Op de Tandem

 Hou het huwelijk in balans!

TandemDoor Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen volgt in het goede. Voorts:

Ik vergelijk het huwelijk weleens met een man en een vrouw samen op een tandem. Je moet samenwerken om gemakkelijk vooruit te komen en de eindbestemming te halen. Als een van de twee niet mee trapt, of beide een andere richting op willen, zal het moeilijk zijn om de tandem in beweging te houden en is de kans groot dat men valt of de reis vroegtijdig moet beëindigen. Elke reis heeft een routebeschrijving. Voor de moslims is dat de Qor-aan en de Soennah volgens het begrip van de selef. Als beide partners zich aan deze routebeschrijving houden en zich willen inzetten om de reis succesvol te laten zijn, zal de reis voorspoedig verlopen en het einddoel bereikt worden, in shaa-a Allaah.

Men dient dus vóór men op de tandem stapt, goed na te denken met wie je de reis op de tandem wilt afleggen. De partnerkeuze zal een grote invloed hebben op het verloop van de reis. De meest geschikte partner is diegene die dezelfde eindbestemming voor ogen heeft en daar ook serieus voor wil werken. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw kan gehuwd worden omwille van vier dingen: haar bezittingen, haar afkomst, haar schoonheid en haar religieuze toewijding. Zoek degene die religieus toegewijd is! Moge jullie handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge jullie slagen).” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (4802) en Moeslim (1466).]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) moedigt ons dus aan om een partner te zoeken die religieus toegewijd is, vóór de andere eigenschappen. Al-Moebaarakfoorie zei in Toehfat al-Ahwaadhie: “Al-Qaadie (moge Allah hem genadig zijn) zei: ‘Het is de gewoonte van de mensen om bepaalde eigenschappen in een vrouw te zoeken en om een echtgenote te zoeken wegens een bepaalde eigenschap. Het betaamt degenen die religieus toegewijd zijn om hun handelingen te baseren op religieuze leiding, voornamelijk met betrekking tot serieuze zaken met blijvende gevolgen.’” (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huwelijk loyaliteit

 

‘Van elkaar houden’ wil niet zeggen dat men elkaar onophoudelijk aankijkt; het betekent veel meer dat men samen dezelfde kant opkijkt. Het is belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan, zodat teamgeest aanwezig is. Want binnen een huwelijk vormen de man en de vrouw een team met – als het goed is – een gemeenschappelijk doel. Het doel van een moslim is de Tevredenheid van Allah de Verhevene waardoor hij/zij het Paradijs mag binnengaan. Het berijden van een tandem met het Paradijs als eindbestemming, zal dus gemakkelijker zijn met een religieus toegewijde huwelijkspartner. Schoonheid, rijkdom en goede afkomst zijn meegenomen, maar dienen niet de voornaamste redenen te zijn ten koste van religieuze toewijding.

De routebeschrijving dient door beide partners – man en vrouw – goed bestudeerd te worden, zodat men geen verkeerde afslag neemt. Bij twijfel dient er overlegd te worden en kan men iemand die de routebeschrijving beter kent (de geleerden) raadplegen. Een verkeerde afslag nemen hoeft nog niet rampzalig te zijn. Als mijn tijdig inziet dat men de verkeerde weg is ingeslagen, kan men weer terugkeren naar de goede route (door berouw te tonen) om alsnog de gewenste eindbestemming te bereiken.

Op de tandem zit de man voorop. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…maar voor de mannen is er een rang (van verantwoordelijkheid) boven hen (de vrouwen)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 228.] De man stuurt de tandem, ‘vangt de wind en de vliegen’ (m.a.w. hij beschermt zijn gezin tegen negatieve invloeden) en zorgt voor onderhoud van de tandem zodat die altijd in perfecte conditie verkeert. Dit omvat o.a. het zorgen voor de nodige proviand (eten en drinken etc.) voor onderweg, met taqwaa als belangrijkste proviand. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En rust je uit (met proviand voor de reis). Dan waarlijk, de beste proviand is at-taqwaa (godsvrees, vroomheid). Dus vrees Mij, O bezitters van verstand!” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 197.]

Nadat Allah de Verhevene van de mensheid vereist dat zij zichzelf van proviand voorzien tijdens reizen in dit leven (zodat zij onderweg niets tekort komen en niet hoeven te bedelen), wijst Hij hen op de noodzakelijke proviand voor het Hiernamaals: taqwaa. Het is dan ook de verplichting voor de man om zijn gezinsleden te onderwijzen, zodat zij van Allah gaan houden, Hem zullen vrezen en gehoorzamen.

De vrouw zit achterop de tandem en kijkt over de schouder van haar man mee of hij de juiste route volgt; indien nodig adviseert of helpt zij hem. Ook zorgt zij voor de kinderen die tussen hen in zitten en zij zorgt voor rust op de tandem.

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde. De amier (leider) die de mensen regeert is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is de herder van de leden van zijn gezin en is verantwoordelijk voor hen. Een vrouw is de herder van haar mans huis en kinderen en is verantwoordelijk voor hen (#1) (#2). Een slaaf is de herder van zijn meesters bezittingen en is verantwoordelijk daarover. Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (7138) en Moeslim (1829).]

<<<(#1) Vergelijkbaar met het Mexicaanse spreekwoord: het huis rust niet op de grond maar op een vrouw.>>>

<<<(#2) Vader/moeder worden is een gunst, vader/moeder zijn een kunst.>>>

Allah de Almachtige zal elke herder ter verantwoording roepen voor hetgeen onder zijn zorg was. Werkelijk, er is een serieuze waarschuwing waarvan je kippenvel krijgt. In Sah’ieh’ al-Boekhaarie (7151) en Sah’ieh’ Moeslim (142), in Kitaab al-Imaarah, is overgeleverd dat Ma’fil ibn Yasaar al-Moeznie (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is geen dienaar aan wie Allah de zorg over mensen heeft toevertrouwd, en hij overlijdt terwijl hij zijn kudde veronachtzaamt, of Allah zal het Paradijs verbieden voor hem.’

Als dan eenieder zijn rol kent en naar behoren uitvoert, en als men elkaar steunt in dat rollenpatroon, zal de tandem vlot vooruitgaan zonder al te veel hobbels en strubbelingen. We dienen onze rollen serieus te nemen en ons volledig daaraan over te geven. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O jullie die geloven! Treed de Islaam VOLLEDIG binnen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 208.] Men zegt wel eens: twee maal half werk is een kwart aan resultaat.

Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah (1/346) over deze aayah: “Op jullie rust de plicht om de volledige Islaam aan te nemen, niet alleen maar één deel aanvaarden en een ander nalaten. Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen (‘aqiedah) terwijl je de regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, terwijl je de geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; accepteer de geloofsleer (al-‘aqiedah), de wet (as-sharie’ah), de aanbidding, de djihaad, de sociale aspecten, de politieke aspecten en alle overige zaken.”(Einde citaat.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huwelijk
Om het rollenpatroon goed te begrijpen, is kennis nodig over wat Allah van ons verwacht. De juiste kennis zal zorgen dat de tandem de juiste richting op gaat en dat beide partners dezelfde routebeschrijving willen volgen. Stephen R. Covey zei: “Sommige mensen bereiken de hoogste sport van de ladder en ontdekken dan pas dat die tegen de verkeerde muur staat.” We kunnen dus fietsen als een gek en denken dat we de juiste weg volgen, maar we dienen de routebeschrijving nauwkeurig te bestuderen zodat we niet bedrogen uitkomen en te laat ontdekken dat de ladder die we beklommen tegen de verkeerde muur staat.

Alle mensen maken fouten en hebben tekortkomingen en iedereen heeft last van de influisteringen van hun ziel (begeerten) en as-shaytaan (de satan). Er is dan ook geen één getrouwd stel dat hun hele leven probleemloos doorbrengt. Daarom is het belangrijk dat we meningsverschillen accepteren als onvermijdbare aspecten van het leven. Maar het is belangrijk hoe men met deze problemen en meningsverschillen omgaat en dat men zich naar de Islaam keert voor oplossingen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…als jullie van mening verschillen over iets, verwijs het dan naar Allah en de boodschapper indien jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. Dat is beter en passender voor de uiteindelijke bepaling.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.]

En Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (O Moh’ammed) laten oordelen over alle onenigheden tussen hen en vervolgens geen weerstand in zichzelf ondervinden tegen wat jij oordeelde, en zij onderwerpen zich met volledige overgave.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 65.]

Een religieus toegewijde partner zal zich dus ook eerder neerleggen bij het islamitische oordeel dan iemand die zich nog te veel hecht aan het wereldse leven en die de Islaam niet zo serieus neemt. De Islaam volledig accepteren zal zorgen voor de kracht om onze emoties niet de overhand te laten krijgen maar te allen tijden ons verstand en de islamitische richtlijnen te volgen.

Bij een meningsverschil is het belangrijk dat we elkaar het woord gunnen en goed naar elkaar luisteren. Naar elkaar schreeuwen heeft geen zin, want twee monologen maken nog geen dialoog. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik garandeer een huis aan de uiteinden van het Paradijs voor een man die discussie vermijd zelfs als hij gelijk heeft, een huis in het midden van het Paradijs voor degene die liegen nalaat zelfs als hij een grap maakt, en een huis in het bovenste gedeelte van het Paradijs voor degene die zijn karakter goed maakt (perfectioneert).” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Men dient op te letten dat men niet over onnodige zaken gaat discussiëren. Want vaak hebben mensen liever gelijk dan geluk. Slechts wanneer de Tevredenheid van Allah in gevaar komt, is het raadzaam om een discussie aan te gaan, met oplettendheid voor de toon waarop men die discussie voert. Want verreweg de meeste wrijvingen in ons dagelijks leven worden veroorzaakt door het feit dat we de verkeerde toon aanslaan.

Aboe Hoerayrah (moge allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Een man vroeg aan de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Geef mij advies.’ Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Word niet boos.’ De man vroeg het nog twee keer en de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) herhaalde zijn antwoord.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (Zie het artikel Word niet boos! op deze website.)

Vuur op de juiste plaats en tijd geeft warmte, maar vuur op de verkeerde plaats en tijd geeft brand. Dus spreek alleen wanneer je de stilte kunt verbeteren en weet dat je je vaak beter verstaanbaar maakt door minder te spreken. Kies daarom het tijdstip en je woorden zorgvuldig om niet nog meer olie op het vuur te gooien! En welke woorden zijn beter dan die van Allah de Verhevene of Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)? Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Weten jullie beter of Allah?…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 140.]

Het fietsen op een tandem is teamwerk, en teamwerk vergt een goede communicatie tussen de teamleden. We dienen elkaar te adviseren en rekening te houden met elkaars wensen en zwakheden. Het huwelijk is er namelijk ook voor dat beide partners hun geestelijke en lichamelijke behoeftes op een wettige manier kunnen bevredigen. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Zij zijn kleding (een beschutting tegen verboden handelingen) voor jullie en jullie zijn kleding voor hen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.]

Dus houd rekening met elkaars behoeften. Zorg er voor dat beide partijen hun emotionele en lichamelijke behoeften kunnen bevredigen op een wettige manier en dat men niet neigt naar verboden zaken. Zorg ervoor dat je er goed en verzorgt uit ziet – zowel man als vrouw – en houd rekening met elkaars wensen. Praat met elkaar en geef je wensen aan, zodat de ander daar rekening mee kan houden. (Zie o.a. het artikel Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah op deze website.)

Te veel vanuit het hoofd
te weinig vanuit het hart
veroorzaakt gebrek aan passie
en onnodige irritatie en smart.

We dienen er ook voor te waken dat we niet te hard trappen waardoor we de hoge snelheid niet volhouden en uitgeput raken. Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem): “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Deze religie is zeer gemakkelijk en eenieder die zichzelf overbelast in zijn religie, zal niet in staat zijn om op die manier door te gaan. Dus jullie dienen geen extremisten te zijn, maar probeer om dicht bij perfectie te zijn en wees gemakkelijk; en verkrijg kracht door het verrichten van de salaat (gebeden) in de ochtenden, middagen en tijdens de laatste uren van de nachten.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 1/39. Zie Fath’ al-Baarie.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, deze religie is gemakkelijk. Niemand overbelast zichzelf in de religie (d.w.z. is te fanatiek) behalve dat het hem overmand (d.w.z. hij wordt door de religie verslagen) [en hij zal niet in staat zijn om op die manier door te gaan].” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en an-Nasaa-ie.)

We dienen af en toe te pauzeren en de tandem te stoppen. We dienen dan leuke dingen te doen met onze huwelijkspartner en eventueel kinderen. Ontspanning heeft een positieve invloed op het menselijk wezen, waaronder het bevredigen van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke behoeften. Daarnaast is het een aanleiding tot het aanleren van goede manieren. Ontspanning leidt ook tot het leggen van sterke banden tussen degenen die meedoen aan de ontspanning. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Familie wp 3

 

Er is overgeleverd in het verhaal van H’andhzalah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij zei: “Aboe Bakr kwam mij tegen en zei: ‘Hoe gaat het met je, O H’andhzalah?’ Ik zei: ‘H’andhzalah heeft schijnheiligheid begaan!’ Hij zei: ‘Soebh’aan-Allaah! Wat zeg je!?’ Ik zei: ‘Als we bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn en hij herinnert ons aan het Hellevuur en het Paradijs, dan lijkt het erop dat wij het duidelijk met onze eigen ogen zien, en als wij weggaan bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dan gaan wij met onze echtgenotes om en spelen wij met hen en met onze kinderen en houden wij ons bezig met onze verdiensten waardoor we alles vergeten.’ Aboe Bakr zei: ‘Bij Allah, ik onderga ook hetzelfde.’ Ik ging samen met Aboe Bakr totdat wij binnenkwamen bij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en ik zei: ‘H’andhzalah heeft schijnheiligheid begaan!’ De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hoezo dat?’ Ik zei: ‘O boodschapper van Allah! Als wij bij u zijn en u herinnert ons aan het Hellevuur en het Paradijs, dan lijkt het erop alsof wij het duidelijk met onze eigen ogen zien, en als wij bij u weggaan dan gaan wij met onze echtgenotes om en spelen wij met hen en met onze kinderen en houden wij ons bezig met onze verdiensten waardoor we alles vergeten.’ Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is! Als jullie op de toestand blijven zoals jullie bij mij zijn en bezig blijven met het gedenken van Allah, dan zouden de engelen komen om jullie de handen te schudden wanneer jullie op jullie rustplaatsen liggen en wanneer jullie op weg zijn. Maar O H’andhzalah! Een uur en een uur (en hij herhaalde dit drie keer) (m.a.w. een uur aanbidding en een uur ontspanning).’” (Overgeleverd door Moeslim in Kietaab at-Tawbah, hoofdstuk “fadhloe dawaamie dziekrie wa l-fiekrie fie omoorie l-aakhirah”.)

Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) merkte dat ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) te veel aanbidding verrichtte, en dit ten koste ging van andere verantwoordelijkheden, vroeg hij hem om evenwichtig te zijn en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vast en verbreek je vasten, verricht nachtgebeden en slaap; want je lichaam heeft rechten op je, en je ogen hebben rechten op je, en je echtgenote heeft rechten op je.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie in hoofdstuk “H’aqqo l-djismie fie s-sawm”.)

Er zijn verschillende overleveringen van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) die dit begrip bevestigen. ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Laat de harten ontspannen, en zorg ervoor dat jullie het met wijsheid vermaken, want zij raken vermoeid zoals de lichamen vermoeid raken.” Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei ook: “Laat de harten rusten. Als het hart onder dwang wordt genomen, dan zal hij blind worden.” (Bahdjatoe l-Madjaalies van Ibn ‘Abdoe l-Barr, 44.)

Dit wil echter niet zeggen dat vermaak en ontspanning de overhand moeten krijgen over het hard werken in het leven van de moslim. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Profiteer zo veel mogelijk van vijf dingen vóór vijf anderen: het leven vóór de dood, de gezondheid vóór de ziekte, de vrije tijd vóór de drukte, de jeugd vóór de ouderdom, en de rijkdom vóór de armoede.” (Zie Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 1077.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huwelijk fort

 

Samen fietsen op een tandem, oftewel samen een huwelijk aangaan: er zijn enkele gouden regels om dit voorspoedig te laten voorlopen, zoals:

1.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

2.) Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Niemand van jullie zal geloof hebben totdat hij voor zijn (moslim) broeder (zuster) wenst wat hij voor zichzelf wil.’” (Een Sah’ieh’ al-Boekhaarie h’adieth.)

3.) “Degene die een gelovige ontlast (van een probleem) op deze wereld, Allah zal wat last van hem wegnemen op de Dag des Oordeels… en Allah zal Zijn dienaar net zo lang helpen, als Zijn dienaar zijn broeder (zuster) helpt.” (Overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim.)

4.) Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Op de Dag der Opstanding zal Allah de eerste en de laatste verzamelen. Vervolgens zal een roeper verkondigen: ‘Eenieder die iets van iemand te goed heeft, laat hem naar voren komen en het nemen.’ Hij zei: ‘En een man zal zich verheugen als hij iets te goed heeft van of slecht behandeld is door zijn vader of kind of vrouw, ook al is het weinig.’” (Overgeleverd door Ibn Abie H’aatim.)

De Islaam is een volledige manier van leven dat elk aspect van het leven omvat. Wetgevende attentheid kan ook gevonden worden in het geven van prioriteit aan het algemene welzijn boven het individuele voordeel en om een groter kwaad te voorkomen in plaats van een kleiner. (Zie al-Madkhal, p. 93-95.) Een goed voorbeeld van een dergelijk principe kan gevonden worden in de goedkeuring van de Islaam van de bijna universele praktijk van het polygame huwelijk. (Zie het artikel Polygamie in de Islam op deze website.)

Hoewel het delen van een echtgenoot voor de meeste vrouwen misschien pijnlijk is (vanwege de jaloezie die de meeste vrouwen voelen), wordt de behoefte aan polygamie in de meeste samenlevingen aangetoond door de verloedering die ontstaat (b.v. een groot aantal alleenstaande vrouwen en wezen zonder vader, prostitutie, overspel, groot aantal scheidingen etc.) – omdat polygamie officieel verboden is – terwijl de situatie het toestaan ervan vereist.

Daarom, voor het algemene welzijn van zowel man als vrouw, erkent de Islaam beperkte polygynie (een man die meerdere vrouwen heeft) waardoor het prioriteit geeft aan het profijt van de gemeenschap boven die van de individuele vrouw. Het “tandem-prinicpe” kan ook hier toegepast worden. Stel je voor dat een vrouw alleen op een tandem moet fietsen, omdat haar echtgenoot overleden is, haar man van haar gescheiden is, of omdat ze een lichamelijke beperking heeft, of om welke reden dan ook. Het alleen fietsen op een tandem is moeilijk, zeker als er ook nog kinderen op de tandem zitten. Aangezien er over het algemeen meer vrouwen zijn dan mannen, en ook zijn er maar weinig ongetrouwde mannen die willen trouwen met een vrouw die al kinderen heeft, zullen er dus altijd vrouwen zijn die alleen moeten fietsen: het is niet alleen zwaar trappen, maar ook worden lichamelijke en geestelijke behoeften niet bevredigd. Polygynie kan dit probleem oplossen en er voor zorgen dat deze vrouwen niet alleen hoeven te fietsen.

Als een man sterk genoeg is – en diens vrouw ook (d.w.z. om dit te accepteren en hem daarin te steunen) – kan een man er voor kiezen om een tweede (derde, vierde) vrouw te huwen zodat hij haar (hen) kan helpen met fietsen op de tandem, zodat haar af te leggen route gemakkelijker is. Voor een man en zijn eerste vrouw zal het wellicht gemakkelijker zijn om slechts samen op één tandem te zitten, maar zie punt 2 en 3 hierboven, en de beloning voor het helpen van vrouwen die het zwaar hebben “alleen op een tandem” is groot.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die zorgt voor een weduwe of een behoeftig persoon is als een moedjaahid (strijder) die vecht omwille van Allahs zaak, of zoals degene die de hele nacht bidt en de hele dag vast.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 7/5353.)

Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik en degene die zorgt voor een wees en hem in het onderhoud voorziet, zullen in het Paradijs zijn zoals dit,” en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger samen. (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6005.) En hoe kun je beter voor een wees zorgen dan door met zijn moeder te trouwen?

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En huw de alleenstaanden onder jullie en de rechtschapenen onder jullie slaven en slavinnen. Indien zij arm zijn, zal Allah hen verrijken met Zijn gunst. En Allah is Alomvattend (met Zijn Kennis en Macht), Alwetend.” [Soerat an-Noer (24), aayah 32.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei in zijn Tefhiem al-Qor-aan over deze edele aayah: “De bedoeling is dat de moslims zich zouden moeten inspannen om er voor te zorgen dat niemand (die wenst te trouwen) in de samenleving ongetrouwd blijft. Familieleden, vrienden en buren dienen de nodige belangstelling te tonen in deze zaak. En waar zulke hulp niet beschikbaar is, zou de staat de nodige maatregelen moeten treffen.” (Einde citaat.)

Deze aayah is een bevel om te trouwen. Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “O jonge mannen! Wie zich kan veroorloven te trouwen, laat hem trouwen, want het is doeltreffender om de blik neer te slaan en de geslachtsdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Wie dat niet kan doen, laat hem dan vasten, want dit is een bescherming voor hem (omdat het de drang vermindert).” (Overgeleverd in de twee Sah’ieh’s.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huwelijk 1

 

Er is overgeleverd van al-Layth van Moh’ammed ibn ‘Adjlan van Sa’ied al-Maqboerie van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn er drie die recht hebben bij Allah voor hulp: iemand die trouwt, kuisheid zoekend; een slaaf die een contract maakt met zijn meester met als doel zijn vrijheid te kopen; en degene die vecht omwille van Allah.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, at-Tirmidzie, an-Nasaa-ie en Ibn Maadjah.)

Al-Bayhaqie leverde over in Shoe’ab al-Imaan van al-Raqaashie: “Wanneer een man trouwt, heeft hij de helft van zijn religie vervuld, dus laat hem Allah vrezen aangaande de andere helft.”

Al-Haakim leverde over in al-Moestadrak van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem), in een marfoo’ overlevering: “Eenieder die Allah zegent met een rechtschapen vrouw, Hij heeft hem geholpen met de helft van zijn religie, dus laat hem Allah vrezen met betrekking tot de andere helft.”

Al-Albaanie zei in Sah’ieh’ al-Targhieb wa’l-Tarhieb (1916) over deze twee laatste ah’aadieth: “(Zij zijn) h’asan li ghayrihie.”

Door te trouwen kan een persoon (man en vrouw), met de hulp van Allah, vele valkuilen van het kwaad weerstaan. Zo dient het in ieder geval te zijn. En met de tandem op de juiste weg, de correcte routebeschrijving en een partner met hetzelfde doel voor ogen, zal men de eindbestemming bereiken, in shaa-a Allaah.

En Allah is de Bron van succes.

 

Relevante artikelen:

Het huwelijk in de Islam – Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn

Huwelijk/Familie (diverse artikelen en afbeeldingen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan