Onze houding betreffende de bespotting van de profeet

salallaahoe ‘alayhie wa sellem

vrede en zegeningen van Allah zijn met hem.

BespottenDoor sheikh Mohammed Saalih’ al-Moenaddjied.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen van Allah zijn met de profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt tot aan de Laatste Dag.

Wij en elke moslim die trots is op zijn religie (zie het artikel Trots…), zijn diep bedroefd door wat deze dwazen en criminelen hebben gedaan door onze geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te bespotten. Hij was de beste man die ooit op deze aarde geleefd heeft, en hij is de leider van de vroegere en de latere generaties. Moge de zegeningen en vrede van mijn Heer op hem neerdalen.

Deze schaamteloosheid is niet vreemd van hun zijde, het kan eerder verwacht worden van hen.

Daarnaast is deze misdaad – hoewel het onze harten breekt en ze vult met woede, en wij zijn bereid om onze levens te offeren voor de verdediging van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) – niettemin iets wat ons blijde tijdingen brengt betreffende hun ondergang en het vertelt ons dat het einde van hun superioriteit dichtbij is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zijn voldoende voor jou (als Beschermers) tegen de spotters.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 95.]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zal voldoende zijn voor Zijn profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) tegen de criminelen die hem bespotten. Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degene die jou haat (en hetgeen waarmee jij gekomen bent), is de meest afgesnedene (van al het goede) (#1).” [Soerat al-Kawthar (108), aayah 3.] D.w.z., hij is veracht en vernederd en afgesneden van alles wat goed is.

<<< Noot vertaler: (#1) haat en wrok zijn geen positieve/opbouwende bijdragen aan het werk van deze wereld, maar het tegenovergestelde. Aboe Djahl en zijn heidense bondgenoten uitten hun persoonlijke wrok en boosaardigheid tegen de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) door hem te honen met het verlies van zijn twee jonge kinderen van Khadiedjah (moge Allah tevreden met hen zijn). Zij waren blij en zeiden spottend dat Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ‘afgesneden’ was. In hun onwetendheid dachten zij dat de gedachtenis van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hierdoor zou verdwijnen. Maar waar waren deze boosaardige zielen – die anderen kleineerden – enkele jaren later toen het goddelijke licht helderder dan ooit scheen!? Zij waren het die afgesneden waren van alle toekomstige hoop, in deze wereld en de volgende.>>>

Toen de moslims vroeger een vesting belegerden en de mensen weerstand boden, en zij hoorden hen de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bespotten en beschimpen, wisten zij dat de overwinning op handen was en het zou niet lang meer duren voordat Allah de Verhevene hen de overwinning zou schenken om Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te wreken. (Al-Saarim al-Masloel, p. 116-117.)

Er zijn vele historische gevallen waar degenen die de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bespotten zelf vernietigd werden. Bovendien, waarom storen zij zich aan de leider van de mensheid, Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)?

Zij storen zich aan hem omdat hij de mensen opriep om te geloven in de eenheid van God (tawh’ied) en zij geloven niet dat God één is. Zij storen zich aan hem omdat hij zijn Heer, moge Hij verheven en geprezen worden, aanbad en Hem ver boven wat deze leugenaars zeggen verklaarden, aangezien zij een vrouw en zoon aan Hem toeschreven. Zij storen zich aan hem omdat hij de mensen opriep tot de meest verheven principes en om afstand te nemen van de laagste. Hij riep hen op tot deugdzaamheid en om alle middelen te blokkeren die leiden naar immoraliteit. Maar zij willen morele wanorde en onbeperkte seksuele vrijheid.

Zij willen zich uitleven in het moeras van kwaadaardige bevliegingen en begeerten; en zij hebben gekregen wat zij willen!

Zij storen zich aan hem omdat hij de boodschapper van Allah is! Allah, moge Hij verheven worden, is Degene Die hem koos boven de rest van de mensheid om Zijn boodschap mede te delen en Zijn openbaring te ontvangen. De tekenen van zijn profeetschap zijn ontelbaar.

<<< Noot van de vertaler: zie het 204 pagina’s tellende boek Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Mohammed, geschreven door Dr. Abdul Muhsin ibn Zabn al-Mutairi, vertaald door Abdelkader Aboe Ayman – te bestellen in onze islamwinkel. >>>

Hebben zij dan niet gehoord over het splijten van de maan? Hebben zij dan niet gehoord hoe keer op keer water uit zijn vingers voortkwam? Hebben zij dan niet gehoord over zijn grootste teken, wat de Nobele Koran (Arabisch: Qor-aan) is, de Woorden van de Heer der Werelden. (Zie o.a. Wonderen in de Koran.) Weten zij dan niet dat Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) Zijn Boek beschermd heeft zodat er niet mee geknoeid is door degenen die het anders verdraaid zouden hebben? Terwijl er op grote schaal geknoeid is met hun boeken die aan hun profeten zijn geopenbaard! Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wee dan degenen die het Boek schrijven met hun (eigen) handen (volgens hun begeerten) en vervolgens zeggen: ‘Dit komt van Allah,’ om daarmee een geringe beloning (tijdelijk werelds voordeel) te verkrijgen! Wee dan voor hen vanwege wat hun handen geschreven hebben, en wee voor hen vanwege wat zij (daarmee) verdiend hebben!” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 79.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Weten zij niet dat vele van hun wijze mannen, koningen en geleerden, toen de zuivere en pure uitnodiging van de islam (Arabisch: islaam) hen bereikte, zij geen andere keuze hadden dan de waarheid van deze religie te bevestigen? En zij respecteerden de profeet (Vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en vele van hen verkondigden hun acceptatie van de Islaam. De koning van Abyssinië (Ethiopië), de nadjaashie (Negus), bevestigde dit en werd moslim.

Toen de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) een brief zond naar Heraclius, de koning van Byzantium, hem tot de islam uitnodigend, bevestigde Heraclius dat hij waarlijk een profeet was en hij overwoog om zijn islam te verkondigen en hij wenste dat hij naar de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) kon gaan en zijn dienaar kon zijn. Maar hij was bang dat zijn mensen hem zouden vermoorden. Aldus bleef hij een kaafir (ongelovige) en stierf in die toestand.

Vele van hun tijdgenoten verklaren dit nog steeds:

► Michael H. Hart schreef op pagina 13 van zijn boek The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History (De 100: Een Lijst van de Meest Invloedrijke Personen in de Geschiedenis), waar hij Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) boven aan zijn lijst van honderd plaatste: “Ik koos Mohammed voor boven aan deze lijst … omdat Mohammed de enige man was in de geschiedenis die uiterst succesvol was op zowel de religieuze als de seculiere gebieden.”

► De Engelsman George Bernard Shaw schreef een boek met de naam Muhammad, welke verbrand werd door de Britste autoriteiten. Hij schreef o.a.: “De wereld heeft dringend een man nodig met de mentaliteit van Mohammed. De middeleeuwse geestelijken schilderden, ofwel door onwetendheid of onverdraagzaamheid, het Mohammedanisme (d.w.z. de islam) in de donkerste kleuren af. Zij waren in feite getraind om zowel de man Mohammed als zijn religie te haten, want hij was voor hen antichrist. Maar ik heb zijn leven bestudeerd en vond hem uitzonderlijk. Ik ben tot de conclusie gekomen dat hij nooit een vijand voor het Christendom is geweest. Hij moet de redder van de mensheid genoemd worden. Ik geloof dat als een man zoals hij het dictatorschap over de moderne wereld op zich zou nemen, dan zou hij slagen in het oplossen van haar problemen op een manier waarop het veel benodigde vrede en geluk zal brengen.”

► Annie Besant heeft gezegd: “Het is onmogelijk voor iemand die het leven en karakter van de grote profeet van Arabië bestudeert, die wist hoe hij onderwees en hoe hij leefde, om iets anders te voelen dan eerbied voor die machtige profeet, een van de grote boodschappers van God.”

► De Oostenrijker Schabrak heeft gezegd: “De mensheid mag trots zijn dat het een man zoals Mohammed onder hen heeft gehad. Want ondanks dat hij ongeletterd was, was hij meer dan tien eeuwen geleden in staat om een wetgeving te introduceren waarmee wij als Europeanen de gelukkigste ooit zouden zijn als wij iets van vergelijkbare kwaliteit zouden voortbrengen.”

► Dr. Zwemer (een Canadese oriëntalist): “Mohammed was een bekwaam hervormer, eloquent en welsprekend, moedig en onverschrokken, een groot denker. Wij kunnen hem niets toeschrijven dat deze kwaliteiten tegenspreekt. Deze Qor-aan die hij bracht en zijn geschiedenis getuigen van de waarheid van deze beweringen.”

► De Engelse filosoof Thomas Carlyle, een Nobel Prijs winnaar, schreef in zijn boek Heroes (Helden): “Het is zeer beschamend voor elk individu in dit tijdperk om te luisteren naar wat er gezegd wordt over de religie van Islam en dat het een verzinsel is en Mohammed zou de bedrieglijke leugenaar zijn. Door zijn hele leven heen zien wij dat hij standvastige geloofsovertuigingen had, oprecht in beslissingen, dat hij gul en vriendelijk was, medelevend, vroom, zedig, zeer serieus. Ondanks dat was hij zeer makkelijk in de omgang, vrolijk, vriendelijk, en soms zelfs luchthartig. Hij was rechtvaardig, oprecht betreffende intentie, intelligent, ridderlijk en vlug van begrip, alsof hij in zijn hart de lampen van alle donkere nachten droeg, gevuld met licht; een van nature grote persoonlijkheid die nooit studeerde in een school of bij een onderwijzer, omdat dat niet nodig was voor hem.”

► Goethe, de Duitse poëet, heeft gezegd: “Wij Europeanen met al onze voorstellingen en ideeën, hebben nog niet bereikt wat Mohammed bereikt heeft, en niemand zal hem ooit overtreffen. Ik zocht in de geschiedenis naar het meest verheven voorbeeld voor de mens om te volgen, en ik vond het in de profeet Mohammed. Dus de waarheid dient te zegevieren en superieur te worden, omdat Mohammed er in slaagde om de hele wereld te onderwerpen door middel van de boodschap van goddelijke eenheid.”

<<< Noot vertaler: voor meer uitspraken van niet-moslims, zie Kent u deze man? >>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Als dit dan het geval is, dan moet de hele wereld – zonder alternatief – de uitstekendheid van Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in verhouding tot alle andere mensen beschouwen als boven alle uitstekendheid, en zijn deugdzaamheid boven alle deugdzaamheden, en zijn status als groter dan enig ander. De wereld dient zich te verenigen in het geloven in de boodschap van Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en dat hij de laatste profeet van Allah is.

<<< Noot vertaler: argumenten die tegen profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en de islam gebruikt worden, zijn veelal gebaseerd op verzonnen of zwakke overleveringen, of op betrouwbare overleveringen in een verkeerde context, of op onjuist geïnterpreteerde Koranverzen, of op schaamteloze leugens. Prof. Norman Daniels, PhD, een Amerikaanse filosoof, ethicus en bio-ethicus op Harvard, schreef op p. 267 van zijn boek Islam and the West: “Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de islam aan te vallen was vrijwel algemeen…” Hoe gevat had Thomas Carlyle – een Schots schrijver en historicus, wiens werk grote invloed had in het Victoriaanse tijdperk – meer dan 150 jaar geleden, over zijn christelijke broeders gezegd: “De leugens die door welmenend ijver zijn opgehoopt rond deze man [d.w.z. Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), voor karaktermoord] zijn alleen een schande voor onszelf.” Zie voor voorbeelden de artikelen De anti-islam film van ‘illusionist’ WildersDe duivelsverzenVarkens, apen en ezels?De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah.>>>

Wij zouden graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken om deze mensen tot de islam uit te nodigen, want wat hun zondige handen hebben verzonnen kan niet uitgewist worden behalve door de Islaam (door de islam te aanvaarden en berouw te tonen worden zonden uitgewist/vergeven). Maar als zij eigenzinnig zijn en volharden op hun wegen, laat hen dan de tijdingen ontvangen van de bestraffing van de Hel, om daar eeuwig in te verblijven. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, wie deelgenoten toekent aan Allah, dan heeft Allah het Paradijs werkelijk voor hem verboden en zijn verblijfplaats zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 72.]

“En wie een andere religie dan de islam wenst, het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren (#2).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85.]

<<< Noot vertaler: (#2) de islam is de religie van Allah de Meest Barmhartige die door alle profeten en boodschappers verkondigd is, en geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd, want alle andere religies zijn namelijk veranderde vormen van de oorspronkelijke religie, namelijk de islam: overgave aan Allah. Dit betekent echter niet dat het oorspronkelijke “jodendom” en het oorspronkelijke “christendom” volledig verworpen zullen worden en dat de vroegere “joden” en “christenen” allemaal naar de Hel gaan. De oorspronkelijke volgelingen van de profeten waren allemaal moslims (degenen die zich overgeven aan Allah) en zij onderwierpen zich ook aan Allah. Alle profeten en boodschappers riepen de mensen op tot tawh’ied (de eenheid van Allah) en waarschuwden hen voor shirk (afgoderij).>>>

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is, niemand van onder deze gemeenschap, jood of christen, hoort over mij en overlijdt vervolgens terwijl hij niet gelooft in hetgeen waarmee ik gezonden ben, of hij zal een van de mensen van het Vuur zijn.” [Overgeleverd door Moeslim (153).]

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) is Wijs en verordent niets dat puur slecht is; er moet daarom in het bespotten van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) iets goeds zitten voor Zijn gelovige dienaren, ongeacht hoe slecht het voor de mensen lijkt. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) sprak de waarheid toen hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe geweldig is de situatie van de gelovige, want al zijn aangelegenheden zijn goed. Als hem iets goeds overkomt dan is hij daar dankbaar voor en dat is goed voor hem; als hem iets slechts overkomt dan verdraagt hij dat met geduld en dat is goed voor hem. Dit geldt voor niemand behalve de gelovige.” [Overgeleverd door Moeslim (2999).]

Allah de Verhevene zegt betreffende het incident van de laster (al-ifk) – wat algemeen bekend is (Nederlandstalige interpretatie): “…Beschouw het niet als iets slechts voor jullie. Integendeel! Het is goed voor jullie (#3). Eenieder van hen zal vergolden worden voor hetgeen hij aan zonde heeft begaan; en wat betreft degene onder hen die het grootste aandeel daarin had, voor hem is er een geweldige kwelling.” [Soerat an-Noer (24), aayah 11.] [Zie het artikel Het verhaal van ifk (laster) aangaande ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar).]

<<< Noot vertaler: (#3) de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Nu volgen enkele goede dingen die het resultaat waren van deze zondige misdaad.

1.) Wat verborgen was in de harten van deze criminelen, zoals verbolgenheid en haat jegens de moslims, is nu bekend geworden, ook al doen zij zich meestal voor als vreedzaam. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…de haat (jegens de islam en zijn volgelingen) verscheen reeds uit hun monden, en wat (zij in) hun borstkassen (harten) verbergen is groter (erger)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 118.]

2.) Onthulling van de dubbele waarden van het Westen. Daar zijn ze trots op hun vrijheid van meningsuiting, maar elk verstandige persoon weet dat deze zogenaamde vrijheid van meningsuiting dient te stoppen voordat men de heiligheid van anderen schendt en tegen hen overtreedt. Zij liegen in hun beweringen van vrijheid van meningsuiting. We weten allemaal wat er enkele jaren geleden gebeurde toen een regering besloot om de afgodsbeelden in hun land te vernietigen; er was een wereldwijd protest! Wat dan betreffende deze zogenaamde vrijheid van meningsuiting? Waarom beschouwen zij dit dan ook niet als vrijheid van meningsuiting?

<<< Noot vertaler: ook mag je geen grappen maken over bijvoorbeeld de Holocaust of het Koningshuis. Dan geldt vrijheid van meningsuiting in eens niet meer. Het meten met twee maten is een grote reden voor radicalisering en haat jegens het Westen. Zie o.a. het artikel Geschreven vlak voor de moord op van Gogh. Pieter Nanninga, jihadisme-onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen schreef onlangs in het AD: “Wat je gruwelijk vindt, is afhankelijk van waar je woont. Wij, vanuit het Westen, zien de levende verbranding van de Jordaanse piloot als het toppunt van middeleeuwse barbarij. Maar IS en de aanhangers van IS vinden wat wij doen ijzingwekkend. Wij laten bommen vallen, branden dorpen af en doden vrouwen, kinderen, baby’s. Voor ons voelt het als een ‘schone’, gerechtvaardigde oorlog. Wij laten hier zelden beelden van burgerslachtoffers in Syrië of Irak zien, maar in die landen zien ze die wel. Zo groeit bij sommigen het gevoel dat wat wij doen vele malen primitiever is dan de moord op zo’n piloot…”>>>

3.) Uiting van de valsheid van wat sommige van degenen die willen verwesteren in onze landen zeggen: “Noem de niet-moslims geen koeffaar (ongelovigen), noem hen liever ‘anderen’ om de vlammen van problemen tussen ons en hen niet aan te wakkeren.” Maar iedereen dient nu zo langzamerhand te begrijpen wie het is die de andere haat en zijn heiligheid niet respecteert en hem de oorlog verklaart telkens wanneer hij de mogelijkheid daartoe heeft.

4.) De valsheid van hun bewering waarmee zij de wereld hebben gevuld, namelijk de dialoog van burgers welke gebaseerd is op respect voor anderen en om niet tegen hen te overtreden. Wat voor soort dialoog willen zij!? Welk respect beweren zij te tonen!? Zij willen dat wij hen respecteren en eren, en zelfs te buigen en te knielen voor hen, maar al wat zij doen is ons belachelijk maken en bespotten en doen ons zelfs nog meer onrecht aan.

5.) Het doen herleven van geloof in de moslimharten. We hebben de reactie van de moslims gezien, wat een indicatie is voor het diep gewortelde geloof in hun harten en de omvang van hun liefde voor profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem); zelfs onder degenen die sommige religieuze verplichtingen negeren sprongen er plotseling individuen op om onze edele boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te verdedigen.

6.) Het verenigen van de moslims. We hebben – alle lof is voor Allah – solidariteit gezien onder de moslims die hetzelfde standpunt hebben ingenomen ondanks de verschillen in hun landen en talen.

7.) Het is duidelijk geworden dat het Westen zich verenigd tegen de islam. Spoedig nadat dat land de hulp van hun collega zocht, stonden zij allen op om dat land te helpen en de criminelen moedigden elkaar aan om deze afbeeldingen te publiceren in hun kranten, zodat de moslims zouden weten dat zij allemaal verenigd zijn en dat wij de confrontatie niet met hen allen aan kunnen gaan.

8.) Sommige moslims waren enthousiast om deze mensen tot de islam uit te nodigen en om hen het ware beeld van deze religie te tonen. We hebben moslims gezien die zich haastten om boeken te publiceren in de taal van deze mensen zodat de schellen van hun ogen zouden vallen en zij scherp zouden zien.

9.) De effectiviteit van boycotten door moslims van de producten van degenen die overtraden tegen de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is bewezen. Hun volk (de Denen) reageerde niet op enig officieel of politiek verzoek, zelfs op de hoogste niveaus. Maar de boycot duurde niet eens enkele dagen voordat de schuldige krant en zijn hoofdredacteur hun excuses aanboden en hun toon veranderden. Aldus verzachtten de moslims hun standpunt ietwat. (Zie Vraag 25: Mag je voedsel geproduceerd door niet-moslims boycotten?)

Dit lijkt het nieuwe wapen van de moslims dat zij kunnen gebruiken om hun vijanden mee te beïnvloeden en te schaden.

10.) Een duidelijke boodschap werd naar het Westen gezonden: dat wij moslims nooit zullen accepteren om toe te kijken hoe onze religie beledigd of vernederd wordt, of enige overtreding tegen onze boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). We zullen ons allen opofferen voor hem.

Met betrekking tot onze rol in dit alles:

1.) We dienen het krachtig af te keuren, iedereen van ons volgens zijn of haar vermogen, door het sturen van brieven en artikelen, of het telefoneren, naar hun regering, afdelingen van Buitenlandse Zaken en kranten.

2.) We dienen een duidelijke en oprechte verontschuldiging van hen te eisen, niet misleiding of rechtvaardiging voor de misdaad wat zij een verontschuldiging noemen. Wij willen geen verontschuldiging voor het tonen van disrespect richting de moslims; wij willen een erkenning van hun fout en een verontschuldiging voor die fout.

3.) We dienen hen te verzoeken om de criminelen te bestraffen voor hun misdaad.

4.) We dienen hen ook te verzoeken om de overtreding door hun regering tegen de islam en de moslims te stoppen.

5.) We dienen boeken (of artikelen) te vertalen die uitnodigen tot de islam in de taal van deze mensen, en boeken die de islam en zijn profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zijn bibliografie uitleggen. (Zie Beknopte biografie van de profeet Mohammed.)

6.) We dienen tijd te reserveren op radio en televisie om de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te verdedigen, welke gepresenteerd zouden moeten worden door mensen met bekwaamheden en goed gefundeerde kennis, die weten hoe ze overtuigend moeten spreken tot westerlingen, die er genoeg zijn, alle lof is voor Allah.

7.) We dienen krachtig verwoorde artikelen te schrijven en die publiceren in onze magazines, kranten en op websites in verschillende talen.

8.) Met betrekking tot het boycotten van hun producten, als de boycot een effect op hen zal hebben – wat uiteindelijk zal gebeuren – waarom boycotten wij ze dan niet en zoeken we niet naar andere bedrijven waarvan moslims de eigenaren zijn? (Denk aan lokale supermarkten, bakkers etc., maar ook internationale bedrijven.)

9.) We dienen weerstand te bieden aan deze boosaardige aanval op de islam en zijn profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem); door de schoonheid van de islam en het feit dat het in overeenstemming is met het gezonde verstand naar voren te halen, en door te reageren op de misleidende argumenten van de criminelen.

10.) We dienen ons vast te houden aan de Soennah en de leiding van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in alle dingen volgen, en hierin geduldig zijn. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen (en gehoorzamen), schaden zij jullie niets met hun listigheid…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 120.]

<<< Noot vertaler: neem dus niet het recht in eigen handen maar volg de Koran en volg de Soennah van degene van wie je beweert te houden. Jamaal al-Din M. Zarabozo zei: “Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie’ah. Voorzeker, van hen wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met de sharie’ah en omwille van Allah de Verhevene en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, persoonlijke haat enzovoort.” Een broeder zei eens tegen mij: “Als alle moslims zich zouden gedragen zoals de islam hen voorschrijft, dan zou niemand het durven om hen van zo iets te beschuldigen, want iedereen zou dan weten dat het een grove leugen is.”>>>

 

Soennah 2

 

11.) We dienen ons in te spannen om deze mensen uit te nodigen. Want hoewel we naar hen kijken door een lens van haat en verontwaardiging, we kijken ook naar hen met medeleven, want zij zullen snel overlijden en behoren tot de mensen van de Hel, als zij overlijden in deze toestand; dus dienen wij hen tot de islam en verlossing uit te nodigen, uit barmhartigheid en medeleven tegenover hen. (Zie de rubriek Da’wah voor diverse artikelen waaronder Da’wah ideeën.)

We vragen Allah om te zorgen dat Zijn religie zal zegevieren en om Zijn nabije vrienden te steunen en om Zijn vijanden te vernederen.

“…En Allah heeft volledige controle over Zijn zaken, maar de meeste mensen weten het niet.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat Yoesoef (12), aayah 21.]

Moge Allah de Verhevene zegeningen en vrede laten neerdalen op onze profeet Mohammed.

 

Relevante artikelen:

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur

De anti-islam film van ‘illusionist’ Wilders

Islamofobie

Handelaars in angst

Moordaanslagen

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Vraag 65. Is het toegestaan om de ongelovige cartoonist, die bekend staat om het maken van de beledigende tekeningen over profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te liquideren?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan