Nifaaq – hypocrisie

Een ernstige ziekte van het hart.

Nifaaq klDit artikel is ook als voorlezing te beluisteren op YouTube.

Genomen uit Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’ân in the English Language van Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan.

Vertaald en enigszins aangevuld door ‘Abdoellaah Bekx.

De hypocrieten (moenaafiqien) zijn de slechtste van alle mensen en zullen in aanmerking komen voor de grootste bestraffingen in het Hiernamaals. Dit is omdat zij doen alsof zij gelovigen zijn, maar in feite zijn zij de ergste vijand aangezien zij koefr (ongeloof) en shirk (afgoderij) verbergen. Denk maar eens na over wat Paulus teweeggebracht heeft: de ware stichter van het Christendom! (Zie de verhandeling Islam en Christendom in de Bijbel.)

Hypocrisie (النفاق) bestaat uit twee categorieën, namelijk:

A.) Hypocrisie in geloof.

B.) Hypocrisie in daden en handelingen.

 

A.) Hypocrisie in geloof

Dit is de grote hypocrisie – an-nifaaq al-akbar. Er zijn zes aspecten van hypocrisie in geloof:

 1. Het loochenen van de boodschapper (Moh’ammed – salallaahoe ‘alayhie wa sellem).
 2. Het loochenen van een deel of alles wat gebracht is door de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (oftewel de Qor-aan, de Soennah, wetten en principes van de Islaam).
 3. Het haten van de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).
 4. Het haten van een deel of alles wat gebracht is door de boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem).
 5. Het blij zijn met het onteren of een tegenslag voor de religie van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (oftewel het islamitische monotheïsme).
 6. Het verafschuwen dat de religie van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zegevierend wordt (ontevreden bij een overwinning voor de Islaam).

Een persoon die deze zes aspecten (van hypocrisie) heeft, zal in de laagste diepte van het Hellevuur zijn. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de hypocrieten zullen in de laagste diepte van het Vuur zijn (#1) en jij zult nooit een helper voor hen vinden.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 145.]

<<<(#1) Noot van vertaler: Ibn Djarier leverde over dat ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “In kisten van vuur dat hen omringd, want zij zijn er in opgesloten en verzegeld.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Accepteer de hele Islaam

 

B.) Hypocrisie in daden en handelingen

Dit is de kleine hypocrisie (an-nifaaq al-asghar). Er zijn vijf aspecten van hypocrisie betreffende daden en handelingen, en hun bewijs is van de uitspraken van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem), waaronder (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een persoon beschikt over een viertal eigenschappen, zal hij een hypocriet zijn. Als iemand één eigenschap daarvan heeft, beschikt hij over een eigenschap van hypocrisie totdat hij er afstand van neemt:  als hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, schendt hij de belofte; als hij redetwist, handelt hij immoreel; en als hij een verbond sluit, pleegt hij verraad.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Alle overleveringen samen geven de volgende tekenen van een hypocriet:

 1. Wanneer hij spreekt, liegt hij.
 2. Wanneer hij iets belooft, verbreekt hij zijn belofte.
 3. Als je hem vertrouwt, bewijst hij oneerlijk te zijn (als je iets bij hem in bewaring geeft, geeft hij het niet terug).
 4. Telkens wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich op een zeer brutale, slechte en beledigende manier.
 5. Wanneer hij een verdrag aangaat, bewijst hij zichzelf verraderlijk.

Deze vijf tekenen kunnen uitgesplitst worden naar meerdere eigenschappen, die besproken worden in het artikel De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten). (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Hypocrisie eigenschappen

 

[Toevoeging van vertaler:]

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Kondig de hypocrieten aan dat er voor hen een pijnlijke kwelling is. Degenen die de ongelovigen als bondgenoten nemen in plaats van de gelovigen. Zoeken zij macht bij hen, terwijl de macht waarlijk volledig aan Allah toebehoort!?” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 138-139.]

Ibn Kethier zegt in zijn Tefsier: “Allah omschrijft de hypocrieten als dat zij de ongelovigen als vrienden nemen in plaats van de gelovigen. Dit beduidt dat zij in werkelijkheid de ongelovigen steunen, want zij geven hen heimelijk hun loyaliteit en vriendschap.” Dit gaat in tegen het islamitische principe van al-walaa-e wa al-baraa-e (loyaliteit en distantiëring). (Zie het artikel al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring.)

 

Samenvattend

Al-H’aafidhz Ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) zei:

De interpretatie gegeven door de gerespecteerde geleerden is dat hypocrisie in taalkundige zin verwijst naar een soort van onbetrouwbaarheid en verraad, het uitwendig vertonen van goedheid terwijl inwendig het tegenovergestelde verborgen wordt. In islamitische termen kan het in twee categorieën verdeeld worden.

Ten eerste de grote hypocrisie (an-nifaaq al-akbar), wanneer iemand naar buiten toe geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn boodschappers en de Laatste Dag toont, terwijl hij inwendig het tegenovergestelde van dat, geheel of gedeeltelijk, verbergt. Dit is de soort hypocrisie dat bestond ten tijde van de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en de Qor-aan werd geopenbaard om deze hypocrieten te veroordelen en hen als ongelovigen te omschrijven, alsook om aan te geven dat zij in de laagste diepte van het Vuur zullen zijn.

De tweede categorie van hypocrisie is de kleine hypocrisie (an-nifaaq al-asghar), wat hypocrisie in daden is. Dit is wanneer iemand uitwendig wil laten zien dat hij rechtschapen is, terwijl hij inwendig het tegenovergestelde daarvan is. Aldus verwijst kleine hypocrisie naar je anders gedragen in privésfeer dan in het openbaar, zoals aangegeven is door al-H’asan.

Kleine hypocrisie is een weg die kan leiden naar grote hypocrisie, net zoals zonden de voorloper zijn van ongeloof. (Zie het artikel De bittere gevolgen van zonden.) Net zoals er angst is dat degene die volhardt in zonden mogelijkerwijs van geloof beroofd zal worden op het moment van overlijden, zo ook is er de angst dat iemand die volhardt in één van de eigenschappen van hypocrisie van geloof beroofd zal worden en een pure hypocriet zal worden. Imaam Ah’med werd gevraagd: “Wat zegt u over degene die niet bang is voor hypocrisie voor zichzelf?” Hij zei: “Wie kan er zeker van zijn dat hij veilig is voor hypocrisie!?” Al-H’asan noemde degene die handelingen van hypocrisie verrichtte een hypocriet, en iets vergelijkbaars is overgeleverd van Hoedzayfah. (Einde citaat uit Djaami’ al-‘Oeloom wa l-H’oekam, blz. 430-434.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Hypocrisie angst

 

Gebaseerd op het bovenstaande: als een moslim enige van de eigenschappen van kleine hypocrisie heeft, dan behoort hij niet tot degenen die voor altijd in het Hellevuur zullen verblijven. Hij zal in het Hiernamaals door Allah de Meest Verhevene beoordeeld worden: als Hij wil, dan zal Hij hem in de Hel bestraffen voor zijn zonden, waarna Hij hem daaruit zal halen wegens zijn geloof in tawh’ied; of als Hij wil, dan zal Hij hem van meet af aan vergeven (afhankelijk van zijn overige daden). Zijn situatie is als die van de zondaars onder de monotheïsten. Wat betreft de hypocriet (moenaafiq) in de zin van grote hypocrisie, hij zal voor altijd in de Hel verblijven.

We zoeken toevlucht bij Allah tegen het Vuur.

 

Relevante artikelen:

De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten)

Introductie tot soerah 63: al-Moenaafiqoen (de Hypocrieten)

Vormen van koefr en shirk

De vallen van Iblies (satan)

De voorwaarden van as-shahaadah

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

Riyaa-e, te koop lopen met je daden

Liegen en 1 april

De zeven vernietigende zonden

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah)

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Kennis g vs h

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan