mee en dient vermeden te worden, ook al zegt de vragensteller dat er geen liefde of begeerte aanwezig is.” (Einde citaat, Fataawaa al-Mar-aah, samengesteld door Moh’ammed al-Moesnad, blz. 96.)

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb geen fitnah (verlokking, beproeving) na mij achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan vrouwen (omdat de man zwak is wat betreft vrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)  zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is satan (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn). Sheikh al-Albaanie classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).] Zie o.a. het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen, alsook De Handdruk.

3.) (Toegevoegd door de vertaler:) er worden op Facebook ook veel grappen gemaakt, en sommige groepen hebben dit als voornaamste doel; lachen met elkaar. Maar houdt men ook rekening met de islamitische richtlijnen voor grapjes? Helaas, vaak niet. Aldus zal men nu eventjes lachen, maar op de Dag des Oordeels zijn deze slechte grappen een reden voor spijt en verdriet. Zie de artikelen Voorwaarden voor toelaatbare grappen en Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Ten derde:

HET KAN NIET ONTKENT WORDEN DAT FACEBOOK NAAST DE VELE GEVAREN OOK EEN AANTAL VOORDELEN BIEDT, die bereikt worden door verstandige mensen die gespitst zijn om mensen te leiden naar goedheid. Deze mensen hebben goed gehandeld door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen – zoals het internet, mobiele telefoons en tv programma’s via de satelliet. Deze middelen zijn de wereld van deze mensen binnengekomen om hun religie tot nut te zijn en om mensen uit te nodigen naar hun Heer, vooral die activiteiten die gezamenlijk verricht worden, want dit vermindert de kans dat degene die dit soort werk samen met anderen verricht verzeild raakt in de verleidingen van die wereld. Tot de voordelen van die website behoort:

1.) Persoonlijke pagina’s van sommige sheikhs en doe’aat (meervoud van daa’ieyah: degene die anderen tot de Islaam uitnodigt, iemand die bezig is met da’wah), waarop zij mensen advies geven en hun vragen beantwoorden, vooral degenen die groepen hebben. De leider of stichter van de groep vindt baat wanneer een aantal mensen die lid zijn van die groep samenkomen en berichten sturen, onderwerpen om te bespreken starten en een grote hoeveelheid videoclips van hoge kwaliteit plaatsen. [Www.uwkeuze.net is ook te volgen op Facebook – via https://www.facebook.com/uwkeuze.]

2.) Wereldwijde campagnes om Facebookgebruikers op de hoogte te brengen van islamitische gebeurtenissen die door ongelovige media achtergehouden of genegeerd worden, of om onderdrukte mensen te steunen, of om een website of persoonlijke pagina te sluiten.

3.) Het verspreiden van nuttige en leerzame boeken, artikelen en websites onder de gebruikers van Facebook. (Zie onze artikelen Da’wah ideeën en Da’wah tips, alsook Streven naar perfectie in de da’wah.)

4.) Communicatie tussen vrienden en familieleden, vooral diegenen die ver uit elkaar wonen. Communicatie heeft een goede invloed op het onderhouden van banden en elkaar aanmoedigen om standvastig in de Islaam te blijven.

 

Ten vierde:

WAT BETREFT DE SHAR’IE (RELIGIEUZE) REGELGEVING aangaande het maken van een account op Facebook, dit hangt af van de intentie van degene die een account wil maken. Als hij iemand is met kennis, of iemand die kennis zoekt (#1), of een lid van een da’wahgroep, dan is het toegestaan en goed, wegens de voordelen die zij de mensen te bieden hebben. Maar voor degene die een account maakt voor slechte redenen, of voor wie hoogstwaarschijnlijk niet veilig zal zijn voor de verleidingen ervan en die gemakkelijk uitglijdt, vooral jonge mannen en vrouwen, het is niet toegestaan voor hen om een account te maken.

(#1) Noot van de vertaler: we dienen op te merken dat als men serieus islamitische kennis wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te beperken tot het doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. Dit is niet de manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier misschien wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar dat is geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand geneeskunde zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien specialiseren in een tak binnen de rechtswetenschappen door middel van het raadplegen van enkele websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als arts raadplegen of als advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij dezelfde categorie mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams en geleerden? Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, de moetoen (basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis opdoen. Moge Allah de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een diepe kennis waar we naar handelen oprecht en alleen voor Hem. Zie de artikelen Het zoeken naar kennis en Valkuilen tijdens het zoeken van kennis. Of ga naar onze rubriek Kennis is licht voor diverse artikelen en afbeeldingen. (Einde noot.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Degene die de realiteit van onze tijd kent alsook de verleiding en beroering die kloppen op de deur van al onze huizen zal geen bezwaar maken op enige faqieh of moeftie (religieuze geleerde) die iets verbiedt waarin schade is, hetzij volledig of grotendeels schadelijk. Het feit dat er enige voordelen zijn dient iemand niet aan te moedigen om te zeggen dat het toegestaan is, omdat men nog steeds bezorgd moet zijn over degene die zich er mee bezighoudt. Als dat wat goed en voordelig is groot is en het kwaad en de schadelijkheid ervan is klein of afwezig, dan kunnen we met een gerust geweten zeggen dat het toegestaan is. Vandaar dat sommige van onze geleerden in eerste instantie zeer strikt waren aangaande tv kanalen via de satelliet, vanwege het pure kwaad en de schadelijkheid ervan. Maar toen er groot voordeel in hen verscheen en goede islamitische kanalen ontwikkeld werden, alsook ontvangers die alleen die kanalen accepteerden beschikbaar kwamen, werd de mening dat zij toegestaan waren geldig. Waarlijk, we zien vele geleerden die hebben bijgedragen aan dergelijke zenders die nuttige programma’s hebben.

Degene die zichzelf niet onder controle kan houden op Facebook en vergelijkbare sites dient geen account te maken. Het registreren is toegestaan voor degene die handelt in overeenstemming met de shar’ie-richtlijnen, door zichzelf onder controle te houden en zijn bevliegingen en begeerten niet te volgen, alsook degene die een account maakt zodat het zichzelf en anderen tot nut kan zijn.

Noot van de vertaler:

Je kunt veel h’asanaat verdienen door anderen aan te moedigen het goede te doen, en de sayyie-aat worden vermeerderd als je anderen het slechte laat doen (denk aan foto’s die je plaatst waar anderen naar kunnen kijken, bijvoorbeeld).

Djarier (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):

‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

We vragen Allah om ons veilig te houden van de verleidingen, zowel de zichtbare als de onzichtbare, want Hij is de Gids naar het rechte pad.

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/en/137243 (Engels) / https://islamqa.info/ar/137243 (Arabisch) – enigszins bewerkt door de vertaler.

 

Wees eens eerlijk tegenover jezelf:
zorgt jouw facebookgebruik ervoor dat je nader tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) komt en voor h’asanaat in jouw schaal, of dat je waardevolle tijd verspilt en voor sayyie-aat in jouw schaal?

 

(Lees verder onder de afbeelding. Zie ook de afbeelding onder aan deze pagina.)

 

Relevante artikelen:

Allahs Boek of Facebook? (Welke open jij het meest?)

Sociale media en vriendschap – Profetische vriendschapsprincipes voor het tijdperk van de sociale media

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone)

Vraag 69: mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?

De voldoening van een iPhone

Letten wij op ons taalgebruik?

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan