Over het verliezen van beloning

Laat je inspanningen niet verloren raken!

Door Ibn al-Qayyim (al-Fawaa-id, p. 162). Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op Zijn boodschapper, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Hier zijn enkele woorden van imam Ibn al-Qayyim over gemiste kansen en verspilde beloningen. De Qor-aan geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (o Moh’ammed): ‘Zullen wij jullie vertellen over de grootste verliezers met betrekking tot hun daden!? Degenen wier inspanningen in het wereldse leven verloren zijn geraakt, terwijl zij dachten dat zij goed deden.’” [Soerat al-Kahf (18), aayah 103-104.] Er zijn mensen wier zelfgenoegzaamheid en eigendunk zo ingeworteld zijn, dat zij door het leven gaan terwijl zij verderf verspreiden, campagne voeren om duidelijke religieuze principes te veranderen, of van hun vroomheid een vertoning maken en die zich tegelijkertijd verbeelden dat zij deugdzaam handelen. Zulke mensen zullen uiteindelijk het meeste spijt hebben. Want hun inspanningen brengen geen echte voordelen voort en de beoogde beloningen zullen niet verworven worden. “Van alle woorden van muizen en mannen,” schrijft een Amerikaanse schrijver en satiricus, “zijn ‘het had kunnen zijn’ de meest trieste.”

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) somt tien zaken op waarvan hij hoopt dat wij ze zullen overpeinzen, zodat wij niet zullen behoren tot degenen die in het Hiernamaals beheerst worden door spijt, die voor altijd in zichzelf mompelen: “Het had kunnen zijn!” Hij schrijft:

“Tien zaken die, als zij verloren raken, geen voordeel bevatten:

1.) Kennis waar niet naar gehandeld wordt.

2.) Daden van aanbidding waarbij geen oprechtheid (tegenover Allah) of overeenstemming (met de sharie’ah) aanwezig is.

Noot van de vertaler:

Ibnoe l-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Fawaa-id: “Daden zonder oprechtheid zijn als een reiziger die in zijn waterzak stof draagt; het dragen ervan is een last voor hem en het brengt hem geen voordeel.”

قال ابن القيم رحمه الله : العمل بغير اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه. [ الفوائد 1/49 ]

3.) Bezit waarvan niets uitgegeven wordt (omwille van Allah); dus het zorgt niet voor vreugde als het opgepot wordt, noch wordt er iets vooruit gezonden voor in het Hiernamaals.

4.) Een hart zonder liefde voor Allah, verlangen naar Hem en innige verbondenheid met Hem.

Noot van de vertaler:

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

5.) Een lichaam zonder gehoorzaamheid en dienstbaarheid jegens Hem.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

6.) Een liefde welke zich niet beperkt tot de Tevredenheid van de Geliefde (Allah), noch leeft het Zijn geboden na.

Noot van de vertaler:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En onder de mensen zijn er die anderen naast Allah nemen als gelijken (afgoden). Zij houden van hen zoals zij van Allah houden, terwijl degenen die geloven meer houden van Allah (dan wat dan ook)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 165.]

7.) Een moment dat niet gebruikt is om je nalatigheid te corrigeren, of benut om goede daden te verrichten en dichter bij Allah te komen.

Noot van de vertaler:

Al-H’assan al-Basrie zei over de selef en hun zorg voor tijd: “Ik zag die mensen en hoe zij meer zorgzaam waren betreffende hun tijd dan betreffende hun dirhams en dinars (oftewel hun geld).” [‘Abdoellaah ibn al-Moebarak, az-Zoehd (Ascese), p. 51.]

8.) Een gedachte welke blijft stilstaan bij iets dat geen voordeel brengt.

9.) Iemand dienen wiens dienstbaarheid je niet dichter bij Allah brengt, noch verbetert het jouw wereldse zaken.

10.) Jouw angst voor of hoop op iemand wiens voorlok in de Hand van Allah is, en die zelf een gevangene is in de goddelijke greep, die geen macht heeft om schade, voordeel, dood, leven of opstanding teweeg te brengen.

De grootste van deze verliezen, en het is de bron van alle verliezen, zijn twee zaken: het verwoesten van het hart en het verspillen van tijd. Het hart wordt verwoest wanneer het wereldse leven prioriteit gegeven wordt ten koste van het leven na de dood (zie het artikel al-Wahn, een dodelijke ziekte); tijd wordt verspilt door uitstel. Verderf komt volledig voort uit het volgen van wispelturigheid en uitstel: verbetering komt voort uit het volgen van correcte leiding en het voorbereiden op de Ontmoeting.”

[Bron: al-Fawaa-id (Makkah: Dar ‘Alam al-Fawa’id, 2009), 162.]

Noot van de vertaler:

Grote shirk vernietigt alle h’asanaat (goede daden). Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “… Als jij deelgenoten toekent aan Allah, zullen jouw werken zeker verloren gaan en zul jij zeker behoren tot de verliezers.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 65.]

Men verliest ook h’asanaat (de beloning ervoor) als men anderen onrecht aan doet. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Relevante artikelen:

Het grootste onrecht is shirk

Vormen van koefr en shirk

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen over tawh’ied en shirk)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan