Mag een moslim zijn vrouw slaan?

De beste van jullie zijn degenen
die het beste zijn jegens hun vrouwen.

Genomen van Islam Q&A.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

1.) De Koran draagt op dat een man zijn vrouw goed behandelt: zij dient gerespecteerd te worden en vriendelijk behandeld te worden, zelfs als de man geen liefde in zijn hart meer voelt voor haar. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En ga met hen om op een gepaste wijze #1. En als jullie een afkeer van hen hebben, het kan zijn dat jullie een afkeer van iets hebben terwijl Allah veel goeds daarin plaatst.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 19.]

[#1 Noot van de vertaler: door lieve woorden tegen hen te zeggen, hen vriendelijk te behandelen en je mooi te maken voor hen, zo goed als je kunt, net zoals je dat van hen verlangt. (Tefsier Ibn Kethier.) Zie de artikelen Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote en 10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn. – Einde noot.]

2.) De Koran legt uit dat vrouwen rechten hebben over hun mannen, net zoals hun mannen rechten hebben over hen. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En voor hen (de vrouwen) zijn er (jegens hun echtgenoten) zowel rechten (wat betreft levensvoorzieningen) als plichten (wat betreft gehoorzaamheid en respect), volgens dat wat redelijk is. En de mannen hebben een rang boven hen. #2 En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 228.]

[#2 Noot van de vertaler: mannen zijn bevoorrecht ten opzichte van vrouwen in de zin dat zij (over het algemeen) begiftigd zijn met enkele natuurlijke kwaliteiten en vermogens die niet gegeven zijn aan vrouwen, of in mindere mate, en niet in de zin dat mannen superieur zijn betreffende eer en voortreffelijkheid. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) – Einde noot.]

Dit vers geeft aan dat de man extra rechten heeft, evenredig met zijn rol als beschermer en onderhouder, alsook met zijn verantwoordelijk om (aan zijn vrouw) uit te geven enzovoort.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

3.) De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) droeg op om je vrouw vriendelijk en respectvol te behandelen, en hij omschreef de beste mensen als degenen die het beste omgaan met hun vrouwen. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “De beste van jullie zijn degenen die het beste zijn jegens hun vrouwen, en ik ben de beste van jullie jegens mijn vrouwen.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie, 3895; Ibn Maadjah, 1977; door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Tirmidzie.]

4.) De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) sprak prachtige woorden aangaande de goede behandeling van iemands echtgenote. Hij gaf aan dat wanneer de echtgenoot een hapje eten in haar mond stopt, hij de beloning krijgt voor het verrichten van een daad van liefdadigheid. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Je geeft nooit iets uit of je zult er voor beloond worden, zelfs een hapje eten dat je in de mond van jouw vrouw stopt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 6352; Moeslim, 1628.)

5.) En hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah met betrekking tot vrouwen, want Allah heeft hen onder jullie hoede geplaatst en intimiteit (geslachtsgemeenschap) is toegestaan geworden voor jullie door de Woorden van Allah. Jullie recht over hen is dat zij niemand dienen toe te staan te zitten op jullie meubels die jullie niet mogen; als zij dat doen, sla hen dan maar niet op een wrede manier. En hun recht over jullie is dat jullie hen dienen te voorzien (van onderdak en voedsel enzovoort) en dienen te kleden volgens dat wat redelijk is.” (Overgeleverd door Moeslim, 1218.)

Wat bedoeld wordt met “dat zij niemand dienen toe te staan te zitten op jullie meubels die jullie niet mogen” is dat zij niemand dienen toe te staan jullie huizen binnen te gaan, of de persoon waar de echtgenoot een afkeer voor heeft nu een man of een vrouw is, of iemand van de vrouw haar mah’aarim (nabije familieleden waarmee het huwelijk verboden is). Het verbod omvat hen allen. (Van de woorden van an-Nawawie.)

De h’adieth (overlevering) kan begrepen worden dat een man het recht heeft om zijn vrouw te slaan, op een manier dat niet bruut is en geen verwonding veroorzaakt, indien er een reden voor is, zoals dat wanneer zij tegen zijn wensen in gaat of hem ongehoorzaam is (in hetgeen dat geen ongehoorzaamheid jegens Allah met zich meebrengt, want er is geen gehoorzaamheid jegens een schepsel als dat ongehoorzaamheid jegens de Schepper betekent – noot van de vertaler).

Dit is zoals het vers waarin Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En van wie jullie ongehoorzaamheid (en arrogantie) #3 vrezen, vermaan hen dan; en (als zij de vermaning in de wind slaan,) laat hen alleen in bed; en (als dat ook niet helpt,) sla hen. Als zij jullie dan gehoorzamen, tracht dan niets meer tegen hen te ondernemen. #4 Waarlijk, Allah is Meest Verheven, Groot.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 34.]

[#3 Noot van de vertaler: noeshoez (hier vertaald als ongehoorzaamheid) is het zich arrogant gedragen en zich verheven voelen boven de echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de rechten van de man niet geeft en het leven met haar moeilijk maakt. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.) – Einde noot.]

[#4 Noot van de vertaler: als de vrouw haar echtgenoot gehoorzaamt – mits hij haar niet oproept om iets te doen wat Allah verboden heeft – dan is het voor de man niet toegestaan om disciplinaire maatregelen tegen haar te nemen. In dat geval heeft de man niet het recht om haar te mijden in bed of om haar (zachtjes) te slaan, zoals in dit vers vermeld is, maar dient hij haar goed en met respect te behandelen zoals dat in de Koran en Soennah aangemoedigd wordt. – Einde noot.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Als een vrouw tegen haar man in opstand komt en zijn bevelen (in het goede en gehoorzaam zijn jegens Allah) niet gehoorzaamt, dan dient hij deze methode in acht te nemen, door haar eerst te vermanen, haar vervolgens te mijden in bed en haar tenslotte te slaan. Maar het slaan is onder voorwaarde dat het niet bruut is en geen verwonding dient te veroorzaken. Al-H’asan al-Basrie zei: “Dit betekent dat het geen pijn dient te veroorzaken.”

‘Attaa-e zei: “Ik vroeg aan Ibn ‘Abbaas wat de vorm van slaan is welke niet bruut is? Hij zei: ‘Slaan met een siwaak en dergelijke.’” (Een siwaak is een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen, vergelijkbaar met een tandenborstel. – Noot van de vertaler.)

Het doel hierachter is niet om de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren.

[Noot van de vertaler: ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft nooit een bediende of een vrouw geslagen.” (Soenan Abie Daawoed, p. 727, nr. 4786.) – Einde noot.]

En Allah weet het het beste.

Bron: https://islamqa.info/en/41199 (Engels) – https://islamqa.info/ar/41199 (Arabisch).

 

Relevante artikelen:

An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de islam — Het huwelijk volgens de Soennah van de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn

Op de tandem (over het huwelijk)

Mijn religie is vriendelijkheid

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan