Ramadhaan is voorbijgegaan en wat doen we daarna?

Wat voor invloed heeft Ramadhaan op jou?

StilstaanDoor Abou Israa-e.

Alle lof zij Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle, de Bezitter van de Dag des Oordeels. Onze Heer, U heeft ons de maand van het vasten laten bereiken en wij danken U daarvoor. U heeft ons het kleed van gezondheid doen dragen en wij danken U daarvoor, en U heeft ons van Uw gunsten gegeven door Uw wijsheid, en U heeft ons dingen belemmerd te bereiken met Uw rechtvaardigheid, en U bent rechtvaardig tegenover Uw dienaren…

Alles wat Allah geschapen heeft, kent een begin en een eind. Het leven heeft een begin gekend en het zal op een dag eindigen. De mensheid, de dieren, de hemelen, de aarde, de zon, de maan, de sterren, jij en ik en alle schepselen: allen hebben een begin gekend en zullen ook een einde meemaken.

Het begin en einde is een goddelijk bevel dat op het universum van toepassing is; het wordt niet alleen op schepselen toegepast, maar ook in het algemeen op volkeren, landen etc. Allen zullen een begin en een einde meemaken en natuurlijk ook de uren en de dagen.

De dagen van Ramadhaan hebben ons verlaten, de uren zijn voorbij en de momenten zijn beëindigd. Gisteren verheugden wij ons met het welkom heten van Ramadhaan en vandaag treuren wij om het afscheid ervan. O, hoe kortstondig is de periode tussen het verheugen met de komst en de treurnis vanwege het afscheid!

 

De toestand van de moslims na Ramadhaan

De Ramadhaan is voorbij gegaan. Het bevel van Allah de Verhevene betreffende het leven is dat de dag en de nacht elkaar afwisselen. Een maand die door een andere maand opgevolgd wordt. En een jaar dat door een ander jaar wordt opgevolgd: “Allah laat de nacht en de dag elkaar afwisselen. Waarlijk, daarin is een lering voor de bezitters van inzicht.” [Soerat an-Noer (24), aayah 44.]

De dagen gaan voorbij en eenieder reist door naar zijn eindbestemming. Er zijn mensen die zichzelf van de bestraffing redden en anderen die zich daar naartoe leiden.

Een dichter zei eens:

De dagen gaan voorbij
En wij worden naar onze bestemmingen geleid
De ogen kijken toe en niemand kan de jeugdjaren terugbrengen
En niemand kan vergrijzing terugdraaien

En beter dan deze woorden is de Uitspraak van de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “En dat zijn de dagen die Wij onder de mensen laten circuleren (soms in jullie voordeel, soms in jullie nadeel), zodat Allah degenen die geloven zal onderscheiden (bewijs voor of tegen hen bewerkstelligt) en van jullie martelaren neemt. En Allah houdt niet van de onrechtplegers.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 140.]

Maar de vraag is nu: wat is onze toestand na Ramadhaan!?

Bij velen is er een groot verschil tussen hun toestand tijdens de Ramadhaan en hun toestand daarna!

Eenieder van ons dient eerlijk tegen zichzelf te zijn en afstand te nemen van de misleidingen en influisteren van de shaytaan (satan); men dient volledig afstand te nemen van het zoeken naar zwakke excuses waarmee uitwegen worden gezocht.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Velen van ons – en dit is de eerste groep – begingen bepaalde zonden voor de maand Ramadhaan en werden vervolgens beïnvloed door de sfeer van de gezegende vastenmaand en de rust van het vasten. Men neemt het besluit om afstand te nemen van het verleden en er nooit meer naar terug te keren. Als deze mensen eerlijk zijn tegen zichzelf, dan zullen zij van Allah het volgende zien (Nederlandstalige interpretatie): “…als zij dan oprecht zijn jegens Allah, zou dat zeker beter zijn voor hen.” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 21.]

O degene die zich vervuild heeft met de viezigheid van de zonde door te kijken en te luisteren naar datgene wat Allah verboden heeft: wees Allah dankbaar dat Hij jou het einde van de Ramadhaan mee heeft laten maken. Laat deze gezegende maand een proces van zuivering en verbetering zijn voor je gedrag en manieren. En weet, moge Allah jou en mij genadig zijn, dat Allah het berouw aanvaardt van degene die oprecht berouw toont, Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En toon allemaal berouw tegenover Allah, O gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat an-Noer (24), aayah 31.] En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie dan berouw toont na zijn onrechtvaardigheid en zich verbetert (door rechtschapen daden te verrichten waaruit blijkt dat zijn berouw oprecht is), dan zal Allah zijn berouw aanvaarden. Waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 39.] En Hij zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die slechte daden verrichtten en daarna berouw tonen en geloven, waarlijk, jouw Heer is daarna zeker Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 153.]

En gedenk de woorden van onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Allah strekt Zijn Hand in de nacht uit zodat de zondaar die overdag zondes pleegde berouw toont, en Hij strekt Zijn Hand overdag uit zodat de zondaar die ‘s nachts zondes pleegde berouw toont.” (Overgeleverd door Moeslim van Aboe Moesaa.)

Laten we ernaar streven, geachte broeders en zusters, om oprecht berouw te tonen, voordat het te laat is. Laten wij elkaar hiertoe aansporen nu de smaak van de Ramadhaan nog vers in ons geheugen ligt.

 

Liefhebbers van zonden

De tweede groep mensen bestaat uit personen die een grote schat hebben verwaarloosd en er geen aandacht aan besteed hebben; op deze wijze hebben zij veel goeds gemist en veel zonden begaan. Dit is de groep die geen lering heeft getrokken uit het vasten en niet door de Ramadhaan is opgevoed. Dit is de groep die niets van zijn verleden heeft veranderd. Zij zijn zelfs teruggekeerd naar de oude zonden en ze hebben gekozen voor het voortzetten van de dwaling. Tegen zulke mensen zeggen wij: “O dienaren van Allah! Weet dat jullie Heer ziet wat jullie zeggen en doen, neem afstand van het begaan van zondes.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

Gesloten deur

 

Gedenk de Woorden van Allah, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die, wanneer zij een gruweldaad (hier een verwijzing naar onwettige geslachtsgemeenschap) begaan hebben of zichzelf onrecht hebben aangedaan, (daarna) Allah gedenken en vervolgens vergeving vragen voor hun zonden – en wie vergeeft de zonden behalve Allah? (#1) – en zij gaan niet halsstarrig door met (het kwaad) wat zij deden, terwijl zij het weten.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 135.]

<<< (#1) Dit (zoals zo veel andere vragen in de Qor-aan) is een retorische vraag en kan dus gelezen worden als: en niemand vergeeft de zonden behalve Allah de Meest Barmhartige.>>>

 

De mensen waarvan de imaan (het geloof) versterkt is door het vasten

De derde groep bestaat uit mensen die door het vasten versterkt zijn. Hun standvastigheid en geloof en het houden van het goede, met alle gevolgen van dien, is versterkt. Zowel het houden van het vasten, liefdadigheid en het gebed, alsook oprechtheid en bezoeken van naasten is versterkt (etc.) – moge Allah ons laten behoren tot degenen die Allah begunstigd heeft met het vasten en het verrichten van de nachtgebeden. [Zie de artikelen 7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen en 10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen.]

 

Het inhalen van de niet-gevaste dagen en het vasten van de zes dagen van Shawwaal

Er is door Moeslim overgeleverd in een h’adieth van Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die Ramadhaan heeft gevast en dit heeft doen volgen door (het vasten van) zes dagen van Shawwaal is gelijk aan iemand die het hele jaar heeft gevast.”

Men dient echter eerst de niet-gevaste dagen van de Ramadhaan spoedig in te halen en vervolgens de zes dagen van Shawwaal vasten. Immers, men dient eerst de verplichte dagen te vasten en vervolgens de vrijwillige dagen. Er zijn een aantal noemenswaardige zaken betreffende het vasten van de zes dagen in de maand Shawwaal:

Veel mensen die één of twee dagen van de Ramadhaan moeten inhalen, doen dit in de maand Shawwaal, en wanneer zij de zes dagen van Shawwaal vasten, denken zij dat de ingehaalde dagen bij deze zes dagen worden inbegrepen.

Daarnaast zijn er mensen die het vasten van de zes dagen van Shawwaal verplicht stellen waarna ze degenen die het vasten ervan nalaten, verafschuwen. Deze instelling is echter incorrect, daar het vasten van de zes dagen van Shawwaal slechts een aanmoediging tot het verrichten van het goede is en geen verplichting voor de moekallaf.

<<<Moekallaf: iemand die door een ander gevraagd is om een bepaalde handeling te verrichten. In religieus oogpunt is de moekallaf degene die door Allah de Verhevene bevolen is om bepaalde handelingen van aanbidding te verrichten, iemand die verantwoordelijk gehouden wordt voor zijn daden – volwassen en geestelijk gezond. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De daden van de volgende drie personen worden niet genoteerd door de pen (d.w.z. zij worden niet verantwoordelijk gehouden voor hun daden): (1) een slapende persoon totdat hij wakker wordt, (2) een kind totdat hij de pubertijd bereikt, en (3) een geestelijk zieke persoon totdat hij geestelijk gezond wordt.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Andere mensen vasten de dagen van Shawwaal niet, omdat zij denken dat het hierdoor het volgende jaar een verplichting zal zijn. En dit is niet juist, daar het vasten van de zes dagen van Shawwaal een vrijwillige handeling is. Degene die deze dagen vast, zal beloond worden; en degene die het nalaat, zal niet bestraft worden maar men zal veel goeds missen!

Andere mensen denken dat de voortreffelijkheid van de zes dagen van Shawwaal slechts direct na de ‘ied (het feest) behaald kan worden. Zij denken dat zij minder beloond zullen worden, wanneer zij bijvoorbeeld de dagen in het midden van de maand Shawwaal vasten.

Anderen denken dat de volledige beloning van de zes dagen van Shawwaal slechts behaald kan worden, indien men de dagen achtereenvolgend vast, terwijl dit op geen enkel bewijs is gebaseerd. De geleerden hebben aangegeven dat er geen enkel verschil bestaat tussen het achtereenvolgend vasten van de zes dagen van Shawwaal of deze dagen over de maand te verspreiden.

Wij dienen ons allen te haasten naar het goede. Allah prijst degenen die zich hiermee bezig houden en Hij prijst Zijn profeten die zich haastten tot het goede, zeggend (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, zij plachten zich te haasten in het verrichten van goede daden en zij riepen Ons aan, (Onze beloning) verlangend en (Onze bestraffing) vrezend, en tegenover Ons waren zij nederig.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 90.]

En Allah de Verhevene zegt, terwijl Hij Zijn dienaren aanmoedigt (Nederlandstalige interpretatie): “En haast jullie (op de weg die leidt) naar vergiffenis van jullie Heer en een Tuin (het Paradijs) zo ruim als de hemelen en de aarde, voorbereid voor al-moettaqien (de vromen).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 133.]

En Hij prijst Zijn gelovige dienaren, zeggend (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die uit vrees voor hun Heer ontzag hebben (voor Hem). En degenen die geloven in de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) van hun Heer. En degenen die aan hun Heer geen deelgenoten toekennen. En degenen die hetgeen uitgeven wat zij uitgeven (en ook andere daden verrichten) terwijl hun harten bevangen zijn door angst (#2) omdat zij terug zullen keren tot hun Heer. Zij zijn het die zich haasten naar goede daden en zij zijn de eersten daarin.” [Soerat al-Moe-emienoen (23), aayah 57-61.]

<<< (#2) ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde: “Ik zei: ‘O boodschapper van Allah! ‘En degenen die hetgeen uitgeven wat zij uitgeven (en ook andere daden verrichten) terwijl hun harten bevangen zijn door angst’, is dit degene die overspel pleegt en steelt en bedwelmende dranken drinkt?’ Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Nee, O dochter van Aboe Bakr! Het is de persoon die vast, liefdadigheid uitgeeft en bidt terwijl hij vreest dat het niet van hem aanvaard wordt.’” (Soenen Ibn Maadjah.)>>>

Aboe Daawoed, al-H’aakiem en al-Bayhaqie hebben overgeleverd van Sa’d ibn Aboe Waqqaas (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bedaard zijn in alle zaken is goed behalve betreffende de kennis over het Hiernamaals.”

We vragen Allah dat Hij ons laat behoren tot degenen die voordeel halen uit hun vasten en nachtgebeden. O Allah, laat ons behoren tot degenen die zich haasten en wedijveren tot het goede – zowel in het geheim alsook in het openbaar, in uitspraak en handelingen. Moge Allah de Islaam en moslims aanzien schenken en moge de Verhevene het polytheïsme en de polytheïsten vernedering schenken, moge Allah de vijanden van de Islaam vernietigen, O Heer van de werelden.

En alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Relevante artikelen:

En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten!

De vallen van Iblies

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan