Monotheïsme (tawh’ied)

Monotheïsme

Al-Djennah (het Paradijs) is niet bereikbaar zonder monotheïsme. Alle profeten en boodschappers – waaronder Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen allen) – riepen de mensen op tot tawh’ied (monotheïsme) en verwierpen shirk (polytheïsme). De islam onderwijst monotheïsme in de zuivere vorm.

“En jullie God is één God (d.w.z. Allah), er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 163.]

 

laa ilaaha iel-Allaah

3d-tawhied-e-boek-kaftDe artikelen met een * zijn opgenomen in ons gratis e-boek Tawh’ied – essentiële kennis voor elk mens (pdf, 90 blz., 1,05 mb). Klik hier om het gratis e-boek te downloaden. Ga naar e-Boeken voor nog meer gratis e-boeken.

! De juiste vertaling van at-tawh’ied is: het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid, vaak ook aangeduid met ‘islamitisch monotheïsme’. Zie Belangrijke definities voor een toelichting hierop.

Artikelen:

God/Allah (diverse artikelen over Allaah Ta’aalaa)

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Over de belangrijkheid van tawh’ied (monotheïsme) * (Jamaal ud-Deen az-Zarabozo)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer) (sheikh Naasir al-‘Aql)

Ons vergeten goud * (Aya Sallat)

Het concept van monotheïsme in de islam * (Fatwa Department Research Committee)

Vier basisregels voor het pure monotheïsme * (Shaykh oel-Islaam Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Vormen van koefr en shirk * (Ibn Kethier)

Amuletten en bijgeloof * (sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan & Islam Q&A)

De oorsprong van shirk * (sheikh Moh’ammad Naasir oed-Dien al-Albaanie)

Tawh’ied voor jonge moslims (Jasmine Ahmad – uit het boek “De drie fundamenten en de vier basisregels” van sheikh Moh’ammed Soelayman at-Tamimi)

Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van taaghoet * (Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab – uitgelegd door dr. Moh’ammed ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Khoemayyis)

De vier soorten van leiding (Moh’ammed as-Saffarinie)

Nifaaq – hypocrisie (uit Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’ân in the English Language van Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten) (Umm Mus’ab)

“Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht” * (sheikh Saalih’ al-Zahraanie)

Riyaa-e, te koop lopen met je daden (sheikh Ibn ‘Oethaymien & sheikh Ibn Baaz)

Bijgeloof met de snelheid van het licht (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer (sheikh ‘Abdoer-Rah’maan al-Mah’moed)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Astrologie en horoscopen (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

De mensheid was één gemeenschap met één godsdienst – was er religieuze evolutie? (‘Aliy Moh’ammed as-Salaabie)

The Authentic Creed and the Invalidators of Islam (sheikh Abdul-Azeez bin Baaz, Engelstalig)

Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat! (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

The Trinity Is Not A Biblical Belief (Engelstalig)

Eén God, één Boodschap! (Dr. Nadji I. Arfadj)

De voorwaarden van as-shahaadah (Jamaal al-Din Zarabozo)

Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe.Lees hierover in het artikel Submission.

 

Boeken:

Www.uwkeuze.net recommandeert de volgende twee boeken:

Kaft Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen grTitel: Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen en de vier principes (betreffende shirk)
Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur(s): sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-Wahhaab – sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien – sheikh Saalih’ Aal s-Sheikh – sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien
Vertaald door: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah – Abou Sayfoullah al-Maghriebie – Aboe Dardaa-e
Pagina’s: 371

Dit boek is een Nederlandse vertaling van Sharh’ Thalaathatoel-Oesoel wa lqawaa’ied al-Arba’ah, wat een uitleg is van de boekjes Thalaathatoel-Oesool en lqwaa’ied al-Arba’ah [De Drie Grondbeginselen en De Vier Principes (betreffende shirk)] van sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab (rah’imahoellaah – moge Allah hem genadig zijn) die dit geschreven heeft om elke moslim duidelijk te maken wat verplicht is voor hem/haar om te weten. De “drie grondbeginselen en de vier principes” zijn in feite gebaseerd op de drie vragen die aan ons gesteld zullen worden in onze graven: (1) wie is jouw Heer?, (2) wat is jouw religie? en (3) wie is die man die naar jullie is toegezonden? Dit belangrijke boek bevat dus de basiskennis waar elke moslim(ah) eigenlijk over dient te beschikken en zal daarom voor iedereen nuttig zijn, in shaa-a Allaah.

Kaft Het monotheisme boek grTitel: Het Monotheïsme Boek (Kietaaboe t-Tawh’ied)
Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur(s): sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan
Vertaald door: Abou Sayfoullah al-Maghriebie
Pagina’s: 222

Dit boek gaat over de tawh’ied-wetenschap. Er is gebruik gemaakt van vele boeken van de grote geleerden, vooral de boeken van Shaykh al-Islaam Ibn Taymieyyah en Ibn al-Qayyiem en de boeken van Shaykh al-Islaam Moh’ammed Ibn ‘Abdel-Wahhaab en zijn leerlingen uit de gezegende school die hij opgericht heeft. Waar geen twijfel over bestaat, is dat de kennis van al-‘aqiedah (de geloofsleer) de basiskennis is waar iedere moslim veel aandacht aan moet besteden door het grondig te bestuderen/praktiseren en het aan anderen te onderwijzen, zodat het verrichten van handelingen geaccepteerd zal worden door Allah de Verhevene.

Beide boeken zijn te bestellen in onze islamwinkel, in shaa-a Allaah.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Indien er in hen beide (de hemel en de aarde) goden naast Allah zouden zijn, zouden beide zeker te gronde gaan (#1), dus Glorieus is Allah, Heer van de Troon, ver verheven boven hetgeen zij toeschrijven (aan Hem)!” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 22.]

<<<(#1) Zoals in de Griekse mythologie, waarin goden met elkaar ruzieden en vochten! Er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn! Als er meerdere goden (in de volledige betekenis van het woord: volmaakte wezens die almachtig zijn) zouden zijn, zouden zij in staat zijn elkaar en elkaars schepping te vernietigen en tegelijkertijd zichzelf en de eigen schepping te beschermen, en dit is onverenigbaar en elkaar wederkerig uitsluitend. Als je dit probeert te verklaren door te stellen dat elke god exclusieve controle heeft over zichzelf en hetgeen hij schiep en niet over andere goden en hetgeen zij schiepen, brengt dat een beperking in o.a. hun macht en heerschappij met zich mee, en Allah – de Enige Ware God – heeft geen enkele beperking.>>>

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan