Ons vergeten goud

Tawh’ied!!!

Vergeten goud klVertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Aya Sallat herinnert ons aan de belangrijkheid van de ene boodschap van alle profeten en boodschappers: tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid, islamitisch monotheïsme]. [Het wordt ook geschreven als tawhid, tawheed, tawhied.]

Het is het doel van ons leven. Het is de boodschap van alle profeten en boodschappers (vrede en zegeningen van Allah zijn met hen allen). Het loochenen plaatst iemand buiten de grenzen van de Islam (al-Islaam) en in een eeuwige bestraffing. Door het te vervullen is het Paradijs gegarandeerd. Het is het geneesmiddel voor de ziektes van deze oemmah (de moslimgemeenschap). Het is het middel tot succes in dit leven en het Hiernamaals. Het is ons vergeten goud – tawh’ied.

Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “De tawh’ied waarmee de boodschappers kwamen omvat het bevestigen dat goddelijkheid en aanbidding alleen aan Allah toebehoren, zodanig dat iemand getuigt dat niemand of niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat niemand of niets aanbeden wordt behalve Hij, noch dat men op iemand of iets anders vertrouwt behalve Hij, noch worden bondgenootschappen en vijanden gemaakt behalve omwille van Hem, noch wordt er iets ondernomen behalve voor Hem. Deze bevestiging omvat ook die Namen en Eigenschappen die Allah voor Zichzelf bevestigd heeft, zoals Allah de Meest Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En jullie God is één God, er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 163.]

De belangrijkheid van tawh’ied in de Islaam is door heel de Koran (al-Qor-aan) zichtbaar. Elke soerah (hoofdstuk) vermeldt tawh’ied, hetzij met betrekking tot de Heerschappij van Allah (Tawh’ied ar-Roeboebiyyah), Zijn Namen en Eigenschappen (Tawh’ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat), Zijn gebod om alleen Hem te aanbidden (Tawh’ied al-Oeloehiyyah) of de gevolgen van shirk (polytheïsme).

Dit was in feite dezelfde boodschap die alle profeten en boodschappers (vrede en zegeningen van Allah zijn met hen allen) brachten. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zonden geen enkele boodschapper vóór jou (o Moh’ammed) behalve dat Wij aan hem openbaarden: er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Ik (Allah), dus aanbid Mij.” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 25.]

Hij, de Meest Verhevene, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Wij zonden werkelijk naar elke gemeenschap een boodschapper (die verkondigde): ‘Aanbid Allah en mijd at-taaghoet (alles wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid).’…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 36.]

<<<Zie het artikel Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van taaghoet.>>>

Het aanbidden van alleen Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zonder iets of iemand met Hem te vereenzelvigen (zonder shirk – afgoderij, polytheïsme) is het exacte doel van ons bestaan. Allah de Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En Ik (Allah) schiep de djinn en de mensheid enkel om Mij te aanbidden.” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.]

<<<Zie de artikelen Het doel van de schepping en De wereld van de djinn.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Shirk (afgoderij, iets of iemand aanbidden naast Allah) is de grootste zonde in de Islaam en de enige zonde die Allah de Vergelder niet zal vergeven (als men er geen oprecht berouw voor toont). Allah de Vergevensgezinde zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles aan wie Hij wil (#1). En wie deelgenoten aan Allah toekent, hij heeft werkelijk een geweldige zonde verzonnen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 48.]

<<<(#1) Noot van vertaler: dit betekent niet dat als men shirk mijdt, zich dan vrij kan overgeven aan andere zonden. Zie o.a. het artikel De bittere gevolgen van zonden.>>>

Tawh’ied kan – in tegenstelling tot wat sommigen geloven – niet exact begrepen worden door een lesje van dertig minuten. Het is een onderwerp dat dermate diepgaand is, dat het enkele jaren studie kan vergen om het grondig te begrijpen. Zelfs de metgezellen van profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) spendeerde dertien jaar om de boodschap van tawh’ied goed te begrijpen. Dit was de Mekkaanse fase van de openbaring, toen er nauwelijks enige voorschriften van de sharie’ah (islamitische wetgeving) neergezonden werden, behalve de regelgeving aangaande het gebed. De boodschap bestond in deze fase alleen uit ‘aqiedah (geloofsleer) en tawh’ied was het aller belangrijkst. Dit zorgde er voor dat de harten van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) doordrongen raakten van het geloof in tawh’ied en hun imaan (geloof) en toewijding aan Allah en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) stevig werden. Daarna waren zij in staat om alle voorschriften van de sharie’ah, geopenbaard in de Medienese fase, onmiddellijk te accepteren en toe te passen, want hun harten waren stevig gegrondvest op tawh’ied.

Aldus dienen wij als moslims ons uiterst in te spannen om tawh’ied te begrijpen, alsook dienen wij te weten wat shirk is zodat we onszelf kunnen beschermen tegen een zonde die onze religie kan verwoesten. (Zie o.a. Vormen van koefr en shirk.)

“Als je erkent dat Allah jou geschapen heeft om Hem te aanbidden, dan weet je dat aanbidding geen aanbidding is behalve met tawh’ied. Net zoals het gebed geen gebed is behalve met reiniging,” zei sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab (#2) in zijn verhandeling De Vier Principes (#3). “Dus als shirk aanbidding binnendringt, dan bederft het de aanbidding zoals onreinheid reinheid bederft wanneer het reinheid binnendringt.”

<<<(#2) Noot van vertaler: zie het artikel Wahhabisme ontmaskert.>>>

Kaft Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen gr<<<(#3) Noot van vertaler: deze verhandeling is door Uitgeverij Momtazah vertaald naar het Nederlands en opgenomen in het 371 pagina’s tellende boek Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen & Uitleg van de vier principes betreffende shirk van sheikh Saalih’ Aal as-Shaykh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien. Dit waardevolle boek is te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

Waarlijk, deze woorden van grote wijsheid tonen ons dat onze daden niet geaccepteerd zullen worden voordat we tawh’ied begrijpen en accepteren (en dienovereenkomstig handelen). [Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).] Aangezien Allahs acceptatie van onze daden afhangt van tawh’ied, dient het zoeken van kennis over tawh’ied ons eerste pad naar kennis te zijn en de eerste woorden waar we tijdens onze da’wah (uitnodiging) tot en binnen de Islaam toe oproepen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

De gelovige zal het Paradijs binnen mogen na het zoeken van kennis over tawh’ied, het bevestigen met het hart, het verklaren met de tong en het naleven middels je daden. (#4) Dit wordt bewezen door de authentieke h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Wie oprecht laa ilaaha ill-Allaah zegt zal het Paradijs binnengaan.” [Overgeleverd door Bazzaar en als sah’ieh’ (authentiek) verklaard door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’.]

En deze uitspraak – “er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah” – is hetgeen waardoor we krijgen wat we zo verlangen: eeuwig succes. Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Zeg ‘er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah’ zodat je succesvol zult zijn.” (Ah’med, Moesnad, vol. 3, p. 492.)

<<<(#4) Noot van vertaler: een moslim dient “laa ilaaha ill-Allaah” te zeggen met zijn/haar tong terwijl zijn/haar hart er in gelooft en zijn/haar daden de implicaties weerspiegelen. (Afkomstig uit een fatwa van sheikh Ibn Baaz. Bron: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=255&PageNo=1&BookID=14)>>>

Laat ons niet zelfingenomen zijn, maar in plaats daarvan terugkeren naar hetgeen waartoe de profeten uitnodigden; hetgeen wat de daden en levens van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) corrigeerde; hetgeen wat hen succes en overwinning bracht in dit leven en het Paradijs in het volgende; hetgeen wat door de tijd heen begraven en vergeten raakte en hetgeen wat wij vandaag zullen opgraven. Laat ons terugkeren naar ons vergeten goud. Laat ons terugkeren naar tawh’ied.

 

Kaft Het monotheisme boek grNaast het reeds genoemde boek Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen & Uitleg van de vier principes betreffende shirk recommanderen wij van www.uwkeuze.net ook het 222 pagina’s tellende boek Het Monotheïsme Boek, van sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan. Dit waardevolle boek is ook uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen via onze webshop.

 

Relevante artikelen:

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten

Monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

De vallen van Iblies

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis

Aayatoe l-Koersie

De voorwaarden van as-shahaadah

Kennis is licht (diverse artikelen)

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan