Moslims houden ook van Jezus

6 Dingen die je niet wist over Jezus in de islam.

Wat veel mensen niet weten is dat Jezus ook in de islam een belangrijk persoon is. Hier zijn zes dingen die je wellicht niet wist over de rol van Jezus – en zijn moeder, Maria – in de islam:

1. Jezus, Maria en de engel Gabriël worden allemaal in de Koran genoemd (alsook Adam, Noah, Abraham, Mozes, Johannes en veel andere Bijbelse persoonlijkheden). Jezus wordt 25 keer in de Koran genoemd bij naam en Mohammed vier keer bij naam.

2. Moslims geloven dat Jezus (‘Iesaa in het Arabisch) een profeet van God was, behorend tot de vijf meest belangrijke profeten zelfs, geboren uit een maagd (Maria), en dat hij naar de aarde zal terugkeren vóór de Dag der Opstanding om rechtvaardigheid te bewerkstelligen en al-Masieh’ ad-Dadjdjaal (“de valse messias”) te verslaan, ook bekend als de antichrist.

Een moslim is geen moslim als hij/zij niet gelooft in Jezus (vrede zij met hem).

3. Maria (Maryam in het Arabisch) heeft een volledig hoofdstuk in de Koran dat naar haar vernoemd is (hoofdstuk 19) – het enige hoofdstuk in de Koran dat naar een vrouwelijk persoon vernoemd is. Sterker nog, Maria is de enige vrouw die bij naam genoemd wordt in de hele Koran: andere vrouwelijke persoonlijkheden worden alleen geïdentificeerd middels hun relatie tot anderen, zoals de vrouw van Adam en de moeder van Mozes; of middels hun titel, zoals de koningin van Sheba. Maria wordt vaker in de Koran genoemd dan in het hele Nieuwe Testament.

4. Net zoals met alle andere profeten, waaronder Mohammed, zeggen moslims “vrede zij met hem” telkens wanneer zij het hebben over Jezus (vrede zij met hem).

De naam “Jezus, zoon van Maria” geschreven in Arabische kalligrafie, gevolgd door “vrede zij met hem”.

5. Moslims geloven dat Jezus wonderen verrichtte: de Koran bespreekt verschillende wonderen van Jezus, waaronder het laten zien van de blinde, het genezen van de melaatse, het laten leven van de doden en het blazen van leven in een vogel van klei (zie vers 3:49 van de Koran).

6. Het verhaal over de geboorte van Jezus zoals dat in de Koran verteld wordt, is ook het verhaal over zijn eerste wonder, toen hij als baby uit de wieg sprak (om zijn moeder te verdedigen tegen de ernstige laster en beschuldigingen van haar vijanden, die Maria beschuldigden van ontucht) en zichzelf bekend maakte als zijnde een profeet van God. Hier is het verhaal, zoals dat te lezen is in hoofdstuk 19 (Maryam) in de Koran (Nederlandstalige interpretatie):

16. En vermeld (o Mohammed, het verhaal van) Maria in het Boek (de Koran), toen zij zich van haar familie afzonderde naar een oostelijke plaats (van de tempel in Jeruzalem).

17. Zij schermde zich af van hen, waarna Wij Onze roeh’ (geest, de aartsengel Gabriël) naar haar zonden, die daarna voor haar verscheen in de gedaante van een volmaakt mens.

18. Zij zei: “Waarlijk, ik zoek toevlucht bij ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige – Allah) tegen jou, indien jij (Allah) vreest.”

19. Hij (Gabriël) zei: “Waarlijk, ik ben slechts een boodschapper van jouw Heer om jou een zuivere (rechtschapen) zoon te schenken.”

20. Zij zei: “Waarlijk, hoe kan ik een zoon krijgen terwijl geen man mij aangeraakt heeft (ik ben niet getrouwd) en ik geen onkuise vrouw ben?”

21. Hij zei: “Zo (zal het zijn)! Jouw Heer (Allah) zegt: ‘Dat is gemakkelijk voor Mij [1], en zodat Wij hem een teken voor de mensen maken en als een barmhartigheid van Ons, en het is een voorbeschikte kwestie.’” [2]

22. Daarna werd zij zwanger van hem (Jezus), waarna zij zich met hem afzonderde naar een afgelegen plaats.

23. Daarna dwongen de weeën haar naar de stam van een dadelpalm. Zij zei (door de pijn, eenzaamheid en verwachte aantijging): “O, was ik hiervoor maar gestorven en volledig vergeten geweest!”

24. Vervolgens riep hij (baby Jezus of Gabriël) haar van onder haar: “Treur niet! Werkelijk, jouw Heer maakte onder jou een beekje.”

25. “En schud de stam van de dadelpalm naar je toe, het zal verse rijpe dadels op jou laten vallen.”

26. “Dus eet en drink en wees blij. Als je iemand van de mensen ziet, zeg dan: ‘Waarlijk, ik heb een eed aan ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige – Allah) afgelegd om te vasten, dus ik zal vandaag geen mens spreken.’”

27. Daarna bracht ze hem (de baby) naar haar volk, hem dragend. Zij zeiden: “O Maria! Bij Allah! Jij hebt werkelijk iets zeer verwerpelijks gedaan.”

28. “O zuster van Aäron! Jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onkuise vrouw.”

29. Daarop wees ze naar hem (de baby). Zij zeiden: “Hoe kunnen wij spreken tot iemand die nog een kind in de wieg is?”

30. Hij (Jezus) zei: “Waarlijk, ik ben een dienaar van Allah. Hij gaf mij het Boek en maakte mij een profeet.”

31. “En Hij maakte mij gezegend [3], waar ik ook ben, en Hij beval mij het gebed en de zakaah (de verplichte liefdadigheid), zolang ik leef.”

32. “En eerbiedigend jegens mijn moeder en Hij maakte mij niet hoogmoedig, ongelukkig.”

33. “En de vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en de dag dat ik sterf en de dag dat ik tot leven opgewekt zal worden.” [4]

34. Dat is (het verhaal over) Jezus, zoon van Maria. (Dit is) de waarachtige uitspraak waarover zij twijfelen (of redetwisten).

35. Het is niet passend voor Allah dat Hij een zoon neemt [5], Glorieus is Hij (en Verheven boven alles wat ze Hem valselijk toeschrijven). Wanneer Hij een kwestie besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees!” – waarna het is.

36. (Jezus zei:) “En waarlijk, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dus aanbid Hem. [6] Dit is het rechte pad.”

37. Daarna verschilden de groepen onderling van mening (over Jezus [7])…

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Na de noten volgt een overzicht van enkele relevante artikelen.

Noten:

[1] Ook christenen geloven dat Jezus (vrede zij met hem) op wonderbaarlijke manier geboren werd, zonder genetisch materiaal van een vader. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat in de Bijbel een stamboom van Jezus (vrede zij met hem) vermeld wordt. Ook opmerkelijk is dat maar twee van de vier evangelieschrijvers “geïnspireerd” werden om de stamboom te vermelden. Nog opmerkelijker is dat deze twee stambomen volledig afwijken van elkaar. God heeft Matteüs “geïnspireerd” om tussen David en Jezus (vrede zij met hen beide) slechts 26 voorouders voor Zijn “zoon” op te schrijven. Maar Lukas, ook “geïnspireerd”, heeft 41 voorvaderen voor Jezus (vrede zij met hem) verzameld. Daarbij komt nog dat Jozef de enige naam is die voorkomt in deze twee lijsten tussen David en Jezus (vrede zij met hen beide), alle andere namen zijn anders!

[2] Allah schiep Jezus (vrede zij met hem) zonder vader om Zijn Macht te tonen. Hij heeft tevens Adam (vrede zij met hem) zonder vader noch een moeder geschapen en Hij schiep Jezus (vrede zij met hem) van een vrouw zonder man en Hij schiep Eva van een man zonder vrouw. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.) Wij maken dit kind een Barmhartigheid van Allah, oftewel een profeet die uitnodigt naar de aanbidding van Allah en het erkennen van Zijn Eenheid. (Uit Tefsier Ibn Kethier.)

[3] Iemand die voordeel brengt voor de mensen, een onderwijzer van en een uitnodiger naar het goede en een verbieder van het verwerpelijke. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)

[4] Dit is zijn bevestiging dat hij slechts een schepsel is, geschapen door Allah, en dat hij zoals elk ander schepsel geboren is, zal sterven en weer tot leven gewekt zal worden.

[5] In feite toont vers 19:1-36  van de Koran aan dat de “doctrine van de zoon van God” met betrekking op profeet Jezus (vrede zij met hem) absoluut onjuist is. Want net zoals de wonderbaarlijke geboorte van profeet Johannes (vrede zij met hem) hem niet de ‘zoon van God’ maakte, zo ook maakt de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem) hem niet tot de ‘zoon van God’. Want de geboorten van beiden waren het resultaat van hetzelfde soort wonder en zijn daarom ook samen genoemd in dezelfde context in het evangelie naar Lucas. Het is dus louter een verdraaiing van de betekenis dat de christenen de ene slechts beschouwen als een dienaar van God en de andere als de zoon van God. (Uit Tafheem-ul-Qur’an.) Het concept “zoon van God” dient noch op een letterlijke, noch een exclusieve zin uitgelegd te worden. Sommige joden en christenen die later moslim werden, zeiden: “Dit concept beduidt alleen eer en respect, zoals dat gewoon was in hun manier van spreken in die tijd.” In de taal van de jood was elke rechtgeaarde persoon die zich overgaf aan de Wil en het Plan van Allah en dit volgde, een zoon van God. Het was een figuurlijke omschrijvende term, die algemeen werd gebruikt onder de joden.

[6] Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd zou hebben: “Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader, en naar mijn God en jullie God.” (Johannes 20:17.) Merk op hoe Jezus (vrede zij met hem) zei “mijn God en jullie God”, wat beduidt dat hij behoort tot de schepping van God.

[7] Onder hen is er een groep die overdrijft in het geloof in Jezus (vrede zij met hem), namelijk de christenen, van wie een groep zegt: “Hij is God.” En anderen zeggen: “Hij is de zoon van God.” En anderen zeggen: “Hij is de derde van de drie (in een drie-eenheid).” Verheven is Allah boven hetgeen zij beweren. En anderen ontnemen zijn waarde, namelijk de joden, zij zeggen: “Hij is een tovenaar.” En anderen zeggen: “Hij is de zoon van Yoesoef an-Nadjaar (Jozef de timmerman – met andere woorden, een kind van ontucht).” (Uit At-Tefsieroe al-Moeyassar.)

 

Relevante artikelen:

Wij geloven in Jezus

Jezus in de islam

Islam en christendom in de Bijbel

één God – één boodschap!

Hoe wordt u moslim?

Christendom (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan