Over ons/onze doelen

www.uwkeuze.net
Nodig uit tot het goede en verbied het verwerpelijke.

Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Logo uwkeuze 2016Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. We prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwade van onze zielen en onze verkeerde daden. Degene die door Allah geleid wordt, niemand kan hem misleiden, en degene die misleid wordt, niemand kan hem leiden. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoten, en dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is; vrede zij met hem, zijn familie, metgezellen en iedereen die hem in het goede volgt. Voorts:

Iedereen van harte welkom op deze website met informatie over de islam in de Nederlandse taal. En onze broeders en zusters in de islam (Arabisch: al-islaam) willen wij graag begroeten met de islamitische vredesgroet: as-salaamoe ‘alaykoem wa rah’matoellaahie wa barakaatoeh.

Www.uwkeuze.net ving aan in 1427 H. (2006 n.C.) en is een initiatief van en wordt beheerd door broeder ‘Abdoellaah Bekx, die onder de koenyaa (bijnaam) Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah ook veel vertaalwerkzaamheden verricht, zowel voor www.uwkeuze.net alsook voor de non-profit uitgeverij Momtazah waar hij de oprichter van is, al-h’amdoelillaah. Anno 1441 H. (2019 n.C.) bevat www.uwkeuze.net meer dan 450 artikelen over uiteenlopende onderwerpen, zo’n 20 gratis e-boeken en meer dan 600 leerzame en motiverende afbeeldingen. In 2016 zijn we van start gegaan met ons YouTube kanaal Islamitische lichten en in 2019 hebben we een online islamwinkel geopend, al-h’amdoelillaah. (Zie onze disclaimer.)

Vanaf februari 2023 valt Uwkeuze.net voortaan onder RB Ekstra, een handelsnaam waar ook www.rbmodelautos.nl onder valt, alsook RB Dronefotografie (drone_vieuws_038).

Waarom de naam “uwkeuze”? Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg (O Moh’ammed): ‘De waarheid is van jullie Heer.’ Dus eenieder die wil, laat hem dan geloven; en eenieder die wil, laat hem dan ongelovig zijn (eenieder is verantwoordelijk voor zijn keuze). Waarlijk, Wij hebben voor de onrechtplegers een Vuur (de Hel) voorbereid wiens muren hen zullen omringen. En als zij om hulp (verlichting, water tegen de dorst) vragen, worden zij geholpen met water als al-moehl dat de gezichten roostert. Verschrikkelijk is de drank en een slechte verblijfplaats! Waarlijk, degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten (in overeenstemming met de Qor-aan en de Soennah en met ikhlaas – oprechtheid), waarlijk, Wij zullen de beloning van wie een goede daad verricht niet verloren laten gaan. Zij! Voor hen zijn er Tuinen van Eeuwigheid, de rivieren (met verschillende dranken) stromen onder hen door (in het Paradijs); daarin worden zij getooid met armbanden van goud en dragen zij groene kleding van fijne zijde en dikke zijde, zij rusten daarin op hemelbedden. Wat een voortreffelijke beloning en een goede verblijfplaats!” [Soerat al-Kahf (18), aayah 29-31.]

Door onze beperkte vrije wil kunnen we kiezen, wat een overeenkomstige persoonlijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Keer op keer wordt de waarheid onder onze aandacht gebracht. Indien we het weigeren, dienen we alle verschrikkelijke consequenties – zoals die voorgesteld zijn door het Vuur van de Hel – te aanvaarden.

Waar staat ons logo voor? Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Bescherm jullie zelf en jullie gezinsleden tegen een vuur, wier brandstof mensen en stenen is, waarover strenge en sterke engelen zijn aangesteld, die niet ongehoorzaam zijn aan wat Allah hen opdraagt en die doen wat hen opgedragen wordt.” [Soerat at-Tah’riem (66), aayah 6.]

Kennis is licht. De kennis die onze website u aanbiedt helpt u bij het maken van de juiste keuzes: tussen geloof en ongeloof, tussen de waarheid en de valsheid, tussen het goede en het kwade enzovoort. Aldus is www.uwkeuze.net een leidend licht in een tijd van wijdverspreide duisternis. Het zwarte selectievakje (of aankruisvakje) staat symbool voor duisternis, ongeloof en dwaling. Het oranje selectievakje staat symbool voor licht, geloof en leiding, hetgeen de keuze dient te zijn van iemand die naar de Tevredenheid van Allah streeft. Hopelijk uw keuze!

“Is degene die nederig en gehoorzaam een aantal uren van de nacht neerknielend en staand doorbrengt (in het gebed) en het Hiernamaals ducht en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer gelijk aan degene die dat niet doet!? Zeg (tegen hen, o Moh’ammed): ‘Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?’ Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van verstand die zich laten vermanen.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat az-Zoemar (39), aayah 9.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Twee keuzes wp

Onze doelen

Ons belangrijkste doel is het verwerven van de Tevredenheid van Allah, onze Schepper en Voorziener, Die in de Qor-aan o.a. zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “O degenen die geloven! Als jullie (de religie van) Allah helpen, zal Hij jullie helpen en jullie voeten terdege plaatsen.” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 7.]

We kunnen de religie van Allah de Verhevene helpen door o.a. da’wah – mondelinge, schriftelijke en gedragsmatige uitnodiging tot de Islam (zie de rubriek Da’wah). In ruil hiervoor zal Allah de Barmhartige onze voeten terdege plaatsen, d.w.z. onze harten standvastig maken, ons gemoedsrust schenken, onze lichamen geduldig maken etc. (Zie De doelen van het islamitische geloof.) Imaam as-Sam’aanie zei, terwijl hij deze aayah uitlegde in zijn tefsier (5/170): “Als jullie de profeet van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) helpen, of de religie van Allah, dan zal Allah jullie helpen. En de hulp (noesrah) van Allah beduidt Zijn bescherming en leiding. Qataadah zei: ‘Wie Allah helpt, Hij zal hem helpen; en wie Allah vraagt, Hij zal hem geven.’…”

Deze website behoort tot de middelen om dit doel te bereiken. Moge Allah de Verhevene onze intenties zuiveren. Aldus propageert www.uwkeuze.net de Islam en waar het werkelijk voor staat; VREDE EN EENHEID, wat bereikt kan worden door volledige overgave aan de Wil van God – Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat zij bevatten. Om dit na te streven beoogt www.uwkeuze.net:

1. Het opponeren van koefr (ongeloof) en shirk (afgoderij), alsook bida’ (innovaties).

2. Niet-moslims uitnodigen tot de Islam en tawh’ied (zuiver monotheïsme).

3. Misvattingen en onjuiste stereotypes over de Islam en moslims corrigeren en de correcte concepten kenbaar maken.

4. Religieuze steun schenken aan nieuwe moslims en hen islamitische praktijkzaken onderwijzen.

5. Moslims onderwijzen over islamitische geloofsleerstellingen en manieren/praktijkzaken.

6. Moslims motiveren om da’wah te verrichten, d.w.z. anderen uitnodigen tot de weg van Allah de Verhevene.

7. Islamitische kennis verspreiden.

8. Het versterken van islamitische concepten en waarden in het hart van de moslim.

We proberen dit zo goed mogelijk in overeenstemming met de Koran en de Soennah volgens het begrip van de selef te doen. Zie de rubrieken Artikelen over de Koran en De Soennah voor diverse artikelen, alsook Sekten in de islam (diverse artikelen, alsook enige informatie over de verdeeldheid van de islamitische oemmah in 73 sekten en de uitmuntende eigenschappen van de Geredde Groep) en Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer).

 

Uw hulp is welkom

Zie Help onze da’wah.

We zijn ons goed bewust dat menselijk handelen samen gaat met vergissing – geen mens is perfect. Mocht u onjuistheden op deze website aantreffen, links die niet goed werken, taalfouten of wat dan ook, wees dan niet zuinig met het geven van oprechte adviezen. De religie is immers oprechtheid in het geven van adviezen.

Laat uw advies wel vergezeld gaan met goed gedrag, alsook bewijs (daliel) uit gezaghebbende bronnen, want we dienen de meningen van ouders, geleerden of omgeving niet blindelings te volgen. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Waarheid valsheid

 

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Aldus dienen we kritisch na te denken over dogma’s en leerstellingen waarbij we de authentieke teksten volgen. Op de Dag des Oordeels is iedereen verantwoordelijk voor zijn/haar eigen keuzes qua daden en geloofsovertuiging. We kunnen ons dan niet verschuilen achter andere personen.

We lezen in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Ieder persoon is verantwoordelijk voor hetgeen hij verworven heeft (aan goede en slechte daden).” [Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 38.]

“Zeg: ‘Zal ik een andere Heer dan Allah wensen, terwijl Hij de Heer is van alles!? En geen enkele persoon zal verwerven behalve tegen zichzelf (hij zal verantwoordelijk zijn voor zijn zonden) en geen zondaar zal andermans zonden dragen. Vervolgens is tot jullie Heer de terugkeer, waarna Hij jullie zal berichten over hetgeen waarover jullie van mening verschilden.’” [Soerat al-An’aam (6), aayah 164.]

 

Tot slot

Www.uwkeuze.net is een website waar voortdurend aan gesleuteld wordt. We proberen het gestaag te laten groeien door regelmatig nieuwe artikelen toe te voegen. Uw ideeën en opbouwende kritiek zijn welkom. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via info@uwkeuze.net of via ons contactformulier, in shaa-a Allaah.

U kunt ons ook volgen op Facebook.

Moge Allah de Verhevene alle mensen leiden naar de waarheid. Amien.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan