Mijn religie is vriendelijkheid

“Er is een beloning voor vriendelijkheid jegens elk levend wezen.”

Vriendelijk betekenisVertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Er wordt veel gezegd en geschreven over de Islam (al-Islaam), meestal ongefundeerd en gebaseerd op emoties en vooroordelen, en velen baseren daar hun mening op. Maar laten we eens kijken naar enkele authentieke teksten uit de Koran (al-Qor-aan) en de Soennah (de weg van profeet Moh’ammed – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zodat we onze mening kunnen overeenstemmen met de werkelijkheid.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) (Zie o.a. het artikel De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.)

Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gelovige is vriendelijk en innemend (of liefhebbend en aardig) en er is niets goeds in degene die niet vriendelijk noch innemend is, en de beste van hen zijn degenen die zorgen voor het meeste voordeel voor de mensen.” (Sah’ieh’ al-Djaami’.)

Onze geliefde profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hoed je voor het schaden en slecht behandelen van anderen. Dat is een liefdadigheid die je aan jezelf schenkt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De leider der gelovigen, ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn), zei: “Denk nooit slecht over het woord dat komt uit de mond van jouw gelovige broeder, zolang je er een goed excuus voor kunt bedenken.”

Maalik leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor argwaan, want argwaan is het slechtste van de onjuiste verhalen; bespioneer elkaar niet; zoek niet naar andermans fouten; wees niet jaloers op elkaar; benijd elkaar niet; haat elkaar niet; en verlaat (mijd) elkaar niet. En O dienaren van Allah! Wees broeders!” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en Aboe Daawoed.) (Zie de artikelen in de rubriek Broeder- & zusterschap in de Islaam.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Door Barmhartigheid van Allah was jij (o Moh’ammed) toen zachtaardig voor hen. En als jij ruw en hardvochtig was, dan waren zij zeker rondom jou uiteengegaan; dus vergeef hen en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen in de kwestie…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159.]

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens werd hij (een) van degenen die geloven en die elkaar geduld aanbevelen en die elkaar barmhartigheid aanbevelen.” [Soerat al-Balad (90), aayah 17.]

Djarier ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah toont geen barmhartigheid aan degene die geen barmhartigheid aan anderen toont.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die onze jeugdigen niet barmhartig behandelt en onze ouderen niet eerbiedig behandelt, behoort niet tot ons.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Een bedoeïen stond in de moskee en urineerde. De mensen stonden op het punt om zich op hem te storten (aan te vallen) en de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen hen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Laat hem en giet een vat vol water over zijn urine. Voorzeker, jullie zijn gezonden om gemakkelijk te zijn [voor de mensen] en niet om hard te zijn [tegenover hen].’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Ah’mad, at-Tirmidzie en Aboe Daawoed.)

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) maakte het duidelijk voor hen dat het beschimpen van deze persoon en het bijna aanvallen van hem, vormen van hardvochtigheid/ruwheid zijn dat in tegenstelling is met het gemak en de eenvoud van het geloof (de Islaam).

 

Vriendelijk betekenis 2

 

Moe’aawiyyah ibn al-H’akam as-Soelamie (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Terwijl ik bad met de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), niesde een man van de mensen (aanwezig bij het gebed). Ik zei: ‘Moge Allah jou genadig zijn.’ Vervolgens begonnen de mensen mij boos aan te kijken. Ik zei: ‘Moge mijn moeder van mij beroofd worden, wat is er mis met jullie dat jullie mij aanstaren?’ Vervolgens begonnen zij hun handen tegen hun dijen aan te slaan. Ik begreep dat zij wilden dat ik stil was. Toen de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zijn gebed beëindigde – en moge mijn vader en mijn moeder geofferd worden voor hem, ik heb nooit enige leraar vóór of na hem gezien die beter onderwees dan hij deed, aangezien hij niet enige afkeer voor mij toonde, mij niet sloeg of berispte – zei hij (Nederlandstalige interpretatie): ‘De gewone (wereldse) spraak van de mensen is niet passend voor het gebed. Het (gebed) dient alleen te bestaan uit het verheerlijken van de perfectie van Allah, het verheerlijken van Zijn grootsheid en het reciteren van de Qor-aan.’” (Overgeleverd door Moeslim, Aboe Daawoed, an-Nasaa-ie en Ah’mad.)

Dergelijke ah’aadieth (overleveringen) vormen een praktisch beeld over de manier van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in het omgaan met zondaars en overtreders. Overigens is de volledige religie bewijs dat de zondaar niet onrechtvaardig behandeld wordt. Als zo’n persoon bestraft dient te worden, wordt hij bestraft door de hadd (bepaalde/voorgeschreven bestraffing) en dat doet dienst als een boetedoening en reinigende daad voor hem, alsook als reinigend middel voor reiniging van de samenleving als geheel (want de lijfstraffen dienen ook als afschrikmiddel waardoor criminaliteit enorm zal verminderen). Als Allah de Alwetende de daad van de zondaar geheimhoudt en hij toont berouw (tawbah) tegenover Allah, dan rust zijn zaak bij Allah. Als Allah wil, vergeeft Hij hem, en als Hij wil, bestraft Hij hem (in het Hiernamaals). (Zie o.a. de artikelen De boetedoening voor zonden is berouw en Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?)

Djaabir ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft mij niet gezonden als iemand die ontberingen [voor de mensen] veroorzaakt, of iemand die hun fouten opzoekt, maar Allah heeft mij gezonden als een onderwijzer en iemand die gemak brengt [voor de mensen].” (Overgeleverd door Moeslim.)

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah is aardig en vriendelijk, en Hij houdt van vriendelijkheid. Hij schenkt na het vriendelijk zijn wat Hij niet schenkt na het hardvochtig zijn.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De meest perfecte der gelovigen is degene die het beste gedrag heeft en nederig is, die goed met anderen kan omgaan en anderen kunnen goed met hem omgaan; en er is niets goeds in degene die niet goed met anderen kan omgaan en zij kunnen niet goed met hem omgaan.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Awsat (2/268); als h’asan (goed) geclassificeerd door al-Albaanie in al-Silsilah al-Sah’ieh’ah (751).] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het is sah’ieh’ (authentiek) overgeleverd in Soenan Abie Daawoed en ook door at-Tirmidzie dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die de mensen niet bedankt, bedankt eveneens Allah niet.”

Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Vergemakkelijk dingen voor de mensen en maak dingen niet moeilijk voor hen; en geef hen goede tijdingen en jaag ze niet weg.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Ah’mad.)

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) droeg zijn oproepers en boodschappers ook op om gemak en eenvoud te tonen. Hij zei tegen Moe’aadz en Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hen beide zijn), terwijl hij hen naar Jemen stuurde (Nederlandstalige interpretatie): “Maak dingen gemakkelijk en maak dingen niet moeilijk. Geef goede tijdingen aan de mensen en laat ze niet vluchten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Desondanks dient deze vergemakkelijking en flexibiliteit in overeenstemming te zijn met de sharie’ah (islamitische wetgeving) en rechtvaardigheid, en niet in overeenstemming met de begeertes en opvliegingen van de mensen. Als dat het geval zou zijn, dan zouden er geen wettelijke verantwoordelijkheid en vereiste daden zijn, omdat zo’n wettige verantwoordelijkheid automatisch ontbering met zich meebrengt. [Dit is een zeer belangrijk punt en het kan niet genoeg benadrukt worden. Vele mensen, vooral “oproepers tot de Islaam”, gaan tot het extreme wanneer het komt tot het gemakkelijk maken van dingen voor de mensen, inclusief het uiten van meningen die duidelijk niet in overeenstemming zijn met de ondubbelzinnige betekenis van de Qor-aan en de Soennah. Dit extreme kan net zo gevaarlijk zijn voor de bekeerling, bijvoorbeeld, als het tegengestelde extreme.]

An-Noeman ibn Bashier verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie zien de gelovigen met betrekking tot hun barmhartigheid onder elkaar en het tonen van liefde en het vriendelijk zijn, lijkend op één lichaam, zodat als enig deel van het lichaam niet gezond is, het hele lichaam de slapeloosheid en koorts dan deelt met dat (lichaamsdeel).” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) (Zie o.a. het artikel Help elkaar!)

Goed gedrag is wellicht de beste da’wah (uitnodiging tot de Islaam) die er is. Sheikh Salmaan al-‘Awdah zei: “Helaas roepen veel moslims mensen op tot de Islaam met hun tong, terwijl ze hen er van wegjagen met hun schandelijke, tegenstrijdige gedrag en hun bekrompenheid.”

Het basisaspect van het uitnodigen van anderen tot het rechte pad is zachtaardige en vriendelijke spraak, ook al behoort degene die uitgenodigd wordt tot de meest onbeschaamde mensen. Toen Allah de Verhevene profeet Moesaa (Mozes) en profeet Haroen (Aäron) (vrede zij met hen beide) naar Fir’awn (de Egyptische farao) stuurde [bijvoorbeeld], zei Hij tegen hen (Nederlandstalige interpretatie): “Spreek beiden milde woorden tot hem, misschien zal hij zich laten vermanen of (Allah) vrezen.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 44.]

Deze aayah bevat een zeer belangrijke les. Ook al was Fir’awn de meest schaamteloze en arrogante der mensen en Moesaa (vrede zij met hem) de vriend van Allah de Almachtige onder de schepping van die tijd, toch werd Moesaa (vrede zij met hem) bevolen om tot Fir’awn te spreken met mildheid en zachtheid. Daarom was hun uitnodiging voor hem met vriendelijke, rustige en gemakkelijke spraak wat gewoonlijk gebruikt wordt door iemand die een nabije vriend is, zodat de boodschap mogelijkerwijs meer effect heeft op de zielen waardoor het diepere en voordeligere resultaten zal hebben. (Uit Tefsier Ibn Kethier.) (Zie o.a. het artikel De etiquette van da’wah.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Verhevene zegt tegen profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en alle andere oproepers/uitnodigers (doe’aat) die na hem komen, het pad en de methodologie schetsend van het oproepen van anderen tot de Islaam (Nederlandstalige interpretatie): “Nodig (o Moh’ammed) uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning, en debatteer met hen op de beste manier. (#1) Waarlijk, jouw Heer weet het beste wie afgedwaald is van Zijn weg en Hij weet het beste wie de rechtgeleiden zijn.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 125.]

<<<(#1) Nodig uit met doorslaggevende argumenten die leiden naar de juiste geloofsovertuigingen (al-‘aqiedah) en die twijfelachtigheden (shoeboehaat), waarnaar uitgenodigd wordt, tenietdoen. Gebruik het speciaal voor degenen die naar de waarheid zoeken. De goede vermaning impliceert overtuigende bewijzen en nuttige verhalen die gebruikt kunnen worden bij de doorsnee mensen. En debatteer met hun hardnekkigen op de beste manieren van debatvoering, door zacht en vriendelijk te zijn tegenover hen, het kiezen van de makkelijkste wegen en het gebruiken van bekende introducties, om hun opstandigheid tot rust te brengen en hun vuur te blussen. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

De Heer toonde de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) om anderen uit te nodigen [op een manier gebaseerd] op drie aspecten:

1 – Wijsheid (h’ikmah)
2 – Goede (beleefde, eerlijke) prediking (vermaning)
3 – Debatteer of discussieer met hen op een prachtige manier

De instructie om op een goede manier met de Mensen van het Boek [de joden en de christenen] te debatteren, is ook gekomen in de Uitspraak van Allah de Verhevene: “En debatteer met de mensen van het Boek (joden en christenen) slechts op de beste manier (#2), behalve met degenen onder hen die onrecht plegen (#3)…” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 46.]

<<<(#2) Het voornaamste doel van de prediker dient te zijn dat hij het hart van de toehoorder aanspreekt, de waarheid aan hem bekendmaakt en hem naar het rechte pad brengt. Hij dient niet te vechten als een worstelaar wiens enige doel is het verslaan van zijn tegenstander. Hij dient zich liever te gedragen als een arts die altijd op zijn hoede is om de aandoening van de patiënt niet te verergeren door één van zijn eigen vergissingen en die hem probeert te genezen met zo min mogelijk ongemakken. (Uit Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

<<<(#3) Die zich koppig en arrogant afwenden van de waarheid en duidelijke bewijzen door de vingers zien. (Uit Tefsier Ibn Kethier.)>>>

At-Tabarie heeft gezegd: “O gelovigen in Allah en Zijn boodschapper! ‘Debatteer’ met de joden en de christenen, en zij zijn ‘de Mensen van het Boek’, ‘slechts op de beste manier,’ dat wil zeggen, behalve met een goede redevoering, wat niet anders is dan hen uit te nodigen tot Allah door het gebruik van Zijn verzen en hen attent te maken op Zijn argumenten.” (Djaami’oe l-Bayaan, vol. 21, p. 1.)

<<<Met andere woorden, voer geen lange discussies en verspil niet te veel tijd aan welles nietes. Allah de Verheven zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus nodig daarom uit (naar de Islaam) en wees standvastig zoals jou bevolen is en volg niet hun begeerten en zeg: ‘Ik geloof in hetgeen Allah heeft neergezonden aan Boeken en ik ben bevolen om rechtvaardig te oordelen tussen jullie. Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor ons (de gevolgen van) onze daden en voor jullie (de gevolgen van) jullie daden. Het heeft geen zin om met jullie te discussiëren. Allah zal ons bijeen brengen en tot Hem is de terugkeer.’” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 15.]

“Het heeft geen zin om met jullie te discussiëren” wil zeggen: wij hebben ons best gedaan om de boodschap op een rationele manier aan jullie mede te delen. Het heeft geen zin om te ruziën en te discussiëren. Dus zelfs als jullie proberen met ons te redetwisten, wij voelen geen behoefte om daar aan deel te nemen. (Uit Tafheem-ul-Qur’an.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En de goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk. Beantwoord (het slechte) met dat wat beter is (#4), dan zal degene waarmee jij in vijandschap verkeert een loyale vriend worden.” [Soerat Foessilat (41), aayah 34.]

<<<(#4) Door boosheid te beantwoorden met geduld en slechte behandeling met vergeving. (Uit Zaad al-Masier fie ‘Ielmie t-Tefsier.) ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd: “Er is geen betere bestraffing voor degene die Allah ongehoorzaam is wat de omgang met jou betreft, dan jouw gehoorzaamheid jegens Allah door hem goed te behandelen.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Allah de Meest Genadevolle zegt over profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zonden jou (o Moh’ammed) slechts als een barmhartigheid voor de ‘aalamien (werelden: alle schepsels).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 107.]

<<<Een barmhartigheid voor iedereen, zowel in religieuze zaken als wereldse zaken. Hetgeen waarmee hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezonden werd is een reden voor geluk in beide verblijfplaatsen (zowel het wereldse leven als het Hiernamaals) en een oorzaak voor verenigbaarheid van hun belangen in hun bestaan. Maar degene die zich van hem afkeert en zich hoogmoedig gedraagt, vervalt in een door zichzelf veroorzaakte tegenspoed en voor hem zal er geen barmhartigheid zijn. De mensheid verkeerde in dwaling en grote twijfel, waarna Allah de Alwijze onze meester Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zond, die hen de weg naar beloning verduidelijkte en de regelgeving duidelijk maakte en onderscheid maakte tussen het toegestane en het verbodene. Wanneer een profeet vóór onze profeet verloochend werd door zijn volk, vernietigde Allah het volk door hen te vervagen, te misvormen en te laten verdrinken. Allah de Verhevene heeft de kwelling van degene die hem (de profeet – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) verloochent uitgesteld tot na de dood en hief de bestraffing van uitroeiing van hen op. Door uitstel van de bestraffing is de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) dus ook een barmhartigheid voor de ongelovigen. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Er werd de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gevraagd: ‘Kunt u geen smeekbede doen tegen de afgoddienaren (opdat Allah hen vervloekt en vernietigt)?’ Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik ben niet gezonden om te verdoemen en te vervloeken, maar als barmhartigheid.’” [Overgeleverd door imaam Moeslim (2599).]

Enkele voorbeelden van uitspraken van de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), van de h’adieth verzamelingen van al-Boekhaarie, Moeslim, at-Tirmidzie en Bayhaqie (Nederlandstalige interpretaties):

“Niemand van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (Zie de artikelen in de rubriek Broeder- & zusterschap in de Islaam.)

“Degene die zich rond eet terwijl zijn buurman geen eten heeft, is geen gelovige.” (Zie het artikel De voortreffelijke positie van buren in de Islam.)

“De eerlijke en betrouwbare zakenman wordt geassocieerd met de profeten, heiligen en de martelaren.” (Zie het artikel Verboden zakelijke transacties.)

“De sterke is niet degene die de mensen overmant door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert terwijl hij boos is.” (Zie het artikel Word niet boos!)

“Een man was onderweg en kreeg dorst. Hij bereikte een waterput en daalde erin af. Hij dronk totdat hij genoeg had en ging weer naar boven. Toen zag hij een hond met zijn tong uit zijn bek, likkend aan modder om zijn dorst te lessen. De man zag dat de hond dezelfde dorst voelde die hij voelde, dus daalde hij weer af in de waterput en vulde zijn schoen met water en gaf het aan de hond om te drinken. God vergaf zijn zonden voor deze daad.” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) werd gevraagd: “O boodschapper van Allah! Worden wij beloond voor vriendelijkheid jegens dieren?” Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Er is een beloning voor vriendelijkheid jegens elk levend wezen.” (Zie o.a. het artikel Dierenrechten in de Islam.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Hoewel de religie (de Islaam) vriendelijkheid is, hoeven we niet alle vijandelijkheden van de vijanden te tolereren. Laat daar geen misverstand over bestaan. En wanneer de strijd onvermijdbaar is geworden, dient het met kracht volgehouden te worden, rekening houdend met de regelgevingen aangaande djihaad. (Zie het artikel Jihad in de Islam.) Zoals in het Nederlandse gezegde: je kunt niet iemand bevechten met fluwelen handschoentjes. Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus als jij (o Moh’ammed) hen treft en de overhand over hen krijgt in de oorlog, straf hen hard en schrik daarmee anderen af, opdat zij zich zullen laten vermanen.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 57.]

<<<Opdat andere vijanden een les zullen leren uit deze harde aanpak die hen afschrikt om de verdragen niet meer te schenden en over te gaan tot het voeren van oorlog. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ war-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemiel-Qor-aan.)>>>

Maar zelfs tijdens de strijd is er ruimte voor berouw en verbetering aan de kant van de schuldige partij. En als dat plaatsvindt, is onze taak hen te vergeven en de bewerkstelliging van vrede, zoals Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En als zij neigen naar vrede, neig dan ook daartoe en vertrouw op Allah. Waarlijk, Hij is as-Samie’ (de Alhorende), al-‘Aliem (de Alwetende).” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 61.]

En tot Allah keren wij allemaal terug.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Relevante artikelen:

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Het verbreken van de familiebanden (een zaak die daden onvruchtbaar maakt!)

Schoonheid van het leven

Zijn karakter was de Koran

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

Zeg het goede of blijf stil

H’ayaa-e, verlegenheid, schaamte…

Wanneer vrienden elkaar pijn doen

Word niet boos!

Broeder- & zusterschap in de Islaam (diverse artikelen)

Het beste van het beste

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?

Religieuze tolerantie in de Islam

De rechtvaardigheid van de Islam

De vergeten islamitische beschaving

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Letten wij op ons taalgebruik?

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan