Opvoeding & seksuele voorlichting

Het opvoeden van moslimkinderen
&
seksuele voorlichting in de islam

Opvoeden1Geschreven door Umm Reem. Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah voor www.uwkeuze.net.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Bescherm jullie zelf en jullie gezinsleden tegen een Vuur (door hen te onderwijzen en aan te sporen tot het goede) wier brandstof mensen en stenen is, waarover strenge, onverbiddelijke engelen zijn (aangesteld), die niet ongehoorzaam zijn (in het uitvoeren van) wat Allah hen opdraagt en die (onmiddellijk) doen wat hen opgedragen wordt.” [Soerat at-Tah’riem (66), aayah 6.]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde toe. Hij schept wat Hij wil. Hij schenkt vrouwelijke nakomelingen aan wie Hij wil, en Hij schenkt mannelijke nakomelingen aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hen zowel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen. En Hij maakt wie Hij wil onvruchtbaar. Waarlijk, Hij is Alwetend, Almachtig.” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 49-50.]

Kinderen zijn een geschenk van Allah: wees dus niet trots, maar dankbaar – en ken je verantwoordelijkheden!

[Noot van uwkeuze.net:]

Ibnoe l-Qayyim heeft gezegd: “Wie het nalaat om zijn kind zaken te leren die hem zullen baten, en hem (compleet) negeert, is inderdaad heel slecht tegenover hem geweest. De meeste kinderen dwalen af vanwege hun ouders die hen verwaarlozen en die hen de verplichte en aanbevolen zaken van het geloof niet onderwijzen. Dus hebben zij hun (kinderen) verwaarloosd toen zij nog jong waren….”

Hij vervolgde: “En hoeveel hebben wel niet ellende voor hun kind veroorzaakt in dit wereldse leven en in het Hiernamaals. Door het (kind) te verwaarlozen en geen manieren bij te leren en aan te moedigen de begeerten en verlangens te volgen. Hiermee dachten ze dat ze het (voor het kind) aangenaam hebben gemaakt, terwijl ze hem in feite hebben vernederd. En dat ze barmhartig tegenover hem zijn geweest, terwijl ze hem eigenlijk onrecht hebben aangedaan. Zij hebben geen baat gehad bij het hebben van een kind, en zij hebben het kind zijn aandeel in deze wereld en in het Hiernamaals laten verliezen…”

Hij vervolgde en zei: “Moge Allah hem genadig zijn. Als je nadenkt over de kinderen die verdorven raken, dan zie je vaak dat dit door de ouders komt.”

(Toehfatoe l-Mawdoed bie Ah’kaami l-Mawloed, blz. 229 en 242.)

 

Klik hier om deze verhandeling als gratis e-boek (PDF-document – 684 kb) te lezen en te downloaden. En deze verhandeling die u nu gaat lezen is ook als boek te koop in onze islamwinkel (dit boek bevat tevens verschillende andere artikelen aangaande het opvoeden van moslimkinderen), alsook een boek over seksualiteit in de islam en het huwelijk in de islam, in shaa Allah.

Deze verhandeling bevat de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de vertaler

Tarbiyyah (opvoeding)

Deel 1: Inleiding – Zwemmen tegen de stroom in

Deel 2: Praktische aspecten van het ouderschap
Positieve verandering in ouders
Verberg jouw zonden voor jouw kinderen
Prent langzaam aan dagelijkse gewoonten in
Vriendelijkheid en zachtheid
Het disciplineren van kinderen
Positieve versterking
Vergeving
Liegen, de oorzaak van vele problemen
Wees flexibel
Geef je fouten toe
Respect
Onnodige kritiek van derden
Accepteer kritiek
Buitenshuis “straffen”
Sta achter jouw kind
Lichamelijke en verbale genegenheid
Praten, praten, praten
Vrienden
Snelweg of kronkelweggetjes
Zelfreflectie en doe’aa-e
Preventie

Deel 3: Relatie met de Qor-aan en aanleren van een islamitisch karakter
Memoriseren van de Qor-aan
Neem de betekenissen door
Moeilijke aayaat
Boeken van ah’aadieth
Een wereld van verbeelding
Oppervlakkige recitatie vs. “zinvolle” recitatie
Het aanleren van khoeloeq of islamitisch gedrag
Uitdagingen rond de leeftijd van zeven en ouder
Communicatie is de sleutel

Deel 4: Waarom ouders hun kinderen dienen te voorzien van seksuele voorlichting
Overwin verlegenheid – Wat is h’ayaa-e?
De positie van verlegenheid in de Islam
Waarom dienen ouders te praten met hun kinderen over zulke onderwerpen?
Seksuele voorlichting op scholen
Kinderen zullen hun “onschuld” verliezen

Deel 5: Seksuele voorlichting vanuit een islamitisch perspectief
Kinderen onderwijzen over hun lichaamsdelen
Nieuwsgierigheid
Spirituele hygiëne
Laat ons enkele veel gestelde vragen bespreken
1.) Wat is het verschil tussen een jongen en een meisje?
2.) Waar komen baby’s vandaan?
3.) Waarom kan mamma niet bidden?
4.) Hoe komt de baby in de buik van de mamma?
5.) Wat is seks? (Een aantal vragen vallen onder deze categorie.) Waarom willen mensen een vriend(in)? Wat is overspel (zinaa)? Waarom plegen mensen overspel? Er zijn talrijke vragen in deze categorie.
Religieuze verwachtingen
Familiaire verwachtingen
Wees redelijk
Medische feiten

Deel 6: Seksuele activiteiten buiten de “norm” – wat moeten we onze tieners leren
Bijkomende aan seks gerelateerde onderwerpen om te bespreken:
Masturbatie
Orale en anale seks
Homoseksualiteit
Natte dromen
Andere seksuele handelingen
Onjuiste informatie van overbezorgde ouders
Zijn vleselijke begeerten slecht?
Voordelen van kuisheid
Enkele tips over hoe weg te blijven van fawaah’ish (grote zonden, zedeloosheid, onfatsoenlijkheden)
We voeden geen engelen op
Waarom deze voorlichting gegeven MOET worden met de correcte islamitische referenties
Geestelijke vorming

Deel 7: Tieners – verliefdheid & liefdesverdriet
De voordelen van communicatie met onze kinderen
“Privacy” voor tieners
Verliefdheid bij tieners
Speciaal advies voor ouders van meisjes
Laat hen jullie ouderlijke zorg evalueren
WEET HOE JIJ JOUW GEZAG MOET GEBRUIKEN
Blijf jouw kind een stap voor
Zelfbeoordeling wanneer kinderen zich misdragen
Tot slot

Slotwoord van de vertaler

Relevante artikelen

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

de-bloemetjes-en-de-bijtjes-wp

 


Voorwoord van de vertaler

Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. De zegeningen en vrede van Allah zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij is één, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Seksualiteit is zo oud als de mensheid en eigenlijk een hele normale zaak mits het zijn juiste plek gegeven wordt. Toch gaan er velen krampachtig mee om en zijn er nog vele taboes. We klagen over seksualisering en tegelijkertijd durven vele ouders er nauwelijks met hun kinderen over te praten.

Allah schiep de seksuele begeerten in de mens. Het is zo normaal als de begeerten naar voedsel en onderdak. Het is krachtig, zoals vele andere begeerten die Allah schiep in de mens, en het kan een zwakke persoon (met onvoldoende kennis en taqwaa – godsvrees, vroomheid) overmannen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zullen zeggen: ‘Onze Heer! Onze ellende heeft ons overmeesterd (#1) en wij waren een dwalend volk.’” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 106.]

[Noot van de vertaler: (#1) “ellende heeft ons overmeesterd,” dat ontstaan is door onrecht, afkeer van de waarheid, het haasten tot het plegen van hetgeen schadelijk is en het afstand nemen van hetgeen voordeel brengt. (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie Tefsier Kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn as-Sa’die.)]

Westerse maatschappijen zijn enorm geseksualiseerd, seks is overal: op tv, in reclames en supermarkten, op school en op straat, en de mode is voornamelijk gefocust op sensualiteit en seksualiteit). De gevolgen van deze perverse normen en waarden kunnen we dagelijks zien en lezen. Aangezien de seksuele voorlichting in landen zoals Nederland het toegestaan maakt voor elke jonge man en vrouw om in de afgrond van ontucht (zinaa) te vallen, is het verplicht voor moslimouders om hun zonen en dochters te doordringen van de correcte seksuele voorlichting zoals de Islaam zulke gevoelige en delicate kwesties onderwijst. We dienen onze moslimkinderen goed voor te bereiden op dit belangrijke aspect van het leven. Jonge mannen en jonge vrouwen dienen op de hoogte te zijn over wat van hen verwacht wordt in zaken van dien & doenyaa (geloof & het wereldse leven): seksuele begeerten kunnen net zoals begeerten naar voedsel wettig en onwettig bevredigd worden. Als ouders hun kinderen niet het gepaste onderwijs geven op dit gebied, zullen zij vatbaar zijn om fouten te maken en af te wijken. Moge Allah alle moslims beschermen en een goed einde schenken.

Voor veel moslimouders is seks een vies woord en zij voelen zich ongemakkelijk om er met hun kinderen over te praten. Tegelijkertijd vinden zij het niet erg dat hun kinderen het leren op school, door seculiere of niet-moslim onderwijzers en door de media en televisie. Deze ouders dienen te weten dat seks niet altijd een vies woord is. Het is een belangrijk aspect in ons leven. Boeken over islamitische jurisprudentie (fiqh) gaan over verschillende onderwerpen aangaande het bevorderen van seksuele bewustheid, waaronder de bespreking van menstruatie, zwangerschap, regels aangaande geslachtsgemeenschap en huwelijk, alsook het nemen van een bad (ghoesl) na geslachtsgemeenschap of een zaadlozing etc. etc. De Qor-aan bevat aayaat betreffende zinaa (ontucht, overspel) en de bestraffing er van [zie o.a. soerat an-Noer (24), aayah 2], alsook de toelaatbaarheid van geslachtsgemeenschap tijdens de nachten in Ramadhaan [zie soerat al-Baqarah (2), aayah 187].

Allah Ta’aalaa zegt in aayah 29-30 van soerat al-Ma’aaridj (70) (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die hun schaamdelen beschermen. Behalve voor hun echtgenoten of wat hun rechterhanden bezitten (aan slavinnen). Waarlijk, dan zijn zij niet laakbaar.”

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie vrouwen zijn (als) een akkerland voor jullie (#2), dus kom tot jullie akkerland hoe jullie willen (#3)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 223.]

[Noot van de vertaler: (#2) d.w.z. de plaats van zwangerschap. (Tefsier Ibn Kethier.) En zoals een boer goed zorgt voor zijn akkerland, zo ook dient een man zijn vrouw goed te verzorgen. Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)]

[Noot van de vertaler: (#3) heb geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen op de manier die jullie willen, zolang het maar niet in het rectum is. Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloekt is degene die gemeenschap heeft met een vrouw in haar rectum.” (Overgeleverd door imaam Ah’med, 2/249; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5865.) De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die geslachtsgemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of met een vrouw in haar rectum, of naar een waarzegger gaat, heeft niet geloofd in wat is geopenbaard aan Moh’ammed.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie van Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe), 1/243; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5918.] Djaabir ibn ‘Abdillaah (radhyallaahoe ‘anhoe) gaf aan dat dit vers geopenbaard werd als antwoord op een vraag van de Ansaar (inwonders van al-Medienah). De joden van al-Medienah beweerden namelijk dat als een persoon geslachtsgemeenschap had met zijn vrouw via de achterkant (hij had normale geslachtsgemeenschap met zijn vrouw, maar met haar rug naar hem toegekeerd), dan zou het kind geboren worden met een afwijking. Toen de Ansaar de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) vroegen over dit bijgeloof, openbaarde Allah dit vers, hen instruerend dat zo’n geslachtsgemeenschap toegestaan was. (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)]

Imaam an-Nawawie vermelde in zijn boek al-Madjmoe’ dat imaam as-Shaafi’ie van mening was dat ouders verplicht zijn hun kinderen seksuele voorlichting te geven.

Ik hoop dat men beseft dat het onderwijzen van kinderen over seks net zo normaal en noodzakelijk is als het onderwijzen over liegen, roddelen, stelen etc. etc.

Ik heb zelf jonge kinderen, al-h’amdoelilllaah, waarmee ik over niet al te lange tijd dit gevoelige onderwerp moet bespreken. Om dat goed voor te bereiden ging ik op zoek naar informatie hoe ik hen op een goede en islamitisch verantwoorde manier seksuele voorlichting kan geven. Tijdens mijn zoektocht kwam ik terecht op de pagina “Parenting Series” (op www.muslimmatters.org), al-h’amdoelillaah, een serie artikelen over het opvoeden van moslimkinderen en seksuele voorlichting in de Islam van zuster Umm Reem (Saba Syed), die u hieronder verzameld en vertaald aantreft, al-h’amdoelillaah. Het is een serie artikelen die geschreven is met het oog op deze tijd en op het leven in een westerse maatschappij.

Umm Reem heeft een academische graad in islamitische studies van de Amerikaanse Open Universiteit. Ze studeerde Arabische Taal & Literatuur aan de Qatar Universiteit en Cairo Instituut in Egypte. Ze ontving ook haar idjaazah voor het memoriseren van de Qor-aan in Egypte van sheikh Moh’ammed al-Hamazawie. Ze is een van de initiatiefneemsters van het blad Daughters of Adam en bleef tot 2007 de publishing director. Ze is actief in diverse sociale projecten en biedt religieuze counseling aan vrouwen op het gebied van huwelijksaangelegenheden en moeder/dochter kwesties. Ze heeft verschillende islamitische lezingen verzorgd, alsook wekelijkse halaqas, waaronder een workshop aangaande het opvoeden van kinderen en kwesties met betrekking op vrouwen. Moge Allaah Ta’aalaa het van haar accepteren en het in haar schaal met goede daden plaatsen.

Kinderen struisvogelWacht niet met seksuele voorlichting tot een kind bijna of net met de puberteit begint. (Zie het artikel De tekenen van pubertijd.) Eigenlijk ben je dan al te laat. Tegen die tijd hebben kinderen vaak al zoveel informatie over seksualiteit opgepikt uit hun omgeving (school, vrienden, internet etc.), dat hun opvattingen over seks en relaties gevormd zijn. En maak veel doe’aa-e – vraag Allah om bescherming en leiding.

Weet dat de ouders van nu een volgende generatie opvoeden, dus doe je best om bij te dragen aan een sterke oemmah.

Moge Allaah Ta’aalaa alle bezoekers van www.uwkeuze.net voordeel laten halen uit deze informatieve en belangrijke artikelen.

[Gebruik de afbeeldingen in deze verhandeling voor da’wah: download ze en verspreid ze via e-mail of plaats ze op Facebook etc., alsook de link naar dit artikel zodat meerdere broeders en zusters voordeel kunnen halen uit deze informatie, in shaa-a Allaah. Tevens wil ik graag het volgende artikel aanbevelen: Tawh’ied voor jonge moslims. Moge Allaah Ta’aalaa u er voordeel uit laten halen.]

 


Tarbiyyah (opvoeding)

Het is interessant op te merken dat de Arabische term tarbiyyah, die vaak gebruikt wordt met de betekenis van onderwijzen en trainen, over het algemeen verwijst naar groei, toename, voeding en bevordering. Dit heeft betrekking op de lichamelijke, intellectuele, emotionele, psychische en spirituele aspecten van een individu. Denkend aan groei en bevordering, beduidt dit dat er al iets geplant is of dat er al iets bestaat (namelijk de natuurlijke fitrah – aard, neiging; zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg). Tarbiyyah verwijst dan naar de verschillende methoden die gebruikt worden om te zorgen voor en te waken over een kind totdat hij of zij voorbereid is om verantwoordelijkheid te nemen en zich te gedragen in volledige onderwerping aan en aanbidding van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij).

Het is belangrijk om te beseffen dat binnen deze algemene richtlijnen er net zo veel manieren zijn voor ouders als dat er ouders zijn. Ouders moeten de unieke persoonlijkheden, karakters en eigenschappen van elk kind in overweging nemen wanneer zij beslissen over een bepaalde benadering. Wat kan werken bij het ene kind, hoeft niet per se effectief te zijn voor een ander. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat onze kinderen behoren tot de grootste testen die we hebben van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke), Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen enkel een beproeving zijn (#4) en dat er bij Allah voorzeker een geweldige beloning is.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 28.]

[Noot van de vertaler: (#4) want wereldse bezittingen en kinderen zijn vaak de grootste verleidingen die een persoon leiden naar wegen van hypocrisie, ontrouw en oneerlijkheid. Maar Allah de Verhevene schenkt jullie dit als een test, zodat Hij weet (en Hij weet dit op voorhand) wie van jullie dankbaar en gehoorzaam is jegens Hem en zodat Hij weet wie in beslag genomen wordt door deze beproevingen en toegewijd is daaraan i.p.v. aan Hem.]

We moeten Hem daarom continu vragen om hulp en leiding voor onszelf en onze kinderen. Dit is het meest effectieve en krachtigste instrument voor tarbiyyah. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer Mijn dienaren jou (O Moh’ammed) vragen over Mij, dan waarlijk, Ik ben nabij (met Mijn Kennis). Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept (zonder enige bemiddelaar of tussenpersoon). Dus laat hen gehoor geven aan Mij en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 186.] (Zie het artikel Smeekbeden – doe’aa-e.)

Houd alsjeblieft voor ogen dat de in dit artikel genoemde leeftijden slechts gemiddelden zijn, geschatte suggesties. Als ouder kun en dien je meer met jouw kind te ontdekken, aangezien kinderen nooit stoppen om ons te verrassen met wat zij kunnen en begrijpen. Daag jezelf en jouw kind daarom uit met meer; neem nooit genoegen met minder waardoor je hun potentie om te groeien beperkt.

Als een kind jong is, dient de meeste nadruk gelegd te worden op spel en spelen. In deze fase zal een kind voornamelijk op deze manier dingen leren en een begrip aangaande de wereld rondom hen vormen. Bovendien doen veel kinderen meer wat zij hun ouders zien doen dan wat tegen hen gezegd wordt. Dus wees een goed voorbeeld! (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Deel 1: Inleiding – Zwemmen tegen de stroom in

We leven in een vreemde tijd van carrièrejachten en we spannen ons uiterst in om de anderen om ons heen bij te blijven. Deze jacht blijft niet beperkt tot onze bezittingen, status of andere vormen van materialisme (zie o.a. het artikel De voldoening van een iPhone), maar omvat ook de manier waarop we vele van onze dagelijkse rollen in het leven uitvoeren, vooral als ouders. De manier waarop we onze kinderen opvoeden en de waarden/doelen die we voor hen stellen zijn een kwestie van competitie geworden. De definitie van een goede ouder, tegenwoordig, draait om hoe comfortabel onze kinderen opgevoed worden, hoe veel geld we kunnen verzamelen en aan hen kunnen uitgeven, de hoeveelheid voedsel waarmee zij dagelijks worden voorzien en wat voor “soort” seculair onderwijs wij hen kunnen laten volgen. Hoe meer we hen kunnen voorzien van deze wereldse zaken, des te beter ons aanzien als ouders.

Gebonden door onze aard volgen we de kudde, dat wil zeggen de norm van onze samenleving. Evenzo geven we dezelfde doelen en prioriteiten door aan onze kinderen. Zelfs al zou iemand een andere levensstijl wensen, het is heel gemakkelijk om te zwichten voor de dagelijkse sleur wegens onze omringende omgeving.

Maar als moslimouders zijn we toevertrouwd met verantwoordelijkheden die verder gaan dan het succes in deze wereld. Daarom kunnen we het ons niet permitteren om met de stroom mee te gaan indien we niet weten waar deze stroom ons uiteindelijk naar toe zal brengen. Het is dus verplicht voor een moslimouder om te weten:

– Wat is ons doel als ouders?
– Wie zijn onze voorbeelden?

Als ons ultieme doel louter beperkt is tot de voordelen van deze wereld, dan kunnen we met de trends van deze wereld mee stromen en onze zorgen zullen beperkt zijn; wensend voor onze kinderen slechts een goede opleiding, een goed diploma en een soa- en drugsvrij leven. Maar als we de volgende wereld in gedachten hebben, dan moeten we voor onszelf extra waarden en doelen voor ogen stellen die hoogstwaarschijnlijk vereisen dat we tegen de stroom in zwemmen, wat een zeer moeilijke en haast onmogelijke taak kan zijn tenzij we gestimuleerd worden door een solide motivatie.

Waarom superieure doelen stellen?

Waarom dienen wij de vreemde ouders te zijn, worstelend om tegen de stroom in te gaan en meer problemen voor onszelf en moeilijkheden voor onze kinderen te veroorzaken!? In een notendop, weet dat we niet leven om ons te focussen op deze wereld, maar in plaats daarvan te streven naar de volgende wereld (het Hiernamaals).

Volgens mijn bescheiden mening is een liefhebbende ouder niet degene die zich alleen concentreert op het vullen van de maag van zijn/haar kinderen, het kopen van de beste kleding, hen voorzien van een comfortabele woning en die zich focust op hun opleiding. Ik geloof dat WARE liefde weerspiegeld wordt in hoeveel aandacht besteed wordt aan het werkelijke doel van hun bestaan en aan hun uiteindelijke bestemming (in het Hiernamaals). (Zie het artikel Het doel van de schepping – waarom is de mens geschapen?)

Mij werd eens verteld over een jonge Pakistaanse man die recent afgestudeerd was en zijn doctorandustitel behaalde aan een universiteit in het buitenland en vervolgens terugkeerde naar zijn vaderland. Hij was een enig kind en zijn ouders hebben “alles gedaan” voor hun enige zoon vanaf de tijd dat hij geboren was. Zij gaven hem een luxueuze opvoeding en het beste onderwijs van hun tijd. Maar, en helaas, dit omvatte geen religieuze leiding aangezien dit niet van enige waarde of betekenis leek. Jammerlijk, want deze jonge man werd ziek en gediagnosticeerd met kanker in een vergevorderd stadium. Toen hij in het ziekenhuis opgenomen werd, ontmoette hij een oude man die met hem sprak over leven na de dood, het Paradijs en de Hel en zijn laatste reis. (Zie het artikel De dood.) De jonge man huilde die dag als een kleine baby, want hij was niet voorbereid op zijn reis en hij had niets om mee te nemen naar zijn uiteindelijke bestemming. Hij ondervroeg zijn ouders over hun onachtzaamheid en vol ontzetting keek hij naar zijn diploma’s en prestaties. Hoe kan de hulp van zijn Heer hem redden? Zijn ouders realiseerden zich hun fout maar konden alleen spijt hebben van hun achteloosheid. Toch werd hij tijdens zijn laatste dagen gezegend met een leraar die hem as-salaah (het gebed), de Qor-aan en andere basiselementen van islamitische kennis onderwees. Ik weet niet of deze jonge man nu in leven is of dat hij nu rust in zijn graf, maar ik hoop en bid dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zijn inspanningen accepteert, hem al-Djennah laat binnengaan en hem en zijn ouders vergeeft. Amien.

Maar laten we niet vergeten dat niet iedereen een last-minute kans krijgt om zijn levenslange achteloosheid goed te maken. De dood komt onaangekondigd en op de meest onverwachte momenten; het is een realiteit waar iedereen zeker van kan zijn. De vraag is, hoeveel van ons bereiden onze kinderen voor op dat onvermijdelijke moment?

Mijn dochter is dodelijk allergisch voor pinda’s. Ze werd enkele jaren geleden onbedoeld blootgesteld aan pinda’s waarna er een extreem gevaarlijke reactie optrad. Ze moest onderweg naar de Eerste Hulp overgeven, haar ademhaling was abnormaal en haar lippen werden blauw. Toen ik haar hoofd in mijn armen hield, fluisterde ze: “Het is oké mamma, iedereen moet een keer sterven!” Haar ogen rolden weg (ik zal die aanblik nooit vergeten) en ik dacht dat we haar zouden verliezen alvorens we het ziekenhuis zouden bereiken. Ze had verschrikkelijke pijn en als een moeder voelde ik me hulpeloos omdat ik helemaal niets voor haar kon doen. Al wat ik wilde is dat haar pijn wegging, maar ik kon haar pijn niet wegnemen. Om een lang verhaal kort te maken, al-h’amdoelillaah, ze herstelde helemaal; na een kort verblijf op de Eerste Hulp van het ziekenhuis konden we die avond weer naar huis. Niettemin, die dag herinnerde ik mijn beperkingen als ouder. Toen ik dacht dat ik haar ging verliezen, was ik bereid mijn ziel voor die van haar te wisselen. Maar deze transactie was te nutteloos en absurd om er zelfs maar aan te denken. Ik realiseerde me dat als dit haar laatste momenten zouden zijn, niets haar tot nut zou zijn behalve haar voorbereidingen voor haar laatste eindbestemming. Het is mogelijk dat mijn kinderen hun laatste reis maken voordat ik dat doe, en het is een reis die zij alleen moeten maken. Ik zal niet in staat zijn hen te helpen op dat moment en ik kan hen alleen helpen door hen klaar te maken voor hun ontmoeting met de engel des doods.

Dus, geachte ouders, terwijl we onze kinderen voorbereiden op hun interview op een Ivy League School (groep befaamde universiteiten in noordoost USA) of voor een goede baan, kunnen en mogen we hun uiteindelijke interview en ontmoeting met de engel des doods niet vergeten. En we moeten, met dit in gedachten, trachten onze kinderen op te voeden op een manier welke geschikt en veilig is voor zowel hun aakhirah (hiernamaals) als hun doenyaa (wereldse leven), in shaa-a Allaah.

Voor de duidelijkheid, ik wil seculier onderwijs op geen enkele manier bagatelliseren. Ik geloof stellig dat een seculiere opleiding heel belangrijk is voor onze kinderen, zeker in deze tijd. (Zie het artikel Islaam en het verwerven van wereldse kennis.) Zij dienen de wereld waarin zij leven te kennen en begrijpen, wat voor hun eigen bestwil is; zij dienen ook opgeleid te worden om later een goede baan te kunnen krijgen – in shaa-a Allaah – zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen zoals een moslim dat dient te doen (#5).

[Noot van de vertaler: (#5) al-Miqdaam (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand eet ooit beter voedsel dan dat wat hij met zijn eigen handen verdiend heeft. Daawoed (David – vrede zij met hem), de profeet van Allah, at dat wat hij met zijn eigen handen verdiende.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1966).]

We dienen echter een balans te vinden wanneer we moslimkinderen opvoeden en ons richten op de aakhirah, dat we gelijktijdig ook ons best doen in deze doenyaa. Onze kinderen zitten gedurende acht uur per dag op school en komen thuis met heel veel huiswerk. Dus hoe “passen” we “Islaam” in hun leven? Dit is de vraag waar elke moslimouder mee worstelt, vooral de ouders wier kinderen niet naar een islamitische school gaan.

Ik zou willen dat ik een eenvoudig stappenplan had voor elke ouder volgens het karakter en leeftijd van hun kinderen. Maar helaas, dat heb ik niet. Toch, hoewel ik geen expert ben op dit gebied, heb ik enkele suggesties voor ouders; sommigen zijn gebaseerd op mijn eigen ervaringen en anderen zijn gebaseerd op simpele observaties.

Laat ons niet vergeten dat Islaam niet een “onderwerp” is dat we leren als een tweede taal of als een training voor voetballen, waar we slechts enkele uurtjes per dag/week aandacht aan schenken en vervolgens het weer vergeten tot de volgende les/training. Integendeel, het is onze religie, een manier van leven, en het dient dan ook behandelt en onderwezen te worden als enig ander dagelijks ritueel in ons leven. Met andere woorden, pas onze religie toe in hun dagelijkse leven zodat het automatisme wordt voor hen. Het behoeft duidelijk een grote inspanning van ons als ouders, maar wees verzekerd dat onze goede inspanningen nooit verloren zullen gaan. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah laat dan waarlijk de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 90.]

Beter zelfs, we zullen ons doel bereiken, in shaa-a Allaah, en onze kinderen zullen een sadaqah djaariyyah (voortdurende liefdadigheid, waarbij de beloning doorloopt na ons overlijden) voor ons worden, om nog maar niet te spreken van dat zij hun aakhirah zullen veiligstellen, bij de Genade van Allah.

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een persoon overlijdt, komen zijn daden tot een einde behalve drie: voortdurende liefdadigheid, nuttige kennis (die hij achterlaat), of een rechtschapen kind die voor hem bidt.” (Overgeleverd door Moeslim, 3084.)

[Noot van de vertaler: Djarier (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)]

Laat ons zeker zijn van het feit dat dit, wellicht, de absolute minimale vereiste is voor het zijn van een “moslim”-ouder, want de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft volgens Ibn ‘Oemar (radhyallaahoe ‘anhoemaa) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. De amier (leider) die de mensen regeert is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is de herder van de leden van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen. Een vrouw is de herder van haar mans huis en kinderen en is verantwoordelijk voor hen (#6). Een slaaf is de herder van zijn meesters bezittingen en is verantwoordelijk daarover. Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (7138) en Moeslim (1829).]

[Noot van de vertaler: (#6) vergelijkbaar met het Mexicaanse spreekwoord: het huis rust niet op de grond maar op een vrouw.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Herder

 

Onze kinderen zijn door Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) aan ons toevertrouwd, dus dienen we voor hen correcte waarden en normen te stellen en hun leven in de juiste richting te gidsen. Als we onze verplichtingen veronachtzamen, dan worden we niet alleen gedeeltelijk verantwoordelijk voor het bederven van de aakhirah van onze kinderen (als zij gaan dwalen), maar we onderwerpen onszelf ook aan bestraffing. Gedenk de Dag dat wij zullen vluchten van onze kinderen; dit is voor geen andere reden dan uit angst dat zij ons zullen ondervragen over hun veronachtzaamde rechten. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Die Dag zal de mens van zijn broer vluchten. En van zijn moeder en van zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Voor elke persoon van hen zal er op die Dag een zaak zijn die hem onachtzaam jegens anderen maakt.” [Soerat ‘Abasa (80), aayah 34-37.]

Na dit alles, hoe kunnen we de aakhirah niet als het ultieme doel hebben voor onze kinderen, en hoe kunnen we niet streven naar al-Djennah (het Paradijs) voor onze kinderen!? Hoe kunnen we hun aakhirah veronachtzamen en hun dien (religie) niet de prioriteit geven in hun leven?

Beste ouders, het is vreemd dat wanneer het gaat over deze wereld, we altijd hoge doelen hebben voor onze kinderen en onze verwachtingen geen grenzen kennen. Maar als het gaat over hun werkelijke eindbestemming, dan streven we het absolute minimum na. We nemen geen genoegen met louter voortgezet onderwijs, maar koesteren vanaf hun geboorte de hoop dat zij de universiteit afronden. Aan de andere kant, wanneer het gaat over hun aakhirah, dan zijn we tevreden met ‘zolang ze bidden’, ‘vasten in Ramadhaan’, of ‘de vijf fundamentele zuilen vervullen’ gedurende hun hele bestaan!

[Noot van de vertaler: waarom balanceren op het randje!? Er zijn veel facetten waarop wij als ouders geen invloed hebben. Dus geef kinderen een flinke bagage mee in de hoop dat het voldoende is om op het rechte pad te blijven. Het volgende is genomen uit het artikel Zijn er PlayStations in al-Djennah?: de eerste stappen van onze kinderen in de wereld van betekenis en waarden dienen bezield te zijn met de voortdurende waardering van de goddelijke Aanwezigheid (Allah ziet, hoort en weet alles). De verankering van dit primaire bewustzijn begint bij een baby door de adzaan (oproep tot het gebed) in het oor van de pasgeborene te fluisteren (zie vraag 8 – Wat te doen bij de geboorte van een kind?), waarna het zich in het hart nestelt als een klein zaadje, om tactvol gevoed te worden met liefde en geduldig begrip (en een gezonde dosis humor). (Einde citaat.)] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen6

 


Deel 2: Praktische aspecten van het ouderschap

De volgende praktische stappen staan niet in een bepaalde volgorde, maar de implicaties van deze stappen kunnen aanvangen vanaf zeer jonge leeftijd, zelfs voordat de kinderen twee worden.

 


Positieve verandering in ouders

Een ouder dient vanaf het begin van het leven van zijn/haar kind constant betrokken te zijn en dient een gewoonte te ontwikkelen om met grote regelmaat tijd op een aangename manier door te brengen met de familie.

[Noot van de vertaler: kinderen die in de eerste 4 jaar van hun leven weinig zijn aangeraakt, ontwikkelen zich ongezond op sociaal-emotioneel gebied. Het omhelzen, knuffelen en kussen van kinderen is belangrijk voor hun zelfbeeld en ze krijgen de boodschap dat zij de moeite waard zijn, hetgeen een basis psychologische behoefte is, vooral voor kleine kinderen. Het behoort tot het tonen van liefde, begaanheid en warmte die ouders in overvloed aan hun kinderen dienen te tonen en hen dat niet te ontzeggen. Het is bewezen in Sah’ieh’ al-Boekhaarie (5997) dat Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) kuste al-H’asan ibn ‘Aliy toen al-Aqraa-e ibn Haabis al-Tamiemie bij hem zat. Al-Aqraa-e zei: ‘Ik heb tien kinderen en ik heb nooit een van hen gekust.’ De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) keek hem aan en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die geen genade toont zal niet begenadigd worden.’”]

Het is van wezenlijk belang dat een ouder zichzelf ziet als een voorbeeld voor zijn/haar kind. Als een man en een vrouw een kind krijgen, dienen er enkele veranderingen doorgevoerd te worden door: a) de moeder, b) de vader en c) het gezin als geheel.

Laten we ons geen zorgen maken over het bewerkstelligen van verandering in grootfamilie (samenlevende verwanten, waaronder grootouders) om ongewenste invloed op onze kinderen te voorkomen. De invloeden die zij binnen het gezin ontvangen, vooral van de ouders, hebben de grootste impact op onze kinderen. De strijd die vele ouders als verplicht zien te voeren met hun grootfamilie om hun kinderen te “beschermen” is vrij nutteloos en onnodig. Natuurlijk dient men met iedereen da’wah te verrichten, maar vanuit verschillende perspectieven en met de juiste intenties.

 

Kinderen7

 


Verberg jouw zonden voor jouw kinderen

De Islaam moedigt ons aan om onze zonden te verbergen voor anderen en dat omvat ook het verbergen voor onze kinderen. Telkens wanneer we een zonde begaan en het verbergen, worden we er niet alleen aan herinnerd dat we ons toegeven aan een zonde (wat uiteindelijk er toe dient te leiden – in shaa-a Allaah – dat we het mijden), maar ook dat we geen slecht voorbeeld zijn voor onze kinderen. Maar wegens hun nauwe nabijheid tot ons, als zij ons iets verkeerds zien doen en ons er mee confronteren, dan dienen we geen defensieve houding aan te nemen en te voelen dat onze status als ouders wordt uitgedaagd. We dienen eerder:

1. Berouw te tonen.
2. Onze fout toe te geven.
3. Hen vragen om doe’aa-e voor ons te maken om met deze zonde te stoppen.

Op deze manier geven we hen een richtlijn om in de toekomst te volgen.

 


Prent langzaam aan dagelijkse gewoonten in

Zie het langzaam aan inprenten van islamitische waarden niet als een parttime taak zoals karate of voetballen, wat slechts gedurende enkele uren per week gedaan wordt. Integendeel, het dient een manier van leven te zijn, wat mogelijkerwijs kan beginnen als een “taak” wegens onze onervarenheid, maar het dient een routine te worden zoals onze dagelijkse adzkaar wanneer we wakker worden, naar het toilet gaan, het aantrekken van de rechterschoen eerst, eten met onze rechterhand, het zeggen van de salaam etc. We bereiken in feite een punt dat als we het vergeten, dat onze kinderen ons er aan herinneren.

 

Kinderen16

 


Vriendelijkheid en zachtheid

De instinctieve zachtheid die we voelen jegens onze kinderen dient terug te komen in onze daden en woorden. Wat onderwezen kan worden met eenvoudige vriendelijkheid kan niet onderwezen worden met onnodige strengheid onder het mom van “hen leren ons te respecteren”!

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Vriendelijkheid wordt niet in een kwestie gebruikt zonder dat het de taak verfraaid, net zoals dat het verwijderen van vriendelijkheid de kwestie lelijk maakt.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die geen vriendelijkheid toont jegens degenen die jong zijn, of respect jegens zijn ouderen, behoort niet tot ons.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Dit is ook van toepassing op onze methoden van opvoeden en disciplineren van kinderen. Elke islamitische waarde die we ons kind wensen bij te brengen dient op een barmhartige manier onderwezen te worden in plaats van een strenge manier, vooral als zij jonger zijn dan vijf of zeven. (Zie het artikel Wees niet te streng voor je kinderen.)

 


Het disciplineren van kinderen

Niettemin, het is onmogelijk om een positief moslimkind groot te brengen zonder duidelijke disciplinaire maatregelen. Het stellen van consequenties voor hun daden onderwijst kinderen hoe zij verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat zij doen. Dit varieert van handeling tot handeling; sommigen vereisen een strenge berisping, anderen een time-out, of tijdelijke intrekking van een gunst (zoals speeltijd of computergebruik), allemaal afhankelijk van de leeftijd van het kind en de ernst van ongehoorzaamheid.

Kinderen slaan[Noot van de vertaler over het slaan van kinderen: sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah genadevol zijn jegens hem) heeft gezegd: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) beval ons om onze kinderen te laten bidden wanneer zij zeven jaar zijn en om hen (licht) te slaan als zij niet bidden wanneer zij tien jaar zijn (#7), ook al is het voor hen dan nog niet verplicht, zodat zij getraind worden in het verrichten van daden van aanbidding en gehoorzaamheid [jegens Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke)] en er gewend aan raken, zodat het gemakkelijker voor hen is wanneer zij de pubertijd bereiken (en het verplicht is voor hen) en het hen dierbaar is. Hetzelfde geldt voor alle kwesties die laakbaar zijn; jonge kinderen dienen er niet gewend aan te raken, ook al worden zij er dan nog niet verantwoordelijk voor gehouden.” (Einde citaat.) (Fataawaa Noer ‘ala al-Darb, 11/386.)

(#7) Het is verhaald van ‘Abd al-Maalik ibn al-Rabie’ ibn Sabrah van zijn vader dat zijn grootvader zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Leer het kind bidden wanneer hij zeven is en sla hem (zachtjes) als hij niet bidt wanneer hij tien is.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 407; Aboe Daawood, 494. Als sah’ieh’ geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sahie’h’ al-Djaami’, 4025.)

Sheikh Ibn ‘Oethaymien heeft ook gezegd: “Het bevel impliceert dat het een verplichting is, maar het is slechts beperkt tot die gevallen waar een (corrigerende) tik nuttig is. Want soms brengt een tik helemaal geen voordeel, maar laat hem alleen maar meer schreeuwen en huilen. Bovendien wordt met het slaan hier bedoeld een zachte pijnloze tik die het doel dient en geen enkele schade veroorzaakt.” (Einde citaat.) (Liqa’ al-Baab il-Maftooh’, 95/18.)

De edele sheikh zei ook: “Het dient geen klap te zijn waardoor er een wond ontstaat en het dient geen klap in het gezicht te zijn…; het dient eerder een tik op de schouder of de hand en dergelijke te zijn… Het is verboden om in het gezicht te slaan.” (Einde citaat.) (Fataawa Noor ‘ala al-Darb, 13/2.)

Sheikh al-Fawzaan heeft gezegd: “(Licht) slaan behoort tot de middelen om een kind op te voeden… Maar dit dient binnen bepaalde grenzen te zijn en het dient geen klap te zijn die pijn veroorzaakt of een wond veroorzaakt; het dient eerder alleen te geschieden wanneer er echt een noodzaak voor is.” (Einde citaat.) (Ighaathat al-Moestafeed bi Sharh Kitaab al-Tawh’ied, 282 – 284.)

Ook dienen we rekening te houden met de eigenwaarde en waardigheid van het kind en hem niet te slaan in aanwezigheid van zijn vrienden en anderen.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen8

 


Positieve versterking

Het is zeer aan te raden dat we voor kinderen een schema maken waarin hun goede en slechte daden genoteerd worden. Dit idee kan al uitgevoerd worden wanneer een kind twee jaar is. Ouders kunnen hun fantasie en knutselvaardigheden aanwenden om het gedragsschema te ontwikkelen (je kunt werken met, bijvoorbeeld, lachebekjes voor goede daden en huilebekjes voor stoute dingen). Een vriendin van mij maakte van papier een boom met tien takken en een kevertje met de naam van haar kind daarop. Het kevertje klom omhoog bij elk goed punt en daalde af bij elk slecht punt. Telkens als het kevertje de top van de boom bereikte, werd haar kind beloond. Soms wisselde zij het kevertje met een euro zodat haar kind een euro kon verdienen aan het einde. Stel voor kleinere kinderen kleinere doelen met kleinere stappen om de uiteindelijke beloning te verdienen.

 


Vergeving

Niet elke fout hoeft berispt te worden, vooral als het kind nog jong is (tot een jaar of zeven). Maar afkeuring dient kenbaar gemaakt te worden en een waarschuwing dient gegeven te worden zodat het kind de daad niet herhaald, vooral als het gaat om een “eerste keer”.

Als de fout op een oudere leeftijd herhaald wordt, dan dienen we als ouders zorgvuldig te overwegen hoe ernstig de overtreding is, hoe ongehoorzaam het kind is geweest en hoeveel spijt zij hebben getoond, natuurlijk elke situatie op zich beoordelend alsook de reactie van het kind. Nadat men het eerlijk en rechtvaardig ingeschat heeft, kan een ouder zijn/haar bestraffing weloverwogen toe te passen om het kind een waardevolle les te onderwijzen en derhalve een herhaling van de ‘fout’ uit gewoonte te stoppen.

[Noot van de vertaler: de ouder dient altijd het voordeel van het kind voor ogen te houden en te weten dat overtredingen jegens het kind gezien worden door Allah de Alziende waar hij/zij verantwoording over dient af te leggen op de Dag des Oordeels.]

 


Liegen, de oorzaak van vele problemen

Volgens mijn bescheiden mening leidt liegen naar grotere problemen en moeilijkere opvoeding. Het is een van de meest serieuze fouten waarbij mijn echtgenoot en ik persoonlijk strikt en onbuigzaam zijn in het verbieden ervan en daarom hebben wij strikte maatregelen getroffen om het volledig uit ons gezin te verbannen. (Zie het belangrijke artikel Liegen en 1 april.)

Wat we vaak niet beseffen is dat we zelf indirect onze kinderen leren te liegen tijdens het ‘disciplineren’ van hen! Moeders maken hun kinderen bang met denkbeeldige monsters die zullen verschijnen als zij hun eten niet opeten of als zij niet luisteren naar hun ouders. Dit zijn allemaal vormen van liegen en we zijn er voor gewaarschuwd. ‘Abdoellaah ibn ‘Amir ibn Rabi’ah zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) kwam bij ons toen ik een jonge jongen was en ik ging naar buiten om te spelen. Mijn moeder zei: ‘O ‘Abdoellaah! Kom, ik wil je iets geven.’ De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) zei tegen haar (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat wilde je hem geven?’ Zij zei: ‘Dadels.’ Hij zei: ‘Als je ze niet aan hem gegeven had, dan zou het als een leugen in jouw verslag geschreven zijn.’” (Overgeleverd door imaam Ah’med en Aboe Daawoed.)

[Noot van de vertaler: vergelijk deze eerlijkheid eens met de duidelijke leugen aangaande sinterklaas (of de kerstman, paashaas etc.), die vele ouders hun kinderen zonder enige gewetenswroeging voorschotelen!]

De waarheid dient te allen tijde bevestigd te worden door bovenal de ouders, wat uiteindelijk door kinderen wordt overgenomen, in shaa-a Allaah. Het is mijn persoonlijke ervaring dat hoewel het constant spreken van de waarheid tegen onze kinderen tijd en moeite kost, de voordelen zijn groot. Het helpt bij het bouwen van een vertrouwensband tussen de ouders en het kind. Bijvoorbeeld, telkens wanneer ik zonder kinderen van huis ging, vertelde ik hen altijd eerlijk waar ik naar toe ging. Sommige moeders prefereren misleidende antwoorden om het voor het kind gemakkelijker te maken om zonder moeder thuis te blijven, zoals: “Ik ga een leeuw doden,” of: “Er zijn stoute mensen buiten” etc. Eerlijk gezegd zijn dit allemaal vormen van leugens. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Liegen

 

Dit is niet iets klein en onbeduidend, want zij zullen dit gedrag overnemen en liegen als normaal gaan zien. Om in de toekomst te voorkomen dat kinderen liegen tegen hun ouders, dienen de eerste stappen van ‘altijd een eerlijke ouder voor onze kinderen zijn’ genomen te worden. Zoals ik eerder zei, ouders moeten bepaalde positieve veranderingen in henzelf verwezenlijken wanneer een kind geboren wordt.

Hoewel ouders 100% eerlijk kunnen zijn, toch zullen kinderen experimenteren met het idee van “liegen om uit de problemen te komen”. Wees hierop voorbereid en verstandig. Wat mijzelf betreft, ik ben niet gemakkelijk als het gaat over liegen. Daarom heb ik het altijd heel duidelijk gemaakt dat er voordelen kleven aan het vertellen van de waarheid. Dus:

1.) Als de kinderen zelf toegeven dat zij iets stouts gedaan hebben, zie ik hetgeen zij deden vaak door de vingers. Afhankelijk van de fout toon ik afkeuring of teleurstelling. Weet dat teleurstelling hen meer ‘pijn’ kan doen dan boosheid en het maakt de boodschap vaker duidelijk! Ook toon ik mijn waardering voor hun bekentenis. Simpele woorden van waardering van ouders hebben een enorm positief effect op een kind. Wij, als ouders, neigen vaak naar het onderschatten van de kracht van woorden. Overweeg af en toe “een beloning” voor jouw kind als zij iets opbiechten om hen aan te moedigen eerlijk te zijn.

2.) Als ik hun ongehoorzaamheid of kattenkwaad ontdek en hen daarmee confronteer, en zij kiezen er voor de waarheid toe te geven, dan worden zij licht bestraft. Nogmaals, waardering dient getoond te worden indien zij er voor kiezen de waarheid te bekennen, gevolgd door een herinnering aan hoe zwaarder hun straf geweest zou zijn indien zij geprobeerd hadden te liegen om alles te voorkomen.

Als deze maatregelen consequent genomen worden vanaf de tijd dat de kinderen nog jong zijn, dan zal het makkelijker zijn om de gewoonte om eerlijk te zijn bij te brengen. Bovendien zal het ook makkelijker zijn om door hun leugentjes heen te prikken wanneer zij jonger zijn!

Maar wanneer zij te jong zijn (zo rond de vijf of zes jaar), dan dienen we niet te streng te zijn, maar eerder resoluut en consequent in onze berispingen. Vanaf zeven jaar zullen consequenties nodig zijn.

 


Wees flexibel

Ik adviseer ouders om flexibel te zijn met de kinderen. Bijvoorbeeld, soms bestraffen we hen door bepaalde gunsten gedurende een bepaalde tijd in te trekken. Maar als we het kind oprecht moeite zien doen om “lief te zijn” en zijn fout probeert goed te maken, dan voel ik mij niet genoodzaakt om de straf volledig uit te voeren. Ik geloof dat de goede daden de slechte daden uitwissen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden. Dat is een vermaning voor degenen die zich laten vermanen.” [Soerat Hoed (11), aayah 114.]

Dit principe dient ook toegepast te worden in de tarbiyyah (opvoeding) van onze kinderen. Dit zal de kinderen vanaf zeer jonge leeftijd aanmoedigen om hun ondeugendheden op te volgen met goede daden, vooral als zij ingelicht worden waarom hun straf opgeheven of verlicht is.

Dit idee kan in tegenstelling zijn met het principe van consequentheid. Maar persoonlijk zie ik het ouderschap niet plaatsvinden op “militaire grond”, noch wil ik dat ouders dictators zijn. Flexibiliteit dient toegepast te worden. Zelfs als kinderen ouder worden, verdienen zij ruimte om het oneens te zijn met hun straf, doch met respectvolle en redelijke bezwaren. Dit helpt kinderen om geen enkele boosheid jegens hun ouders te koesteren en het versterkt ook hun zelfvertrouwen en het helpt bij het opbouwen van een goede band met de ouders.

Nogmaals, elk kind is anders en een ouder dient zich vanaf een zeer jonge leeftijd in te spannen om zijn/haar kind te leren kennen. Opvoedkundige richtlijnen kunnen niet in steen gegraveerd worden (d.w.z. ze kunnen variëren) en soms moeten we verschillende manieren uitproberen om er achter te komen wat het beste werkt voor ons kind. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen15

 


Geef je fouten toe

Wij ouders zijn ook mensen en ver van perfect. We zullen als ouders daarom fouten maken in onze oordelen en beslissingen. Als we ons realiseren dat we ons vergist hebben, is het goed om onze fout toe te geven tegenover onze kinderen en onze excuses aan te bieden. Dit leert hen niet alleen dienovereenkomstig te handelen, het schept ook een meer intieme en open relatie tussen ouder en kind.

Bijvoorbeeld, soms worden we boos zonder enige reden, meestal als we moe of gefrustreerd zijn. We reageren onze frustraties onbewust af op onze kinderen, alleen om er later spijt van te krijgen. Het is goed om er dan met onze kinderen over te praten, de reden achter onze boosheid uit te leggen en onze excuses aan hen aan te bieden. Geloof me, dit verzwakt onze positie als ouder echt niet. In feite zal het hun respect jegens ons alleen maar vermeerderen, in shaa-a Allaah. Bovendien zal dit voorkomen dat kinderen psychologische zorgen of slechte gedachten gaan koesteren.

 


Respect

Onze kinderen leren om oudere mensen te respecteren is een essentieel onderdeel van hun opvoeding. Maar de manier waarop dit gebeurd kan van familie tot familie verschillen.

[Noot van de vertaler: denk dan aan de woorden die gebruikt worden, op welke toon die uitgesproken worden en de lichaamstaal die daarmee gepaard gaat.]

Ook al hebben wij als ouders onze eigen manier van omgang met onze kinderen, er kunnen wellicht oudere familieleden zijn die striktere verwachtingen hebben aangaande respect, vooral diegenen met een oosterse achtergrond. Daarom is het goed om daar rekening mee te houden en onze kinderen te leren zich te gedragen in het bijzijn van hun oudere familieleden op een manier waar zij tevreden mee zijn. Hoewel kinderen dit in het begin als een behoorlijke uitdaging kunnen ervaren, vooral als zij jong zijn, zullen zij rond het tiende levensjaar vrij gemakkelijk in staat zijn zich ‘diplomatiek’ te gedragen als zij daar voortdurend aan herinnerd worden.

 


Onnodige kritiek van derden

Soms hebben familieleden (of anderen) de neiging om onze opvoedvaardigheden te bekritiseren, zeggend dat het beter gebeurde ‘in hun tijd’ of waar zij vandaan komen. Dit is vooral een probleem voor diegenen die ouders/schoonouders/familie hebben afkomstig uit andere delen van de wereld, terwijl onze kinderen opgevoed worden in het Westen.

Maak je geen zorgen en leer om diplomatisch te zijn. Luister naar wat oudere familieleden te zeggen hebben en bedank hen voor hun advies. Je hoeft er niets van toe te passen en je hoeft je eigen manier zeker niet te verdedigen. Wees slim, verspil geen tijd en voorkom discussies en ruzies. (#8) Sta open voor advies en pas het toe als het nuttig is. Je hoeft je niet onbekwaam en zwak te voelen als je hun advies opvolgt. Deze gevoelens zijn slechts waswasah van de shaytaan.

[Noot van de vertaler: (#8) de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik garandeer een huis aan de uiteinden van het Paradijs voor een man die discussie vermijdt zelfs als hij gelijk heeft, een huis in het midden van het Paradijs voor degene die liegen nalaat zelfs als hij een grap maakt, en een huis in het bovenste gedeelte van het Paradijs voor degene die zijn karakter goed maakt (perfectioneert).” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)]

 


Accepteer kritiek

Advies/opbouwende kritiek van nabije familieleden en vrienden dient verwelkomd te worden, vooral als het komt van een gerespecteerd iemand; het hoeft niet perse een sheikh te zijn, het kan ook je beste vriend(in) zijn. In feite dienen we toe te staan dat onze opvoedvaardigheden onder de microscoop van zulke ervaren personen worden gelegd. Soms falen we om onze eigen fouten of de tekortkomingen van onze kinderen in te zien. Een frisse en onafhankelijke kijk op onze handelingen kan ons helpen om de opvoeding van onze kinderen te verbeteren, in shaa-a Allaah.

 


Buitenshuis “straffen”

Met jonge kinderen bevinden we ons soms in lastige situaties waarbij het moeilijk kan zijn de situatie goed in te schatten en aan te pakken. We kunnen bijvoorbeeld in een supermarkt, een masdjid of bij iemand anders thuis, geconfronteerd worden met een daad van wangedrag van onze kinderen waardoor we zenuwachtig worden. Dit leidt, meer wel dan niet, tot een te sterke reactie – voornamelijk omdat:

1.) anderen naar ons kijken,
2.) onze opvoedvaardigheden beoordeeld worden,
3.) en onze kinderen beoordeeld worden.

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen9
Mijn advies aan ouders in een dergelijke situatie is om:

1.) Kalm en beheerst te blijven.

2.) Je niet druk te maken hoeveel mensen er kijken of wat zij zeggen. [Noot van de vertaler: we dienen niet de tevredenheid van mensen te zoeken, maar die van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).]

3.) Vraag jouw kind vriendelijk om zich te gedragen. Als hij/zij dit doet, zorg er dan voor dat je jouw tevredenheid aan hem/haar duidelijk maakt.

4.) Als het kind zich blijft misdragen, zeg dan tegen hem/haar dat hij/zij gestraft zal worden wanneer jullie weer thuis zijn en ZORG ERVOOR dat je ook daadwerkelijk straft wanneer je thuis komt, zodat het een les is voor de volgende keer.

 


Sta achter jouw kind

Soms is het niet erg om onze kinderen te verdedigen wanneer anderen onze kinderen bekritiseren en we oprecht geloven dat de kritiek onterecht is, zonder een discussie of ruzie uit te lokken. Soms is het oké om het slechts met een lach af te doen, waarbij we subtiel en netjes opmerken, bijvoorbeeld: “Wij doen zo iets niet in ons gezin,” of: “Daar ben ik het niet mee eens.”

Als het kind ouder is, is het belangrijk dat hij/zij ziet dat zijn ouders achter hem/haar staan. Het geeft hen zelfvertrouwen. Als je denkt dat jouw kind een fout begaat, vermaan hem/haar niet in het bijzijn van anderen, maar praat met hem/haar wanneer jullie alleen zijn. Als de situatie vereist dat zij een excuus moeten aanbieden aan iemand die zij onrecht hebben aangedaan, verzeker hen dat jij aan hun kant staat en verneder hen nooit in het bijzijn van anderen, maar maak hun fout op vriendelijke wijze duidelijk en leg uit waarom een excuus nodig is. Beloon hen voor het toegeven van hun fout.

 


Lichamelijke en verbale genegenheid

Een aspect van opvoeden dat vaak wordt onderschat of verwaarloost, is het tonen van lichamelijke genegenheid tegenover kinderen. Onze kinderen hebben niet alleen de behoefte om een teken van onze liefde en genegenheid te horen, maar zij willen dit ook graag zien. Het is niet goed om te denken dat hetgeen we doen voor onze kinderen en dat de voordelen of tastbare kostbaarheden waarmee we hen voorzien, dat dit voldoende is als een “teken” van onze liefde. Dit is niet zo. Een waar teken van liefde dient verwoord te worden en getoond door middel van lichamelijke aanraking zoals kusjes, knuffelen en schouderklopjes.

Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) kuste al-H’asan ibn ‘Aliy toen al-Aqraa-e ibn Haabis al-Tamiemie bij hem zat. Al-Aqraa-e zei: ‘Ik heb tien kinderen en ik heb nooit een van hen gekust.’ De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) keek hem aan en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die geen genade toont zal niet begenadigd worden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Sommige moeders stoppen met het tonen van lichamelijke genegenheid wanneer hun zonen ouder worden, en hetzelfde geldt voor vaders jegens hun dochters. Het is niet h’araam om lichamelijke genegenheid te tonen jegens onze oudere kinderen van het andere geslacht; er is geen grens aangaande deze kwestie.

[Noot van de vertaler: het is alleen niet gepast om oudere kinderen op de mond te kussen. Dit is iets voor een echtgenoot en echtgenote. Maar kus hen op de wang, of het voorhoofd etc., zonder begeerte. Er is overgeleverd dat Aboe Bakr (radhyallaahoe ‘anhoe) zijn dochter ‘Aa-ieshah (radhyallaahoe ‘anhaa) op de wang kuste. Maar als er enig gevoel van begeerte is, dan is ook dit h’araam om te doen, om eventuele fitnah (verleiding) te voorkomen en mijden. Zie sheikh Ibn Baaz in Fataawa al-Mar’ah al-Moeslimah, 2, p. 547.]

 


Praten, praten, praten

Goede en diepgaande communicatie is de sleutel in het opvoeden van en het bouwen van een goede relatie met onze kinderen. Wees open (en eerlijk) tegenover jouw kind en praat met hem/haar over alles. Zelfs als je hen straft, zorg er voor dat je hen uitlegt waarom zij bestraft worden, zodat de shaytaan hun gedachten niet verpest en niet zorgt voor waswaas, of boosheid of haat teweegbrengt in hun harten.

Onze communicatie dient zo sterk te zijn dat zelfs wanneer zij een fout begaan, onze kinderen in staat moeten zijn om bij ons te komen om het toe te geven, wetende dat zij niet teleurgesteld worden.

 


Vrienden

Zoek vanaf jonge leeftijd goede vrienden voor hen. Soms blijven jeugdvrienden hun beste vrienden voor de rest van hun leven, dus is het belangrijk dat wij vanaf het begin toezicht houden op hun vrienden. Sommige ouders dienen hun eigen gezelschap te veranderen om te zorgen voor goede vrienden voor hun kinderen.

[Noot van de vertaler: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een man zal de religie van zijn nabije vriend volgen, dus laat eenieder van jullie goed kijken naar degene die hij als nabije vriend neemt.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 2378; door al-Albaanie als h’asan (goed) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Tirmidzie, 1937.)]

 


Snelweg of kronkelweggetjes

We dienen niet te veel te verlangen van onze kinderen. Het is oké om soms dingen door de vingers te zien, vooral met het feit voor ogen dat wij hun weg naar al-Djennah vormen. Er zijn twee verschillende wegen die we kunnen nemen. We kunnen er voor kiezen om makkelijke ouders te zijn en de “eenvoudige snelwegen” te nemen, of we kunnen veeleisende ouders zijn en de “moeilijke kronkelweggetjes met vele bochten” nemen.

[Noot van de vertaler: veel eisen stellen, hoge verwachtingen hebben, stimuleren om te presteren: het kan ervoor zorgen dat je hard je best gaat doen en succesvol wordt. Nieuw onderzoek laat echter zien dat ouders die (te) veel druk leggen op presteren en uitblinken, hun kinderen juist onzeker maken. Kinderen die voortdurend te maken hebben met hoge verwachtingen, hebben op latere leeftijd minder zelfvertrouwen en meer kans om depressief te worden. Onderzoekster Desiree Qin, van de universiteit van Michigan, heeft aangetoond dat veeleisende, strenge ouders juist bijdragen aan een laag zelfbeeld, stress en depressie. Dat betekent niet dat ouders geen verwachtingen mogen hebben of mogen stimuleren. Een kind heeft wel degelijk een omgeving nodig waarin hij/zij wordt uitgedaagd. Maar de verwachtingen en uitdagingen moeten worden aangepast op de vermogens van het kind. Als een kind het gevoel heeft dat hij de eisen aankan, dat ze bij hem passen, is de kans dat hij succesvol en gelukkig wordt veel groter. (Bron: www.topnews.ae)]

 


Zelfreflectie en doe’aa-e

Telkens wanneer een kind zich niet goed gedraagt, is het tijd voor de ouders om zichzelf te beoordelen en even goed te kijken naar hun relatie met Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij).

Maak doe’aa-e, en veel. Echt, we maken niet genoeg gebruik van het wapen waarmee Allah ons bewapend heeft tegen de shaytaan voor de bescherming van onze kinderen. Weet dat onze doe’aa-e geaccepteerd wordt voor hen. We kunnen ons doel en het succes van onze kinderen niet bereiken zonder de Hulp van Allah, ongeacht de hoeveelheid perfectie die we bewerkstelligen in onze opvoeding.

[Noot van de vertaler: dit is het einde van deel 2. Ik wil graag een gedeelte van het artikel “Praktische tips voor het opvoeden van kinderen” van Dr. Aisha Hamdan er aan toevoegen, namelijk:]

 


Preventie

Kinderen4De uitdrukking “voorkomen is beter dan genezen” is niet alleen waar op medisch gebied, maar ook binnen de psychologie. Er zijn vele voorzorgsmaatregelen die ouders kunnen treffen om wangedrag te voorkomen en de verstoring die dit kan teweegbrengen binnen het gezin te mijden. Ten eerste, kinderen hebben behoefte aan voorspelbaarheid, structuur en richtlijnen. Dit geeft hen een gevoel van veiligheid en een gevoel dat er orde is in de wereld. Wanneer dit aanwezig is, zullen zij zich waarschijnlijk minder ongerust of gestrest voelen, wat vervolgens weer lijdt tot een kleinere kans op ongepast gedrag. Kinderen gedragen zich soms chaotisch als zij in een chaotische omgeving zijn. (Dus zorg voor een stabiele omgeving.)

Ten tweede, kinderen zullen zich voornamelijk misdragen om aandacht te krijgen van hun ouders of andere volwassenen. De behoefte aan sociaal contact, goedkeuring en aandacht is een karakteriserende eigenschap van de mens welke reeds bij de geboorte aanwezig is. Als ouders deze behoefte adequaat bevredigen, zal een kind zich tevreden voelen en eerder lief alleen kunnen spelen. Als een kind onvoldoende aandacht krijgt door middel van positief gedrag, zal hij of zij slecht gedrag gebruiken voor dit doel. Ouders kunnen deze behoefte bevredigen door voldoende tijd met hun kind door te brengen (praten, spelen, voorlezen, wandelen etc.). Daarbij is kwaliteit vaak belangrijker dan kwantiteit.

[Noot van de vertaler: “Het is makkelijker om kinderen op te voeden tot sterke volwassenen, dan gebroken volwassenen te repareren” – Frederick Douglass (vrij vertaald).]

 


Deel 3: Relatie met de Qor-aan en aanleren van een islamitisch karakter

 


Memoriseren van de Qor-aan

Veel mensen vragen zich af wanneer het de beste tijd is om te beginnen met een meer gestructureerde relatie met de Qor-aan. Volgens mijn ervaring kunnen kinderen het beste beginnen met het bestuderen en onthouden van de Woorden van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) vanaf een jaar of vijf. Enige indirecte memorisatie kan beginnen vanaf 2 jaar, zoals het elke avond reciteren van aayaat al-Koersie. De volgende stap is hen aanmoedigen om elk woord met de ouder te herhalen, wat hen in staat stelt het vers snel te onthouden. Evenzo kunnen enige adzkaar of aayaat onderwezen worden zelfs voordat zij vier worden.

Niet elk kind wordt geboren om een h’aafidhz van de volledige Qor-aan te worden. Maar elk kind dient een relatie met het Boek van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) op te bouwen. (Ga naar Koran leren: het memoriseren van de Qor-aan – Djoe-ez ‘Amma.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen en de Koran

 


Neem de betekenissen door

Zit elke dag een uur met hen en lees 1 bladzijde, of eventueel wat minder. Vervolgens dienen de vertaling en de uitleg van de verzen besproken en overpeinsd te worden. Wellicht zullen zij niet alles snappen en onthouden, maar het zal wel helpen een relatie met de Woorden van Allah te vormen en dit te versterken. Op zijn minst zullen zij iets in hun geheugen opslaan wat, in shaa-a Allaah, zal zorgen voor positieve resultaten later in hun leven.

 


Moeilijke aayaat

Sommige aayaat zijn moeilijk te begrijpen, zelfs na het lezen van de uitleg. Dit dient een ouder niet te verontrusten en het is oké om alleen de betekenis (vertaling) te lezen zonder het uitvoerig te behandelen, zoals de verzen die gaan over de regels aangaande erfenis of scheiding. Kinderen zullen vragen stellen en men kan hen eenvoudig vertellen dat zij het beter zullen begrijpen wanneer zij ouder zijn, in shaa-a Allaah, en dat het onderwerp van deze verzen niet van toepassing is op hun huidige leeftijd. Zij zullen op zijn minst herinneren dat de Islaam elk aspect van het leven beslaat. Als zij ouder worden en vragen hebben, zullen zij, in shaa-a Allaah, weten dat zij in de Qor-aan antwoorden kunnen vinden. Er is altijd iets goeds in de Woorden van Allah, hoewel we er soms niet bij stil staan. Niettemin, de Woorden van Allah bevatten grote wijsheid en leiding.

 


Boeken van ah’aadieth

Nadat we de Qor-aan volledig hebben doorgenomen met onze kinderen, kunnen we ook beginnen met een boek van h’adieth, of profetische uitspraken. Aanbevolen is het boek Riyaad-oel-Saalih’ien, dat gaat over de manieren en het karakter van een moslim.

 


Een wereld van verbeelding

Kinderen10De verhalen over de profeten, volken uit het verleden, het Hellevuur, het Paradijs enzovoort, die de Qor-aan bevat, zullen allemaal helpen bij de islamitische opvoeding van onze kinderen. Kinderen hebben een sterke verbeeldingskracht en wij, als ouders, dienen gebruik te maken van deze kracht om hen te helpen zich zaken van de realiteit voor te stellen. Ik luisterde eens naar een onderzoek van kinderpsychologen over hoe het voorlezen van boeken kinderen helpt hen verschillende werelden in te beelden omdat zij een sterk voorstellingsvermogen hebben. Kinderen zijn goed in staat zich een wereld van dinosauriërs of prinsessen in te beelden. Maar zij bezitten zelfs nog meer hersencapaciteit om zich de Medienah (Stad) van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) in te beelden, of de Dag des Oordeels, de verschrikkelijke Hel en het prachtige al-Djennah. Wanneer we deze onderwerpen doornemen, helpen wij hen het concept van een Schepper te begrijpen en planten we het zaadje van liefde voor Allah de Almachtige, de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) en zijn metgezellen (radhyallaahoe ‘anhoem) in hun harten.

 


Oppervlakkige recitatie vs. “zinvolle” recitatie

Ik geloof stellig dat oppervlakkige recitatie van de Qor-aan, wat veel ouders hun kinderen laten doen, hen niet veel voordeel brengt. Zij lezen zonder te weten wat zij lezen en wellicht is dat een van de redenen waarom zij falen een relatie met de Qor-aan te ontwikkelen omdat het een “vreemd” boek blijft voor hen. Het doornemen van de betekenissen zal het reciteerproces ongetwijfeld vertragen. Maar het is niet erg om langzaam te reciteren terwijl men weet wat men reciteert, omdat hetgeen zij leren op die jonge leeftijd voor de rest van hun leven bij hen zal blijven, in shaa-a Allaah. Daarom is mijn advies aan ouders om gebruik te maken van deze jonge leeftijd.

 


Het aanleren van khoeloeq of islamitisch gedrag

Het onderwijzen van de religie dient gepaard te gaan met het aanleren van islamitische manieren en eigenschappen van een goede en zelfbewuste moslim. Dit dient gedaan te worden met inspirerende verhalen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) en zijn metgezellen (radhyallaahoe ‘anhoem), alsook een herinnering aan waarom we de akhlaaq van een ware moslim dienen te ontwikkelen. (Zie de artikelen De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag en Als ik groot ben wil ik Aboe Bakr worden!)

Tot de vele goede eigenschappen die we dienen trachten te bereiken behoort:

– Geduld
– Vergevensgezindheid
– Het door de vingers zien van tekortkomingen in anderen
– Het voordeel van de twijfel geven
– Het concentreren op de goede eigenschappen van familie en vrienden
– Het verbergen van fouten van familie en vrienden
– Het controleren van boosheid
– Net taalgebruik
Doe’aa-e verrichten voor anderen
– Rechten van buren, ook al zijn zij geen moslims
– Het goed behandelen van jongeren (en ouderen, in feite iedereen)
– Het goed behandelen van gasten

We dienen hen vanaf jonge leeftijd met grote regelmaat te herinneren, tijdens de alledaagse ruzies/discussies met broertjes, zusjes en vriendjes, om geduldig en vergevensgezind te zijn. Als ouders dienen we hen te prijzen en complimenteren als zij goed gedrag vertonen.

Als zij over iemand klagen, wat kinderen regelmatig doen, dienen we hen aan te moedigen zich te concentreren op de goede eigenschappen van die persoon waarover zij klagen en om de zwakheden van die persoon door de vingers te zien, tenzij het een “schadelijke” tekortkoming is.

Kortom, weet dat deze eigenschappen het beste aangeleerd worden door het voorbeeld van de ouders en hun eigen gedrag. We dienen van deze gelegenheid gebruik te maken om onze eigen akhlaaq te verbeteren, alsook onze omgang met anderen en het ontwikkelen van een positieve moslimpersoonlijkheid. Terwijl we zelf deze karaktereigenschappen praktiseren in ons leven en de omgang met vrienden om lastige situaties op een positieve manier te overwinnen, moeten we die ervaring delen met onze kinderen. Dit is niet om over onszelf op te scheppen, maar om onze kinderen aan te moedigen, positieve en negatieve ervaringen te delen en het ontwikkelen van een gevoel van “teamwerk”.

 


Uitdagingen rond de leeftijd van zeven en ouder

Als een ouder goede communicatie onderhouden heeft met zijn/haar kinderen, een relatie met hen en de Qor-aan ontwikkeld heeft en standvastig gebleven is in het verrichten van doe’aa-e om de Hulp van Allah te zoeken, dan zullen de komende jaren niet al te zwaar zijn, in shaa-a Allaah. We dienen overigens altijd voor ogen te houden dat genoemde leeftijden ruwe schattingen zijn. Elke ouder, vooral moeders, dient zijn/haar kind goed genoeg te kennen om zijn/haar niveau van volwassenheid in te schatten en dienovereenkomstig te beoordelen.

Onze opvoedkundige bekwaamheden zullen op de proef gesteld worden wanneer kinderen door de leeftijden van zeven tot tien gaan. Deze leeftijden vereisen motivatie en inspiratie, met veel meer nadruk op positieve ondersteuning. Dit is ook de leeftijd waarop kinderen zich meer zullen openen (en hun gevoelens en gedachten kenbaar zullen maken). Tot aan deze leeftijd heeft de ouder een “vriendschap” moeten bewerkstelligen, maar kinderen zijn zo rond de leeftijd van 7 of 8 klaar om de relatie naar een hoger niveau te brengen. Zij zullen beginnen met het zoeken naar een vriend(in) om naar te luisteren en als de ouder, vooral de moeder, niet beschikbaar is, zullen zij dit bij anderen gaan zoeken.

 


Communicatie is de sleutel

Ik kan de belangrijkheid en noodzakelijkheid van het praten met onze kinderen niet genoeg benadrukken. Het is van groot belang dat we de “generatiekloof” proberen te overbruggen en hun wereld proberen te begrijpen en zij de onze. Als er nog niet echt moeite gedaan is om een goede communicatie met hen op te bouwen vóór de leeftijd van 7-8, dit kan nog steeds, zoals ik al eerder zei, want het is gewoonlijk rond deze leeftijd dat zij op zoek gaan naar een luisterend oor.

Communicatie met kinderen hoeft niet zo georganiseerd te zijn en ook niet in een formele of geplande bijeenkomst. In feite dient het heel natuurlijk te geschieden, op enig moment van de dag, zoals tijdens een autoritje, bij het ontbijt en zelfs tijdens huishoudelijke karweitjes. Praat met hen over hun dag, hun vrienden, andere familieleden, broertjes/zusjes, school, dingen die hen interesseren zoals computers, spelletjes, sport etc. Vertel hen over jezelf, jouw dag, jouw school, jouw interesses, de activiteiten waar jij bij betrokken bent, jouw vrienden en jouw ervaringen. Als wij willen dat zij zich voor ons openstellen, dan moeten wij ons eerst openstellen voor hen. Het is een tweerichtingsstraat. Er dient geen enkel onderwerp te zijn dat we niet kunnen bespreken met onze kinderen. Er dient geen enkele vraag te zijn die zij ons niet kunnen stellen. Zorg er voor dat we dit onze kinderen duidelijk maken, door o.a. te zeggen: “Jij kunt met mij over alles praten,” of: “Stel me elke vraag die jij wilt en wees niet verlegen en aarzel niet.”

Een tiener vertelde mij eens dat haar moeder haar aanmoedigde toen zij jong was om heel open te zijn jegens haar, zeggend dat zij haar moeder elke vraag kon stellen die zij maar wilde. Natuurlijk vuurde zij de algemene vraag af:

“Waar komen baby’s vandaan?”

Haar moeders antwoord was: “Oké, behalve deze vraag mag je me alles vragen!”

Deze moeder miste een gouden kans om communicatielijnen te openen tussen haar zelf en haar kind. Zulke gevoelige onderwerpen die onvermijdelijk in de gedachten van een mens opkomen dienen niet genegeerd te worden, noch dient er over gelogen te worden. Een ouder zal het niet op prijs stellen dat het kind de antwoorden elders zal ontvangen, antwoorden die hen wellicht niet zullen bevallen (die niet passen bij de islamitische moraal). Ouders dienen hun vragen dus rechtstreeks te beantwoorden met antwoorden die passen bij de leeftijd van het kind.

Het aanbod dat wij onze kinderen aanbieden om zich open te stellen jegens ons dient niet louter een loze uitspraak te zijn, waarna we hen met lege handen laten als zij ons een moeilijke of genante vraag durven te stellen. We dienen kalm te blijven en een antwoord te geven dat niet alle details hoeft te bevatten.

Aan de andere kant, ouders kunnen een aantal redenen tot ongerustheid hebben, waaronder:

1.) Hoe zit het met h’ayaa-e (schaamte) en het gebruiken van bescheiden woorden?

2.) Waarom dienen we met onze kinderen te praten over zulke onderwerpen?

3.) Onze ouders spraken niet met ons over deze onderwerpen, dus waarom wordt het gezien als een noodzakelijkheid om met onze kinderen daarover te spreken?

4.) Mijn kind zal zijn/haar “onschuld” verliezen als ik over deze onderwerpen spreek.

5.) Waarom kan mijn kind deze dingen niet op school leren?

We zullen deze vragen in het volgende deel bespreken, in shaa-a Allaah.

 


Deel 4: Waarom ouders hun kinderen dienen te voorzien van seksuele voorlichting

 


Overwin verlegenheid

HayaaWat is h’ayaa-e?

H’ayaa-e maakt ongetwijfeld onderdeel uit van onze religie en we dienen h’ayaa-e toe te passen in onze handelingen en woorden. Maar we moeten h’ayaa-e niet een excuus maken om bepaalde ongemakkelijke onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor de tarbiyyah en opvoeding van onze kinderen te mijden.

De term h’ayaa-e omvat een verscheidenheid aan concepten. Hoewel het afgeleid is van het Arabische woord h’ay (leven), betekent het ook verlegenheid, zelfrespect en bescheidenheid. Het wordt ook opgesplitst als:

1.) Natuurlijke verlegenheid
2.) Het onbehaaglijke gevoel of schaamte wanneer men Allah ongehoorzaam is

Zie het artikel H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

[Noot van de vertaler: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Schaamte is een onderdeel van het geloof en de plaats van het geloof is in het Paradijs. En schaamteloosheid is onderdeel van grofheid en de plaats van grofheid is in de Hel.” (Overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie.)]

 


De positie van verlegenheid in de Islam

Er is een plaats en een tijdstip voor een moslim om verlegenheid te voelen. Bijvoorbeeld, iemand dient zich verlegen te voelen wanneer hij/zij de grenzen van Allah overtreedt, of zich bezighoudt met fah’ash (schaamteloze/onfatsoenlijke) daden of gesprekken. Maar op sommige gebieden van ons leven mag verlegenheid geen barrière zijn om anderen die behoefte hebben aan onze hulp te onderwijzen, vooral als de kwestie betrekking heeft op een religieuze zaak of essentieel is voor hun positieve ontwikkeling.

Verlegenheid is wellicht de belangrijkste reden waarom de meeste ouders niet spreken met hun kinderen over bepaalde lichaamsdelen, lichamelijke ontwikkeling, seks en verwante onderwerpen. Omdat verlegenheid onderdeel is van onze religie, wordt de “ongepastheid” van een dergelijke discussie “islamitisch” gerechtvaardigd.

Sommige etnische groepen gaan te ver in het mijden van discussies in de naam van verlegenheid. Vele moeders mijden het onderwijzen van hun dochters over menstruatie en stellen het uit totdat hun dochters beginnen te menstrueren. Menstruatie wordt behandeld alsof het iets abnormaals is en een reden voor schaamte. Dochters worden aangemoedigd om aan geen enkel mannelijk familielid iets te onthullen over de dagen van hun menstruatie. Zij worden gedwongen om op te staan voor het fadjr-gebed zodat hun vader/broers niet ontdekken dat zij niet kunnen bidden. Tijdens Ramadhaan worden de meisjes gedwongen te doen alsof zij vasten, op te staan voor sahoor en het eten tegenover mannelijke familieleden te mijden om hun periode van menstrueren te verbergen; dit alles in de naam van “verlegenheid”.

Ik heb ook moeders gezien die tijdens hun menstruatie gevraagd werden door hun jongere kinderen of zij gebeden hebben, en dan antwoorden: “Ik heb al gebeden.” Ik veronderstel dat zij liever liegen tegen hun kinderen om hun zogenaamde “h’ayaa-e” na te leven! Het vertellen van de ware reden waarom zij niet bidden is niet verboden, maar het geven van een verkeerde reden is gelijk aan een leugen. (#9) Ook het geven van een misleidend of bedrieglijk antwoord is net zo verkeerd, vooral als het kind zich tot ons wendt voor correcte informatie. Later in hun leven, wanneer zij de juiste antwoorden ontdekken, zullen zij hun vertrouwen in ons verliezen omdat we hen voorheen misleidden.

[Noot van de vertaler: (#9) zie o.a. de h’adieth van ‘Abdoellaah ibn ‘Amir ibn Rabi’ah in de paragraaf “Liegen, de oorzaak van vele problemen.”]

Ik wil de ouders graag vragen, ALS Arabisch onze eerste taal zou zijn, zouden we onze kinderen de aayaat die gaan over menstruatie of intimiteit dan laten overslaan in de naam van “verlegenheid”? Beweren wij soms meer verlegenheid te hebben dan Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke), iyyadhobillaah (Allah verhoede)!?

We dienen te begrijpen dat wanneer het neerkomt op het zoeken van islamitische kennis, dan kan verlegenheid geen belemmering zijn. Maar verlegenheid dient aanwezig te zijn bij de MANIER waarop zulke onderwerpen onderwezen worden. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “Hoe voortreffelijk waren de vrouwen van de Ansaar dat zij niet terugschrokken voor het leren en begrijpen van religieuze kwesties.” (Moeslim, Kitaab al-H’ayd.)

Het is interessant dat imaam Moeslim deze h’adieth opgenomen heeft in het hoofdstuk over “h’ayd” (menstruatie).

Ik herhaal daarom:

– De Islam onderwijst ons om verlegenheid te voelen bij het ongehoorzaam zijn van Allah de Verhevene, bij daden van onfatsoenlijkheid, niet op de gebieden van onderwijs. Ouders zijn de ONDERWIJZERS van hun kinderen.

– Leer kinderen elke noodzakelijke kwestie voor hun tarbiyyah (opvoeding) en vooral hun vragen moeten met uiterste eerlijkheid beantwoord worden op een bescheiden manier.

– Ouders, let op! Want wat wij zeggen tegen onze kinderen kan hun vertrouwen opbouwen of afbreken en het kan onze communicatie met hen opbouwen of afbreken.

 


Waarom dienen ouders te praten met hun kinderen over zulke onderwerpen?

Het is eenvoudig, omdat WIJ de onderwijzers van onze kinderen zijn. Allah de Verhevene heeft onze kinderen aan ons toevertrouwd en ons verantwoordelijk gemaakt voor meer dan alleen het voeden en kleden van hen. Het is onze taak om hen te onderwijzen omdat het een onderdeel is van het voorzien van hen van de juiste tarbiyyah. Deze kinderen zijn onze ‘kudde’ en op de Dag der Opstanding zullen wij over onze ‘kudde’ ondervraagd worden, niet iemand anders namens ons, noch onze familieleden en niet onze vrienden of leraren.

[Noot van de vertaler: Ibn ‘Oemar (radhyallaahoe ‘anhoemaa) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. De amier (leider) die de mensen regeert is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is de herder van de leden van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen. Een vrouw is de herder van het huis en de kinderen van haar man en is verantwoordelijk voor hen. Een slaaf is de herder van de bezittingen van zijn meester en is verantwoordelijk daarover. Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 7138; Moeslim, 1829.)]

Dus ouders, alsjeblieft, begrijp en realiseer dat niemand zo oprecht kan zijn of het goede kan wensen voor onze kinderen als wijzelf. Wij, als ouders, erkennen het niveau van volwassenheid en het niveau van begrip van elk van onze kinderen en wij zijn degenen die hen enige informatie kunnen geven op de meest gepaste, zuivere, onzedelijkheid vrije, kindvriendelijke en “h’alaal” manier.

Het is moeilijk, al dan niet onmogelijk, om onze kinderen toe te vertrouwen aan enige buitenstaander met betrekking tot deze gevoelige onderwerpen. Er zijn vele perverse personen en gewetenloze individuen die niet bang zijn om onze kinderen moreel te verderven, soms zelfs binnen onze kring van vrienden en helaas zeer waarschijnlijk ook onder onze familieleden.

Ik wil u graag vragen, hoe vaak hebben we gehoord over mensen (die nu zelf ouders zijn) die door neven, ooms/tantes of schoolvrienden op een nogal provocerende manier over seks of verwante kwesties voorgelicht zijn, dat slechts resulteerde in een toenemende natuurlijke nieuwsgierigheid met als gevolg ongepaste kennis en handelingen? Soms wordt hen deze informatie op een dermate verdorven en schadelijke manier verteld dat zij later in hun leven lijden aan langlopende gevolgen zoals pornografie- of seksverslaving!

Verreweg de meeste onderzoeken tonen aan dat misbruik van kinderen één van de redenen is die ten grondslag liggen aan seks/pornografie verslaving; weet dat misbruik niet beperkt is tot lichamelijk misbruik, maar dat dit ook enige vorm van seksuele informatie gegeven aan een kind, of seksuele blootstelling van een kind, op een obscene en wellustige manier omvat. Verslaafden klagen ook over het hebben van afstandelijke ouders die wellicht geen aandacht schonken aan hun rol als de “onderwijzers” van hun kinderen.

Wanneer ouders hun rol als onderwijzers negeren, nemen anderen die taak over die misschien (al dan niet hoogstwaarschijnlijk) spelen met onschuldige gedachten op een manier die past bij hun vulgariteit. Hoe kunnen wij van onze kinderen verwachten dat zij zichzelf beschermen terwijl er niet eens aan hen verteld is waar zij zichzelf tegen moeten beschermen!?

[Noot van de vertaler: door met je kind over seksualiteit te praten, wordt het als puber weerbaarder, in shaa-a Allaah.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Hayaa verlegenheid

 


Seksuele voorlichting op scholen

Als kinderen naar een openbare school gaan en men veronderstelt dat zij geen kennis hebben over zaken met betrekking op seks, dan dienen de ouders echt wakker te worden! Zorg dat u niet bedrogen wordt door het idee dat zolang onze kinderen louter naar een basisschool gaan, dat zij dan beschermd zijn omdat zij te jong zijn om werkelijk iets te weten.

Ten eerste, we kunnen het schoolsysteem niet altijd vertrouwen. Er zijn veel “liberale” scholen die meer informatie verschaffen dan de ouders goedkeuren voor een bepaalde leeftijd. In het verleden hebben er enkele omstreden incidenten plaatsgevonden toen een school openlijk van mening verschilden met sommige ouders. Een basisschool deelde een onderzoek uit en stelde vragen die ouders wellicht nog niet met hun kinderen hadden besproken.

Het onderzoek vroeg kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar over de frequentie van: “Het te veel aanraken van mijn geslachtsdelen,” “denken aan het hebben van seks,” “denken aan het aanraken van de geslachtsdelen van anderen,” “denken aan seks terwijl ik dat niet wil,” “het niet vertrouwen van mensen omdat zij misschien seks willen,” “bang of boos worden wanneer ik aan seks denk,” “het hebben van seksuele gevoelens in mijn lichaam” en “niet kunnen stoppen met het denken aan seks.”

Ten tweede, zelfs al heeft de school conservatieve waarden, of gelooft de school in “geen seks vóór het huwelijk”, we kunnen de andere kinderen die daar naar school gaan en hoeveel informatie zij van hun families, films en vrienden inbrengen niet vertrouwen. De meerderheid van de tieners waarmee ik spreek leerden over seks en verwante onderwerpen op school van een vriend(in) toen zij nog heel jong waren.

We kunnen ons goed inbeelden hoe een dergelijk gesprek zal plaatsvinden wanneer zo’n gevoelig onderwerp onderwezen wordt door een onvolwassen kind die geen waarde hecht aan islamitische regels of kuisheid jegens een ander onvolwassen kind dat nog nooit iets over dat onderwerp gehoord heeft van zijn of haar ouders.

Wanneer het neerkomt op “officiële” seksuele voorlichting, dan ben ik overtuigd dat de lessen die ze geven op school niet op een manier een beeld geven als dat wij zouden kiezen, vooral op het voortgezet onderwijs. Kinderen worden – zo ver als mogelijk van het islamitische standpunt – verteld dat het heel normaal is als zij seksueel genot willen “ervaren”, wat tenslotte een menselijk instinct is, zo lang zij maar “beschermd” zijn (het “veilig” doen). Daarom worden zij vaak voorzien van een condoom en een folder over veilige methoden om seks te hebben.

Beste ouders, het is de hoogste tijd dat wij ons realiseren dat er ontzettend veel seksualiteit is in de samenleving waarin wij leven. En als wij de deuren van dit onderwerp in onze huizen gesloten houden, dan zullen onze kinderen onbewust en verward opgroeien, net zoals velen van de oudere generatie deden, die ongepast met het onderwerp in aanraking kwamen, die aangemoedigd werden om seksueel actief te zijn, die niets van hun ouders leerden en opgroeiden met het geloof dat dit onderwerp islamitisch taboe is. Zij konden geen vragen stellen, want zulke vragen waren “verboden”. Zij konden ook niet om hulp vragen wanneer zij dat mogelijkerwijs nodig hadden. Zij kwamen in de problemen omdat zij door hun ouders tot zwijgen zijn brachten aangaande de “niet te noemen” onderwerpen die niet alleen belangrijk waren voor persoonlijke volwassenheid, maar ook voor huwelijksrelaties en maatschappijontwikkeling.

Wij dienen serieus onze status als de onderwijzers van onze kinderen terug te winnen. Dit is niet zo’n ingewikkelde kwestie om onder de knie te krijgen, vooral als we onze kinderen opvoeden met een band met de Qor-aan. Dan wordt het gemakkelijker om veel informatie uit te leggen en hun besef wordt nog duidelijker wanneer zij verstandelijk volwassen worden.

 


Kinderen zullen hun “onschuld” verliezen

Een veelvoorkomende misvatting waar veel ouders neigen in te trappen, is dat kinderen hun “kinderlijke onschuld” zullen verliezen zodra dit onderwerp besproken wordt.

Naar mijn bescheiden mening wordt veel h’ayaa-e en verlegenheid opgebouwd zodra deze informatie op een correcte manier wordt gedeeld met hen. Met kennis komt de bewustheid over wat de Islaam van hen verwacht in termen van het bewaken van hun schaamdelen en hun lichaam, hoe en waarom, wat de voordelen zijn van het hebben van h’ayaa-e en het kuis zijn en wat de schadelijke gevolgen zijn van het toegeven aan onfatsoenlijkheden.

Ouders weten soms niet goed of het te vroeg is om bepaalde onderwerpen te bespreken met hun kinderen, vooral als de kinderen zelf daar nog geen vragen over gesteld hebben. Nogmaals, elke ouder dient zijn of haar eigen kind goed genoeg te kennen om in staat te zijn te oordelen of een kind er klaar voor is of niet. Wat mij betreft, ik vertel het hen liever vroeg dan dat ik het risico van wachten op het “goede” moment neem, waarna ik hen verlies in de handen van de een of andere perverse persoon, of met “niet bedoelde” blootstelling aan iets onfatsoenlijks. En Allah weet het best.

Laten we na het erkennen van de noodzakelijkheid van het openen van communicatie en het bespreken van “oncomfortabele” onderwerpen, verder gaan naar de volgende stap, namelijk hoe we de informatie aan onze kinderen bekendmaken.

 


Deel 5: Seksuele voorlichting vanuit een islamitisch perspectief

Het is nooit gemakkelijk om met kinderen over seks en verwante onderwerpen te spreken. In feite is het nog moeilijker om te beslissen op welke leeftijd we hen deze onderwerpen onderwijzen. We moeten ons ook realiseren dat seksuele voorlichting meer is dan louter het uitleggen van geslachtsgemeenschap aan de kinderen, en het behandelen van het gevoelige onderwerp kan een stuk gemakkelijker zijn als we vanaf een jonge leeftijd zorg dragen voor de minder moeilijkere aspecten die er betrekking op hebben. Het opvoeden van kinderen met islamitische waarden en normen maakt frequente religieuze gesprekken thuis noodzakelijk, inclusief onderwijs in de Qor-aan en h’adieth. Ik heb reeds gezegd dat het niet op een “wetenschappelijk” niveau hoeft, maar het behelst eenvoudige lessen over de betekenissen van de aayaat van de Qor-aan, het lezen van boeken over h’adieth, het bespreken van islamitische artikelen of het luisteren naar lessen online etc.

Al-Boekhaarie leverde over in zijn Sah’ieh’ (6474) van Sahl ibn Sa’d (radhyallaahoe ‘anhoe), dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie mij verzekert van hetgeen zich tussen zijn kaken bevindt (zijn tong) en hetgeen zich tussen zijn benen bevindt (zijn schaamdeel), ik zal hem verzekeren van het Paradijs.” (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Warning1

 

Als ouders verlangen we naar het beste voor onze kinderen in al-Aakhirah, dus leren we hen vanaf zeer jonge leeftijd ijverig om hetgeen tussen hun kaken is te beschermen; zo leren we hen wat voor kwaadaardigheden liegen met zich meebrengt, en roddelen, en het kwetsen van iemands gevoelens met de tong (waaronder pesten), en we leren hen om geen beledigende (of vulgaire) woorden te gebruiken. (Zie o.a. het artikel Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten.) Maar we negeren dezelfde nadruk op het beschermen van hetgeen tussen hun benen is. We denken dat het mijden van gesprekken over schaamdelen voldoende is om hen te leren om het te beschermen. We dienen te weten dat de kwestie aangaande het beschermen van de schaamdelen herhaaldelijk besproken wordt in islamitische teksten.

Zo zegt Allah de Verhevene bijvoorbeeld (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die hun schaamdelen beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen).” [Soerat al-Moe-eminien (23), aayah 5.]

En Hij, moge Hij aanbeden en geprezen worden, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…en de wakende mannen aangaande hun kuisheid en de wakende vrouwen… Allah heeft voor hen vergeving voorbereid en een geweldige beloning.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 35.]

Als kinderen deze aayaat of ah’aadieth lezen, kunnen zij hierover vragen stellen en wij dienen voorbereid te zijn om hen van antwoorden te voorzien die geschikt zijn voor hun leeftijd.

 


Kinderen onderwijzen over hun lichaamsdelen

Vanaf jonge leeftijd, rond de 2 tot 5 jaar, dienen kinderen over hun geslachtsdelen onderwezen te worden en ook de noodzakelijkheid om ze voor anderen bedekt te houden. Zoals al vermeld is, is het heel belangrijk om hen te onderwijzen over misbruik. Jonge kinderen hebben behoefte aan frequente herinneringen. Wellicht is het een goed idee om zo nu en dan met hen te praten over hoe hun geslachtsdelen verboden terrein zijn voor anderen; en als iemand probeert ze aan te raken, dat zij dit dan meteen tegen hun ouder(s) moeten vertellen.

Een van de veelvoorkomende misvattingen is de gedachte dat het onderwijzen of benadrukken van de belangrijkheid om schaamdelen te beschermen zal zorgen voor “ideeën” in de gedachten van het kind. Een aantal ouders volgen de “don’t ask, don’t tell (vraag er niet naar, zeg het niet)” methodologie. Dit is niet alleen incorrect, maar ook even schadelijk. We praten met onze kinderen over de gevaren van het praten met vreemden, of het oversteken van een straat etc., omdat we de gevaren realiseren van het onwetend houden van onze kinderen aangaande hun veiligheid; daarom bereiden we hen ruimschoots op tijd voor. Evenzo zullen wij deuren van gevaar voor onze kinderen openlaten indien dit onderwerp onbesproken blijft.

 


Nieuwsgierigheid

Het kan gebeuren dat kinderen nieuwsgierig zijn naar de lichaamsdelen van een ander. Als hen niet duidelijk uitgelegd wordt wat er van hen verwacht wordt, en vooral waarom, dan kan hen niets verweten worden als zij gaan “experimenteren” met de schaamdelen van hun zelf, hun broertjes/zusjes of hun vriendjes/vriendinnetjes.

 


Spirituele hygiëne

Zoals we hen de lichamelijke reinheid van hun schaamdelen onderwijzen, zo ook dienen wij ons te concentreren op de spirituele reinheid: vertel de kinderen dat Allah houdt van degenen die hun geslachtsdelen beschermen en dat het doen van het tegenovergestelde de shaytaan blij maakt. Dit kan uitgelegd worden op een manier die past bij de leeftijd van het kind. Als zij ouder worden, kan de diepere betekenis van de aayah uitgelegd worden.

Wanneer de bespreking van lichaamsdelen vanaf het begin uit de taboesfeer gehouden wordt, zal dit de volgende stap alleen maar makkelijker maken. Vanaf een jaar of vijf zullen ouders, afhankelijk van het niveau van het kind aangaande volwassenheid en omstandigheden, moeten bepalen hoe zij hun kind de meer ingewikkelde kwesties moeten onderwijzen. Niettemin, ALS een kind een vraag stelt, zal er een eerlijk antwoord gegeven moeten worden (rekening houdend met de leeftijd en niveau van het kind).

 


Laat ons enkele veel gestelde vragen bespreken

1.) Wat is het verschil tussen een jongen en een meisje?
2.) Waar komen baby’s vandaan?
3.) Waarom kan mamma niet bidden?
4.) Hoe komt de baby in de buik van de mamma?
5.) Wat is seks? (Een aantal vragen vallen onder deze categorie.) Waarom willen mensen een vriend(in)? Wat is overspel (zinaa)? Waarom plegen mensen overspel? Enzovoort.

Beste ouders, houd altijd voor ogen:

– Vertel de waarheid: denk er aan, baby’s komen niet van de ooievaar!
– Zorg er voor dat je altijd glimlacht: maar spreek serieus.
– Maak oogcontact: kom zelfverzekerd over, ook al slaat jouw hart 200 slagen per minuut.
– Beantwoord alleen de vraag: geef niet vrijwillig te veel informatie.
– Toon waardering dat zij jou benaderen en het niet aan iemand anders vragen.

Ik zal nu voor elke vraag enkele antwoorden voorstellen. Laat ons de vragen in volgorde bespreken:

 


1.) Wat is het verschil tussen een jongen en een meisje?

Leg het verschil tussen een jongen en een meisje uit, inclusief het verschil tussen de geslachtsdelen, gebruikmakend van wat voor namen een kind ook gebruikt voor hun geslachtsdelen. Het is een goed moment om enkele woorden te uiten over hoe hun lichamen anders zijn en dat dit de reden is dat Allah hen verschillende taken in het leven gegeven heeft. Hen kan ook verteld worden over hoe zij emotioneel verschillend zijn, maar deze uitleg kunnen zij wellicht niet goed begrijpen totdat zij een jaar of 8-10 zijn. Het kan hen helpen om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden te begrijpen die Allah aan verschillende geslachten toebedeeld heeft.

[Vrouwen zijn emotioneel en lichamelijk anders dan mannen, dit is ook biologisch aangetoond! Als jongens de juiste tarbiyyah (opvoeding) krijgen over hun rollen als jongens/mannen (en als zij niet overgelaten worden aan de “culturele” praktijken) en correct onderwezen worden over hoe vrouwen anders zijn (hoewel de beloning voor goede daden gelijk zijn voor mannen en vrouwen), dan ben ik overtuigd dat – in shaa-a Allaah – de stereotypering niet zal bestaan, maar dat zij opgroeien met vriendelijkheid, liefde en respect tegenover vrouwen, bie idznihie ta’aalaa.]

 


2.) Waar komen baby’s vandaan?

Teken een klein schema om het kind te laten zien waar een baby verblijft in de buik van de moeder en hoe Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) de moeder een lichaam gegeven heeft dat in staat is dat de baby door het schaamdeel naar buiten kan. Zij zullen verbaasd zijn en dat is ook niet erg. Leg hen uit dat dit het systeem is wat Allah gemaakt heeft. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij vragen: “Doet dat pijn?” Wees eerlijk en zeg: “Ja, dat doet pijn, en dit is een van de redenen waarom Allah moeders zo speciaal gemaakt heeft en kinderen bevolen heeft om te luisteren naar hun moeders en hun vaders.”

Maak van de kans gebruik om hen te onderwijzen wat Allah van hen als kinderen verlangt:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij bevolen de mens goedheid jegens zijn ouders. [Vooral jegens zijn moeder (#10), want] zijn moeder droeg hem in onaangenaamheid en baarde hem in onaangenaamheid. (#11) En het dragen van hem en het spenen van hem is (duurt) dertig maanden. Totdat, wanneer hij meer kracht (de volwassenheid) bereikt en hij (de leeftijd van) veertig jaar bereikt, hij (die rechtschapen is) zegt: ‘Mijn Heer! Inspireer mij om dankbaar te zijn voor Uw gunst die U aan mij en aan mijn ouders geschonken hebt en om rechtschapen te handelen (op een manier) die U behaagt. En maak mijn nakomelingen rechtschapen. Waarlijk, ik heb mij in berouw tot U gewend, en waarlijk, ik behoor tot de moslims (die zich onderwerpen aan Uw Wil).’” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 15.]

[Noot van de vertaler: (#10) Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) zei: “Er kwam een man naar de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?’ De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Jouw moeder.’ De man zei: ‘Wie is de volgende?’ Hij zei: ‘Jouw moeder.’ Hij zei: ‘Wie is de volgende?’ Hij zei: ‘Jouw moeder.’ Hij zei: ‘Wie is de volgende?’ Hij zei: ‘Jouw vader.’ (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)]

[Noot van de vertaler: (#11) verwijzend naar alle zwangerschapskwaaltjes en moeilijkheden bij de bevalling.]

Dit is ook een goede kans om hen de doe’aa-e (smeekbede) uit het hoofd te laten leren. Zo heb je hen niet alleen eerlijk beantwoord, maar ook getoond dat het bespreken van deze kwesties, op een gerespecteerde manier, geen taboe is in de Islaam aangezien Allah Zelf erkent dat het baren van een kind moeilijk is voor een moeder.

Ik herinner dat mijn zoon eens zei: “Ik ben zo blij dat mijn vrouw zwanger wordt en niet ik!” Ik vertelde hem om zijn vrouw te waarderen omdat zij door deze moeilijkheid gaat. Het is ook een goede manier om onze jonge zonen vanaf jonge leeftijd te trainen om verantwoordelijke en vriendelijke echtgenoten te zijn. (Zie het artikel 10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn.)

[Noot van de vertaler: ook zal elke moeilijkheid beloond worden als men geduldig is, in shaa-a Allaah. Aboe Sa’ied al-Khoedrie en Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoemaa) verhaalden: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Geen vermoeidheid treft een moslim, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch zorg, zelfs als hij door een doorn geprikt wordt, of Allah vergeeft daardoor enkelen van zijn zonden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)]

 

Doorn

 


3.) Waarom kan mamma niet bidden?

Na een bepaalde leeftijd komt er (1 x per maand) bloed uit het schaamdeel van de vrouw en zij kan niet bidden of vasten gedurende die tijd (ongeveer 1 week). Vervolgens kan men beknopt en met eenvoudige termen de biologische reden van deze perioden uitleggen. (#12) Zorg er voor dat je niet te ver uitwijkt naar het onderwerp van voortplanting.

[Noot van de vertaler: (#12) bijvoorbeeld: eens per maand komt er een eitje in de buik van mamma dat een baby’tje kan worden. Als het eitje geen baby’tje wordt, komt het met bloed uit het schaamdeel. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van het kind, kunnen er meer details uitgelegd worden. Tip: probeer het ijs te breken door, bijvoorbeeld, tijdens het winkelen op de hygiëne afdeling tussendoor wat te polsen bij het kind, of een gesprekje aan te gaan. Ook reclame voor maandverband of tampons op tv kunnen een ideale gelegenheid zijn om het ijs over het onderwerp met kinderen te breken. Let ook goed op hints die het kind kan geven. Ga hierop in en ga een gesprek met je kind aan. Vraag waar het zijn/haar informatie vandaan heeft en wat het gehoord heeft. Hierdoor kan men ook eventuele misvattingen vroegtijdig rechtzetten, in shaa-a Allaah.]

Als het kind vraagt waarom jij (of iemand anders) niet bidt, geef alsjeblieft geen onjuiste antwoorden, zoals: “Ik heb al gebeden,” of: “Ik heb geen woedhoe-e” etc. We hebben al besproken dat onjuiste informatie een leugen is.

Toen mijn dochter een jaar of zes was, vertelde ik haar dat er iets gebeurt in het lichaam van een vrouw en dat zij daarom gedurende die tijd niet kan bidden. Ik legde haar uit dat dit hetgeen is wat Allah zegt in de Qor-aan en dat als zij ouder is, ik het haar helemaal uit zou leggen; maar als zij erg nieuwsgierig wordt en het per se wil weten, dat zij het me dan gewoon kan vragen. Zij ging daar mee akkoord. Later, toen zij Boeloegh-oel-Maram (een h’adieth-boek van al-H’aafidhz Ibn H’adjar) begon te lezen, zo rond een jaar of acht, legde ik het haar uit. Ik adviseerde haar ook om niets te vertellen tegen haar jongere zusje en dat zij de conversatie/vragen onder ons moest houden. Maar als zij naar een openbare school zou gaan, dan had ik het haar eerder uitgelegd.

Dit was ook een tijd geleden. Helaas verandert onze maatschappij op een dermate manier dat ik met mijn jongere dochter een andere benadering kies. Vandaar dat ik adviseer om al te beginnen om een dochter te vertellen over menstruatie wanneer zij 5-6 jaar is, afhankelijk van haar niveau van volwassenheid.

Train zonen om betere verzorgers van hun vrouwelijke gezinsleden te zijn:

Leg de menstruatie ook uit aan zonen. Benut deze kans ook om hen de hormonale verandering en emotionele moeilijkheden uit te leggen waar een vrouw mogelijkerwijs last van heeft gedurende deze periode. Moedig hen aan om geduldig te zijn met hun moeders en zussen en herinner hen om begripvol te zijn jegens de wisselende stemming van hun vrouwelijke gezinsleden. Nogmaals, het is een goede manier om onze zonen te trainen om goede toekomstige echtgenoten en verzorgers van hun vrouwelijke gezinsleden te zijn.

 


4.) Hoe komt de baby in de buik van de mamma?

Ik heb “Hoe komt de baby in de buik van de mamma?” en “Wat is seks en seksualiteit?” in twee verschillende vragen verdeeld omdat de eerste vraag meer gaat over de technische kant van de kwestie en de tweede vraag behandelt de emoties die er bij betrokken zijn. Het is veel makkelijker om uit te leggen waar baby’s vandaan komen dan wat seks/seksualiteit is.

We dienen met betrekking tot deze vraag rekening te houden met hun leeftijd en ervaringen. Bijvoorbeeld, aan een vijfjarig kind dient natuurlijk niet het exacte proces uitgelegd te worden. Dat kan hoogstwaarschijnlijk uitgesteld worden tot zij 10 zijn of misschien iets eerder als een kind naar een openbare school gaat.

Ik moet zeggen dat dit proces niet echt moeilijk was voor mij, al-h’amdoelillaah, wegens een aantal redenen:

– Mijn kinderen lazen de Qor-aan met betekenissen, en wij bespraken vaak verzen over schepping/voortbrengen.

– Zij waren thuis geschoold, dus zij waren relatief beschermd in vergelijking met kinderen van openbare scholen. Niettemin, ik zal het niveau van bescherming van thuisgeschoolde kinderen niet overschatten. Waar nieuwsgierigheid is, zijn altijd manieren om dat te bevredigen.

– Hun vriendinnen waren gecontroleerd. Maar daar dienen we ons ook niet al te veel op te verlaten. Zelfs goede vriendinnen kunnen soms te veel informatie leveren.

Als kinderen de Qor-aan lezen en de betekenissen leren, komen zij ongetwijfeld aayaat tegen zoals:

“…Wij schiepen jullie uit aarde (#13), vervolgens uit noetfah [mengsel van vocht (#14)], vervolgens uit ‘alaqah [een klonter die gehecht zit (#15)], vervolgens uit moedhghah [vleesklomp (#16)]…” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-H’adj (22), aayah 5.]

[Noot van de vertaler: (#13) “geschapen van aarde” wil zeggen uit levenloze onbewuste substanties die gevonden worden in hun elementaire vormen op en in de aarde, zoals koolstof, calcium, natrium en enkele andere vergelijkbare elementen. Door verbindingen van deze elementen is er een wonderbaarlijk wezen voortgebracht, de mens, en in hem zijn enorme vermogens geplaatst, zoals gevoelens, bewustzijn, fantasie, een geweten… Het verwijst ook naar de voortdurende transmutatie van deze substanties – door middel van inname van uit de grond voortkomend en in de grond groeiend voedsel – in reproductieve cellen. Hiermee wordt de nederige oorsprong van de mens benadrukt, en dat de mens vandaar dank verschuldigd is aan Allah omdat Hij hem begiftigd heeft met een denkende ziel. (Uit The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.)]

[Noot van de vertaler: (#14) Allah de Verhevene schiep de mens uit een noetfah – mengsel van vocht, uit zwak water (#A); een verbazingwekkende schepping in verschillende fasen. Vervolgens liet Hij hem het licht van het wereldse zien nadat Zijn schepping vervolmaakt werd en Hij liet de ziel in hem blazen. Hij voedde hem en liet hem groeien en voorzag hem van allerlei voorzieningen. Toen hij onafhankelijk dacht te worden, vergat hij Degene Die hem schiep uit zwak water en hij werd zelfs een duidelijke tegenstander van Hem en aanbad wat hem geen voordeel brengt. Het was juist zijn plicht om te gehoorzamen en zich over te geven aan het bevel van Allah de Almachtige. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) (#A) Verwijzend naar sperma, dat bestaat uit verschillende afscheidingsproducten (secreten) van de testikels, zaadcellen, prostaat en andere klieren.]

[Noot van de vertaler: (#15) d.w.z., het embryo die kleeft aan de baarmoeder. Door deze verbintenis verkrijgt het embryo de substanties van het lichaam van de moeder die essentieel zijn voor zijn ontwikkeling. Het Arabisch woord ‘alaqah betekent “bloedklonter” en “iets dat kleeft aan iets”. Het woord wordt literair gebruikt om bloedzuigers mee te omschrijven die kleven aan een lichaam om bloed te zuigen. Het gebruik van zo’n toepasselijk woord voor de ontwikkelende embryo in de baarmoeder, bewijst ongetwijfeld dat de Qor-aan een openbaring is van Allah de Alwijze.]

[Noot van de vertaler: (#16) moedhghah is een vleesklomp ontstaan van gestold bloed wat een grootte heeft van hetgeen gekauwd wordt. (Naar Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)]

Het antwoord op deze vraag kan in stappen verdeeld worden afhankelijk van de leeftijd en omstandigheden van een kind en kunnen variëren van:

– Allah laat de baby groeien in de buik van zijn mamma.

– Kleine zaadjes/puntjes/zaadcellen (welke term je ook wilt gebruiken) komen van de vader en hij geeft ze door aan de moeder; ze gaan in de moeder en worden verbonden aan het eitje wat dan een kleine klonter (groepje cellen) wordt dat groeit tot een baby.

Als kinderen jong zijn, zullen zij wellicht niet vragen “hoe mamma de zaadjes krijgt” en het hoeft ook niet gedetailleerd uitgelegd te worden wanneer zij nog jong zijn. Denk er aan, geef niet uit jezelf te veel informatie. Maar als een kind er om vraagt en je voelt dat hij/zij te jong is (jonger dan 8 jaar, bijvoorbeeld), vertel hem/haar dan vriendelijk met een glimlach (en je zult wellicht hun handen willen vasthouden): “Ik denk dat jij nog iets te jong bent om dit nu te leren (begrijpen). Kunnen we hierover praten als je wat ouder bent?”

Kinderen voelen zich, vooral op jonge leeftijd, vaak geëerd als zij het groene licht van hun ouders krijgen. Als hij/zij akkoord gaat, laat hem/haar jou dan beloven: “Als je ooit eens te nieuwsgierig wordt, vraag het dan aan mij. En als ooit iemand anders dingen tegen jou wil vertellen, stop hen dan en vraag het aan mij. Ik beloof dat ik het jou meteen zal vertellen.”

Kinderen voelen dat ze vertrouwd worden door hun ouders en voelen zich verplicht om hun belofte na te komen. Gewoonlijk houden zij er niet van om hun ouders teleur te stellen, vooral als ze nog jong zijn.

NIET voor elk kind:

Deze benadering heeft voor een aantal ouders gewerkt, vooral wanneer de kinderen thuis geschoold werden. Nogmaals, als mijn kinderen naar een school gegaan zouden zijn, VOORAL een openbare school, dan zou ik deze weg niet genomen hebben. Ik zou het hen verteld hebben, zelfs op een ogenschijnlijk te jonge leeftijd. Maar ik acht dit beter dan dat iemand anders mijn kinderen onderwijst.

Het hoeft ook niet voor elk kind te werken. Sommige kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig. Een ouder dient het karakter en de persoonlijkheid van zijn/haar kind te kennen. Als je een nieuwsgierig kind hebt, dan adviseer ik om het kind te beantwoorden zodra het de vraag stelt. Nieuwsgierige kinderen kunnen hun nieuwsgierigheid niet lang onder controle houden. Het is beter om hun vragen op jongere leeftijd te beantwoorden dan het risico nemen van het uitstellen van antwoorden waardoor je anderen een mogelijkheid geeft om onze klus te klaren.

* Vertel hen tenslotte met eigen woorden: “Een man en een vrouw moeten hun schaamdelen samen laten komen om de zaadjes/het sperma over te brengen naar het lichaam van de vrouw.” Zij kunnen vragen: “Waarom is dat zo?” Vertel hen rustig en netjes (zonder geïrriteerd te raken van hun vragen): “Omdat Allah het proces van voortplanting zo gemaakt heeft.” Noem vervolgens enkele verzen die gaan over de toelaatbaarheid dat een echtgenoot en echtgenote hun schaamdelen aan elkaar tonen (23:5-6), (70:29-30) (#17).

[Noot van de vertaler: (#17) Allah de verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die hun schaamdelen beschermen. Behalve voor hun echtgenotes…” [Soerat al-Moe-eminien (23), aayah 5-6, alsook soerat al-Ma’aaridj (70), aayah 29-30.]]

Geef hen tijd om de informatie in zich op te nemen en moedig hen aan om elke vraag te stellen die in hen opkomt en waar zij zich misschien enigszins voor schamen.

Leg hen vervolgens het biologische proces van voortplanting uit. Weet dat hoe kalmer en minder ernstig je klinkt, hoe beter dit is voor het kind qua comfort en begrip. Zij kunnen wellicht enige afschuw tonen, wat volkomen normaal en acceptabel is, maar herinner hen: “Misschien voel je nu enige afkeer en walging, er zal een tijd komen wanneer jouw emoties zullen veranderen en er is niets verkeerd met deze daad zolang het binnen een huwelijk plaatsvindt en nooit onwettig (buiten een huwelijk).”

 

Seksuele voorlichting 2

 


5.) Wat is seks?

[Een aantal vragen vallen onder deze categorie. Waarom willen mensen een vriend(in)? Wat is overspel (zinaa)? Waarom plegen mensen overspel? Er zijn talrijke vragen in deze categorie.]

Dit is misschien de meest moeilijke vraag om te beantwoorden, want de informatie die wij als ouders aan onze kinderen dienen te geven begint wanneer zij rond de 10 jaar zijn (nogmaals, dit hangt af van het kind in kwestie) en duurt voort totdat zij getrouwd zijn en misschien nog langer.

Het is ontzettend belangrijk om onze tieners op de hoogte te brengen van de emotionele en sensuele kanten van seks en hen dit uit te leggen om verwarring te voorkomen. Geef hen een juist begrip van hun seksualiteit om hen bewust te maken van de positieve en negatieve aspecten van de vleselijke begeerten en om hen voor te bereiden om hun sensualiteit onder de knie te krijgen.

[Noot van de vertaler: leg hen uit dat dit allemaal heel normaal is en dat dit is zoals Allah het bepaald heeft. Leg hen uit dat een groot deel van de tienerjaren beheerst kan worden door de “puberteit”, de jaren waarin de mens het proces van kind naar volwassene doorloopt. Zie het artikel De tekenen van pubertijd.]

Om te beginnen kan hen verteld worden:

a.) Seks is niet beperkt tot paren (je verenigen voor de voortplanting), maar het is een begeerte die Allah in de mens heeft geplaatst zoals de begeerte naar eten en drinken. Dit is een speciale begeerte die zowel betrekking heeft op het hart en het lichaam (leg hen later meer details uit). Maar precies zoals er grenzen zijn voor wat we mogen eten en drinken, zo ook zijn er grenzen voor hoe we onze seksuele begeertes kunnen bevredigen. Deze begeerte komt eigenlijk pas tot ons wanneer we de tienerjaren bereiken (10-14 jaar of nog later).

b.) Hoe ontwikkelt het verlangen naar seks: het verlangen naar seks begint gewoonlijk met het op een “nieuwsgierige” manier denken aan het andere geslacht – je begint de verschillen tussen jongens en meisjes op te merken. Je merkt dat je een “intellectuele” eigenschap in verband brengt met een lichamelijke en emotionele reactie. Bijvoorbeeld, een meisje zal de atletische bekwaamheid van een jongen bewonderen, maar met de toegevoegde emotionele reactie: “Ik ben benieuwd hoe zijn spieren aanvoelen” en: “Hij moet zo leuk zijn om mee om te gaan!” Een jongen zal denken: “Zij is erg grappig” en voegt daar aan toe: “Zij is erg knap en zij heeft zulke mooie lippen…”

c.) Seksuele begeerten zijn volkomen normaal: het is volkomen normaal om het uiterlijk/lichaam van iemand op te merken en aantrekkelijk te vinden. MAAR dit is waar we onze kinderen leren dat in de Islaam, terwijl een dergelijke begeerte niet per se “verkeerd” is, het wel verkeerd is om daar naar te handelen. Dit is wanneer we beginnen met het onderwijzen van het neerslaan van de ogen (zie het artikel De jihad van de ogen), het mijden van het mengen met het andere geslacht (zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen), vasten etc. (Dit zal later met meer details besproken worden, in shaa-a Allaah.

d.) “Prikkels” voor mannen en vrouwen: naast de natuurlijke ontwikkeling van een menselijk lichaam en geest, dat er voor zorgt dat zij gaan denken aan het andere geslacht, zijn er andere prikkels van begeerte (of bewustheid dat leidt naar begeerte).

Bij meisjes omvatten deze “prikkels” romantische literatuur en films (vooral “chick flicks”), tijdschriften, gesprekken met vriendinnen, het observeren van anderen die met intimiteit bezig zijn (zoals een vriendje en vriendinnetje die elkaar knuffelen, zoenen etc.) en het lezen/horen/zien van omschrijvingen van seksuele handelingen of van emotionele scènes die kenmerkend zijn van en/of leidend zijn naar iets seksueels. Meisjes zijn zeer gevoelig en vatbaar voor sterke emoties. Dit is waarom sommige meisjes, als hen gevraagd wordt waarom zij een vriendje willen, normaliter zullen zeggen wat neerkomt op “gezelschap” in plaats van “lichamelijke aanraking/intimiteit”.

Jongens zijn veel meer visueel en lichamelijk. Aldus komen hun “prikkels” in de vorm van beelden – hetzij een beeld van een meisje op school bij wie de vrouwelijke vormen zichtbaar worden, posters en foto’s van onzedelijk geklede vrouwen, of onzedelijke scènes in films.

Bij zowel mannen als vrouwen leidt het verschijnen van deze seksuele bewustheid en gevoelens vaak naar een verlangen om hun eigen geslachtsdeel aan te raken, of om zich bezig te houden met lichamelijke intimiteit (knuffelen, zoenen, aanraken) met anderen.

“Ongeacht hoe deze instinctieve begeerten geactiveerd worden, als het eenmaal gebeurd, wees niet bang of denk niet dat je een slecht persoon bent. Het is normaal en vroeg of laat zal dit verlangen ook in jou tot ontplooiing komen. Maar de keuzes die je op dat moment maakt, in gehoorzaamheid jegens Allah of in ongehoorzaamheid jegens Hem, zullen jou werkelijk karakteriseren.

 


Religieuze verwachtingen

Benut deze kans om de islamitische regels duidelijk aan te geven. Leg de grenzen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) met duidelijke en expliciete termen uit. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen:

“Ten eerste, houd voor ogen dat je uiteindelijk verantwoording moet afleggen tegenover Allah. Allah verbood veel dingen die je om je heen ziet, op school en in het openbaar. Laat de satan jou niet misleiden door de trekkracht van jouw begeerten.”

Weet dat er in de Islaam geen andere zonde is die een ernstigere bestraffing heeft dan ontucht/overspel. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, gesel eenieder van hen met honderd zweepslagen. (#18) (#19) En laat medelijden met hen jullie niet overmannen in (het toepassen van de straffen in) de religie van Allah, indien jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. (#20) En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.” [Soerat an-Noer (24), aayah 2.]

[Noot van de vertaler: (#18) sociale systemen die gerelateerd waren aan de gezonde menselijke aard beschouwden onwettige geslachtsgemeenschap tussen een man en een vrouw (d.w.z. buiten het huwelijk om) altijd als een serieuze misdaad en schreven daarvoor strenge bestraffingen voor. Maar met de achteruitgang van morele waarden werd deze moraliteit zwakker en zwakker en de houding tegenover deze misdaad meer en meer tolerant. Er zijn verschillende juridische, morele en historische aspecten aangaande dit probleem die enige uitleg behoeven. Want als deze niet in detail verduidelijkt worden, zal de ‘moderne’ mens het moeilijk vinden om deze goddelijke wet daaromtrent te begrijpen. Zie “Legal, moral and historical aspects regarding the punishment for zinaa(html-document, zal in een nieuw tabblad geopend worden), uit Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie. Zie ook de artikelen “De Handdruk”, “Zinaa (overspel ontucht), een gruweldaad en een slechte weg” en “Overspel en steniging – waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?”]

[Noot van de vertaler: (#19) deze bestraffing geldt voor ongetrouwde personen die schuldig zijn aan de hierboven vermelde misdaad (zinaa: onwettige geslachtgemeenschap). Men spreekt bij een niet-getrouwde persoon van ontucht en bij een getrouwde persoon van overspel. Als de getrouwde persoon deze misdaad (zinaa) begaat, dan is de bestraffing steniging tot de dood erop volgt, volgens de Wet van Allah, uitgesproken door een islamitische rechtbank, met voldoende bewijs. Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) oordeelde dat de ongehuwde persoon die schuldig was aan onwettige geslachtsgemeenschap voor een jaar verbannen moest worden en de wettelijke bestraffing moest ondergaan (d.w.z. geslagen worden met honderd slagen).” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) Djaabir ibn ‘Abdiellaah al-Ansaarie (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde: “Een man van de stam van Banie Aslam kwam bij de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) en informeerde hem dat hij onwettige geslachtsgemeenschap had begaan en hij getuigde vier keer tegen zichzelf. De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) beval toen dat hij gestenigd moest worden tot de dood erop volgt omdat hij een getrouwde persoon was.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)]

[Noot van de vertaler: (#20) wees niet barmhartig en genadevol tegenover hen bij het toepassen van de wetgeving van Allah de Verhevene. Het natuurlijke gevoel van barmhartigheid wordt niet afgekeurd bij het toepassen van de straffen, maar het gaat hier om de barmhartigheid die de rechter ertoe kan leiden de straf te annuleren (of verminderen), wat niet toegestaan is voor hem. (Tefsier Ibn Kethier.)]

Denk samen met je kinderen na over de verzen en ah’aadieth die betrekking hebben op dit onderwerp. Bespreek het met hen en geef toelichting. Laat hen de betekenissen begrijpen. Leg hen uit dat onze religie intimiteit alleen binnen een huwelijk toestaat. Werkelijk, dat is de meest zuivere en pure manier om onze vleselijke begeertes te bevredigen.

[Toevoeging van de vertaler: als een kind de adolescentie bereikt, de periode dat het geen kind meer is en volwassen aan het worden is, zal ook zijn/haar lichaam veranderen. We dienen onze kinderen te leren dat er haar zal komen onder hun oksels en op hun schaamdelen en dat dit haar verwijderd dient te worden. Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Vijf dingen behoren tot de fitrah: het verwijderen van het schaamhaar, de besnijdenis, het knippen van de snor, het verwijderen van het okselhaar, het knippen van de nagels.’” (Overgeleverd door al-djamaa’ah.) Ook dienen we jongens te onderwijzen hoe zij om moeten gaan met snor- en baardgroei. Zie o.a. het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen17

 


Familiaire verwachtingen

Hoewel onze kinderen op scholen aangemoedigd worden om hun eigen waarden te ontwikkelen, onderzoeken tonen aan dat hoge ouderlijke verwachtingen (wanneer er goed gecommuniceerd wordt) in verband gebracht worden met het uitstellen van seks. [C. Lanner, M. Ireland, and M. Resnick, “Influences on adolescents’ decision to postpone onset of sexual intercourse: a survival analysis of virginity among youth aged 13 to 18 years,” Journal of Adolescent Health 26, no.1 (January 2000): 42-48; M. Resnick, et al, “Protecting Adolescents from Harm.”]

Beste ouders, leg jullie verwachtingen met duidelijke woorden uit. Zorg dat de communicatie tussen jullie en jullie tieners open is. Verlaat je niet op een religieuze leider van de gemeenschap, doe het zelf! Zorg dat je hen duidelijk adviseert om weg te blijven van seks, seksuele handelingen (orale/anale seks, homoseksualiteit, zoenen – hier zullen we later verder op in gaan, in shaa-a Allaah).

Onderzoeken tonen aan dat dochters minder seksueel actief zijn indien hun moeders vaker met hen spreken over de negatieve gevolgen van seks vóór het huwelijk en hen aanmoedigen om wegens morele redenen geslachtsgemeenschap uit te stellen. [P.J. Dittus and J. Jaccard, “Adolescents’ Perceptions of Maternal Disapproval of Sex: Relationship to Sexual Outcomes,” Journal of Adolescent Health 26, no. 4: 268-278.]

 


Wees redelijk

Beste ouders, houd voor ogen dat dochters niet alleen hoeven te trouwen met dokters en ingenieurs; en zonen hoeven niet te wachten om te trouwen totdat zij een academische titel hebben met een uitstekende baan, een groot huis en een nieuwe auto. Wees alsjeblieft redelijk in jullie verwachtingen wanneer jullie praten met jullie tieners.

[Noot van de vertaler: Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw (of man) kan gehuwd worden omwille van vier dingen: haar bezittingen, haar afkomst, haar schoonheid en haar religieuze toewijding. Zoek degene die religieus toegewijd is! Moge jullie handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge jullie slagen).” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (4802) en Moeslim (1466).] Een goed karakter en religieuze toewijding zijn de meest belangrijke kwaliteiten; bezittingen en uiterlijk etc. zijn secundaire zaken.]

 


Medische feiten

Spreek met hen over anticonceptiemiddelen en hun doel, waaronder condooms, hun gebruik en de kans op falende bescherming.

[Noot van de vertaler: op www.anticonceptiemethoden.nl is informatie te vinden over de betrouwbaarheid etc. van verschillende voorbehoedsmiddelen. Bij condooms, bijvoorbeeld, staat vermeld: theorie – 2% veroorzaakt zwangerschap; praktijk – 2-28% veroorzaakt zwangerschap.]

Spreek met hen over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) en seksueel overdraagbare infecties (SOI’s). Je kunt eens zoeken op Google naar statistieken en steungroepen en deel de informatie met je tieners. [Noot van de vertaler: let op dat je niet terecht komt op pagina’s met onzedelijke afbeeldingen!] Lees samen de bekentenissen van slachtoffers. Bespreek de verkeerde beslissingen van mensen en wat zij anders hadden kunnen doen om zichzelf te beschermen.

Lees over de snelle toename van ziektes en gezondheidsrisico’s van seks en seksuele handelingen vóór (buiten) het huwelijk. Lees over:

– De mogelijke link tussen orale seks en mondholtekanker (ook mondkanker genoemd).
– Gardasil en HPV.
– Elk jaar zijn er nieuwe SOI’s bij jonge mensen.
– Chlamydia: een besmettelijke, bacteriële en de meest voorkomende SOA met mogelijkerwijs onvruchtbaarheid tot gevolg.
– SOA’s en depressie.
– Condooms bieden gevarieerde bescherming, van slechts 80-85% voor HIV (AIDS) tot 0% voor HPV.
– 20% meer SOA’s tijdens anale seks.

Het aantal verwante onderwerpen is talrijk.

 

“Interessante statistieken die duidelijk een argument ondersteunen die ik gebruikt heb in lezingen ter verdediging van de sterke houding van de Islaam tegen seks buiten het huwelijk. De beste preventie van HIV (AIDS) is seks alleen binnen een huwelijk en geen seks voor degenen die niet getrouwd zijn.” (Dr. Bilal Philips.)

“Interessante statistieken die duidelijk een argument ondersteunen die ik gebruikt heb in lezingen ter verdediging van de sterke houding van de Islaam tegen seks buiten het huwelijk. De beste preventie van HIV (AIDS) is seks alleen binnen een huwelijk en geen seks voor degenen die niet getrouwd zijn.” (Dr. Bilal Philips.)

 

In shaa-a Allaah zullen we het in het volgende deel hebben over hoe we met onze tieners kunnen spreken over:

– Masturbatie, natte dromen, orale/anale seks, homoseksualiteit, andere seksuele activiteiten.

– Zijn vleselijke begeerten slecht?

– Deugdzaamheden van kuisheid.

– Enkele tips over hoe weg te blijven van fawaah’ish (grote zonden, zedeloosheid, onfatsoenlijkheden).

 

Seksuele voorlichting 1

 


Deel 6: Seksuele activiteiten buiten de “norm” – wat moeten we onze tieners leren

In het voorgaande deel hebben we gesproken over de meest gestelde vragen over seks en seksualiteit en hoe we deze vragen kunnen beantwoorden. Laat ons nu verder gaan met bijkomende onderwerpen die we dienen te bespreken met onze tieners. Helaas worden deze onderwerpen geïntroduceerd aan tienjarige kinderen op openbare scholen (zoals ik reeds aangegeven heb) [dit is in Amerika, ik (de vertaler) weet niet hoe dit in Nederland is; dit zou men op de betreffende school na moeten vragen], dus dienen de ouders voorbereid te zijn om deze kwesties met hun kinderen thuis te bespreken.

(Men kan wellicht denken dat het bespreken van masturbatie en orale/anale seks op een leeftijd van tien te jong is, maar ik denk dat het op een onderwijzende manier bespreken van deze onderwerpen hen niet nieuwsgierig zal maken, maar dat het de nieuwsgierigheid juist zal wegnemen. Tieners worden nieuwsgierig als zij geen antwoorden krijgen waar zij naar op zoek zijn en als zij de kwaadaardigheden van bepaalde handelingen niet kennen. De leeftijd van 10 is een aangeraden leeftijd, vooral wegens hetgeen ik lees over seksuele voorlichting op scholen en wegens onze enorm geseksualiseerde maatschappij. Ook leren kinderen van andere kinderen, buren/vrienden.)

Bijkomende aan seks gerelateerde onderwerpen om te bespreken:

 


Masturbatie

Nogmaals, afhankelijk van de mate van volwassenheid, blootstelling en omstandigheden van een tiener, kunnen ouders met hen spreken over masturbatie (zelfbevrediging) zo rond een leeftijd van 10 jaar.

Leg hen uit wat het is, wanneer zij wellicht de drang hebben om het te doen en waarom het (zowel voor mannen als vrouwen) niet toegestaan is in de islam. Kinderen worden op scholen onderwezen dat masturbatie volkomen normaal is en deel uit maakt van de menselijke seksualiteit. Bespreek de verschillen tussen het islamitische verbod en de culturele acceptatie gedetailleerd. Hoewel niet met zekerheid gezegd kan worden dat (frequente) masturbatie het risico op prostaatkanker vergroot, het heeft negatieve emotionele en psychische effecten zoals een laag zelfvertrouwen en een gevoel van schuld etc.

Bied hen tips aan hoe zij masturbatie kunnen voorkomen. Als iemand zich meer beschermt tegen het kijken en luisteren naar en lezen van onzedelijkheden, des te meer controle men kan krijgen over zijn/haar verlangen om te masturberen, in shaa-a Allaah.

[Noot van de vertaler: sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) heeft het volgende gezegd over masturbatie: “De heimelijke gewoonte (al-‘aadah as-sirieyyah) is het opwekken van een erectie door middel van de (eigen) hand wat niet toegestaan is en het schadelijke effect op de mens is groot. Het is een zonde, alsook een onrecht jegens het lichaam. Er is geneeskundig vastgesteld dat masturbatie vele ziekten veroorzaakt die blijvend zijn. We zullen een aantal van die ziektes opnoemen. De scherpheid van het gezichtsvermogen wordt verminderd. Tevens veroorzaakt het zwakheid voor het zenuwenstelsel, dat de geslachtsdelen niet goed groeien, een aandoening in de teelballen waarbij de man heel snel een erectie kan krijgen en het onderste deel aan de wervelkolom verzwakt waardoor men regelmatig rugpijn krijgt. Ook verandert het sperma (maniey) van dik en troebel naar een doorzichtige zwakke vloeistof waarin de spermacellen ontbreken. Ook de hersenen kunnen zo beïnvloed worden wat als gevolg heeft dat het denkvermogen vermindert.”

Masturberen kan je imaan verzwakken. Masturbatie kan leiden naar nog meer h’araam. Het kan bijvoorbeeld leiden naar zinaa, men zou nieuwsgieriger kunnen worden en naar verboden films of foto’s kijken waar obscene beelden getoond worden die nog meer leiden naar zinaa. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat men een gebed mist omdat men de ghoesl (grote rituele wassing) moet verrichten waar men telkens lui van wordt etc.]

(Zie het artikel Islamitische regelgeving omtrent masturbatie.)

 


Orale en anale seks

Onderschat de blootstelling van kinderen aan deze termen niet. Het seksuele onderwijsprogramma van sommige openbare scholen introduceert deze termen al op een leeftijd van 10 jaar. Als een tiener er zelf naar vraagt, dan dient zijn/haar vraag beslist beantwoord te worden. Maar als een kind er naar vraagt, dan kun je hem/haar vertellen om nog even te wachten totdat hij/zij wat ouder is. Maar ik adviseer ouders om het niveau van nieuwsgierigheid van een kind niet te onderschatten.

We leven helaas in een tijd waar we moeten spreken over onderwerpen die eigenlijk enige tijd uitgesteld moeten kunnen worden. Zoals ik eerder al aangaf, het is beter dat kinderen het enigszins te vroeg horen van hun ouders, dan te wachten en riskeren dat iemand anders hen hun vulgaire versie van seksuele handelingen aanbiedt. Het is betreurenswaardig dat sommige moslimtieners (meestal op het voortgezet onderwijs) zich bezig gaan houden met orale seks omdat zij denken dat het geen “zinaa” is, dus geen grote zonde. (#21) Herinner hen dat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En nader de onwettige geslachtsgemeenschap niet. (#22) Waarlijk, het is een gruweldaad en een slechte weg.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 32.]

[Noot van de vertaler: (#21) in feite mogen zij niet eens een hand geven aan iemand van het andere geslacht buiten een bepaalde familiekring. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een van jullie met een ijzeren naald in het hoofd zou worden gestoken, zou dat beter voor hem zijn dan het aanraken van een vrouw die voor hem geen mah’ram is.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.) Zie het artikel De Handdruk.]

[Noot van de vertaler: (#22) het bevel om iets niet te naderen is een sterke vorm van verbieden (het betekent dat men ook de aanleidingen tot het plegen van een dergelijk verbod moet mijden). Alle deuren naar onwettige geslachtsgemeenschap moeten gesloten blijven, want het vernietigt de basis van de familie, het heeft een negatieve invloed op de belangen van kinderen, het veroorzaakt moorden en vetes en verlies van reputatie en bezit, en het ontbindt permanent de banden van de samenleving. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)]

[Noot van de vertaler: lees het artikel De jihad van de ogen, waar o.a. de volgende h’adieth vermeld is (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft voor iedere zoon van Aadam zijn aandeel van zinaa voorbeschikt, en er is geen manier om er aan te ontsnappen. De zinaa van het oog is een blik, de zinaa van de tong is spreken en de zinaa van de gedachte is het wensen en hopen; vervolgens zullen de geslachtsdelen er naar handelen of niet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim, verhaald door Aboe Hoerayrah – radhyallaahoe ‘anhoe.)]

Anale seks is h’araam. Laat hen de ah’aadieth die anale seks verbieden lezen. Je kunt ook wat vertellen over de gezondheidsrisico’s. Zie “Deel 5: Seksuele voorlichting vanuit een islamitisch perspectief – Medische feiten”.

[Noot van de vertaler: Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloekt is degene die gemeenschap heeft met een vrouw in haar rectum.” (Overgeleverd door imaam Ah’med, 2/249; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5865.)

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die geslachtsgemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of met een vrouw in haar rectum, of naar een waarzegger gaat, heeft niet geloofd in wat is geopenbaard aan Moh’ammed.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie van Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe), 1/243; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5918.]]

Meer informatie over orale en anale seks is te lezen in de uitgebreide verhandeling Seksualiteit in de islam (alleen voor gehuwden en degenen die op het punt staan te trouwen).

 


Homoseksualiteit

Hoewel het tegenwoordig niet gemakkelijk is om de islamitische visie op homoseksualiteit te bespreken met onze jeugd, dient het toch uitgelegd te worden. In het begin, wanneer de kinderen nog jong zijn, kan men het verhaal van profeet Loet (Lot – vrede zij met hem) lezen en bijvoorbeeld zeggen dat “jongens met jongens trouwden”. Later, als zij ouder worden, kan men het meer gedetailleerd vertellen [afhankelijk van hun volwassenheid en omgeving waarin zij opgroeien etc.]. Zie het artikel Homoseksualiteit in de Islam.

[Noot van de vertaler: Allah de Verhevene zegt o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk Loet (Lot), toen hij tegen zijn volk zei: ‘Begaan jullie de gruweldaad [homoseksualiteit (#23)], wat vóór jullie niemand van al-‘aalamien (de werelden: mensen en djinn) heeft begaan (#24)!? Waarlijk, jullie komen zeker wellustig tot mannen in plaats van vrouwen. Nee! Jullie zijn een buitensporig volk!’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 80-81.]

(#23) Deze gruweldaad is het toppunt van immoraliteit. Hun gruweldaad was dat hun mannen andere mannen anaal benaderden. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Ook andere religies verbieden homoseksualiteit. In het Oude Testament lezen we in o.a. Leviticus 20:13: “En als een man ligt (gemeenschap heeft) met een man zoals met een vrouw, beide hebben een gruweldaad begaan…”

(#24) Allah de Verhevene zond Loet (vrede zij met hem) naar de mensen van Sadoem (Sodom) en de omliggende dorpen (waaronder Gomorra), om hen uit te nodigen tot Allah en hen op te roepen naar rechtschapenheid en om hun zonden te verbieden. Hun mannen waren namelijk de eersten op aarde die seksuele omgang hadden met mannen i.p.v. vrouwen, vandaar de term “sodomie”: tegennatuurlijke seksuele handelingen. Het accepteren van homoseksualiteit en homohuwelijken is dus niet iets moderns, maar een beweging naar een immoraliteit ouder dan de Middeleeuwen.]

 


Natte dromen

Ik heb al een artikel geschreven over natte dromen bij mannen en vrouwen en over de belangrijkheid dat we onze tieners daarover onderwijzen. (Zie het Engelstalige artikel Female Wet Dreams: Islamic Perspectives & Regulations op deze website.)

[Toevoeging van de vertaler: men kan ook het Nederlandstalige artikel Natte dromen raadplegen.]

 


Andere seksuele handelingen

Beste ouders, ik zou willen dat ik jullie niet hoefde te vragen om jullie kinderen meer te onderwijzen dan hetgeen we tot nu toe al hebben besproken. Maar helaas leven we in een enorm geseksualiseerde maatschappij en het is haast onmogelijk geworden om onze kinderen beschermd te houden op de manier die wij graag zouden willen. Maar zo lang hetgeen we tot nu toe besproken hebben aan hen uitgelegd wordt, dan denk ik dat aan hen geen aanvullende informatie aangeboden hoeft te worden, tenzij zij er zelf om vragen. Het doel is om “het ijs te breken” en om de communicatie open en eerlijk te houden.

Wees voorbereid. Houd de gesprekken levendig, lok ze zo nu en dan uit. Seksuele voorlichting is een voortdurend onderwijs en het kan nooit in slechts één gesprekje afgerond worden.

 


Onjuiste informatie van overbezorgde ouders

Aangezien mijn counseling beperkt is tot vrouwelijke tieners, ben ik regelmatig overbezorgde moeders tegengekomen die onjuiste informatie geven aan hun dochters om hen te “beschermen” tegen masturbatie en ander seksueel geëxperimenteer. Ik weet niet of een dergelijke uitwisseling van onjuiste informatie ook plaats vindt onder vaders en hun zonen, maar in elk geval is het raadzaam dat ouders geen incorrecte informatie aan hun kinderen geven.

Vertel hen feiten: religieuze feiten, sociale feiten en medische feiten. Duidelijk en eenvoudig: alleen maar feiten.

 


Zijn vleselijke begeerten slecht?

Het praten over de beperkingen die we opleggen om onze instinctieve verlangens te hinderen kan er voor zorgen dat een kind het idee krijgt dat het iets slechts is om te voelen en het kan zorgen voor een negatieve kijk op geslachtsgemeenschap voor de rest van zijn/haar leven. Het is heel belangrijk dat wij hun verwarring – om seks en seksualiteit op een slechte en onjuiste manier waar te nemen – verduidelijken.

Leg hen uit dat vleselijke begeerten niet slecht zijn, maar dat zij naar iets slechts kunnen leiden als men zich niet goed beschermt tegen satanische influisteringen (wiswaas). Echt, als het gedaan wordt zoals het moet, dat wil zeggen binnen een huwelijk, dan wordt het in feite een zegening en een manier om beloning te verdienen. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) omschreef in een lange overlevering in Sah’ieh’ Moeslim verschillende daden van sadaqah en hij noemde (Nederlandstalige interpretatie): “…en in de geslachtsgemeenschap van een man (met zijn echtgenote) is een sadaqah (in zijn voordeel).” Zij (de metgezellen – radhyallaahoe ‘anhoem) zeiden: “O boodschapper van Allah! Is er een beloning voor degene onder ons die zijn seksuele passie bevredigt?” Hij zei: “Vertel me, als hij het zou toewijden aan iets dat verboden is, zou het dan geen zonde zijn voor hem? Evenzo, als hij het toewijd aan iets dat toegestaan is, dan dient hij een beloning te krijgen.”

Laat hen de talrijke voorbeelden uit het leven van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) lezen, waarin hij intiem speels en romantisch is met zijn vrouwen. Laat hen luisteren naar enkele lezingen over dit onderwerp. Begin op een jonge leeftijd met het aanleren van de correcte plaats en tijd om deze natuurlijke begeerten en fantasieën te bevrijden zodat hun beeld zuiver wordt, in shaa-a Allaah. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Ga naar De Soennah Serie voor meer afbeeldingen. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Soennah 026

 


Voordelen van kuisheid

We moeten onze kinderen en tieners zo nu en dan herinneren aan de waarde en belangrijkheid van kuisheid en hoe Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) Zelf de deugdzaamheden van reinheid en kuisheid geëerd heeft. We moeten hen voorzien van een balans tussen waarschuwingen en beloningen vanuit een religieus perspectief. Daarnaast dienen wij hen ook verbaal en materialistisch te belonen, ook voor het mijden van onfatsoenlijke handelingen, zoals wanneer zij hun blik afwenden van een onzedelijk reclamebord/advertentie, of hun ogen sluiten wanneer zij iets onzedelijks zien etc.

Wanneer zij tieners zijn, dan is het belangrijk dat wij hen de voordelen van kuisheid en het wegblijven van grote/kleine daden van obsceniteit uitleggen. Herinner hen aan wat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn er zeven die Allah zal beschutten in Zijn schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve Zijn schaduw: …een man die door een vrouw met schoonheid en positie geroepen wordt (voor illegale geslachtsgemeenschap), maar zegt: ‘Ik vrees Allah’…”

Vraag aan hen: “Wil jij niet in de schaduw van Allah zijn wanneer er geen andere schaduw zal zijn en de zon slechts een kilometer boven ons zal zijn?”

* Zo af en toe een ontroerende toespraak is een effectieve herinnering. *

 


Enkele tips over hoe weg te blijven van fawaah’ish (grote zonden, zedeloosheid, onfatsoenlijkheden)

Help jouw tiener om weg te blijven van fawaah’ish. Hier zijn enkele tips:

Doe’aa-e (smeekbeden): praat zo af en toe met hen over de belangrijkheid van doe’aa-e. [Zie het artikel Smeekbeden – doe’aa-e.]

Moedig jouw kind/tiener aan om doe’aa-e voor zichzelf te maken. Leg aan hem/haar uit dat geen mens hun zwakheden beter kent dan hij/zij zelf. Zij moeten zich richten tot Allah om hulp, alsook vergeving vragen wanneer zij een fout maken.

Adzkaar (verbale herinnering van Allah): ik kan de noodzakelijkheid van het lezen van de ochtend- en de avond-adzkaar niet genoeg benadrukken. Weet dat fawaah’ish een uitnodiging van de shayaatien (duivels) is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, hij (satan) beveelt jullie het slechte (voor zowel in deze wereld als het Hiernamaals) en de gruweldaden (#25)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 169.]

[Noot van de vertaler: (#25) al-Fah’shaa-e: de grote zonden, gruweldaden, d.w.z. de daden en eigenschappen die zeer slecht zijn, zoals onwettige seksuele handelingen, moord, alcohol drinken, vrekkigheid, ongehoorzaamheid tegenover de ouders, liegen, polytheïsme e.d.]

Citadel van de moslimDoor het weghouden van de shayaatien houdt men ook de begeerten weg. Hoewel men met deze training al op jonge leeftijd moet beginnen, is het nooit te laat om oudere kinderen/tieners te helpen om de ochtend- en avond-adzkaar te memoriseren.

[Noot van de vertaler: voor adzkaar, zie het boekje Citadel van de Moslim, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen via onze webshop.]

As-Salaah (het gebed): bidden is een manier om weg te blijven van fawaah’ish. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, as-salaah (het gebed) weerhoudt van de gruweldaden (immoraliteit) en al-moenkar [het verwerpelijke (#26)]…” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 45.]

[Noot van de vertaler: (#26) al-moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.]

[Noot van de vertaler: voor informatie over het gebed, ga naar Het gebed voor diverse artikelen.]

Sla je blik neer: we moeten onze jonge jongens [alsook meisjes] trainen om hun blikken neer te slaan. Lees het artikel De grote deugd van het neerslaan van de ogen, een mooi artikel van Ibn al-Qayyim.

[Noot van de vertaler: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) zei eens tegen ‘Aliy (radhyallaahoe ‘anhoe) (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een blik (de onopzettelijke, noodzakelijke) niet volgen door een andere (de bewuste, onnodige), de eerste is voor jou maar de tweede is niet voor jou.”]

Goed gezelschap: controleer hun vrienden. Herinner hen aan de belangrijkheid van goed gezelschap.

[Noot van de vertaler: Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een persoon volgt het geloof van zijn naaste vriend, dus laat eenieder van jullie uitkijken wie hij als naaste vriend neemt.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.) Dit beduidt dat intieme vrienden elkaars geloofsovertuiging en gedrag beïnvloeden.]

Muziek: blijf weg van muziek en onzedelijke teksten.

Films/TV: kijk geen films met onzedelijke inhoud [wat tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is, en zij bevatten vaak muziek – dus beter geen tv/films kijken]. Beste ouders, vertrouw niet op officiële filmkeuringen. Vaak zijn films die volgens de officiële filmkeuring geschikt zijn voor een dertienjarige, in feite niet geschikt voor een dertienjarige. Ze zijn niet eens geschikt voor een achttienjarige. (Zie het artikel De derde ouder over de tv.)

[Noot van de vertaler: houd ook voor ogen dat de normen en waarden van niet-moslims niet hetzelfde zijn als die van moslims! Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Twee type mensen zijn de bewoners van de Hel; …(De tweede) zijn de vrouwen die naakt zijn ondanks dat ze gekleed zijn (doordat zij doorzichtige, strakke en alles onthullende kleding dragen), die wiegend lopen (doordat zij hun schouders kantelen bij het lopen en degene die naar hun kijkt verleiden) en die verleid zijn (van de rechte weg). Hun haar is als een bult van lange kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnengaan en zij zullen de geur van het Paradijs niet ruiken, hoewel deze geur geroken kan worden van zo’n en zo’n afstand (d.w.z. van grote afstand).” (Overgeleverd door Moeslim.)]

Vasten: moedig hen aan om te vasten. Vast samen met hen. Maak het vasten op maandag en donderdag een vast familieritueel.

[Noot van de vertaler: de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O jongeren! Eenieder van jullie die in staat is te trouwen, laat hem dat doen, want het houdt de ogen in bedwang en beschermt de geslachtsdelen. En hij die niet in staat is te trouwen, laat hem vasten, want het is een schild.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie en Sah’ieh’ Moeslim.) Voor meer informatie over vrijwillig vasten, ga naar Het vrijwillig vasten.]

Maatschappelijk werk: vaak is een overschot aan vrije tijd de reden waardoor gedachten doelloos ronddwalen. Houd ze bezig met positieve activiteiten, maatschappelijke projecten, vrijwilligerswerk in de masdjid, begin een meisjes/jongens clubje etc. Bedenk manieren om ze bezig te houden en om ze te vermaken. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen11


Sporten:
moedig hen aan om te sporten, zodat ze hun lichamelijke energie kwijt kunnen.

[Noot van de vertaler: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Dat de joden moeten weten dat in onze religie ruimte is (voor ontspanning en vermaak), ik ben gezonden met de h’aniefiyyah as-samh’ah (de zuivere pure tolerante religie).” (Overgeleverd door Ah’mad 6/116.) ‘Aliy (radhyallaahoe ‘anhoe) heeft gezegd: “Laat de harten ontspannen, en zorg ervoor dat jullie het met wijsheid vermaken, want zij raken vermoeid zoals de lichamen vermoeid raken.” Ibn Mas’oed (radhyallaahoe ‘anhoe) zei: “Laat de harten rusten; als het hart onder dwang wordt genomen, dan zal hij blind worden.” (Bahdjatoe l-Madjaalies van Ibn ‘Abdoe l-Barr, 44.) Dit wil echter niet zeggen dat vermaak en ontspanning de overhand moeten krijgen over het hard werken in het leven van de moslim; de moslim dient in het algemeen bekend te zijn met zijn enthousiasme en productiviteit, terwijl vermaak een uitzondering is. Zie het artikel Doelstellingen van ontspanning en vermaak vanuit een islamitische optiek (binnenkort in shaa-a Allaah).]

Blijf niet de hele nacht op: laat hen hun nachten niet alleen doorbrengen, vooral met de computer. [Noot van de vertaler: dit geldt natuurlijk ook voor overdag: houd toezicht op hun computergebruik!] De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) adviseerde (Nederlandstalige interpretatie): “Breng de nacht niet alleen door.” (Overgeleverd door Ah’med.)

Plaats de computer in een open ruimte: als dit niet kan, zorg er dan voor dat je een programma voor ouderlijk toezicht (parental control) op hun computers hebt.

[Noot van de vertaler: waarschuw kinderen dat als zij eenmaal beginnen met het kijken naar onzedelijke dingen op bijvoorbeeld internet, dat dit kan leiden naar een verslaving – net zoals bij drugs – en dat dit vele schadelijke gevolgen kan hebben, zowel lichamelijk als psychisch, en ook serieuze gevolgen in het Hiernamaals.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen internet

 

Vraag jouw ouders voor hulp: als jij een tiener bent die dit artikel leest, vraag dan jouw ouders om jouw computergebruik te controleren. Vraag hen om doe’aa-e (du’a – smeekbeden) voor jou te doen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van manieren waarop ouders hun tieners kunnen helpen met de bescherming tegen de fitan (verleidingen) of fawaah’ish (grote zonden, zedeloosheid, onfatsoenlijkheden) die onze maatschappij omringen.

[Noot van de vertaler: ik zou graag het volgende er aan toe willen voegen:

Doe kennis op: als een kind weet dat de ogen, tong en gedachte zinaa kunnen plegen, als een kind op de hoogte is van de grenzen van Allah en de gevolgen kent van het ongehoorzaam zijn aan Allah, als een kind de schoonheid van kuisheid en de gevaren van onzedelijkheid kent, dan zal het mijden van zonden makkelijker zijn voor hem/haar, in shaa-a Allaah. Kinderen dienen het verschil te kennen tussen een plek in het Hellevuur en een plek in het Paradijs!

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Zijn degenen die weten (kennis hebben) gelijk aan degenen die niet weten (geen kennis hebben)?…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]

Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.)

Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.)

Lees de artikelen in de rubriek Kennis is licht.

We dienen ook voor ogen te houden dat er een verschil is tussen seksuele begeerten en seksuele verslaving of dwangmatig seksueel gedrag. Alle bovenstaande tips zijn goed om seksuele begeerten te mijden/onderdrukken. Maar zodra iemand lijdt aan een seksuele verslaving, zullen de tips alleen weinig tot geen effect hebben en dient er ook een andere behandeling gezocht te worden.

Bijvoorbeeld: met betrekking op het advies om de ogen neer te slaan aan iemand die een verslaving heeft om naar seksuele afbeeldingen te kijken, dit is zoals het vertellen tegen een alcoholist dat de drank die hij drinkt schadelijk is en dat hij het dient te vervangen met vruchtensap. We accepteren allemaal dat een alcoholist niet kan stoppen met drinken door de drank te vervangen. Het probleem zit veel dieper en is ingewikkelder dan de drank op zich. Het is wellicht nieuw of anders voor ons om het dwangmatig seksueel gedrag van iemand met dezelfde lens te zien als een alcoholist, maar dit is de realiteit. Een seksuele verslaving is anders dan het natuurlijke gevoel van seksuele begeerten jegens het andere geslacht. Terwijl sommigen hun ogen kunnen neerslaan en verder gaan, zal iemand met een seksuele verslaving – ook al slaat hij zijn ogen neer – het seksuele beeld telkens in zijn gedachten herscheppen. In feite zijn zijn hersenen “getraind” om bijna alles en iedereen te seksualiseren.

Zo ook het vasten: gedurende de dag zal dit iemand kunnen helpen om weg te blijven van ongewenste seksuele uitlaatkleppen, maar na het verbreken van het vasten kan iemand met dwangmatig seksueel gedrag toch weer in zonde vallen. In de meer extreme gevallen zal iemand zelfs gedurende de dag in Ramadhaan niet geduldig genoeg zijn en zijn/haar vasten verbreken.

(Bron: Wrong Advice Good Intentions ReportWhy Common Islamic Advice Is Keeping Muslims Addicted To Pornography (van www.purifyyourgaze.com). (PDF-document – zal in een nieuw tabblad geopend worden.)

Daarom is voorkomen beter dan genezen; want eenmaal verslaafd is het moeilijk om er weer van af te komen, net zoals drugs, roken en drinken. Dus kinderen dienen ook gewaarschuwd te worden voor de seksuele verslaving en de slechte en schadelijke gevolgen ervan.

Ik hoop in de nabije toekomst meer aandacht te schenken op www.uwkeuze.net aan dit enorme probleem, waar veel broeders en zusters mee kampen. (Einde toevoeging.)]

 


We voeden geen engelen op

Praat met jouw kind/tiener over de uitdagingen waarmee hij/zij op school, buiten of bij hun vriend(inn)en geconfronteerd kan worden. Herinner hen aan de schoonheid van kuisheid, moedig hen aan om tegen de stroom in te zwemmen, toon waardering voor het luisteren naar jou en vraag hen naar hun uitdagingen en hoe jij hen kunt helpen.

Als zij moeilijkheden hebben of door een moeilijke tijd gaan, raak niet in paniek. Als je in paniek raakt, zul je hen volledig verliezen. Luister rustig naar hen. Weet dat je geen engelen opvoed, zelfs na het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen; houd voor ogen dat kinderen misstappen zullen maken. Dit geldt zo lang het een minder belangrijke kwestie betreft, zoals seksuele gedachten of masturbatie (belangrijke kwesties zoals een liefdesrelatie dienen op een andere manier aangepakt te worden).

Herinner hen om te vechten tegen hun verleidingen met doe’aa-e en istighfaar. Help hen zich in te spannen tegen de fitnah. Moedig hen aan om qiyaam al-layl te bidden. Voorzie hen van afleidingen. Help hen af van alle middelen die hen tot zonden kunnen leiden. Maar wees voorzichtig en wijs. Jaag hen niet weg door te hard te zijn jegens hen. Houd voor ogen dat zij mensen zijn, en zo lang zij spijt voelen en berouw tonen tegenover Allah, zul je hen de ruimte moeten geven om een beetje te zondigen [keur het niet goed, maar behandel hen niet te streng – zie het artikel Wees niet te streng voor je kinderen].

 


Waarom deze voorlichting gegeven MOET worden met de correcte islamitische referenties

1.) Om een positief effect teweeg te brengen.

2.) Om verlegenheid bij te brengen in plaats van vulgariteit.

3.) Om verantwoordelijkheid en behoedzaamheid te benadrukken met de kennis dat Allah fawaah’ish enorm haat.

 


Geestelijke vorming

Dit is allemaal om langzaam aan islamitische waarden in te prenten en om de psyche (je geest – je gedachten en gevoelens) te disciplineren. Het is interessant dat vele psychische ziekten gecontroleerd worden door de geest te disciplineren, zoals OCS (obsessief-compulsieve stoornis, of OCD) of verslavingen. Cognitieve therapie heeft betrekking op het identificeren en veranderen van disfunctionele gedachten [en onbewuste emoties en drijfveren].

Ik ben zeer hoopvol en optimistisch dat we – met de Islaam als onze leidraad en psychologie als ons gereedschap – spirituele en sociale beschadigingen veroorzaakt door seksuele overheersing in onze maatschappijen kunnen beheersen, in shaa-a Allaah.

Het vormen van de gedachten van onze kinderen vanaf een jonge leeftijd is niet alleen islamitisch betamelijk, maar het is ook de perfecte tijd om hun gedachten vorm te geven en te trainen om puur te zijn, gefocust en vrij van verwarring en twijfels. Wanneer aan hen duidelijke toelichtingen gegeven worden over hun seksualiteit, met gepaste details (zonder vulgariteit), en als zij op tijd gewaarschuwd worden waarmee zij geconfronteerd kunnen worden, voorzien worden van de middelen om de fawaah’ish aan te pakken en constant herinnerd worden aan de deugdzaamheden van kuisheid en eerbaarheid, dan is aan hen voldoende training gegeven voor een positieve ontwikkeling van hun geestelijke disciplinering en vorming.

Misschien klopt het dat de gangbaarheid van porno/seks verslaving onder moslimmannen [alsook moslimvrouwen] gedeeltelijk bevorderd is door een gebrek aan correcte informatie en opvoeding tijdens hun jeugd. Het kan zijn dat ongepaste en vulgaire informatie over seks een onjuiste beeldvorming van seks, seksualiteit en vrouwen vormt in de gedachten van een persoon en daarom serieuze problemen veroorzaakt later in hun leven.

Aan de andere kant kan het zijn dat wanneer de communicatie vanaf het begin open gehouden wordt en ouders continu betrokken zijn bij hun kinderen, dat dan de psyche getraind en gevormd wordt; een persoon is meer bereid tot communiceren, er is geen sensatie in geheimzinnigheid, een persoon vindt meer comfort in het bespreken van zijn/haar gevoelens dan in het stilvallen en terugtrekken om stress op een “discrete” manier te ontladen. En Allah weet het best. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen12

 


Deel 7: Tieners – verliefdheid & liefdesverdriet

 


De voordelen van communicatie met onze kinderen

1.) We begrijpen hun levens en wat zij dagelijks op school meemaken beter.

2.) We kunnen hen vertrouwen geven dat zij met elke kwestie/probleem bij ons kunnen komen.

3.) We kunnen culturele taboes en stereotypes doorbreken.

Tot de vele voordelen van een open communicatie met geduld, wijsheid en begrip, behoort dat tieners zich gerust voelen om hun gedachten en gevoelens met hun ouders te delen, vooral hun moeders.

 


“Privacy” voor tieners

Ik persoonlijk geloof niet in het bieden van “privacy” aan tieners. Geef hen gerust hun “ruimte”, maar dit is geen synoniem voor privacy. Je dient toegang te hebben tot hun kamer, kast, computer en al hun andere dingen. Het dient zakelijk en vreedzaam te zijn, niet vijandig. Wees niet opdringerig wanneer zij met vriend(inn)en zijn, maar WEET wie hun vriend(inn)en zijn.

 


Verliefdheid bij tieners

Tieners dienen zich dermate op hun gemak te voelen bij ons, dat zij het niet erg vinden om hun gevoelens/emoties en geheimen met ons te delen, zelfs als het gaat om hun verliefdheid. Dit is de soort relatie waar we naar dienen te streven.

Reageer niet op elke verliefdheid. Wees bedaard, haal eens adem en weet dat het in feite onnatuurlijk is om geen verliefdheid te voelen. Met dit in gedachte, zorg er voor dat je hen grondig leert om:

– hun verliefdheid niet aan iedere vriend(in) toe te vertrouwen
– verlegen en bescheiden er over te zijn
– het nooit openlijk te erkennen aan degene waarop men verliefd is (het wordt algemeen bekend op school)
de broosheid van de reputatie van een moslimvrouw te realiseren.

Geef hen voldoende waarschuwingen over het verliefd worden op de verkeerde persoon. Als er enige voorbeelden zijn in de familie of onder vrienden, vertel hen dat dan en laat hen leren van de fouten van anderen.

[Noot van de vertaler: let op dat je niet gaat roddelen. Aboe Hoerayrah (radhyallaahoe ‘anhoe) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wat ghiebah is?” Zij zeiden: “Allah en Zijn boodschapper weten dat het best.” Hij zei: “(Het is dat) je iets over jouw broeder (zuster) zegt waar hij (zij) een afkeer van heeft.” (Moeslim, Kitaaboe l-Birr wa s-Silah wa l-Aadaab, Baaboe Tah’riemie al-Ghiebah, h’adieth nr. 2589; Aboe Daawoed, at-Tirmidzie, Ah’mad en anderen.) Lees o.a. de artikelen Roddelen – je hebt jouw broeders vlees gegeten en Kijk naar je tong en je handen!]

Hoewel die leeftijd van romantische gedachten en emoties onvermijdelijk is, zorg er voor dat zij niet geobsedeerd raken door hun verliefdheid. Als het aanvangt, zoek dan hulp. Controleer wat zij lezen en waar zij naar kijken, vooral samen met hun vriend(inn)en. Probeer de middelen zo veel mogelijk te beperken en laat de verliefdheid niet naar de volgende stap gaan.

 


Speciaal advies voor ouders van meisjes

Vrouwen hebben een speciale chemische stof met de naam “oxytocine”, ook wel het “liefdeshormoon” genoemd, en het speelt een grote rol bij zoals men dat noemt “de biochemie van aanhechting” (#27). Dat is de reden waarom een meisje zich door een beetje aandacht van een knappe, populaire jongen, of zo maar een jongen, speciaal voelt en zij kan dan gevoelens voor iemand ontwikkelen wiens laatste intentie is om een serieuze relatie met haar aan te gaan. Leer hier meer over.

[Noot van de vertaler: (#27) in de hersenen lijkt oxytocine een belangrijke rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Het speelt een centrale rol bij moederbinding, vriendschappen en romantische interacties, evenals bij seksualiteit. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oxytocine.]

Er is een toenemend fenomeen van moslimmeisjes/-jongens die verliefd worden op niet-moslim jongens/-meisjes (een duidelijk effect van b.v. Disney films). [Zie het artikel Trouwen met vrouwen van de mensen van het Boek.] Het gaat niet alleen over h’araam en h’alaal, het gaat ook over het verliefd worden en oncontroleerbare emoties. Helaas kan ik de bespreking niet te uitgebreid maken door oplossingen aan te dragen; dit is een onderwerp voor een ander artikel. Ik wil alleen dat ouders bewust zijn van wat er gaande is. Het is niet alleen beperkt tot openbare scholen (hoewel het daar meer gebruikelijk is wegens duidelijke redenen), maar zelfs meisjes die thuis geschoold zijn kunnen online verliefd worden op ongelovige jongens omdat dat hun enige “uitlaatklep” is om in contact te komen met het andere geslacht.

Het is heel gemakkelijk om meisjes voor de gek te houden, vooral de verlegen en naïeve meisjes. Zulke meisjes worden voor sommige jongen een “uitdaging om te overwinnen” op scholen, dus geef jullie dochters voldoende waarschuwingen maar stel geen “dubbele moraal” voor jullie dochters vs. jullie zonen, alsjeblieft!

 


Laat hen jullie ouderlijke zorg evalueren

Er kunnen dingen zijn die je als ouder doet waarvan je denkt dat ze helpen bij het opbouwen van een relatie, terwijl zij mogelijkerwijs negatieve effecten hebben. Bespreek jouw ouderlijke zorg met jouw kind(eren). Vertel hen waarom je voor een bepaalde aanpak kiest. Zoek naar verschillende wijzen van benadering. Vraag jouw kind: “Hoe zou jij reageren als jouw kind dit zou doen?”

 


WEET HOE JIJ JOUW GEZAG MOET GEBRUIKEN

Er is aan ouders gezag over hun kinderen gegeven, maar het wijselijk gebruik maken van dat gezag is een ingewikkelde kwestie. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) haat shirk, maar Hij laat het gebeuren; als Hij gewild had, zou Hij het beëindigen. Maar Hij doet dit niet en in deze wijsheid is een les (hoewel we de volledige en perfecte wijsheid daarachter niet helemaal kunnen begrijpen).

Soms KUNNEN we als ouders iets slechts beëindigen, maar we dienen onze conflicten wijselijk te kiezen. Soms kan het door de vingers zien van een kleine kwestie helpen bij het controleren van grotere kwesties.

Bijvoorbeeld, een zuster die pas begonnen was met praktiseren vroeg eens advies aangaande haar dochter. Ik merkte op dat de zuster te veel gebruik maakte van religie en ouderlijke macht over haar dochter die de 20 al was gepasseerd. Toen ik met de dochter sprak, had ze dezelfde klachten. Tot die klachten behoorde dat haar moeder haar niet toestond om in het weekend met haar vriendinnen naar de bioscoop te gaan. Ik adviseerde de zuster om verstandig te zijn in haar beperkende bepalingen. Ik promoot op geen enkele manier bioscopen, maar kijk eens naar de tijd waarin we leven; we worden omgeven door veelsoortige fitan, zoals de fitnah van het andere geslacht, moslimvrouwen die internetaffaires hebben, de pornoverslaving van moslimmannen en de toename van homo’s en lesbiennes. A’oedzoebillaah, maar we leven in vreemde tijden. Vergelijk dit eens met het kijken van een film met vrienden van hetzelfde geslacht en je kunt het verschil in niveau van schade zien. De zuster accepteerde mijn advies niet. Om een lang verhaal kort te maken, de situatie liep dermate uit de hand dat haar dochter uit huis ging wonen.

[Noot van de vertaler: de islamitische opvoeding is in dit voorbeeld zichtbaar te laat begonnen. Men moet altijd rekening houden met de persoon in kwestie en de da’wah op hem/haar afstemmen. Zie o.a. het artikel Streven naar perfectie in de da’wah.]

 


Blijf jouw kind een stap voor

Ouders dienen hun kinderen altijd voor te zijn, alsook slim en verstandig te zijn. Word technisch, raak vertrouwd met computers, Facebook, Twitter, sms’en etc. Blijf “updated and upgraded”!

 


Zelfbeoordeling wanneer kinderen zich misdragen

Wanneer onze kinderen zich slecht gedragen, is dat een test van Allah en een moment om onze eigen daden en onze relatie met Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) te evalueren.

Doe’aa-e: maak gebruik van dit wapen.

– Maak jezelf een voorbeeld voor hen: een goede opvoeding vereist het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. Of we het nu leuk vinden of niet, ouders blijven de voornaamste voorbeelden voor hun kinderen. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen13

 


Tot slot

Liefde is een mooie emotie; laat ons dit niet beperken tot voedsel, kleding, seculaire academische titels, wereldlijke statussen en merknamen. Geef liefde haar gepaste rechten. Niemand van ons houdt er van om zijn/haar kinderen in de problemen te zien, vooral niet op de Dag des Oordeels.

Ik heb deze artikelen geschreven alsof ik tegen mijn eigen kinderen sprak en ik heb de stappen gedeeld die mij geholpen hebben bij het opbouwen van een fantastische relatie met mijn kinderen, al-h’amdoelillaah. Er zijn enkele onderwerpen die ik onbesproken heb gelaten en anderen heb ik niet gedetailleerd besproken; ik heb de biologische toelichtingen overgeslagen. Ik ben een boek aan het schrijven waarin ik al deze kwesties meer getailleerd zal bespreken.

Ik dien vooral Allah te bedanken dat ik in staat was om deze artikelen samen te stellen die, in shaa-a Allaah, tot voordeel zullen zijn voor de lezers. Speciale dank is er voor mijn fantastische echtgenoot, die mij voortdurend gesteund heeft, ongeacht de inhoud die wij besproken. Mijn dank gaat ook uit naar Mona White voor het nakijken van mijn artikelen, alsook naar Hebah, Haleh, Hena en Anoniem voor het helpen bij het verwoorden van vele ingewikkelde stukken. Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, speciale dank voor al mijn MM-zusters die mij enorme steun verleend hebben tijdens verschillende momenten waarop ik op het punt stond te stoppen wegens enkele schaamteloze opmerkingen.

[Noot van de vertaler: de artikelen zijn wekelijks online geplaatst en lezers hadden de mogelijkheid om daarop te reageren. Natuurlijk kan men over bepaalde zaken van mening verschillen, maar we dienen altijd te reageren met de liefde waar onze broeders/zusters in de Islaam recht op hebben. Zie o.a. de artikelen Wanneer vrienden elkaar pijn doen en Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen.]

Alles wat hier goed is komt van de zegening van Allah, en al het slechte en foutieve komt van mijzelf en de shaytaan.

 


Slotwoord van de vertaler

Op Islam Q&A wordt aangegeven:

Westerse maatschappijen zijn de grootste schande in de menselijke geschiedenis geworden, met pervers en afwijkend gedrag en verloedering van de menselijke aard. “Seksuele absurditeit” is de hoofdbezigheid geworden van alle klassen van de samenleving, en zelfs hun kinderen in hun huizen of op scholen zijn niet veilig van hen. [De vrouw wordt uitgebuid, gebruikt als een lustobject voor mannen en om goedkope producten aan de man te brengen etc. Zie het artikel Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?] Er worden conferenties gehouden en plannen voorgesteld over de “noodzakelijkheid” van “seksuele voorlichting” op scholen van die afwijkende maatschappijen. Zij zijn niet alleen tevreden om zichzelf te verderven, maar haasten zich ook om het in de islamitische landen te verspreiden zodat moslims hen volgen in hun voetstappen van verleiding en perversie. Vele moslims zijn hen daarin al gevolgd, en Allah redt degenen Die Hij wil door Zijn leiding en hulp.

[Noot van de vertaler: Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…volg niet de voetstappen van de satan (de duivel, Iblies); waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 168.] Elke daad van ongehoorzaamheid tegenover Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) behoort tot de voetstappen van de shaytaan (satan).]

Degene die zichzelf en zijn familie wil redden, dient niet deel te nemen aan die maatschappijen, of onder hen te leven, en hij dient te weigeren om deel uit te maken van al hetgeen zij doen aan verboden zaken en perversiteiten.

Verstandige mensen in die maatschappijen hebben gesproken over de noodzakelijkheid van het scheiden van mannelijke en vrouwelijke studenten op scholen. (Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.) Zij hebben de vele kwaadaardigheden gezien die ontstaan door het mengen van beide geslachten en sommige van hen schrijven die kwaadaardigheden toe aan morele verloedering, en anderen aan onderwijs. Hoe dan ook, het mengen in zulke plaatsen is verboden in onze sharie’ah. De Islaam brengt datgene wat ten voordele is voor zowel individuen als samenlevingen, in zowel spirituele als wereldse kwesties. (Einde citaat van Islam Q&A.)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Bescherm jullie zelf en jullie gezinsleden tegen een Vuur (door hen te onderwijzen en aan te sporen tot het goede) wier brandstof mensen en stenen is, waarover strenge, onverbiddelijke engelen zijn (aangesteld), die niet ongehoorzaam zijn (in het uitvoeren van) wat Allah hen opdraagt en die (onmiddellijk) doen wat hen opgedragen wordt.” [Soerat at-Tah’iem (66), aayah 6.]

Als jij zelf [of jouw kind(eren)] in landen zoals Nederland niet veilig bent, verricht dan de hidjrah naar een plek waar je dat wel bent. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen waarvan de engelen hun zielen nemen terwijl zij zichzelf onrecht aandoen (omdat zij niet emigreerden terwijl dat verplicht was voor hen), zij (de engelen) zeiden: ‘In wat voor toestand verkeerden jullie?’ Zij zeiden: ‘Wij waren zwak en onderdrukt op aarde.’ Zij (de engelen) zeiden: ‘Was de aarde van Allah niet wijd genoeg om te emigreren?’ Zij zijn dan degenen voor wie de Hel hun verblijfplaats is – en wat een slechte bestemming is dat! Behalve de zwakken onder de mannen en de vrouwen en kinderen die niet een manier kunnen bedenken noch een uitweg kunnen vinden. Zij zijn het die Allah zal vergeven. En Allah is ‘Afoew (Schenker van Vergiffenis), Vergevingsgezind.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 97-99.] (Lees het artikel Het islamitische oordeel over hidjrah.)

En tot Allah keren wij allemaal terug voor beoordeling.

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kinderen14

 


Relevante artikelen:

Tawh’ied voor jonge moslims

De tekenen van pubertijd (Wanneer wordt iemand verantwoordelijk voor zijn/haar daden?)

Wees niet te streng voor je kinderen

Zijn er PlayStations in al-Djennah?

De derde ouder

Als ik groot ben wil ik Aboe Bakr worden!

De voldoening van een iPhone

Verhalen voor kinderen die nadenken (diverse verhalen)

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

Seksualiteit in de islam (alleen voor gehuwden en degenen die op het punt staan te trouwen)

Overspel en steniging – Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Homoseksualiteit in de Islam

De jihad van de ogen

De grote deugd van het neerslaan van de ogen

De handdruk

Natte dromen

Female Wet Dreams (Engelstalig)

Vraag 8. Wat te doen bij de geboorte van een kind?

Vraag 22. Is het toegestaan in Islam om zwangerschap uit te stellen en voorbehoedsmiddelen te gebruiken?

Vraag 40. Is het toegestaan voor een getrouwd stel om geslachtsgemeenschap te hebben tijdens de zwangerschap?

Vraag 47. Hoe dient men het schaamhaar te verwijderen en wat valt onder schaamhaar?

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Stormy waves

 

(Gebruik de afbeeldingen in deze verhandeling voor da’wah: download ze en verspreid ze via e-mail of plaats ze op Facebook etc., alsook de link naar dit artikel zodat meerdere broeders en zusters voordeel kunnen halen uit deze informatie, in shaa-a Allaah. Djazaakoem Allaahoe khayran.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan