Mohammed in de Bijbel

 Wat zegt de Bijbel over Mohammed?

(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

BijbelGeschreven door Ah’med Deedat, vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

“Degenen die de boodschapper volgen, de profeet die niet kan lezen noch schrijven (d.w.z. Mohammed), degene die zij beschreven vinden bij hen in at-Tawraat (#1) (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie): hij gebiedt hen al-ma’roef (het goede) en verbiedt hen al-moenkar (het verwerpelijke) en hij staat hen de goede en toegestane zaken toe en hij verbiedt hen de slechte en onwettige zaken en hij ontheft hen van hun zware lasten (Allahs verbond met Banie Israa-iel – de nakomelingen van Israël – Jakob) en van de belemmeringen die hen opgelegd waren. (#2) Dus degenen die in hem (Mohammed) geloven en hem eren en hem helpen en het Licht (de leiding van zowel het Boek als de Soennah) volgen wat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 157.]

<<< (#1) De eerste openbaring aan de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was dat de engel Gabriël (vrede zij met hem) tot hem zei: Iqraa-e (lees).” (Q. 96:1.) Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik kan niet lezen.” Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) wist niet dat toen hij dit zei, er een Bijbelse profetie vervuld werd, namelijk Jesaja 29:12: “En het boek (de openbaring) wordt gepresenteerd aan hem die niet kan lezen, zeggende: ‘Lees dit’: waarop hij zegt: ‘Ik kan niet lezen.’”>>>

<<< (#2) D.w.z.: hij ontlast hen van de lasten die hen opgelegd waren door de juridische haarkloverij van hun juristen en door de overdreven vroomheid van hun religieuze leiders en door de bijgelovige beperkingen en voorschriften afgedwongen door hun volgelingen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Noot: het is een goede gewoonte om uit respect bepaalde woorden te zeggen/schrijven na het noemen van Allah de Verhevene, Zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sallam – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en diens metgezellen (radhyallaahoe ‘anhoem – moge Allah tevreden zijn met hen), profeten en engelen (vrede zij met hen allen). Maar omdat dit artikel voornamelijk geschreven is voor niet-moslims, heb ik het omwille van de leesbaarheid – voornamelijk voor de niet-moslims – achterwegen gelaten. Na het noemen van de profeet Mohammed is het dus goed om te zeggen salallaahoe ‘alayhie wa sallam (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Na het noemen van een andere profeet, zoals ‘Iesaa (Jezus), is het dus goed om te zeggen ‘alayhie as-salaam (vrede zij met hem).

Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

“…een profeet zoals jij bent…”
“…van onder hun broeders…”
“…Ik zal Mijn Woorden in zijn mond leggen…”
De profeet van Deuteronomium 18:18
De Trooster

 

Inleiding

Dit artikel is vanuit het Engels vertaald naar aanleiding van een lezing van Ah’med Deedat over het onderwerp “Mohammed in de Bijbel”. Zijn toespraak zet duidelijk uiteen dat de profeet Mohammed vermeld wordt in de Bijbel. De komst van de profeet Mohammed wordt aangezegd in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament.

We beginnen met het volgende, Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg: ‘Denk eens na! (#3) Als hij (deze Qor-aan) van Allah is en jullie zijn niet gelovig daarin (hoe zal het jullie dan vergaan?), terwijl een getuige (#4) van Banie Israa-iel [de Israëlieten (#5)] getuigt over diens overeenkomst [met de vorige Heilige Boeken zoals at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie) (#6)] waarna hij geloofde (de Islaam aanvaarde), terwijl jullie te arrogant zijn (om te geloven).’ Waarlijk, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet!” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 10.]

<<< (#3) En denk dan eens na outside the box en niet alleen m.b.v. je denkramen. Toen men nog niet zo lang geleden dacht dat de aarde plat was en Columbus naar het onbekende reisde, was ook de algemene conclusie: “Hij komt nooit terug”. Doorbreek je denkbeelden c.q. vaste overtuigingen, die door frapper toujour (het constant herhalen) leiden tot een reflexmatig handelen; handelen zonder erbij na te denken.>>>

<<< (#4) Sommigen zeiden dat “een getuige” verwijst naar de joodse geleerde ‘Abdoellaah ibn Salaam, die geloofde in de profeet en de Islaam aanvaarde. Maar dit geschiedde in al-Medienah, terwijl deze hele soerah in Mekkah geopenbaard werd. Nisaboerie en Ibn Kethier gaven aan dat met “een getuige” niet een specifieke persoon bedoeld wordt, maar een algemene Israëliet. (Zie Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie voor meer details.)>>>

<<< (#5) Israa-iel (Israël) is een andere naam voor de profeet Ya’qoeb (Jakob), en met Banie Israa-iel worden zijn nakomelingen bedoeld, de stam Israa-iel.>>>

<<< (#6) Onder Banie Israa-iel waren geleerde mannen die de vorige heilige geschriften begrepen en die in de Qor-aan en de profeet Mohammed een ware bevestiging vonden van de vorige geschriften. Zij accepteerden de Islaam als een vervulling van de openbaring aan o.a. Mozes en Jezus. Maar de heidense Arabieren waren verwaand, hoewel zij een onwetend volk waren, en weigerden te geloven. Zij weigerden de waarheid te accepteren, hoewel de Qor-aan in hun eigen taal was waardoor vooral zij het zouden moeten begrijpen!>>>

Deze aayah, dit vers, is voor de ongelovigen. Het zegt: “Kunnen jullie niet zien dat dit Boek van Allah, jullie Schepper, is? Als je de Koran (Arabisch: Qor-aan) leest, met open geest, dan zie je dat dit Boek van Allah komt. De Qor-aan bewijst zichzelf en toch geloven jullie er niet in. Kunnen jullie niet zien? Kunnen jullie niet begrijpen?”

We dienen op te merken dat wetten en verhalen in het Oude Testament vele overeenkomsten hebben met de islamitische wetgeving en verhalen over profeten etc.

In de Bijbel lees je gegevens over heel veel dingen, zoals het beest, Israël, de terugkomst van Jezus, wonderen etc. Maar wat zegt de Bijbel over de profeet Mohammed? Wat zegt de Bijbel over een man die ervoor zorgde dat enorm veel mensen – de Islaam is de snelst groeiende religie in de wereld – in hem geloofden? Een man die ervoor zorgde dat enorm veel mensen geloofden in één God. Een man die ervoor zorgde dat enorm veel mensen geloofden in Jezus en hem respect toonden (zelfs meer respect dan de christenen) en respect toonden voor zijn moeder Maria. Over deze man moet vast iets in de Bijbel te vinden zijn!

Kun je in de Bijbel, in het Oude Testament, lezen dat Jezus zal komen? Christenen zullen zeggen: “Ja, op vele plaatsen wordt de komst van Jezus voorspeld.” Maar kun je in het Oude Testament ook zijn naam vinden? Nee, de naam Jezus wordt nergens in het Oude Testament genoemd. Zijn er details over Jezus te vinden in het Oude Testament? Zoals dat zijn moeder Maria zal heten, of dat hij geboren zal worden in Betlehem? Nee, zulke details worden niet genoemd in het Oude Testament. Hoe weet je dan dat al deze profetieën over de komst van ‘een profeet’ gaan over Jezus? Je moet beredeneren, je moet afleiden, 1+1=2, om te zien dat Jezus bedoeld wordt met de voorspelde profeet. Wij moslims hebben hier geen probleem mee, maar waarom kunnen we dit dan ook niet doen voor de profeet Mohammed? Waarom wel beredeneren dat Jezus komt, maar niet beredeneren dat Mohammed zal komen? Dus al die profetieën gaan over Jezus zonder dat zijn naam genoemd wordt!? Terwijl de profeet Mohammed wél met zijn naam genoemd wordt!

In de originele Hebreeuwse tekst van Hooglied 5:16 staat muhammadim (?????? – mhmdim), wat men vertaald heeft naar ‘mijn geliefde’.

Als we de komst van Jezus beredeneren, waarom zullen we dan niet de komst van Mohammed beredeneren?

We lezen in de Bijbel, Deuteronomium 18:18: “Ik zal van onder hun broeders een profeet doen verschijnen, zoals jij bent, en zal Mijn Woorden in zijn mond leggen; en hij zal alles wat Ik hem zal gebieden tegen hen zeggen…”

Wie is die profeet, bedoeld in dit vers? Christenen zullen zeggen dat dit bedoeld is voor Jezus. Maar er staat niet Jezus! Een profetie is een voorspelling van iets wat in de toekomst zal gaan gebeuren. En als het dan gebeurd, dan is dat een vervulling: wat toen voorspeld was, is nu gebeurd. Dit vers gaat volgens christenen over Jezus (vrede zij met hem). Waarom?

 


“…een profeet zoals jij bent…”

Er staat “…een profeet zoals jij bent…”, d.w.z. een profeet zoals Mozes. Waarom was Jezus zoals Mozes? Christenen zullen zeggen: “Jezus was een Jood en Mozes was een Jood (#7).” Een andere reden volgens christenen is dat Jezus een profeet was en Mozes was een profeet. Dus Jezus is als Mozes. Maar als dit de enige twee redenen zijn dat dit vers de komst van Jezus voorspelt, dan kan dat ook gelden voor alle andere Joodse profeten zoals David, Salomo, Jesaja, Daniël enz. (vrede zij met hen allen). Dus waarom zal hiermee Jezus bedoeld worden? De anderen (zo’n 70 in het Oude Testament) waren ook Joden en profeten! Dus waarom dan Jezus (vrede zij met hem)?

<<< (#7) Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen Jood als een lid van het volk der Joden – de Israëlieten of Banie Israa-iel – (men schrijft Jood dan met een hoofdletter), en jood als een joodsgelovige (men schrijft jood dan met een kleine letter). Een Jood is dus niet per definitie ook een jood, want de Joden die hun profeten gehoorzaamden waren moslims: degenen die zich overgeven aan God.>>>

Geen christen die met een antwoord komt. Wat is het enige goede antwoord? Jezus was niet zoals Mozes! De profeet in Deuteronomium 18:18 is niet Jezus! Waarom is Jezus niet zoals Mozes?

Volgens christenen, en dit zijn niet mijn woorden maar hun woorden, is Jezus God, of de zoon van God. Maar Mozes is geen God en ook niet de zoon van God. Dus is Jezus niet zoals Mozes.

Volgens christenen, en ook hier zijn het hun woorden, is Jezus gestorven voor de zonden van de mensen. Mozes niet, dus is Jezus niet zoals Mozes.

Volgens christenen is Jezus drie dagen dood geweest en vervolgens uit de dood herrezen, maar Mozes niet. Dus Jezus is niet zoals Mozes.

Deze – en andere – zaken zijn allen hypothetisch en zeer moeilijk of helemaal niet te begrijpen. Laten we nu eens kijken naar de basis, het fundament. De volgende zaken zijn zelfs door kinderen goed te begrijpen.

Vader en moeder

De profeet Mozes had een vader en een moeder. De profeet Mohammed had ook een vader en een moeder. Maar Jezus daarentegen, had alleen maar een moeder. Hij had geen vader. De geboorte van Jezus was miraculeus, een wonder. Daar geloven christenen én moslims in. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Matteüs 1:18: “…Toen zijn moeder Maria al verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat zij verenigd waren, zwanger te zijn door de heilige geest.”

In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk degene die haar kuisheid behoedde (Maryam, Maria). En Wij bliezen (d.m.v. de aartsengel Djibriel – Gabriël) van Onze roeh’ (een geschapen ziel) in haar (via de mouwen van haar kleding)…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 91.]

Dus Mozes en Mohammed hadden beide een vader en een moeder en Jezus had alleen maar een moeder. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

Wonderbaarlijke geboorte

Mozes en Mohammed zijn beide verwekt en geboren op de normale manier zoals wij allen. Maar Jezus was geboren door een bijzonder wonder. Lees bijvoorbeeld Lucas 1:35: “…De heilige geest zal over jou komen…”

En in de Nobele Koran lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (Maria) zei: ‘Mijn Heer! Hoe kan ik een jongen krijgen terwijl geen mens mij heeft aangeraakt?’ Hij (de engel) zei: ‘Zo zal het zijn, want Allah schept wat Hij wil. Wanneer Hij een zaak besloten heeft, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ – waarna het is.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 47.]

Zoals christenen geloven dat de geboorte van Jezus een wonder was, zo ook geloven moslims dat de geboorte van Jezus een wonder was. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

Huwelijk

Mozes en Mohammed waren beide getrouwd en kregen kinderen. Maar Jezus was heel zijn leven vrijgezel. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

Als profeet erkent

Mozes en Mohammed kregen veel tegenstand van onder hun volk (de Joden en Arabieren). Men weigerde in hen te geloven en men weigerde hen te erkennen als een profeet van God, van Allah. Maar uiteindelijk werden ze vóór hun dood erkend als boodschappers van Allah. Mozes bijvoorbeeld, hoe vaak was zijn volk niet ongehoorzaam en bracht men Mozes in de problemen? Hij werd het land uitgedreven en zijn geduld en geloof werden vaak op de proef gesteld. Maar vóór zijn dood accepteerde men zijn profeetschap en de boodschap die hij verkondigde. Zo ook de profeet Mohammed. Hij werd in het begin ook niet geloofd en de moslims moesten twee keer emigreren om te ontsnappen aan het geweld tegen de moslims; één keer vluchtte men naar Abessinië (Ethiopië) en de tweede keer naar al-Medienah. Zelfs daar liet men de moslims en de profeet Mohammed niet met rust. Maar vóór zijn dood geloofde men in de boodschap die hij verkondigde en accepteerde zijn volk hem als de boodschapper van Allah de Verhevene. Maar Jezus, wederom daarentegen, werd niet door zijn volk geaccepteerd en erkend als profeet van Allah. Lees maar eens Johannes 1:11: “Hij kwam tot zijn eigen (volk), en zijn eigen (volk) ontving hem niet…” Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

Profeet én koning

Mozes en Mohammed waren zowel profeet als koning (leider). Ze hadden zeggenschap over leven en dood. Ze ontvingen de boodschap, verkondigden de boodschap en voerden de wetten in. Degene die de wetten overtrad, werd volgens die wet bestraft. Beide kregen de boodschap van Allah en beide konden het in de praktijk uitvoeren. Ze leefden uiteindelijk als leiders onder hun volk en beide konden de wetten van God ten uitvoer brengen (zie bijvoorbeeld Numeri 15:32-36).

Echter, Jezus kreeg een boodschap van Allah, verkondigde die aan de mensen, maar kon zelf de wet nooit verplichten omdat hij geen leider (heerser) was. Toen Jezus kwam, werd hij voor de joodse ‘rechter’ (Pilatus) gedaagd en ondervraagt voor verraad. En Pilatus vroeg aan Jezus volgens Johannes 18:33: “…Ben jij de koning der Joden?” Jezus antwoordde volgens Johannes 18:34: “…Zegt u dit uit uzelf, of hebben anderen het over mij gezegd tegen u?” Na verder verhoor zegt Jezus volgens Johannes 18:36: “…Mijn koninkrijk is niet van deze wereld…” Mozes en Mohammed hadden wel een werelds koninkrijk. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

Nieuwe wetten

Mozes en Mohammed brachten nieuwe wetten en regels voor hun volk. Vóór de komst van Mozes hadden de mensen de Tien Geboden niet. Ze hadden geen goddelijke wetten. Ze wisten wel een beetje over goed en kwaad en ze hadden ook wel een vaag idee over God de Almachtige, maar ze hadden geen wet. Allah (Verheven en Glorieus is Hij) openbaarde aan Mozes o.a. de Tien Geboden. Hij gaf zijn volk nieuwe goddelijke wetten over wat te eten en wat niet, wat rein en puur is en wat niet, wat goed is en wat slecht. Tot in het kleinste detail werd alles geopenbaard en de goddelijke Wet werd compleet; nieuwe regels, nieuwe wetten.

De Arabieren vóór de Islaam, hadden ook geen wet. Ze waren onwetende mensen. Een volk dat in vele goden geloofde, ze trouwden met hun stiefmoeders, ze doodden veel vrouwelijke baby’s, ze dronken alcohol en ze gokten en ze vochten al eeuwen tegen elkaar om het kleinste akkefietje. In deze tijd was het verschil tussen Arabieren en dieren slechts de vorm. Het waren zeer onontwikkelde mensen, zonder wet en zonder regels. Toen kwam de profeet Mohammed. In 23 jaar veranderde hij zijn volk tot een intelligent volk. Hij bracht zijn volk van de duisternis naar het licht. Eerst waren zij als dwalenden in de woestijn. Niemand keek naar hen om, als waren zij menselijk afval. Maar na de komst van de profeet Mohammed, werden de Arabieren een zeer sterk en ontwikkeld volk. Van onopvallend naar opvallend, van onbekend naar bekend. Van niets werden zij alles. Ze blonken uit in wetenschap en binnen een eeuw waren er Arabieren van Grenada in Spanje tot aan Delhi in India. Arabië leek een klein hoopje zwarte aarde, maar het bleek een explosief poeder, dat zich na de komst van de Islaam zeer sterk ontwikkelde. Het Rijk wat de Romeinen bouwden in zo’n duizend jaar, bewerkstelligden de moslims in enkele tientallen jaren, en bereikte zelfs meer. Wat gaf hen de kracht en de kennis? De nieuwe boodschap van de Islaam! De nieuwe boodschap van Allah die wel moest komen omdat de vorige openbaringen waren veranderd en aangepast! (#8) Het vormde en ontwikkelde het volk van de Arabieren.

<<< (#8) In het Oude Testament lezen we hierover: “Hoe durven jullie te zeggen: ‘Wij zijn wijs, en de wet van Jehovah is bij ons’? Waarlijk, zie, de valse pen van de schrijvers hebben valselijk geschreven. De wijzen zijn beschaamd gemaakt, zij zijn met wanhoop vervuld en verward: zie, ze hebben het woord van Jehovah verworpen; en wat voor wijsheid is er in hen?” (Jeremia 8:8-9.) Hier wordt nadrukkelijk aangegeven dat de Joden knoeiden met het Heilige Schrift! Betreffende het Nieuwe Testament gaf Dr. Von Tishendorf, een van de meest vastberaden verdedigers van de drie-eenheid, toe dat het “in vele passages zulke serieuze wijzigingen qua betekenis had ondergaan, dat het ons in pijnlijke onzekerheid laat over hetgeen de apostels werkelijk geschreven hebben.” (James Bentley, Secrets of Mount Sinai, p. 117.)>>>

Nieuwe wetten en nieuwe regels. Mozes bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Mohammed bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Toen Jezus kwam en gevangen werd genomen door de Joden, dachten ze niet dat hij een nieuwe religie kwam brengen. En Jezus verzekerde hen dat hij inderdaad geen nieuwe religie kwam verkondigen. In Matteüs 5:17 lezen we: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen (de religie, boodschap blijft hetzelfde); Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (te bevestigen, uit te voeren).”

Dus Jezus kwam geen nieuwe wetten en geen nieuwe regels verkondigen en ook niet om de huidige wet af te schaffen. Maar hij kwam om de wet te bevestigen, om de wet uit te voeren en na te leven. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

De dood

Mozes en Mohammed stierven beide een natuurlijke dood. Maar Jezus is, volgens de christenen, gewelddadig gedood aan het kruis. Geen natuurlijke dood, maar door een misdrijf. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

De laatste rustplaats

Mozes en Mohammed zijn beide begraven en rusten in de aarde. Maar Jezus is niet meer op aarde, maar hij is in de hemel. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Mohammed wel zoals Mozes.

Dit zijn enkele zaken om slechts een klein gedeelte van het vers Deuteronomium 18:18 te bewijzen, het gedeelte: “…zoals jij bent…” We hebben gezien dat Jezus niet is zoals Mozes, maar dat Mohammed wél is zoals Mozes. Maar het gedeelte “…zoals jij bent…” is slechts een klein gedeelte van het vers Deuteronomium 18:18: “Ik zal een profeet van onder hun broeders doen verschijnen, zoals jij bent, en zal Mijn Woorden in zijn mond leggen; en hij zal alles wat Ik hem zal gebieden tegen hen zeggen…”

We gaan nu eens kijken naar een ander gedeelte van dit boeiende en onthullende vers:

 


“…van onder hun broeders…”

Allah de Alwetende zegt tegen Mozes dat de profeet komt van onder hun broeders. Niet van onder henzelf, maar van onder hun broeders. Het volk van Mozes waren Joden, dus de aangekondigde profeet in Deuteronomium 18:18 komt niet van onder de Joden, maar van onder de broeders van de Joden. Wie zijn dan de broeders van de Joden?

De profeet Ibraahiem (Abraham) had meerdere vrouwen; o.a. Sarah en Hadjar. Abraham kreeg een zoon met Hadjar, de profeet Ismaa’iel (Ismaël). Ook met Sarah kreeg Abraham een zoon, de profeet Ish’aaq (Isaak). Ismaël en Isaak waren dus broeders. In de Bijbel lezen we in Genesis 21:12-13 het volgende: “…want naar Isaak zal jouw nageslacht genoemd worden. En ook van de zoon van de slavin (Hagar) zal Ik een volk voortbrengen, omdat hij jouw nageslacht is…”

En in Genesis 21:18 staat over Ismaël: “…want Ik zal hem een groot volk maken…”

De afstammelingen van Isaak zijn de Joden, bedoeld in Genesis 21:13. De afstammelingen van Ismaël zijn de Arabieren, het grote volk bedoelt in Genesis 21:18. Genesis 21:21 geeft aan: “En hij (Ismaël) woonde in de woestijn van Paran…”

De associatie van de woestijn van Paran, of de wildernis van Paran, met de Sinaiwoestijn (zie o.a. Numeri 10:12) levert enigszins bewijs dat het oorspronkelijk verwijst naar het zuidelijke deel van het Arabische schiereiland (#9), wellicht het deel van de wildernis en bergen waar nu Mekkah ligt. Er is ook een Tal Faran (Heuvel van Faran – Arabisch voor Paran) aan de rand van Mekkah. (#10)

<<< (#9) Geoffrey W. Bromiley (1982). Geoffrey W. Bromiley. ed. International Standard Bible Encyclopedia: E-J (Revised ed.). Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 241.>>>

<<< (#10) Reuven Firestone (1990). Title Journeys in holy lands: the evolution of the Abraham-Ishmael legends in Islamic exegesis. SUNY Press. p. 65 en 205.>>>

Galaten 4:22-25 geeft aan: “Want er staat geschreven, dat Abraham twee zonen had, de ene (d.w.z. Ismaël) bij de slavin en de andere (d.w.z. Isaak) bij de vrije vrouw… …de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. Want deze Hagar staat voor de berg Sinai in Arabië…”

Als we kijken naar het gedeelte van Deuteronomium 18:18 – “…van onder hun broeders…”; de broeders van de Joden – de Arabieren. De Arabieren zijn de broeders van de Joden. Dus de profeet die aangekondigd wordt in Deuteronomium 18:18 zal komen van het Arabische volk. Jezus was een Jood, dus hij was één van hen. Dus Jezus wordt niet bedoeld in het betreffende vers. Maar de profeet Mohammed was een Arabier, dus Mohammed is de profeet in Deuteronomium 18:18.

<<<Racistische arrogantie liet de joden afkerig zijn tegenover het verwelkomen van de waarheid toen het kwam d.m.v. een profeet niet van hun eigen ras. De joden halen hun blinde racisme uit hun Bijbel, waar hen wordt verteld dat hun Arabische broeders afstammen van Hagar, een “slavin”, en dat om die reden de Arabieren een minderwaardig ras zijn. Dus hoe konden de joden een profeet accepteren die niet van hen kwam, het superieure ras dat afstamt van Isaak, geboren uit de vrije vrouw Sara, maar van de minderwaardige Arabieren die afstammen van Ismaël, geboren uit de slavin Hagar?>>>

Een ander aspect in Deuteronomium 18:18 is:

 


“…Ik zal Mijn Woorden in zijn mond leggen…”

Hoe kun je iemand woorden in de mond leggen? Hoe kan ik, bijvoorbeeld, woorden in uw mond leggen? Dat kan als volgt: stel, wij spreken een andere taal en u moet mij na zeggen.

Ik zeg: “Qoel hoewa Allaahoe ah’ad.”
U zegt mij na: “Qoel hoewa Allaahoe ah’ad.”
Dan zeg ik: “Allaahoes-Sammad.”
U herhaalt mijn woorden: “Allaahoes-Sammad.”
Ten slotte zeg ik tot u: “Lem yalid wa lem joelad. Wa lem jakoellahoe koefoewan ah’ad.”
U zegt: “Lem yalid wa lem yoelad. Wa lem yakoellahoe koefoewan ah’ad.”

De woorden die u zegt, zijn niet uw woorden. U weet niet eens wat die woorden betekenen. Deze woorden zijn de woorden van degene die u hoort. U herhaalt ze alleen. U herhaalt deze woorden, dus ik leg deze woorden in uw mond. De woorden die ik in uw mond gelegd heb, betekenen:

“Zeg [O Mohammed (#11)]: ‘Hij is Allah (#12), de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. (#13) En niets is gelijkwaardig aan Hem (#14).’” [Soerat al-Ikhlaas (112).]

<<<Dit is een hele belangrijke soerah (hoofdstuk) in de Koran en daarom wil ik u de volgende toelichtingen niet onthouden:

(#11) En bij uitbreiding ook elke gelovige, die dient te zeggen wat de profeet bevolen is te zeggen.

(#12) “Allah (Arabisch; Allaah)” was geen onbekend woord voor de Arabieren. Zij gebruikten dit woord voor de Schepper van het universum sinds het begin der tijden en gebruikten het niet voor enige andere van hun goden. Voor de andere goden gebruikten zij het woord ilaah, van wie zij wisten dat zij niet in staat waren hen te helpen in geval van nood. Zie b.v. aayah 10:22-23, 17:67, 29:61-63 en 43:87. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

(#13) God is vrij van de onvolmaaktheid inherent aan het concept van het hebben van ouders of kinderen als een expansie of verrijking van iemands eigen bestaan: Allah heeft niets en niemand nodig! Deze Uitspraak weerlegt niet louter de christelijke doctrine van Jezus als “de zoon van God”, maar benadrukt ook de logische onmogelijkheid om een dergelijk concept in verband te brengen met God. Het benadrukt ook de Majesteitelijkheid van Allah en Zijn behoefteloosheid aan enige vorm van hulp. Johannes 3:16 luidt in de American Standard Version (ASV) en de King James Version (KJV): For God so loved the world, that he gave his only begotten Son… (want God had de wereld dusdanig lief, dat Hij Zijn enige verwekte Zoon gegeven heeft…)” In de Revised Standard Version (RSV) is dit inmiddels gecorrigeerd: For God so loved the world that he gave his only Son…” Het godslasterlijke woord “begotten” – dat één van de vele tussenvoegsels in de “Heilige Bijbel” was om Jezus’ goddelijkheid aan te tonen – is nu ongegeneerd geschrapt door de bijbelherzieners waarmee ze hun Bijbel een graadje dichter bij de Qor-aanische waarheid hebben gebracht. En kan iemand 1 Johannes 3:9 uitleggen: “Eenieder die uit God geboren is, doet geen zonden (#A), want Zijn Zaad blijft in hem… (whosoever is begotten of God doeth no sin, because His Seed abideth in him…)”? Is het niet zo dat “Jezus de zoon van God” vanaf het begin af aan figuurlijk begrepen dient te worden (zoals de unitaristen het begrepen), net zoals het figuurlijk begrepen wordt als het betrekking heeft op anderen? Precies zoals Romeinen 8:14 aangeeft: “Want allen die geleid worden door de Geest van God, zij zijn zonen van God.” En lees Psalmen 2:7 eens, waar Jehovah (God) tegen David zegt: “…Jij bent Mijn zoon, vandaag heb Ik jou verwekt (begotten).” Dit dient natuurlijk figuurlijk begrepen te worden, niet letterlijk, zoals Jezus ook figuurlijke een zoon was, niet letterlijk! (Zie het artikel Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat!) (#A) Dit is in tegenspraak met 2 Kronieken 6:36: “…er is geen mens die niet zondigt…”

(#14) Dit waarschuwt ons vooral tegen antropomorfisme, de neiging om God voor te stellen volgens ons eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen, en de Bijbel daadwerkelijk is binnengeslopen.>>>

Nu, als we kijken naar Deuteronomium 18:18, en u leest dit vers, leg ik dan woorden in uw mond? Nee, ik leg pas woorden in uw mond, als u ze niet kent, als u er nog nooit van gehoord heeft. Als u herhaalt wat ik u zeg, dan pas leg ik woorden in uw mond. En precies op deze manier is de hele Qor-aan geopenbaard aan de profeet Mohammed. De eerste openbaring kreeg hij toen hij in de grot H’ira was. Hij was alleen. De engel Gabriël (vrede zij met hem) zei tot hem: Iqraa-e (lees).” Mohammed zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik kan niet lezen.” Mohammed wist niet dat toen hij dit zei, dat er een andere Bijbelse profetie vervuld werd, namelijk Jesaja 29:12: “En het boek wordt gepresenteerd aan hem die niet kan lezen, zeggende: ‘Lees dit’: waarop hij zegt: ‘Ik kan niet lezen.’” Met het boek wordt de openbaring van God bedoeld.

De engel van God zei opnieuw: Iqraa-e (lees).” Mohammed zei weer: “Ik kan niet lezen.” Voor de derde keer zei de engel Gabriël tegen Mohammed (Nederlandstalige interpretatie): “Lees! In de Naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.” Toen begreep Mohammed dat hij niet moest lezen, maar dat hij moest herhalen wat hij hoorde. Dus hij herhaalde (Nederlandstalige interpretatie): “Lees in de Naam van jouw Heer, Die (alles wat bestaat) heeft geschapen. Hij schiep de mens van een ‘alaq (een gehechte bloedklonter). Lees! En jouw Heer is al-Akram (de Meest Vrijgevige). Degene Die (het schrijven) met de pen onderwezen heeft. Hij onderwees de mens wat hij niet wist (#15).” [Soerat al-‘Alaq (96), aayah 1-5.]

<<< (#15) “…En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil….” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]>>>

Dit waren de eerste vijf verzen (aayaat) die geopenbaard werden aan de Zegel der Profeten, Mohammed, in de grot H’ira. Nadat de engel Gabriël had gesproken en was weggegaan, werd Mohammed zeer bang en rende naar zijn vrouw Khadiedjah (moge Allah tevreden met haar zijn). Met angst vertelde Mohammed wat hij had meegemaakt en hij was bang dat er iets mis met hem was, dat hij misschien bezeten zou zijn, dat hij een stem hoorde die zei dat hij moest lezen. Zijn vrouw Khadiedjah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Allah weet wel wat Hij met jou doet. Jij bent aardig voor wezen en weduwen en je bent vriendelijk tegen alle mensen. Je doet veel aan liefdadigheid en je bent goed.” Toen gingen ze naar een neef van Khadiedjah, Warrakah, een geëerd lid onder de geleerden van het joodse en christelijke schrift. Warrakah was een christen, een Arabische christen. Toen hij het verhaal hoorde, zei hij dat Mohammed een boodschapper van Allah was, een profeet van Allah, gekozen voor de mensheid.

In de daarop volgende 23 jaar van zijn profetisch leven, werd de hele Qor-aan geopenbaard; in fases, afhankelijk van de behoefte. (Zie het artikel De openbaring van de Koran.) Het is een Boek bestaande en opgebouwd uit een soort van telegrammen. Dit is de manier hoe Allah spreekt. Allah spreekt niet zoals: er was eens, of sprookjes over Baba het zwarte schaap, de wolf en het lam. De Edele Qor-aan is niet zo. De Qor-aan is een geconcentreerd Boek: Qoel hoewa llaahoe ah’ad. Allahoes-Sammad. Lem yalid wa lem yoelad. Wa lem yakoellahoe koefoewan ah’ad.” Vier verzen en het hoofdstuk is compleet. Het is een oceaan. Nu begin je te denken wat daar staat: een oceaan? Wat staat daar?

“Zeg (O Mohammed): ‘Hij is Allah, de Enige. Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niets is gelijkwaardig aan Hem.’”

En wat nog meer? Wat betekent dit alles? Het is zeer moeilijk. Je hebt toelichting nodig om alles goed te begrijpen. Al-Qor-aan al-Kariem (de Edele Koran) is een geconcentreerd Boek, bestaande uit ‘telegrammen’. En in 23 jaar werd alles geopenbaard wat we nu in één Boek (moesh’af) kunnen lezen: de Qor-aan.

Maar dit alles, waar we nu over praten, is helemaal niet belangrijk. Want de zoon van God is gestorven voor onze zonden. Hij heeft ons verlost van alle zonden. Het is een fijn en goed gevoel, dat iemand anders boet voor jouw zonden. Je kunt met 200 km/uur door de stad rijden, en als ze je pakken zeg je gewoon dat jouw buurman de bekeuring zal betalen. Wat fijn! Zult u er nog iets om geven om snelheid te minderen? De buurman is er om de bekeuringen te betalen. U hebt hoofdpijn en ik slik het medicijn. Ik ga boodschappen doen en u betaalt. Wat fijn! U hebt problemen met uw blinde darm. Ik zeg: “Opereer mij maar, de mijne is nog gezond.” Maar zo is de mens niet. De mens is van nature een lafaard.

Een voorbeeld: de profeet Adam, volgens de Bijbel van nu, in Genesis 3:10-13: “‘Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb jij gegeten van de boom waarvan Ik jou geboden heb er niet van te eten!?’ Daarop zei de mens: ‘De vrouw die U bij mij heeft laten zijn, zij heeft mij van de boom gegeven, en ik heb gegeten.’ Daarop zei Jehovah, God, tegen de vrouw: ‘Wat is het wat jij gedaan hebt?’ En de vrouw zei: ‘De slang (satan) verleidde mij, en ik heb gegeten.’…”

God betrapte hen op het eten van de appel (#16). Allah vroeg Adam wat hij gedaan had. Adam zei: “Nee, niet ik, maar de vrouw heeft mij de appel te eten gegeven.” Kijk naar zijn gedrag. Hij beschuldigde de vrouw. (#17) Hij beschuldigde zelfs indirect God, want als God de vrouw niet geschapen had, dan was hij nu niet in de problemen geweest. En de vrouw, zij beschuldigde de slang. Je ziet, zij willen zelfs niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten, voor hun eigen zonden. Laat staan boeten voor de zonden van een ander. Wij zijn allemaal net zo, geen verschil. Dit is de mens. Wilt u de straf van een ander op u nemen? Als iemand zondigt, wilt u boeten? Het is ook zeer onrechtvaardig!

<<< (#16) Volgens de Bijbel was het een appelboom. In de Islaam echter is het niet bekend wat voor boom het was. Het is een boom van het Paradijs waarvan Adam en zijn vrouw Eva niet mochten eten. Wat voor boom het was, is in feite niet belangrijk.>>>

<<< (#17) Dit is de reden waarom in het Jodendom en Christendom de vrouw eeuwenlang de schuld kreeg voor alle zonden; zij was de oorzaak van al het kwaad, want zij had de man verleid om van de appel te eten.>>>

Dus iemand die gestorven is voor onze zonden, wat een prettig gevoel. Je hoeft geen respect te tonen, of te bidden, of te vasten. Je hoeft geen geld te geven aan de behoeftige of na te denken over het leven. Je hoeft jezelf niet te gedragen en op het rechte pad te blijven je hele leven lang. Nee, je hoeft alleen te geloven dat Christus is gestorven voor onze zonden en vergeving is voor jou. Verlies geen tijd en doe wat je wilt, geniet, want Christus is toch gestorven voor je zonden.

Maar Allah (Verheven en Glorieus is Hij) wist van deze mentaliteit. In vers 19 van Deuteronomium 18, waarschuwt God ons, dat degene die niet luistert naar de profeet, die in Zijn Naam zal spreken, bestraft zal worden: “En het zal geschieden, dat eenieder die niet luistert naar Mijn Woorden welke hij in Mijn Naam zal spreken, Ik zal hem ter verantwoording roepen…”

Beangstigt dit u niet? Mij wel, het maakt mij bang. Niets helpt om daar aan te ontsnappen. Geen wapen in huis helpt om veilig te slapen. God, de Almachtige, zal aan ons rekenschap vragen en ons bestraffen. Meerdere verzen in de Bijbel laten ons zien dat we ons moeten houden aan de wetten van God. Maar daar gaat het nu even niet om. Terug naar het bovenstaande vers.

In wiens naam spreekt Mohammed? Van wie zijn de woorden die hij spreekt en in wiens naam spreekt hij? Kijk in de Qor-aan en lees bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk an-Naas en blader zo terug naar het begin. U zult zien dat elk hoofdstuk (op één na) begint met: Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem – in Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In wiens naam spreekt Mohammed? In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Kijk eens hoe deze profetie past bij de profeet Mohammed; het past hem als een handschoen. Elk woord, elk hoofdstuk begint met: in Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Geen getrek, gekonkel en gewring slaagt erin om deze passendheid te ontkrachten.

Wat we nu moeten doen, is kijken naar wat Mohammed ons verteld. We moeten lezen en onderzoeken wat Mohammed ons leert. Zegt hij dat Jezus God is? Zegt hij dat Jezus de zoon van God is? Zegt hij dat Jezus gestorven is voor onze zonden? Niets hiervan! Hij leidt de mensen naar God en zuiver monotheïsme: aanbid God, de Vader in de Hemel, de Enige Ware God (= Allaah).

 


De profeet van Deuteronomium 18:18

In de tijd van Jezus waren de Joden aan het wachten op de komst van de profeet, aangekondigd in Deuteronomium 18:18. De Joden hebben zelf geen kandidaat aangesteld voor dit profeetschap. Het waren de latere christenen die Jezus als deze profeet zijn gaan zien. Want in de tijd van Jezus waren ze nog steeds aan het wachten op de beloofde profeet. Het bewijs hiervoor is te vinden in Johannes 1:19-21: “En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten vanuit Jeruzalem naar hem zonden om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ En hij bekende, en ontkende niet, maar bekende: ‘Ik ben niet de Messias.’ En zij vroegen hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ En hij zei: ‘Ik ben het niet.’ ‘Bent u die profeet?’ En hij antwoordde: ‘Nee.’”

De Joden waren aan het wachten op drie profeten; de Messias, Elia en de profeet uit Deuteronomium 18:18. Voordat de Messias zou komen, moest Elia komen. Volgens christenen is Jezus de Messias. In Matteüs 17:10-13 lezen we dat Johannes de Doper (de profeet Yah’yaa) de Elia is: “En zijn leerlingen vroegen hem, zeggende: ‘Waarom dan zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ En hij (Jezus) antwoordde en zei tegen hen: ‘Elia zal werkelijk eerst komen, en alles herstellen. (#18) Maar ik zeg tegen jullie dat Elia reeds gekomen is, en zij kenden hem niet, maar hebben hem aangedaan wat zij wilden. Zo zal ook de mensenzoon lijden door hun toedoen.’ Toen begrepen de leerlingen dat hij tot hen sprak over Johannes de Doper.”

<<< (#18) In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, ik (Zakariyyaa) vrees mijn familieleden na mij en mijn vrouw is onvruchtbaar. Dus schenk mij van Uw Zijde een opvolger (zoon, erfgenaam).” [Soerat Maryam (19), aayah 5.] Zakariyyaa (Zacharia) was een door Allah gezonden profeet. Hij deed dienst in de tempel en zijn familieleden waren zijn collegae. Maar hij vond in hen niet de ware geest van dienstbaarheid jegens Allah en de mensen. Hij was zeer bezorgd wie na hem de goddelijke ideeën, die hij in gedachten had, hoog zou houden. Dus vroeg hij Allah om een zoon die na hem een profeet zou zijn om hen te leiden, en dat was Yah’yaa – Johannes. (Zie o.a. Tefsier Ibn Kethier.) Dit was niet louter een verlangen naar een zoon, anders had hij al veel eerder in zijn leven hierom gevraagd, toen hij nog een jonge man was. Hij was te vroom om louter zelfzuchtige dingen te vragen in zijn smeekbeden. Maar er was een maatschappelijke behoefte: leiding naar de Heer. Johannes was degene die aan het optreden van Jezus voorafging en diens komst aankondigde. In overeenstemming met zijn vaders smeekbede, herstelde hij – en na hem Jezus, voor wie hij de weg voorbereidde – Allahs boodschap welke gecorrumpeerd en verloren was geraakt onder de Israëlieten.>>>

Hier lezen we dat Jezus zegt dat Johannes de Elia is. Toen gingen de discipelen naar Johannes om te vragen of dat klopte, of hij de Elia is. In Johannes 1:20 lezen we wat Johannes over zichzelf zegt: “‘Ik ben niet de Messias.’ En zij vroegen hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ En hij zei: ‘Ik ben het niet.’ ‘Bent u die profeet?’ En hij antwoordde: ‘Nee.’”

Wie zegt nu de waarheid? Ze zijn beide profeten van God. Jezus zegt dat Johannes de Elia is, en Johannes zegt zelf dat hij het niet is. Dus één van hen spreekt niet de waarheid! Maar dit is niet het probleem van de moslims, maar van de christenen, dat moeten ze zelf oplossen. Hier zien we dat Johannes zegt, dat hij de Messias niet is. Dat klopt, want Jezus is de Messias. Maar nu komt dus het vreemde. Volgens Jezus was Johannes de Elia. Maar volgens Johannes is hij het niet. Dat maakt Jezus een leugenaar! Wat belangrijk is, is dat Johannes de Doper niet de Elia is. Of Johannes is een leugenaar, terwijl de ‘goddelijke openbaring’ over hem zegt: “Want hij zal groot zijn in de Ogen van de Heer, en zal geen wijn noch sterke drank drinken; en hij zal met de heilige geest vervuld raken…” (Lucas 1:15.) In ieder geval, ze stellen hem vervolgens een derde vraag: “…Bent u die profeet?…” En Johannes zegt: “…nee…”

Ze stelden hem drie vragen: (1) “Bent u de Messias?” Hij zei: “Nee, ik ben het niet.” (2) “Bent u Elia?” Hij zei: “Nee, ik ben het niet.” (3) “Bent u de profeet?” Hij zei: “Nee, ik ben het niet.”

En met ‘de profeet’ wordt bedoeld, de profeet in Deuteronomium 18:18. In de gedrukte Bijbel van NBG-vertaling 1951 staat bij ‘de profeet’ in Johannes 1:21 een -d-. Als we kijken waar de -d- naar verwijst, dan zien we dat het verwijst naar Deuteronomium 18:18. En wij hebben nu kunnen zien dat deze profeet niet Jezus is, maar Mohammed.

We ontkennen Jezus niet. Wij moslims geloven dat hij één van de grote profeten van God is. Wij geloven in zijn wonderbaarlijke geboorte. Wij geloven dat hij de Messias was. Wij geloven dat hij de dode tot leven wekte, met de Toestemming van God. Wij geloven dat hij de melaatsen en de blinden genas, met de Toestemming van Allah. We bestrijden ook niet alle profetieën in het Oude Testament over de komst van Jezus. Maar waar wij over praten, is dat de profetie in Deuteronomium 18:18 niet verwijst naar de komst van Jezus, maar dat dit verwijst naar de komst van Mohammed.

Jezus gaf zijn volk een test. Hij zegt dat er vele valse profeten en valse christenen zouden komen die grote wonderen zouden verrichten. Maar als valse profeten wonderen kunnen verrichten, hoe kan men dan de valse profeet onderscheiden van de ware profeet? Jezus zegt in Matteüs 7:15-18: “Pas op voor valse profeten, die tot jullie komen in schaapskleren, maar inwendig roofzuchtige wolven zijn. Je zult ze herkennen door hun vruchten. Verzamelt men druiven van doornstruiken, of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, noch kan een slechte boom goede vruchten voortbrengen.”

<<<En volgens Matteüs 7:20 zou Jezus gezegd hebben: “Dus door hun vruchten zullen jullie hen herkennen.” Jezus geeft d.m.v. deze verzen dus aan dat er nog een ware profeet na hem zal komen. Als er geen profeet meer na hem zou komen, had hij heel eenvoudig gezegd dat hij de laatste was en dat er na hem geen profeet meer zou komen [zoals het geval is met Mohammed, zie o.a. vers 33:40 van de Qor-aan (#B)]. Maar nee, hij geeft aan dat er nog een ware profeet zou komen en geeft tegelijkertijd aan hoe men die kan herkennen en onderscheiden van valse profeten. (#B) “Mohammed is geen vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste der profeten…”]>>>

Wij moslims zijn geen uitzondering op alle andere gemeenschappen. Ook wij hebben zwarte schapen in onze gemeenschap. Er zal best wel een ‘moslim’ (#19) zijn die elke hindoe of christen onder de tafel drinkt, of een ‘moslim’ die steelt of een andere wet overtreed. Maar, en ik ben trots om het volgende te zeggen, dat wij moslims het laagste percentage alcoholisten hebben, het laagste percentage zelfdoding, gok- en drugsverslaafden, de laagste criminaliteit, het laagste scheidingspercentage en wij hebben het hoogste liefdadigheidspercentage.

<<< (#19) Je bent geen moslim louter omdat je Mohammed heet, je bent geen moslim louter omdat je ouders moslims zijn, je bent geen moslim louter omdat je een Marokkaan bent. Nee, je bent moslim omdat je overtuigd bent van de waarheid van hetgeen waarmee de profeet Mohammed gekomen is en handelt in overeenstemming met die overtuiging. Bovendien dienen we voor ogen te houden dat iedereen fouten maakt: geen mens is perfect. Zie het artikel De Ku Klux Klan: christelijke extremisten.>>>

Met wat God ons gegeven heeft, zijn wij de meest liefdadige mensen, de meest gastvrije mensen, de meest sobere mensen. Nogmaals, wij hebben onze zwarte schapen. Onder de moslims zijn er ook criminelen, alcoholisten, verkrachters etc. Maar er is geen één gemeenschap die zulk lage percentages heeft dan de moslims. Op dit moment zijn er meer dan een miljard moslims in de wereld. En dit aantal neemt nog steeds toe.

Ook de kennis, de wetenschap en al het goede uit de Qor-aan, heeft een enorme goede invloed gehad op onze huidige kennis van heel veel zaken. (Zie het artikel Het wonder van de islamitische wetenschappers.) Ook heeft het een zeer goede invloed op de gehele samenleving, met “vrede” als kern. Dus al met al kunnen we concluderen dat de vruchten van de boodschap van Mohammed en al wat deze Zegel der Profeten achter heeft gelaten, goed is. Dus van een ware profeet.

<<<Veel christelijke en oriëntalistische sceptici doen hun best om de Islaam in diskrediet te brengen en af te schilderen als een religie die geweld, bloedvergieten en wreedheid promoot, door zich te verlaten op leugens en verzonnen of zwakke overleveringen, of betrouwbare overleveringen in een verkeerde context. Nader onbevooroordeeld onderzoek zal dit altijd aantonen. (Zie voor voorbeelden de artikelen Varkens, apen en ezels? en De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah.) George Bernard Shaw, de bekende Ierse schrijver, die in 1925 de Nobelprijs voor de Literatuur won, schreef een boek dat verbrand werd door de Britste autoriteiten. Hij zei: “De wereld heeft dringend een man nodig met de mentaliteit van Mohammed. De middeleeuwse geestelijken schilderden, ofwel door onwetendheid of onverdraagzaamheid, het Mohammedanisme (de Islaam) in de donkerste kleuren af. Zij waren in feite getraind om zowel de man Mohammed als zijn religie te haten, want hij was voor hen antichrist. Maar ik heb zijn leven bestudeerd en vond hem uitzonderlijk. Ik ben tot de conclusie gekomen dat hij nooit een vijand voor het Christendom is geweest. Hij moet de redder van de mensheid genoemd worden. Ik geloof dat als een man zoals hij het dictatorschap over de moderne wereld op zich zou nemen, dan zou hij slagen in het oplossen van haar problemen op een manier waarop het veel benodigde vrede en geluk zal brengen.” (The Genuine Islam, Singapore, vol. 1, nr. 8, 1936.) Zie Kent u deze man?>>>

We hebben nu naar aanleiding van één vers uit de Bijbel, Deuteronomium 18:18, gezien dat de komst van Mohammed aangekondigd wordt. Lees nu maar eens Handelingen 3:22-23: “Want Mozes heeft werkelijk gezegd: ‘De Heer, jullie God, zal voor jullie een profeet doen opstaan van onder jullie broeders, zoals ik ben; aan hem dienen jullie gehoor te geven in alles wat hij tegen jullie zal zeggen. En het zal geschieden dat elke ziel (persoon) die geen gehoor geeft aan die profeet, vernietigd zal worden onder de mensen.”

En Handelingen 7:37: “Dit is die Mozes, die tegen de kinderen van Israël zei: ‘De Heer, jullie God, zal voor jullie een profeet doen opstaan van onder jullie broeders, zoals ik ben.” Deze verzen onderstrepen Deuteronomium 18:18.

 


De Trooster

Maar er is nog veel en veel meer. Tot de vele voorbeelden behoort; Jezus zegt in Johannes 16:5-15: “…Het is passend voor jullie dat ik wegga: want als ik niet wegga, zal de Trooster niet tot jullie komen; maar als ik vertrek, zal ik hem tot jullie zenden. En wanneer hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… Ik heb nog vele dingen te zeggen tegen jullie, maar jullie kunnen ze nu niet verdragen. Echter, wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij jullie leiden naar de volle waarheid: want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar alles wat hij zal horen, dat zal hij spreken: en hij zal jullie verkondigen wat komen zal…”

Deze omschrijving slaat precies op de profeet Mohammed, want hij sprak niet uit zichzelf, maar wat aan hem geopenbaard werd via de aartsengel Djibriel (Gabriël). Hij heeft de mensheid geleid naar de volle waarheid aangezien hij de laatste profeet was en met hem werd de religie van Allah vervolmaakt en hij heeft de toekomst verkondigd.

Het woord “Trooster” in de Nederlandse vertaling van de Bijbel, komt van “parakleet” of “paracleet” en dit is afkomstig van het Griekse woord “paraklètos”, wat eerder “verdediger” of “iemand die erbij geroepen wordt (om een ander te helpen)” betekent, in plaats van “Trooster”. Dit predicaat is vrijwel zeker een verbastering van periklytos (“de veel geprijsde”, “de lovenswaardige”), een exacte Griekse vertaling van de Aramese term of naam mawh’amana. (#20) Gezien de fonetische nabijheid van periklytos en parakletos (het Aramese alfabet is net zoals dat van sommige andere Semitische talen, waaronder Arabisch en Hebreeuws, een consonantenalfabet: het bestaat alleen uit medeklinkers), is het heel gemakkelijk voor te stellen hoe de vertaler – of, meer waarschijnlijk, een latere klerk (kopiist) – deze twee termen verwarde. Het is significant dat zowel het Aramese mawh’amana en het Griekse periklytos dezelfde betekenis hebben als de twee namen van de laatste profeet, Mohammed en Ah’mad. Deze twee namen zijn ontleend aan het werkwoord h’amida (“hij loofde”) en het zelfstandig naamwoord h’amd (“lof”). (Uit The Message of the Qur’aan, Mohammed Asad.) Dit is in de originele tekst dus een voorspelling van de komst van onze profeet Mohammed/Ah’mad bij naam! Ook al lezen we parakletos (trooster, bepleiter), het is perfect van toepassing op de profeet Mohammed, die “…een barmhartigheid voor de ‘aalamien (werelden: alle schepsels)…” [soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 107] is en over wie is gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “…voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 128.]

<<< (#20) Men dient voor ogen te houden dat het Aramees de gangbare taal was in Palestina ten tijde van, en een paar eeuwen na, Jezus, en het was dus ongetwijfeld de taal waarin de originele – nu verloren – teksten van het Evangelie waren geschreven.>>>

Christenen beschouwen de term “Trooster” als een verwijzing naar de “Heilige Geest” of “Geest van de waarheid”. Zo wordt dit door de christenen foutief uitgelegd en gebruikt als verdediging van hun standpunt. De bevooroordeelde persoon zal hier genoegen mee nemen, maar de zoeker naar de waarheid zal verder kijken of dit wel klopt en hij zal ontdekken dat de toekomstige “Trooster” echter niet de Heilige Geest kan zijn, daar de Heilige Geest er al was in de tijd van Jezus en hem hielp en leidde en verschillende personen raakten vervuld met de Heilige Geest. We lezen dit onder andere in Marcus 1:10: “En bij het opkomen uit het water, zag hij onmiddellijk de hemelen geopend en de geest als een duif op zich neerdalen…”

En in Lucas 1:15 lezen we over Johannes (Yah’yaa): “Want hij zal groot zijn in de Ogen van de Heer, en zal geen wijn noch sterke drank drinken; en hij zal met de heilige geest vervuld raken…”

En in Handelingen 10:38: “Hoe God Jezus van Nazaret zalfde met de heilige geest en met kracht…”

Jezus heeft echter verklaard dat de “Trooster” niet kan komen voordat hij de wereld verlaten heeft, met andere woorden; de term “Trooster” slaat niet op de Heilige Geest, wat in de Islaam een andere benaming is voor de engel Djibriel (#21), maar dit verwijst naar de komst van een nieuwe profeet, de laatste profeet die de waarheid (religie) zal vervolmaken – en dit is Mohammed.

<<< (#21) Het is ook heel goed mogelijk dat de “Heilige Geest” – die in de mensen verblijft, hen de Bijbel laat begrijpen en overtuigt van zonden – ook kan verwijzen naar de satan. In de Islaam is er een overlevering die aangeeft dat de satan stroomt door de mens zoals het bloed (door de aderen) stroomt. De profeet Mohammed heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De satan stroomt door de zoon van Adam (de mens) zoals bloed stroomt.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (1933) en Moeslim (2175).] Daarom zijn er zo veel christelijke sektes die elkaar ketterij verwijten en elkaar in het verleden bestreden hebben, die allemaal hun begrip toeschrijven aan de “Heilige Geest”, hij laat het hen zo begrijpen.>>>

In ieder geval, het Griekse woord paraklètos of “Trooster” is een gemakkelijke verbastering van periclytos, wat bijna een letterlijke vertaling is van “Mohammed” of “Ah’mad”.

Een ander voorbeeld is het volgende vers: “En het boek wordt gepresenteerd aan hem die niet kan lezen, zeggende: ‘Lees dit’: waarop hij zegt: ‘Ik kan niet lezen.’” (Jesaja 29:12.)

Mohammed was veertig jaar oud toen hij de taak van het profeetschap op zich kreeg. Toen zijn kracht qua uithoudingsvermogen en het vermogen om de zware last van de openbaring op zich te nemen volledig ontwikkeld waren door voortdurende gebeden en diepe overdenkingen in afzondering, verscheen de engel Djibriel (Gabriël) voor hem en zei tegen hem: Iqraa-e (lees).” De profeet antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Ik kan niet lezen.” De engel greep hem en liet hem weer los en zei weer: Iqraa-e (lees).” De profeet antwoordde voor de tweede keer: “Ik kan niet lezen.” De engel greep hem weer stevig vast en liet hem weer los en zei: Iqraa-e (lees).” Toen de profeet voor de derde keer antwoordde dat hij niet kon lezen, greep hij hem voor de derde keer op dezelfde manier stevig vast. Vervolgens liet hij de profeet weer los en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Lees in de Naam van jouw Heer, Die (alles wat bestaat) heeft geschapen. Hij schiep de mens van een ‘alaq (een gehechte bloedklonter). Lees! En jouw Heer is al-Akram (de Meest Vrijgevige). Degene Die (het schrijven) met de pen onderwezen heeft. Hij onderwees de mens wat hij niet wist.” [Soerat al-‘Alaq (96), aayah 1-5.]

Dit waren de eerste verzen van de Qor-aan die aan de profeet Mohammed geopenbaard waren en op deze manier begon zijn profeetschap.

Relevante artikelen:

Artikelen over het Christendom.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan