O christenen, beledig Jezus niet!

 Argumenten tegen de islam zijn vaak ook argumenten tegen de boodschap die Jezus (vrede zij met hem) predikte.

Beledig Jezus niet klDoor Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Allah de Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie):

“En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, volgen in hun voetstappen (van de profeten onder de nakomelingen van Israël – Jakob), als bevestiging voor wat er vóór hem was van de Thora, en Wij gaven hem het Evangelie (#1): daarin is leiding en licht en een bevestiging voor wat er vóór hem was van de Thora, en als een leiding en een vermaning voor al-moettaqoen (de vromen).” (De Koran 5:46.)

<<<(#1)Er is een gangbaar misverstand over de Thora en het Evangelie, want mensen beschouwen over het algemeen de Pentateuch (de eerste vijf boeken van het Oude Testament) als de Thora, en de Evangeliën (de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament) als het Evangelie. Maar de Thora die de Koran bevestigt is niet de Pentateuch, maar ligt daarin vervat; en het Evangelie is niet “de vier Evangeliën” maar de naam van die geïnspireerde dialogen en uitspraken die Jezus (vrede zij met hem) uitte als profeet tijdens de laatste jaren van zijn leven. (Uit Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Het feit dat Jezus (vrede zij met hem) dezelfde religie (geloofsovertuigingen en wetten) onderwees dan wat door Mozes (vrede zij met hem) en andere profeten onderwezen is, wordt zelfs door de bestaande evangeliën ondersteund. Bijvoorbeeld, volgens het evangelie naar Matteüs verklaarde Jezus (vrede zij met hem) tijdens de Bergrede: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet (van Mozes) of de profeten (vóór en na hem) teniet te doen (de religie/boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (uit te voeren, te bevestigen)…” (Matteüs 5:17.)

Paulus heeft echter de hele wet afgeschaft (zie Galaten 3:23-25 en Romeinen 3:28), of tenminste bepaalde zaken, zoals de besnijdenis (zie Galaten 5:1-6) en varkensvlees (zie 1 Korintiërs 10:25). Daarom staat in artikel 25 van de ‘Nederlandse Geloofsbelijdenis’: “Wij geloven dat de schaduwachtige eredienst van het oude verbond en de gebruiken die door de wet waren voorgeschreven, met de komst van Christus hebben afgedaan en dat zo aan al deze schaduwen een einde is gekomen. Daarom moeten de christenen die niet langer handhaven…” Maar dit wringt echter met o.a. Matteüs 5:17, alsook met Jezus’ uitspraak: “Wie dan zelfs één van de kleinste van deze geboden afschaft, en de mensen zo onderwijst, hij zal het kleinst gekwalificeerd worden in het hemelse koninkrijk (het Hiernamaals): maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot gekwalificeerd worden in het hemelse koninkrijk.” (Matteüs 5:19.) En laat de Latijnse jongensnaam Paulus nou ‘klein’ of ‘gering’ betekenen! Paulus veranderde ook veel geloofsartikelen waardoor er een nieuwe religie ontstond: het christendom! (Zie het artikel Islam en christendom in de Bijbel op deze website.) Het volgen van Paulus in plaats van Jezus (vrede zij met hem) is de grootste belediging van Jezus (vrede zij met hem). (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Jezus of Paulus

 

Christenen doen tijdens discussies en in anti-islam artikelen vaak uitspraken waarmee men onbedoeld ook uithaalt naar hun “verlosser” – Jezus (vrede zij met hem). Vaak zijn hun argumenten tegen de islam ook argumenten tegen de boodschap die Jezus (vrede zij met hem) predikte en soms zelfs beledigend jegens hem. Wij moslims geloven in en houden van Jezus (vrede zij met hem) en zulke uitspraken ervaren wij dan ook als kwetsend.

 

Eerste voorbeeld:

Ben Kok, een joods-christelijk pastor, schreef in een van zijn anti-islam artikelen: “Allah verwacht dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en eindigen verreweg de meeste moslims in de hel.”

Laten we beginnen met de correctie dat niet de meeste ‘moslims’ naar de Hel gaan, maar de meeste ‘mensen’. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Heb Ik jullie, o kinderen van Adam (oftewel alle mensen), niet opgelegd om de satan (duivel) niet te aanbidden (door zijn influisteringen te gehoorzamen)!? Waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand. En aanbid Mij (alleen)!? Dit is het rechte pad. En bij Allah, hij (de satan) liet werkelijk een grote groep van jullie afdwalen. Begrepen jullie dan niet!? Dit is de Hel, die jullie werd beloofd!” (De Koran 36:60-63.)

Hier wordt de volledige mensheid aangesproken, niet alleen moslims. Een h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie geeft aan dat Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zegt op de Dag der Opstanding: ‘O Adam!’ Waarop hij zegt: ‘Hier ben ik, mijn Heer, U gehoorzamend en U tevredenstellend.’ Hij zal zeggen: ‘Breng uit je nakomelingen de bewoners van het Vuur naar voren,’ waarop hij (Adam) zal zeggen: ‘O mijn Heer! Wie zijn de bewoners van het Vuur?’ Hij (Allah) zal zeggen: ‘Van elke duizend 999.’…”

Enfin, deze joods-christelijke pastor gebruikt bovenstaand citaat tegen de islam, om de islam negatief af te schilderen. Maar Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben:

a.) “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God, niet ik). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.’” (Matteüs 19:16-17.)

b.) “…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…” (Matteüs 25:32.) “…de Heer is een God van kennis, en door Hem worden daden gewogen.” (1 Samuel 2:3.)

c.) “…Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden…” (Matteüs 7:13-14.)

Even herhalen en samenvatten.

Ben Kok zei:

a.) Allah verwacht dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna

b.) na de dood worden goede en slechte daden afgewogen

c.) verreweg de meeste moslims (mensen) eindigen in de hel

En wat zei Jezus (vrede zij met hem):

a.) houd je aan Zijn geboden: voldoe aan de eisen die God aan je stelt

b.) daden worden gewogen: de goede mensen (wier goede daden zwaarder wegen dan hun slechte daden) mogen naar het Paradijs en de slechte mensen (wier slechte daden zwaarder wegen dan hun goede daden) moeten naar de Hel

c.) weinigen vinden de poort en weg die ten leven leidt: de meeste mensen gaan naar de Hel

We zien hier dat hetgeen deze joods-christelijke pastor gebruikt tegen de islam en tegen de moslims, juist gepredikt werd door Jezus (vrede zij met hem)! Hij heeft dus niet eens in de gaten dat hij met zijn aanval op de islam ook Jezus (vrede zij met hem) aanvalt! Hieruit blijkt hoe blind zo iemand is en dat hij Jezus (vrede zij met hem) wel aanbidt, maar niet volgt!

[Dit eerste voorbeeld is genomen uit de verhandeling De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah, enigszins aangepast.]

 

Tweede voorbeeld:

De islam wordt vaak aangevallen omdat het onderwerping zou betekenen. En ja, het betekent onderwerping of overgave. Dat wil zeggen dat je jouw wil onderwerpt, of ondergeschikt maakt, aan de Wil van God; oftewel dat je God gehoorzaamt en je aan Zijn geboden en verboden houdt.

Men wendt het moslim zijn voor als iets negatiefs: je bent een onderworpene! Maar wat zei Jezus (vrede zij met hem) volgens de Bijbel? Hij zei: “…Onderwerp je dus aan God (= islam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus op tot islam! Aldus haalt men uit naar Jezus (vrede zij met hem) zonder dat men het in de gaten heeft. Wij moslims zeggen: ja, wij onderwerpen ons aan God, en daarmee gehoorzamen en volgen wij Jezus (vrede zij met hem). (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Jezus is een moslim 3

 

Derde voorbeeld:

In een recente discussie met een christen, over het feit dat Paulus de leer van Jezus (vrede zij met hem) veranderd heeft, zei de christen in kwestie: “Paulus is de katalysator voor het verspreiden van het Goede Nieuws.”

Maar ik ervoer deze uitspraak als een belediging van Jezus (vrede zij met hem)! Waarom? Een katalysator is iets dat of iemand die “op positieve wijze weet te beïnvloeden”. Wij moslims zien Jezus (vrede zij met hem) als een van de grootste profeten van God, die geen katalysator nodig heeft, behorend tot de oeloe al-‘azm – de bezitters van grote vastberadenheid. Dit is een verwijzing naar de vijf grote boodschappers, namelijk Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen). En christenen zien Jezus (vrede zij met hem) zelfs als de zoon van God en als God.

Door te suggereren dat Paulus een katalysator was, zeg je in feite dat Jezus (vrede zij met hem) hulp nodig had bij, en dat hij zelf tekort schoot in het op gang brengen van het verspreiden van het Goede Nieuws. Dat kan natuurlijk nooit zo zijn!

Er is wel een verklaring voor een dergelijke uitspraak, want naar welk goed nieuws refereert de christen in kwestie? Hij refereert naar de geïnnoveerde geloofsleerstelling dat Jezus (vrede zij met hem) voor onze zonden gestorven zou zijn. Maar Jezus (vrede zij met hem) stierf niet aan het kruis: zie de verhandeling Stierf Jezus aan het kruis?. Het “goede nieuws” dat Paulus verkondigde, wijkt enorm af van hetgeen Jezus (vrede zij met hem) predikte, zoals we aan het begin van dit artikel hebben kunnen lezen.

Jezus (vrede zij met hem) zou o.a. gezegd hebben: “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God, niet ik). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.’” (Matteüs 19:16-17.) De dwaalleer die Paulus predikte luidt: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” (Romeinen 10:9.)

Jezus (vrede zij met hem) predikte islam, en Paulus is in feite de grondlegger van het christendom, wat hij zelf ook aangeeft: “Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik (niet Jezus) als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort.” (I Korintiërs 3:10.)

Paulus was dus in feite wel een katalysator, maar niet voor het verspreiden van Jezus’ boodschap, maar voor het verspreiden van zijn eigen dwaling. En dit is de grootste belediging jegens Jezus (vrede zij met hem).

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij maakten de zoon van Maria (Jezus) alsook zijn moeder als een aayah (teken, wonder)…” (De Koran 23:50.)

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Beledig Jezus niet wp

 

Relevante artikelen:

Islam en christendom in de Bijbel

De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah

Christendom (diverse artikelen en afbeeldingen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan