Maagdenvlies herstellen? Dit zegt de islam.

Om de een of andere reden scheurde het maagdenvlies bij een vrouw. Is het toegestaan voor haar om het operatief te herstellen?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Dit behoort tot de kwesties die in de moderne tijd ter sprake gebracht worden. Er zijn hierover twee meningen onder de geleerden die we beide dienen te bekijken om te bepalen welke mening het meest correct is.

De eerste mening is dat het absoluut niet toegestaan is om de hymen of het maagdenvlies te herstellen.

De tweede mening is uitvoeriger:

1.) Als het scheuren van het maagdenvlies veroorzaakt werd door een ongeluk, of door iets dat in de sharie’ah (sharia, islamitische wetgeving) niet beschouwd wordt als een zonde, en het niet veroorzaakt werd door geslachtsgemeenschap binnen een wettig huwelijk, dan kijken we naar de volgende kwestie:

Als het hoogstwaarschijnlijk is dat het meisje zal lijden aan ontbering en oneerlijke beschuldiging vanwege de gewoontes en tradities van haar maatschappij, dan is het verrichten van deze operatie verplicht. Als dit niet het geval is, dan is het nog steeds beter om de operatie te ondergaan.

2.) Als het scheuren veroorzaakt werd door geslachtsgemeenschap binnen een wettig huwelijk, zoals het geval is bij een gescheiden vrouw, of door zinaa (onwettige seksuele activiteit, oftewel buiten een huwelijk) en dit bekend is bij de mensen, dan is het h’araam (haram, verboden) om deze operatie te ondergaan.

3.) Als het scheuren veroorzaakt werd door zinaa en de mensen zijn hiervan niet op de hoogte, dan heeft de dokter de keus om het te herstellen of niet te herstellen, hoewel het beter is om het te herstellen.

 

De punten waarover de geleerden van mening verschillen

De verschillen tussen deze twee meningen zijn beperkt tot het eerste en het derde geval die hierboven zijn geschetst. Met betrekking tot het tweede geval, zij zijn het eens dat het uitvoeren van een operatie in zulke situaties h’araam (verboden) is.

 

Bewijs (daliel)

1.) Het bewijs voor de eerste mening (dat het absoluut verboden is).

Ten eerste: het herstellen van het maagdenvlies kan leiden naar het mengen van afkomst, want een vrouw kan zwanger raken van een voorgaande buitenechtelijke verhouding, waarna ze gaat trouwen nadat ze haar maagdenvlies heeft laten herstellen, wat dan leidt naar dat de zwangerschap wordt toegeschreven aan haar echtgenoot, aldus wordt h’alaal (halal, het toegestane) met h’araam (haram, het verbodene) gemengd.

Ten tweede: het herstellen van de hymen of het maagdenvlies brengt met zich mee dat er gekeken wordt naar dat deel van de ‘awrah (het gedeelte van het lichaam dat bedekt dient te blijven voor anderen) terwijl dit het meest verborgen dient te blijven.

Ten derde: het herstellen van het maagdenvlies maakt het gemakkelijk voor jonge vrouwen om de zonde van zinaa (ontucht, overspel, onwettige seksuele handelingen) te begaan, want zij weten dat ze daarna het maagdenvlies kunnen laten herstellen.

Ten vierde: er is de kwestie van goede en slechte consequenties, oftewel voordelen en nadelen. Als het mogelijk is om de goede gevolgen te bereiken terwijl de slechte gevolgen afgeweerd worden, dan dienen we dit te doen. Als de slechte consequenties zwaarder wegen dan de goede consequenties, dan dienen we de slechte consequenties af te weren en geen zorgen te maken over de goede consequenties, zoals de foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie, wetgeving) van de islam aangegeven hebben.

Als we dit principe toepassen en kijken naar alle slechte gevolgen die voortvloeien uit het herstellen van het maagdenvlies, dan zullen we begrijpen dat het niet toegestaan is om deze operatie uit te voeren, vanwege de enorme omvang van de slechte consequenties die hieruit voortvloeien.

Ten vijfde: een van de principes van de islamitische sharie’ah is dat iets schadelijks niet verwijderd kan worden door iets anders dat ook schadelijk is. Tot de implicaties van dit principe behoort dat “het voor iemand niet toegestaan is om te voorkomen dat zijn land overstroomt door het vloedwater naar het land van iemand anders te leiden.” Evenzo is het niet toegestaan voor een meisje en haar moeder om schade van zichzelf te verwijderen door het maagdenvlies te laten herstellen waardoor zij de echtgenoot schaden.

Ten zesde: het basisidee achter het laten herstellen van het maagdenvlies is niet toegestaan volgens de sharie’ah, want het is een vorm van bedrog, en bedrog is verboden in de islam.

Ten zevende: het herstellen van het maagdenvlies effent de weg voor meisjes en hun families om leugens te vertellen over de werkelijke reden waarom de hymen gescheurd was, en liegen is ook verboden in de islam.

Ten achtste: het herstellen van het maagdenvlies effent de weg voor doktoren om abortussen uit te voeren met als doel zonde te verbergen.

 

2.) Bewijs voor de tweede mening.

Ten eerste: de teksten tonen aan dat het toegestaan is en aangemoedigd wordt om zonden te verbergen; en het laten herstellen van het maagdenvlies helpt om dit te bewerkstelligen in de gevallen waarbij deze operatie toegestaan is.

Ten tweede: als het voor een vrouw die onschuldig is van enige immorele handeling toegestaan is om deze operatie te laten uitvoeren, zodat er geen ruimte is voor verdenking, dan zal dit onrechtvaardigheid afweren voor haar en het doel dat door de sharie’ah voorgeschreven is, namelijk het goed denken over gelovige mannen en vrouwen, zal bereikt worden.

Ten derde: het herstellen van het maagdenvlies moet schade afweren. Als een vrouw deze operatie niet zou mogen uitvoeren en haar echtgenoot zou dit opmerken, dan zou dit problemen kunnen veroorzaken voor haar en haar familie. En als de kwestie bekend wordt onder de mensen, dan zal de familie wellicht nooit in staat zijn huwelijkspartners te vinden voor hun dochters. Dus is het toegestaan voor hen om schade af te weren omdat zij onschuldig zijn in dit geval.

Ten vierde: het feit dat een moslimdokter deze operatie uit mag voeren om het illusionistisch bewijs te verbergen heeft een algemeen leerzame impact op de samenleving, vooral wat betreft de psyche van jonge vrouwen.

Ten vijfde: het bezwaar op bedrog is niet aanwezig in de gevallen waarover we bepaald hebben dat het toegestaan is om het maagdenvlies te laten herstellen.

(Lees verder onder de afbeelding: welke mening is meer correct?)

 

Welke mening is meer correct?

De mening die meer correct is – en Allah weet het het best – is de mening die aangeeft dat het absoluut niet toegestaan is om het maagdenvlies te laten herstellen. Dit is zo vanwege de volgende redenen:

Ten eerste: degenen met deze mening halen als bewijs overleveringen aan die sah’ieh’ (authentiek) zijn.

Ten tweede: wat betreft het bewijs dat aangehaald wordt door degenen die de voorkeur geven aan de tweede mening, daar kan als volgt op gereageerd worden:

Het antwoord op het eerste bewijs:

Het verbergen dat vereist is in de islam wordt in de teksten omschreven als het geheimhouden van een zonde. Maar dit doel wordt niet bereikt door het maagdenvlies te laten herstellen. Eigenlijk is het h’araam (verboden), want het brengt het onthullen van de ‘awrah (het gedeelte van het lichaam dat bedekt dient te blijven voor anderen) met zich mee en het opent deuren naar kwaadaardigheden.

Het antwoord op het tweede bewijs:

Het voorkomen dat de echtgenoot slecht denkt over de vrouw kan bereikt worden door hem vóór het huwelijk te informeren over de situatie. Als hij het accepteert, dan is dat goed, anders zal Allah haar compenseren met iemand die beter is.

Het antwoord op het derde bewijs:

De slechte consequentie die genoemd wordt kan niet volledig voorkomen worden door het laten uitvoeren van deze operatie. Want de mogelijkheid bestaat dat de echtgenoot er toch achter komt, ook al gebeurt dit doordat iemand anders hem daarover vertelt. Hij dient daarover ingelicht te worden, en als hij het accepteert dan is de slechte consequentie geen probleem meer, wat ook het geval is als hij besluit niet verder te gaan met het huwelijk. (Want deze informatie moet hij voor zichzelf houden en het is h’araam voor hem om dit bekend te maken – zie het artikel over roddelen.)

Het antwoord op het vierde bewijs:

Ook al zijn er enkele positieve aspecten achter deze geheimhouding, er zijn ook negatieve gevolgen, zoals dat het voor vrouwen gemakkelijk gemaakt wordt om zinaa (onwettige seksuele handelingen) te plegen. Het afweren van slechte consequenties is belangrijker dan voordelen verwerven.

Het antwoord op het vijfde bewijs:

We accepteren niet dat er geen bedrog bij komt kijken, want dit maagdenvlies is vernieuwd, het is niet meer het originele maagdenvlies. Als we accepteren dat de echtgenoot niet bedrogen wordt in gevallen waarbij het maagdenvlies gescheurd is ten gevolge van springen enzovoort, we kunnen er niet zeker van zijn dat er geen bedrog is in gevallen waarbij het gescheurd is ten gevolge van een aanval op de vrouw.

Ten tweede: het blokkeren van wegen die kunnen leiden naar schade, zoals genoemd is door degenen die de voorkeur geven aan de eerste mening, is een zeer belangrijke kwestie, vooral in gevallen die te maken hebben met de schending van de geslachtsdelen en het kwaad dat ongetwijfeld kan voortvloeien uit het toestaan om het maagdenvlies te laten herstellen.

Ten derde: het is een basisprincipe in de islam dat het h’araam (verboden) is om hetgeen ‘awrah is (het gedeelte van het lichaam dat bedekt dient te blijven voor anderen) te ontbloten, aan te raken of er naar te kijken. De excuses die genoemd zijn door degenen die de voorkeur geven aan de tweede mening zijn niet sterk genoeg om operaties om het maagdenvlies te herstellen vrij te stellen van deze algemene regel. We dienen ons dus aan deze regel te houden en te zeggen dat het h’araam is om operaties uit te voeren om het maagdenvlies te herstellen.

Ten vierde: het slechte gevolg van valse beschuldigingen kan opgelost worden door het verkrijgen van een medisch certificaat na de gebeurtenis om de onschuld van de vrouw te bewijzen. Dit is de beste manier, en hierdoor is er geen behoefte meer om een operatie uit te voeren om de hymen, of het maagdenvlies, te herstellen.

Wegens al deze redenen is het niet toegestaan voor een dokter of een vrouw om een dergelijke operatie uit te voeren, en Allah weet het het best.

(Zie Ah’kaam al-Djaraahah atTibbiyyah wa l-Athaar al-Moetarattibah ‘Alayhaa door Dr. Moh’ammed ibn Moh’ammed al-Moekhtaar al-Shanqeetie, p. 403)

Sommige hedendaagse geleerden hebben fataawaa uitgevaardigd die aangeven dat het toegestaan is om het maagdenvlies te herstellen in het geval van slachtoffers van verkrachting en degenen die berouw # getoond hebben (van zinaa – onwettige seksuele handelingen), maar het is niet toegestaan in het geval van een vrouw die geen berouw getoond heeft, want dit helpt haar bij het blijven begaan van die zonde. Evenzo is het niet toegestaan voor een vrouw die voorheen geslachtsgemeenschap gehad heeft om deze operatie te ondergaan, want dit helpt haar bij het bedriegen van een toekomstige echtgenoot, omdat hij zal denken dat zij een maagd is terwijl dit niet het geval is. En Allah weet het het beste.

Door sheikh Muhammed Salih al-Munajjid, bron: https://islamqa.info/en/844 (Engels), https://islamqa.info/ar/844 (Arabisch).

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah voor www.uwkeuze.net.

 

# Toevoeging van de vertaler, over oprecht berouw:

In het artikel “De boetedoening voor zonden is berouw” wordt aangegeven dat an-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) gezegd heeft: “Geleerden verklaren dat berouw verplicht is voor elke zonde. Als de ongehoorzaamheid van een persoon enkel iets is tussen hem en Allah, de Meest Verhevene, en niet verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft zijn berouw drie voorwaarden:

1.) Hij dient te stoppen met het begaan van de zonde
2.) Hij dient spijt te hebben dat hij de zonde verricht heeft
3.) Hij dient zich voor te nemen om het nooit meer te verrichten

Als één van deze voorwaarden niet oprecht aanwezig is, dan is zijn berouw niet geldig!!

Indien de handeling van ongehoorzaamheid verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft het berouw vier voorwaarden: de drie bovengenoemde voorwaarden en de vierde is het teruggeven van het recht van de andere persoon. Als dit recht een eigendom is, of iets dergelijks, dan dient hij dit terug te geven aan de eigenaar.” (Riyaadh asSaalieh’ien, bewerkt door al-Arnaa-oet, blz. 10-11.)

 

Relevante artikelen:

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Overspel en steniging – Waarom legt de islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

De Handdruk

De jihad van de ogen

Liegen en 1 april

De boetedoening voor zonden is berouw

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan