Meer vrouwen in de Hel dan mannen?

Waarom zullen er meer vrouwen in de Hel zijn dan mannen?

Bron: Islam Q&A.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah.

Er is overgeleverd van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) dat vrouwen de meerderheid zullen vormen van de mensen van de Hel. Er is overgeleverd van ‘Imraan ibn H’oesayn dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie):

“Ik keek in het Paradijs en ik zag dat de armen de meerderheid van haar mensen zijn. En ik keek in de Hel en ik zag dat vrouwen de meerderheid van haar mensen zijn.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 3241; Moeslim, 2737.)

Wat betreft de reden hiervoor, de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) werd hierover gevraagd en hij legde de reden uit.

Er is overgeleverd dat ‘Abd-Allah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):

‘Mij werd de Hel getoond en ik heb nog nooit iets meer angstaanjagender gezien dan dat. En ik zag dat vrouwen de meerderheid van haar mensen waren.’ Zij zeiden: ‘Waarom, o boodschapper van Allah?’ Hij zei: ‘Vanwege hun ondankbaarheid (koefr).’ Er werd gezegd: ‘Zijn zij ondankbaar jegens Allah?’ Hij zei: ‘Zij zijn ondankbaar jegens hun metgezellen (echtgenoten) en ondankbaar voor goede behandeling. Als je gedurende een mensenleven aardig bent jegens een van hen, waarna ze één (onwenselijk) ding in jou ziet, dan zal ze zeggen: ‘Ik heb nooit iets goeds van jou gehad.’’ (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1052.)

Er is overgeleverd dat Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) zei:

“De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vertrok naar de moesallaa (gebedsplaats) op de dag van ‘ied al-adhaa of ‘ied al-fitr. Hij passeerde de vrouwen en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘O vrouwen! Geef liefdadigheid uit, want ik heb gezien dat jullie de meerderheid vormen van de mensen van de Hel.’ Zij vroegen: ‘Waarom is dat, o boodschapper van Allah?’ Hij antwoordde:

‘Jullie vervloeken vaak (wensen anderen vaak ongeluk toe) en zijn ondankbaar jegens jullie echtgenoten. Ik heb niemand gezien die meer gebrekkig in intelligentie en religieuze toewijding is dan jullie. Een behoedzame verstandige man kan op het verkeerde pad gebracht worden door sommige van jullie.’

De vrouwen vroegen: ‘O boodschapper van Allah! Wat is er gebrekkig in onze intelligentie en religieuze toewijding?’ Hij zei: ‘Is de getuigenis van twee vrouwen niet gelijk aan de getuigenis van één man?’ Zij zeiden: ‘Ja.’ Hij zei: ‘Dit is het gebrek in haar intelligentie. Is het niet waar dat een vrouw noch kan bidden noch kan vasten tijdens haar menstruatie?’ De vrouwen zeiden: ‘Ja.’ Hij zei: ‘Dit is haar gebrek in haar religieuze toewijding.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 304.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

Er is overgeleverd dat Djaabir ibn ‘Abd-Allah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei:

“Ik was aanwezig bij de ‘ied-gebeden met de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Hij begon met het gebed vóór de koetbah (preek), zonder adzaan (oproep tot het gebed) of iqaamah (laatste oproep tot het gebed). Vervolgens stond hij op, leunend op Bilaal (moge Allah tevreden over hem zijn), sprekend over vrees voor Allah (taqwaa) en ons aansporend om Hem te gehoorzamen. Hij preekte tot de mensen en herinnerde hen. Vervolgens ging hij naar de vrouwen en preekte tot hen en herinnerde hen. Daarna zei hij (Nederlandstalige interpretatie):

‘Geef liefdadigheid uit, want jullie vormen de meerderheid van de brandstof van de Hel.’ Een vrouw met donkere wangen stond op te midden van de vrouwen en zei: ‘Waarom is dat, o boodschapper van Allah?’ Hij zei: ‘Omdat jullie te veel klagen en ondankbaar zijn jegens jullie echtgenoten.’ Daarna begonnen zij hun sieraden als liefdadigheid uit te geven, en gooiden hun oorbellen en ringen in de mantel van Bilaal.” (Overgeleverd door Moeslim, 885.)

Onze gelovige zusters die van deze h’adieth te weten komen dienen zich te gedragen als die sah’aabiyaat (vrouwelijke metgezellen – moge Allah tevreden zijn over hen) die, toen zij dit te weten kwamen, goede daden verrichtten die de middelen kunnen zijn, met de Toestemming van Allah, om hen ver weg te houden van het behoren tot die meerderheid van de bewoners van de Hel.

Dus ons advies aan de zusters is om zich in te spannen om zich vast te houden aan de rituelen en verplichtingen van de islam, vooral het gebed, en om weg te blijven van datgene wat Allah verboden heeft, vooral shirk (polytheïsme, afgoderij) in al zijn vormen, hetgeen wijd verspreid is onder vrouwen, zoals het zoeken van vervulling van hun behoeften bij anderen dan Allah, het gaan naar beoefenaars van tovenarij en toekomstvoorspellers enzovoort.

We vragen Allah om ons en al onze broeders en zusters ver weg te houden van het Hellevuur en de woorden en daden die ons daar dicht bij brengen.

En Allah weet het het best.

Bron: https://islamqa.info/en/answers/21457/more-women-in-hell-than-men.

Toevoeging van de vertaler:

Onderstaande lijkt me een nuttige en relevante aanvulling.

Allah de Meest Verhevene zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “De mannen zijn beschermers en onderhouders van de vrouwen, omdat Allah de een boven de ander bevoorrecht heeft #1 en vanwege hetgeen zij van hun eigendommen uitgeven. Aldus zijn de rechtschapen vrouwen gehoorzame vrouwen die beschermen wat beschermd moet worden (bij afwezigheid van hun echtgenoten), doordat Allah hen opdraagt het te beschermen #2. En van wie jullie ongehoorzaamheid (en arrogantie) #3 vrezen, vermaan hen dan; en (als zij de vermaning in de wind slaan,) laat hen alleen in bed; en (als dat ook niet helpt,) sla hen #4. Als zij jullie dan gehoorzamen, tracht dan niets meer tegen hen te ondernemen. Waarlijk, Allah is Meest Verheven, Groot.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 34.]

#1 Mannen zijn bevoorrecht ten opzichte van vrouwen in de zin dat zij (over het algemeen) gezegend zijn met enkele natuurlijke kwaliteiten en vermogens die niet gegeven zijn aan vrouwen, of in mindere mate, en niet in de zin dat mannen superieur zijn betreffende eer en voortreffelijkheid. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

#2 Oftewel waken over hetgeen buitenstaanders niet waarnemen. Dit zijn de zaken die behoren tot de huiselijke kring en die met de echtgenoot te maken hebben. Een rechtschapen vrouw stelt de geheimen van het huis niet bloot aan de buitenwereld (zij beschermt ook haar kuisheid en het eigendom van haar echtgenoot). (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.)

#3 Noeshoez (hier vertaald als ongehoorzaamheid) is het zich arrogant gedragen en zich verheven voelen boven de echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de rechten van de man niet geeft en het leven met haar moeilijk maakt. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.) Natuurlijk worden niet alle moslimvrouwen onderdrukt en zijn er ook dominante moslimvrouwen die zich onbillijk gedragen tegenover hun echtgenoten waardoor zij hen het leven zuur maken. Zij worden hier gewaarschuwd. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een vrouw haar man onrecht aandoet in deze wereld, dan zegt zijn echtgenote van onder de h’oori‘s: ‘Doe hem geen onrecht aan, moge Allah je bestrijden! Hij is bij jou slechts een gast die jou weldra zal verlaten om zich bij ons te voegen.’” [Overgeleverd door Ah’med (v. 5, p. 242), at-Tirmidzie (1174), Ibn Maadjah (2014) en Aboe Noe’aym (in al-Hilyaa, v. 5, p. 220, met een betrouwbare keten van overlevering).]

#4 Als een waarschuwing niet helpt en ook haar mijden in bed heeft niet het gewenste resultaat, dan is het voor jullie toegestaan jullie vrouwen zachtjes te disciplineren. Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) tijdens de afscheidsbedevaart zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah ten opzichte van vrouwen, aangezien zij onder jullie hoede vallen. En het behoort tot jullie rechten te eisen dat zij degenen die jullie niet wenselijk achten jullie huizen niet binnenlaten. Als zij dit echter doen, dan is het jullie toegestaan hen licht te slaan #5. En zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en hen van kleding voorzien.” (Overgeleverd door Moeslim).

 #5 Al-H’asan al-Basrie zei hierover: “Dit betekent dat het geen pijn dient te veroorzaken.” ‘Ataa-e zei: “Ik zei tegen Ibn ‘Abbaas: ‘Wat is de manier om licht te slaan?’ Hij zei: ‘Slaan met een siwaak en dergelijke.’” (Een siwaak is een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen, vergelijkbaar met een tandenborstel.) Het doel hierachter is niet om de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren. (Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied.) [Zie het artikel Mag een moslim zijn vrouw slaan?]

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

Wat is er voor vrouwen in het Paradijs? (binnenkort op www.uwkeuze.net, in shaa-a Allaah)

Vrouwenrechten in de islam

Mag een moslim zijn vrouw slaan?

Vormen van koefr en shirk

Amuletten en bijgeloof

Handje van Fatima

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling

Het gebed (diverse artikelen)

De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid)

Word niet boos wanneer je beproefd wordt

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan