Ramadhaan en da’wah

Ramadhaan is het moment om anderen tot Allah uit te nodigen.

Ramadhaan en dawahDoor sheikh Mohammed al-H’amad
Vertaald en bewerkt door Oemm Mohammed

We prijzen Allah dat Hij ons geleid heeft naar het pad van verlossing. We vragen Zijn hulp in het verheffen van het woord en het oproepen naar het goede.

Da’wah – het oproepen/uitnodigen van mensen tot Allah – is één van de meest krachtige en belangrijke verplichtingen in de Islaam. Het is één van de grootste vormen van aanbidding waardoor men dichter bij Allah de Verhevene komt.

De maand Ramadhaan is een ideale mogelijkheid voor ons om deel te nemen aan deze nobele activiteit, vooral met onze medemoslims. De harten van de mensen zijn in de Ramadhaan nederiger omdat zij zich bewuster zijn van het gedenken van Allah de Verhevene gedurende deze maand. Ze zijn gevoeliger voor vermaning en meer geneigd tot berouw.

Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan het oproepen van de mensen tot Allah de Verhevene gedurende deze gezegende maand. Da’wah bevat het verheffen/verspreiden van de Islaam, het bevorderen en het dichter bij de mensen brengen.

Het bevat eveneens het verdrijven van alle negatieve invloeden en valse denkbeelden die de harten van de mensen van de waarheid doen afkeren.

De activiteit van het oproepen tot Allah de Verhevene omhelst elk woord, elke daad, elke streep van de pen en elk verbruik van inspanning of rijkdom die de religie dient en in overeenstemming is met de wijsheid van de Islaam. Er bestaat geen twijfel dat kennis de kern is van het oproepen tot Allah de Verhevene. Kennis is het fundament ervan, haar leiding en haar grootste voordeel.

Echter, da’wah vereist ook inspanning tezamen met die kennis. Iedereen moet naar zijn eigen vermogen en kracht werken.

Mijn geachte broeders en zusters die het vasten naleven, de heilige teksten zijn tot ons gekomen en ze bevelen ons om mensen op te roepen naar Allah de Verhevene. De Qor-aan verheerlijkt de eerbare status van deze activiteit en waarschuwt ons tegen laksheid. De teksten spreken van de geweldige verdiensten van da’wah en de grote beloning die bewaard is voor degenen die hieraan deelnemen. Allah de Verhevene beveelt ons op verschillende manieren. Hij beveelt ons om de mensen op te roepen door te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning (#1)…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 125.]

<<< (#1) Nodig uit met doorslaggevende argumenten die leiden naar de juiste geloofsovertuigingen en die twijfelachtigheden, waarnaar uitgenodigd wordt, tenietdoen. Gebruik het speciaal voor degenen die naar de waarheid zoeken. De goede vermaning impliceert overtuigende bewijzen en nuttige verhalen die gebruikt kunnen worden bij de doorsnee mensen. En debatteer met hun hardnekkigen op de beste manieren van debatvoering, door zacht en vriendelijk te zijn tegenover hen, het kiezen van de makkelijkste wegen en het gebruiken van bekende introducties, om hun opstandigheid tot rust te brengen en hun vuur te blussen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, ik ben slechts bevolen om Allah te aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toe te kennen. Tot Hem nodig ik uit en tot Hem is mijn terugkeer.” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 36.]

Allah de Verhevene beveelt ons op dezelfde wijze om aan te sporen tot het goede en om het slechte te verbieden, Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (#2) zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensen is voortgebracht; jullie bevelen al-ma’roef (het goede) en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke) (#3) en geloven in Allah (#4)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

<<< (#2) D.w.z. de ware gelovigen in het islamitische monotheïsme en de ware volgelingen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).>>>

<<< (#3) Al-Ma’roef: het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen. Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

<<< (#4) Deze drie eigenschappen zijn de voorwaarden om de beste gemeenschap van de mensheid te zijn.>>>

Allah de Verhevene beveelt ons om de boodschap te verkondigen (Nederlandstalige interpretatie): “O boodschapper (Moh’ammed)! Verkondig (de boodschap) wat tot jou neergezonden is van jouw Heer…” [Soerat al-Maa-iedah (5), aayah 67.]

Hij beveelt ons om deze activiteit met elkaar uit te voeren (Nederlandstalige interpretatie): “…en elkaar aansporen tot de waarheid (#5) en elkaar aansporen tot geduld (#6). “ [Soerat al-‘Asr (103), aayah 3.]

<<< (#5) D.w.z. elkaar aansporen om allerlei goede daden (al-ma’roef) te verrichten, die Allah de Verhevene bevolen heeft, en om weg te blijven bij alle soorten zonden en slechte daden (al-moenkar), die Allah de Alwetende verboden heeft.>>>

<<< (#6) Geduld betreffende het leed, kwaad en verwondingen die men kan ondervinden op de weg van Allah tijdens het prediken/praktiseren van Zijn religie of tijdens de djihaad. Het Arabische woord sabr is veelomvattend qua betekenis en het beduidt: houd je gevoelens en passies onder controle; mijd overhaastheid, onbesuisdheid, onbezonnenheid, wanhoop en hebzuchtigheid; blijf koel en kalm en maak weloverwogen beslissingen; blijf geduldig en standvastig wanneer je geconfronteerd wordt met gevaren en moeilijkheden; neem geen verkeerde beslissing, ook al onderga je ernstige provocatie; verlies niet je gezonde verstand, ook al heb je te kampen met kwellingen en verkeer je in een benarde toestand; onderneem geen haastige stappen door je ergernis en ongeduldigheid om je doel te bereiken zonder gebruik te maken van doeltreffende maatregelen en laat je niet verleiden door de misleiding van een of ander werelds belang, winst of verlangen. Allah de Verhevene helpt degenen die sabr praktiseren in overeenstemming met deze implicaties (zie 2:153). (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Geduld gaat dus niet over hoe lang men kan wachten, maar hoe goed men zich gedraagt tijdens het wachten.>>>

Ons is bevolen waarschuwingen te geven (Nederlandstalige interpretatie): “En waarschuw jouw meest naaste verwanten (O Moh’ammed).” [Soerat as-Shoe’araa-e (26), aayah 214.]

En blijde tijdingen (goed nieuws) te geven (Nederlandstalige interpretatie): “…En geef goed nieuws aan de gelovigen.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 112.]

Wat de verdiensten en voordelen van het oproepen tot Allah de Verhevene betreft, deze zijn in verschillende verzen van de Qor-aan vermeld en in ontelbare ah’aadieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Voorop staat dat het oproepen tot Allah de Verhevene een daad van aanbidding en gehoorzaamheid is. Het is iets dat onze Heer tevreden maakt. Het is tevens iets dat ons veilig houdt van Zijn ontevredenheid en van de bestraffing. Deze nobele daad is een middel van kracht voor de religie van Allah de Verhevene. Door deze daad uit te voeren volgen wij de voetstappen van Zijn profeten en boodschappers. Het is een daad die verafschuwd wordt door de vijanden van de Islaam. Het biedt verlichting voor de slachtoffers van onwetendheid en bijgeloof, en het opent de boeien van blinde gebruiken.

Het oproepen tot Allah de Verhevene betekent het vermenigvuldigen van de positieve effecten van onze goede daden, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Het is een middel om de Genade van Allah op ons te doen neerdalen en de schade te verwijderen.

Het beste van onze spraak is een woord dat geuit wordt om uit te nodigen tot Allah de Verhevene. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wiens zegging is beter dan van degene die (anderen) uitnodigt tot Allah (om Hem alleen te aanbidden) en (die zelf ook) rechtschapen handelt en zegt: ‘Waarlijk, ik behoor tot de moslims.’” [Soerat Foessilat (41), aayah 33.]

De beloning van het leiden van één persoon is beter dan de wereld en alles wat zich erin bevindt. Het oproepen tot Allah de Verhevene is de zorg van de meest meedogende van de mensen, degenen die de reinste harten hebben. Zij zijn de erfgenamen van de profeten (vrede zij met hen).

Mijn geachte broeders en zusters die het vasten naleven, er zijn kwaliteiten die iedereen die deel wenst te nemen aan het oproepen van anderen tot Allah, in zichzelf dient te kweken. Het zijn: kennis, handelen naar de kennis, oprechtheid, geduld, vriendelijkheid, goede manieren, vrijgevigheid, onbaatzuchtigheid, nederigheid, wijsheid, genade en bezorgdheid voor het bereiken van eenheid op de waarheid.

Er zijn andere kwaliteiten waarmee de oproeper tot Allah de Verhevene zijn optreden kan verfraaien. Het zijn: vergevensgezindheid, het beantwoorden van het kwade met het goede, vertrouwen in Allah de Verhevene, verzekerd zijn van Allahs hulp, voldoening met zelfs de geringste vooruitgang, en streven naar het uiterste goede. Ook dient een daa’iyah (iemand die zich bezighoudt met da’wah) jaloezie, gehaastheid en strijd om wereldlijk gewin te vermijden.

Tot de etiquette van het oproepen van anderen tot Allah de Verhevene behoort het dat men altijd beleefd moet zijn in de benadering, bezorgd om de leiding van anderen, het gevoel van verantwoordelijkheid kennen. Er dient een sterke en hechte band te zijn tussen de daa’iyah en zijn Heer. De daa’iyah dient continu bezig te zijn met het gedenken van Allah de Verhevene, smeekbeden en alle andere daden van toewijding. Hij dient er altijd verzekerd van te zijn dat hij een goed voorbeeld laat zien aan anderen en hij dient gebruik te maken van elke mogelijkheid om mensen op te roepen naar de Waarheid. Hij dient nooit enige goede inspanning te kleineren, hoe klein dit ook mag zijn/lijken.

Tot de etiquette van da’wah behoort ook het omgaan met mensen op hun eigen niveau. We dienen bezorgdheid te tonen in hun problemen en hen proberen te helpen, terwijl we hen nooit belasten met onszelf. We dienen gevoelig te zijn voor de ontvankelijkheid van degenen die we oproepen, en we dienen hun omstandigheden te begrijpen.

Wanneer we de mensen oproepen tot Allah de Verhevene dienen we discussie te vermijden, behalve onder beperkte grenzen, en we dienen dit vervolgens op de best mogelijke manier te doen. We dienen een goede relatie met mensen tot stand te brengen, hen aan te moedigen om goed gezelschap te houden en wijsheid te gebruiken om hen van slecht gezelschap af te houden.

We dienen de persoon die we oproepen te leren kennen. Het is belangrijk dat men zijn naam kent, en interesse toont in hem als persoon zijnde en hem het gevoel geeft dat hij belangrijk is. Het is eveneens belangrijk dat we hem laten deelnemen aan activiteiten die hem van voordeel zullen zijn. We dienen echter wel te beginnen met het belangrijkste en onze prioriteiten in de gaten te houden, en we dienen er nooit naar te streven om onszelf te promoten.

We dienen verschillende benaderingen in ons werk te gebruiken. Soms zouden we mooie preken kunnen gebruiken, dan weer zouden we geschenken kunnen geven, en in sommige gevallen is een indirecte benadering het meest effectief.

Mijn geachte broeders en zusters die het vasten naleven, dit is wat het betekent om anderen tot de Islaam uit te nodigen. Dit zijn haar verdiensten, haar kwaliteiten en haar etiquette. Haast je om uitnodiger tot Allah (een daa’iyah) te worden in deze nobele maand Ramadhaan. Eenieder van ons kan dit op zijn of haar eigen manier doen. De ene kan de kennis die hij heeft aan anderen bijbrengen, de ander kan wat van zijn rijkdom spenderen, zijn reputatie gebruiken, of hard werk verrichten. Op deze manier kunnen we alle wijzen van goedheid realiseren en onszelf de slechte consequenties besparen van het verwaarlozen van deze verantwoordelijkheid.

In deze maand van Ramadhaan, roep ik de student van islamitische kennis op en ik wijs hem op de gouden kans die je nu meteen hebt om anderen op te roepen tot Allah de Verhevene. De harten van de mensen zijn het meest openstaand en het meest ontvankelijk voor wat een persoon van kennis kan bieden. Als student en scholier dien je daarom jouw verantwoordelijkheid tegenover anderen nog intenser gedurende deze maand te voelen, en elke inspanning te besteden aan het uitdragen van jouw verantwoordelijkheden. Laat geen ruimte voor excuses of tekortkomingen.

Ook nodig ik degenen uit die Allah de Verhevene gezegend heeft met uitvoerige middelen. Je kunt jouw rijkdom een positief effect geven door da’wah en de doe’aat (meervoud van daa’iyah) te ondersteunen in hun werk, hen voor te bereiden, en boeken te publiceren die de mensen van nut zullen zijn. Dit alles komt onder het vaandel van da’wah. Wil je niet gerekend worden tot degenen die anderen oproepen tot Allah!?

Ik roep de invloedrijke personen op; oefen jullie invloed en goede reputaties uit in het vergemakkelijken van de inspanningen van het uitnodigen van mensen tot Allah de Verhevene. Ik roep degenen op die in de media werken; gebruik jouw positie om goedheid te promoten en om deel te nemen in het uitnodigen tot Allah de Verhevene met een goed woord. Je kunt de waarheid wijd en zijd verspreiden en deelnemen aan alle omvangrijke beloningen die dit bevat.

Ik roep degenen op die kennis hebben van het internet om het te gebruiken als een middel tot het uitnodigen van mensen tot goedheid gedurende deze veelbelovende maand. Je hebt de mogelijkheid om met de geringste inspanning en moeite de waarheid en goedheid wereldwijd te verspreiden. Je spreekt tegen de wereld terwijl je in je comfortabele huis zit.

Ik roep alle moslims op, man of vrouw, om deel te nemen aan het oproepen tot Allah de Verhevene. We dienen al het goede te doen wat we kunnen in deze maand van Ramadhaan. We moeten advies geven aan degenen die achteloos zijn. We dienen degenen onder ons die vergeten zijn te herinneren, en we dienen de onwetenden te onderwijzen.

“En wiens zegging is beter dan van degene die (anderen) uitnodigt tot Allah (om Hem alleen te aanbidden) en (die zelf ook) rechtschapen handelt en zegt: ‘Waarlijk, ik behoor tot de moslims.’” [Soerat Foessilat (41), aayah 33.]

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)
Da’wah (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan