Liegen en 1 april

In de wet van Allah is wijsheid en zorg voor de mensheid.

Liegen en 1 aprilZie ook de artikelen Voorwaarden voor toelaatbare grappen (en enkele voorbeelden van grappen van de profeet ﷺ) en Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Allah de Verhevene zegt over liegen en eerlijkheid (Nederlandstalige interpretatie):

“…neem afstand van het valselijk spreken.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 30.]

“…En wanneer jullie spreken, wees dan rechtvaardig, ook al is het (in het nadeel van) een familielid…” [Soerat al-An’aam (6), aayah 152.]

“En (de ware dienaren van Allah zijn) degenen die niet valselijk getuigen; en wanneer zij passeren langs al-laghw (nutteloze woorden en daden), passeren zij het waardig.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 72.]

“En degenen die hun amaanah (wat aan hen toevertrouwd is) en hun verdragen (en beloftes) in acht nemen. En degenen die eerlijk zijn in hun getuigenissen. En degenen die waken over (nauwgezet zijn jegens) hun salaat (gebeden). Zij zijn het die in (hemelse) tuinen geëerd zullen worden (met allerlei verrukkingen).” [Soerat al-Ma’aaridj (70), aayah 32-35.]

“O degenen die geloven! Eet (toe-eigen) niet onderling elkaars bezittingen op een onrechtmatige wijze (stelen, bedriegen en liegen etc.), behalve als het om handel met wederzijdse goedkeuring gaat…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29.]

Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

Het verbod op liegen
De meest kwaadaardige leugens
1.) Leugens over Allah en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).
2.) Liegen bij het kopen en verkopen.
3.) Het verbod op liegen over visioenen en dromen.
4.) Het verbod op het spreken over alles wat men hoort.
5.) Liegen voor de grap.
6.) Liegen om mensen te laten lachen.
7.) Liegen tijdens het spelen met kinderen.
8.) Valse getuigenissen.
De straf voor liegen
1.) Hypocrisie in het hart.
2.) Leiding naar zondigheid en (daardoor uiteindelijk) naar het Vuur.
3.) Zijn getuigenis zal worden afgewezen.
4.) Het gezicht wordt ‘zwart’ in deze wereld en in het Hiernamaals.
5.) Van de leugenaar zal het vlees van zijn wangen naar de achterkant van zijn hoofd gescheurd worden.
6.) De h’adj en doe’aa-e worden mogelijk niet geaccepteerd.
Enkele opmerkingen van de sah’aabah over liegen
Toegestane soorten leugens
1 April
Le poisson d’avril (aprilvis of aprilgrap)

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Door sheikh al-Moenadjid.
Vertaald door Abdoelkareem.

 

Inleiding

Alle lof zij Allah, wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en van onze slechte daden. Wie Allah leidt, niemand kan hem doen dwalen en wie Hij laat dwalen, niemand kan hem leiden.

Liegen is een zeer slechte eigenschap. Alle religies en ethische systemen waarschuwen hiertegen en volgens het aangeboren gezonde verstand (al-fitrah – de natuurlijke aanleg) van de mens is het ook verkeerd. Degenen die eer en inzicht bezitten zeggen dit ook.

Waarachtigheid is een van de pijlers waarop het morele voortbestaan van de wereld afhangt. Het is het fundament van prijzenswaardige eigenschappen, de hoeksteen van het profeetschap en het resultaat van taqwaa (vroomheid, godsvrees). Zonder waarachtigheid zouden de regels van alle goddelijk geopenbaarde wetten instorten. Het verwerven van de eigenschap van liegen is gelijk aan het afstoten van iemands menselijkheid, want spreken is een exclusief menselijke eigenschap. (Bareeqah Mahmoodiyyah, Moh’ammed al-Khaadimie, 3/183.)

Onze zuivere monotheïstische islamitische wetgeving (as-sharie’ah) waarschuwt tegen liegen, zowel in de Koran (al-Qor-aan) als de profetische overleveringen (ah’aadiethas-Soennah) en er is consensus (al-idjmaa’) dat het verboden (h’araam) is. De leugenaar (al-kadzaab) zal slechte gevolgen ondervinden in deze wereld en in de volgende. Volgens de sharie’ah is liegen niet toegestaan, behalve in specifieke gevallen die niet leiden tot verlies van rechten, bloedvergieten of het lasteren van iemands eer enzovoort. Maar alleen als het betrekking heeft op het redden van levens, verzoening tussen mensen teweegbrengen of het creëren van liefde tussen een echtgenoot en echtgenote. [Noot vertaler: bijvoorbeeld een goed woordje, die bewust onwaarheden bevat, om de ander blij te maken. Hier volgt later in dit artikel meer informatie over.]

De sharie’ah staat buiten deze specifieke uitzonderingen een persoon niet toe om leugens te vertellen of om te zeggen wat hij wil op basis van leugens. Een van de dingen die wijdverspreid zijn geworden, ook onder moslims, is de zogenaamde “1 april grap”, waarbij ze beweren dat de eerste dag van de vierde zonnemaand een dag is waarop liegen is toegestaan zonder onderwerping aan enige richtlijnen volgens de sharie’ah. Veel slechte dingen kunnen het gevolg zijn van deze leugens; hieronder zullen we enkele (van deze slechte gevolgen) opsommen.

 


Het verbod op liegen

1.) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, het zijn slechts degenen die niet geloven in Allahs aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) die de leugens verzinnen en zij zijn het die de leugenaars zijn.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 105.]

Ibn Kethier zei: “Hier vertelt Allah ons dat Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) niet een bedenker is (van leugens) of een leugenaar, omdat alleen de meest kwaadaardige van de mensen die niet geloven in de tekenen van Allah, de ontkenners (koeffaar – ongelovigen) en heidenen die bekend zijn onder de mensen door het vertellen van leugens, leugens vertellen over Allah en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Boodschapper Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) was de meest waarheidsgetrouw van de mensen, de meest rechtvaardige, de meest perfecte in kennis, daden, geloof en onfeilbaar vertrouwen. Hij stond bekend onder zijn volk voor zijn oprechtheid; geen van de volgelingen twijfelde aan zijn woorden, in zodanige mate dat hij onder hen bekend was als al-Amien (de Betrouwbare) Mohammed. Vandaar dat toen Heraclius, de heerser van Rome, aan Aboe Soefyaan (toen een vijand van Moh’ammed) vroeg over de kenmerken van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), een van de dingen die hij (Heraclius) vroeg was: ‘Heb je hem ooit beschuldigd van liegen voordat hij zei wat hij zei (de goddelijke boodschap verkondigde)?’ Hij zei: Nee.’ Heraclius zei: ‘Als hij geen leugens over mensen vertelde, zal hij geen leugens over Allah vertellen.” (Tefsier Ibn Kethier, 2/588.)

2.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Een hypocriet (moenaafiq) is te herkennen aan drie tekenen/eigenschappen: als hij spreekt, liegt hij; als hij een belofte maakt, verbreekt hij het; en wanneer hij is belast met iets (bijv. een geheim of eed of goederen in bewaring) verraad/schend hij dat (vertrouwen).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 33; Moeslim, 59.)

An-Nawawie zei: “Wat de h’adieth-commentatoren en de meeste geleerden hebben gezegd – en dit is juist – is dat dit betekent dat deze kenmerken de kenmerken van hypocrisie zijn en degene die deze kenmerken heeft lijkt op de hypocriet in deze zin.

De woorden van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie) ‘hij is een pure/klaarblijkelijke hypocriet’ betekenen dat hij sterk lijkt op de huichelaars die deze kenmerken bezitten. Sommige van de geleerden hebben gezegd: ‘Dit is met betrekking tot iemand in wie deze kenmerken de overhand hebben; iemand in wie deze kenmerken verschijnen en zelden tegenovergestelde kenmerken.’ Dit is de meest correcte betekenis van deze h’adieth. Imaam Aboe ‘Iesaa at-Tirmidzie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de betekenis van de geleerden samengevat, zeggende: ‘De betekenis volgens de geleerden is dat het hypocrisie is in iemands daden.’” (Sharh’ Moeslim, 2/46-47.) [Zie punt 5 (Koefroe l-nifaaq: ongeloof door hypocrisie) in Vormen van koefr en shikr voor meer informatie over nifaaq (hypocriesie), alsook de artikelen Nifaaq – hypocrisie en De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten).]

[Noot van uwkeuze.net: de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een persoon beschikt over een viertal eigenschappen, zal hij een hypocriet zijn. Als iemand één eigenschap daarvan heeft, beschikt hij over een eigenschap van hypocrisie totdat hij er afstand van neemt:  als hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, schendt hij de belofte; als hij redetwist, handelt hij immoreel; en als hij een verbond sluit, pleegt hij verraad.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


De meest kwaadaardige leugens

1.) Leugens over Allah en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

Dit is de meest ernstige vorm van liegen. Er is een strenge waarschuwing voor degene die dit doet. Sommige geleerden hebben gezegd dat degene die dit doet voor kaafir (ontkenner van de waarheid – ongelovige) uitgemaakt moet worden.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg: ‘Waarlijk, degenen die de leugen over Allah verzinnen zullen niet slagen!’” [Soerat Yoenoes (10), aayah 69.]

‘Alie (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Vertel geen leugens over mij. Wie leugens over mij vertelt, laat hem het Hellevuur dan binnengaan.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 106.)

[Noot van de vertaler: hiermee wordt bedoeld dat degene die bewust leugens over profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vertelt zijn plek in het Hellevuur reeds gereserveerd heeft. Dit geldt ook voor het beweren dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) iets gezegd heeft wat hij niet gezegd heeft.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie leugens verteld over mij, laat hem (dan) zijn plaats in de Hel nemen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 110; Moeslim, 3).

Ibn al-Qayyim zei: “…‘Wie leugens verteld over mij, laat hem (dan) zijn plaats in de Hel nemen’ betekent, laat hem zijn plaats in de Hel nemen waar hij zal worden vastgehouden (#1) en zich zal vestigen; het is niet zoals een manzil (#2) of kamp waar hij een tijdje verblijft en dan verder gaat.” (Tarieq al-H’idjratayn, blz. 169.)

<<<(#1) Noot van de vertaler: vasthouden is niet letterlijk (bij de handen en/of voeten), maar wel binnen een bepaalde barrière die hij niet kan doorbreken.>>>

<<<(#2) Noot van de vertaler: manzil wordt (in deze context) gebruikt voor een tijdelijk onderkomen, een plek waar men kan uitrusten/bijkomen om daarna verder te gaan.>>>

Liegen omvat ook leugens die verteld worden over of tegen mensen, zoals:

2.) Liegen bij het kopen en verkopen.

Aboe Dzarr (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn drie (soorten mensen) tegen wie Allah niet zal spreken op Dag der Opstanding en Hij zal niet kijken naar hen of hen loven en zij zullen een pijnlijke straf hebben.” De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) herhaalde dit drie keer. Aboe Dzarr zei: “Mogen zij gedoemd en verloren zijn. Wie zijn zij, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Degene die zijn kleding over zijn enkels laat hangen (#3), degene die anderen herinnert aan zijn gunsten en degene die zijn goederen verkoopt door een valse eed af te leggen.” (Overgeleverd door Moeslim, 106.)

<<<(#3) Zie Vraag 19: mag de kleding van een man/vrouw de grond raken?>>>

Er is overgeleverd dat Hakiem ibn Hizaam (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘De twee partijen die betrokken zijn bij een transactie hebben de mogelijkheid (om deze te annuleren) totdat ze elkaar verlaten. Als ze eerlijk en waarheidsgetrouw zijn, zal hun transactie gezegend worden voor hen en als ze iets (zoals gebreken of addertjes onder het gras) verbergen en leugens vertellen, zal de zegening (Arabisch: al-barakaah) van hun transactie nietig worden verklaard.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1973; Moeslim, 532.)

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “Allah heeft bevolen om waarachtig en eerlijk te zijn en Hij heeft het verboden om te liegen en zaken te verzwijgen met betrekking tot zaken die bekend moeten zijn voor en geopenbaard dienen te worden aan mensen, zoals de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd in een h’adieth waar overeenstemming over is bereikt betreffende de authenticiteit hiervan (Nederlandstalige interpretatie): ‘De twee partijen die betrokken zijn bij een transactie hebben de mogelijkheid (om deze te annuleren) totdat ze elkaar verlaten. Als ze eerlijk en waarheidsgetrouw zijn, zal hun transactie gezegend worden voor hen en als ze iets (zoals gebreken of addertjes onder het gras) verbergen en leugens vertellen, zal de zegening (Arabisch: al-barakaah) van hun transactie nietig worden verklaard.’ En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘O degenen die geloven! Wees continue sterk omwille van Allah (niet omwille van mensen of faam), als getuigen met rechtvaardigheid; en laat haat tegenover een volk jullie niet aanzetten tot het onrechtvaardig zijn (tegenover hen). Wees rechtvaardig (jegens vriend én vijand), dat is dichter bij at-taqwaa (de vroomheid, godsvrees)…’ [soerat al-Maa-idah (5), aayah 8].” (Minhaadj al-Soennah, 1/16.)

[Zie het artikel Verboden zakelijke transacties.]

3.) Het verbod op liegen over visioenen en dromen.

Dit verwijst naar het feit wanneer sommige mensen beweren dit-en-dat te hebben gezien in een droom, maar ze vertellen niet de waarheid; in de ochtend zal hij tegen de mensen dingen vertellen die hij niet zag.

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die vertelt over een droom die hij niet gedroomd heeft, zal bevolen worden (op de Dag der Opstanding) om twee gerstekorrels samen te knopen/vlechten, maar hij zal hiertoe nooit in staat zijn. Wie mensen afluistert, terwijl zij daar een hekel aan hebben – of ze proberen hem weg te krijgen/op afstand te houden – zal gesmolten koper in zijn oren gegoten krijgen op de Dag der Opstanding. En wie een beeld (#4) maakt zal worden gestraft en zal worden gevraagd om er leven in te blazen, en hij zal niet in staat zijn om dat te doen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 6635.)

<<<(#4) Noot van de vertaler: ‘beeld’ duidt op een beeltenis/(stand)beeld/afbeelding van een levend wezen (iets met een ziel). Dus men mag wel een afbeelding maken van bijv. een bloem of een huis. Destijds maakten men geen andere beelden, dan beelden van levende wezens en deze beelden bestonden uit klei/aarde, er werden ook afbeeldingen gekerfd in rotsen/bergen. Zie Vraag 10: is ophangen van foto’s tegen de muur h’araam (verboden)?>>>

Al-Manaawie zei: “‘…om twee gerstekorrels samen te knopen, maar hij zal hiertoe nooit in staat zijn’ – omdat het samenknopen hiervan onmogelijk is. Hij zal gestraft worden totdat hij dat doet, en hij zal nooit in staat zijn om het te doen. Het is alsof hij zegt dat hij zal worden bevolen om iets te doen wat hij nooit kan doen en hij zal er voor gestraft worden. Dit is een metafoor voor voortdurende straf… De reden waarom gerst (sha’ier) specifiek wordt genoemd is omdat dromen zijn verbonden met gevoelens (shoe’oer); de woorden sha’ier (gerst) en shoe’oer (gevoelens) bestaan uit dezelfde letters in het Arabisch [namelijk de letters shien, ‘ayn en raa-e (#5)].

<<<(#5) Noot van de vertaler: in de begintijd van de Islaam werden er geen klinkers gehanteerd en werden woorden alleen met medeklinkers geschreven. Zo kon een woord (die exact hetzelfde geschreven werd) meerdere betekenissen hebben doordat het anders uitgesproken werd.>>>

De straf voor zo iemand is zo ernstig omdat ze een (valse) getuigenis met zich mee kunnen brengen die kan leiden tot het uitvoeren van een executie of een h’add straf (#6) kan inhouden. Want liegen over een droom is een leugen over Allah, moge Hij verheven worden, aangezien (goede) dromen een deel van het profeetschap zijn, dus ze komen van Hem; en liegen over de Schepper is erger dan liegen over geschapen wezens.” (Fayd al-Qadier, 6/99.)

<<<(#6) Noot van de vertaler: h’add straffen zijn de zwaarste straffen na executie, ze worden alleen toegepast wanneer er onrecht (dzhoelm) wordt gepleegd in overeenstemming met de sharie’ah en opgelegd door een islamitische rechtbank. (Zie het artikel Moord en eerwraak voor meer informatie over het toepassen van h’add straffen.)>>>

4.) Het verbod op het spreken over alles wat men hoort.

Het is overgeleverd dat H’afs ibn ‘Aasim zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het is voldoende om het als liegen te bestempelen wanneer een man spreekt over alles wat hij hoort.’” (Overgeleverd door Moeslim, 5.)

[Noot van de vertaler: want niet alles wat men hoort klopt. Zo neemt men onbewust leugens over. Normaliter kan het zijn dat de zaken die we onbewust doen/nalaten – uit onwetendheid – vergeven worden. Maar hier wordt het opzettelijk specifiek veroordeeld, opdat we niet alles doorvertellen wat we horen zonder het te verifiëren.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Twitter en Facebook

 

Met betrekking tot de betekenissen van deze h’adieth en verslagen over dit onderwerp, zij ontmoedigen om te spreken over alles wat men hoort. Een persoon hoort gewoonlijk zowel waarheden als leugens. Dus als hij gewend is om te spreken over alles wat hij hoort, dan zal hij liegen, door iets te vertellen wat niet is gebeurd. Liegen betekent dat iets op een andere manier verteld wordt dan dat het werkelijk gebeurd is. Het hoeft niet per se met opzet gedaan te zijn, maar het opzettelijk doen (bewust een leugen verspreiden) is een voorwaarde om het als een zonde te bestempelen. En Allah weet het beste. (Sharh’ Moeslim, 1/75.)

[Noot van de vertaler: in de islamitische jurisprudentie (al-fiqh) heeft het slechte voorkomen voorrang boven het goede doen/zeggen. In dit geval is het voorkomen van liegen belangrijker dan iets doorvertellen. Het niet vertellen van de leugen heeft voorrang boven het doorgeven van waarheden. En al helemaal gezien dat doorvertellen op vrijwillige basis geschied.]

[Toevoeging uwkeuze.net:]

Dit punt is ook een enorme waarschuwing voor de media, die vaak klakkeloos nieuwsberichten van elkaar overnemen en publiceren zonder het uiterst nauwkeurig te verifiëren. (Zie o.a. De leugen regeert.) Dit kan voor veel schade zorgen, zowel voor individuen, groepen als voor de hele samenleving. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Als een faasiq (leugenaar, zondaar) naar jullie komt met een bericht, verifieer het dan, opdat jullie mensen niet schaden met onwetendheid [djahaalah (#7)], waarna jullie spijt krijgen van hetgeen jullie deden (#8).” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 6.]

<<<(#7) D.w.z. het beschuldigen van onschuldige mensen, en dit is een vorm van onrecht wat mensen aangedaan wordt. Dit geldt ook voor het toeschrijven van uitspraken aan geleerden die zij niet hebben gedaan of wanneer hun uitspraken verkeerd begrepen worden. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

<<<(#8) Alle roddelpraat of geruchten – vooral die afkomstig zijn van personen die je niet kent (of die als onbetrouwbaar bekend staan) – dienen geverifieerd en op juistheid getoetst te worden. Als zij klakkeloos geloofd en doorgegeven worden, kan er veel schade aangericht worden, waarvan men later veel spijt heeft. Alle vormen van achterklap en laster worden hier veroordeeld. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) Dit is waarom groepen van de geleerden van h’adieth weigeren overleveringen te aanvaarden van overleveraars wier betrouwbaarheid onbekend is, want het is mogelijk dat zij in werkelijkheid behoren tot de foessaaq (mv. van faasiq – leugenaars, zondaars). (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

[Einde toevoeging.]

5.) Liegen voor de grap.

Sommige mensen denken dat het toegestaan is om leugens te vertellen als het voor de grap is. Dit is het excuus wat ze gebruiken voor het vertellen van leugens op 1 april of op andere dagen. Dit is fout. Er is hier geen basis voor in de sharie’ah. Liegen blijft h’araam (verboden), of men nou een grapje maakt of serieus is.

Liegen voor de grap is h’araam, evenals alle andere soorten leugens.

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik maak grapjes, maar ik spreek niets anders dan de waarheid.’” [Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Moe’djam al-Kabier, 12/391.) Deze h’adieth werd als h’asan (goed, betrouwbaar) geclassificeerd door al-Haythamie in Madjma’ al-Zawaa’id, 8/89, en als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) in Sah’ieh’ al-Djaamie’, 2494.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “Zij zeiden: ‘O boodschapper van Allah! U grapt met ons.’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Maar ik spreek louter de waarheid.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 1990.) Aboe ‘Iesaa zei: “Dit is een sah’ieh’ h’asan h’adieth (een goede tot authentieke overlevering).”

Een soortgelijke h’adieth is overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Awsat (8/305) en als h’asan geclassificeerd door al-Haythamie in Madjma’ al-Zawaa’id, 9/17.

‘Abd ar-Rah’maan ibn Abie Laylaa zei: “De metgezellen (moge Allah tevreden zijn over hen) van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vertelde ons dat zij met de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) reisden. Een man onder hen viel in slaap en sommige van hen gingen zijn pijlen wegnemen. Toen de man wakker werd, was hij geschrokken (omdat zijn pijlen ontbraken) en de mensen lachten. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat lachen jullie?’ Ze zeiden: ‘Niets, behalve dat wij de pijlen hebben (weggenomen) en hij (daardoor) wakker geschrokken is.’ De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: ‘Het is niet toegestaan voor een moslim om een andere moslim bang te maken.’” [Overgeleverd door Aboe Daawoed, 5004; Ah’mad, 22555 – deze versie is overgeleverd door Ah’mad. Deze h’adieth werd als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaamie’, 7658.]

Er is overgeleverd van ‘Abd-Allaah ibn al-Saa’ib ibn Yazied van zijn vader van zijn grootvader dat hij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van jullie moet de bezittingen innemen van zijn broeder, of het nu voor de grap of om een andere reden is. Wie van jullie (zelfs) een stokje inneemt van zijn broer, laat hem het terug geven.” [Overgeleverd door Aboe Daawoed, 5003; at-Tirmidzie, 2160 samengevat. De h’adieth werd als h’asan geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaamie’, 7578.]

[Zie het artikel Voorwaarden voor toelaatbare grappen (en enkele voorbeelden van grappen van de profeet ﷺ).]

6.) Liegen om mensen te laten lachen.

Het is overgeleverd dat Moe’aawiyah ibn Haydah zei: “Ik hoorde de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wee degene die leugens vertelt om de mensen te laten lachen. Wee hem! Wee hem!’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 235. Hij zei: “Dit is een h’asan h’adieth. Ook overgeleverd door Aboe Daawoed, 4990.)

[Toevoeging van uwkeuze.net: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei, waarschuwend voor zulk gedrag waar veel grapjassen aan gewend zijn (Nederlandstalige interpretatie): “Iemand kan iets zeggen om zijn metgezel te laten lachen, en hij zal daardoor in de Hel vallen zo ver als de Pleiaden (de sterrenhoop Zevengesternte).” (Overgeleverd door Ah’med.) Lees ook het artikel Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje.]

7.) Liegen tijdens het spelen met kinderen.

We moeten oppassen voor het liegen tijdens het spelen met kinderen, want die (leugens) zullen worden opgeschreven (in het verslag/rapport van de daden) van degene die loog. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) waarschuwde om dat te doen. ‘Abdoellaah ibn ‘Amir ibn Rabi’ah zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) kwam bij ons toen ik een jonge jongen was en ik ging naar buiten om te spelen. Mijn moeder zei: ‘O ‘Abdoellaah! Kom, ik wil je iets geven.’ De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen haar (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat wilde je hem geven?’ Zij zei: ‘Dadels.’ Hij zei: ‘Als je ze niet aan hem gegeven had, dan zou het als een leugen in jouw verslag geschreven zijn.’” (Overgeleverd door imaam Ah’med en Aboe Daawoed.)

En Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie tegen een kind zegt: ‘Kom hier en neem dit,’ en vervolgens geeft hij hem niets, dit wordt beschouwd als een leugen.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 4991. Deze h’adieth werd als h’asan geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaamie’, 1319.)

[Toevoeging van uwkeuze.net: vergelijk deze eerlijkheid eens met de duidelijke leugen aangaande sinterklaas (of de kerstman, paashaas etc.), die vele ouders hun kinderen zonder enige gewetenswroeging voorschotelen! Zie de paragraaf “Liegen, de oorzaak van vele problemen” in het hoofdstuk “Deel 2: Praktische aspecten van het ouderschap” van de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Liegen

 

[Toevoeging uwkeuze.net:]

8.) Valse getuigenissen.

Allah de Verhevene zegt o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “En eet (toe-eigen) niet onderling elkaars bezittingen op een onrechtmatige wijze en geef deze (niet) aan de rechters (als steekpenningen) om een deel van de bezittingen van de mensen op zondige wijze te eten (toe te eigenen) terwijl jullie het weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 188.]

Het is overgeleverd in de Sah’ieh’ayn (de twee authentieke h’adieth-verzamelingen: al-Boekhaarie en Moeslim) dat Oemm Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Ik ben slechts een mens! Jullie brengen jullie kwesties (meningsverschillen) naar mij, en omdat sommige van jullie meer eloquent en overtuigend zijn betreffende het geven van zijn argument, kan ik wellicht een oordeel vellen in zijn voordeel. Dus als ik het recht van een moslim aan een ander geef (die er eigenlijk geen recht op heeft), geef ik hem in werkelijkheid een stuk Vuur (van de Hel); dus dient hij het te nemen of te laten.”

Deze h’adieth en aayah (2:188) tonen aan dat het oordeel van het gezag (leiders, rechters) in geen geval de werkelijkheid veranderen: hun oordeel maakt niet toegestaan wat in feite verboden is, of verbiedt niet wat in feite toegestaan is. Als het oordeel in overeenstemming is met de waarheid, is er niets aan de hand. Maar als de rechter/leider misleid wordt en daardoor een onjuist oordeel velt, zal hij (de moslimrechter) toch een beloning ontvangen terwijl de bedrieger een slechte last verwerft.

Allah de Verhevene zegt ook in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Wees continue sterk in het handhaven van rechtvaardigheid, als getuigen ter wille van Allah, ook al is het tegen jezelf of de ouders en de verwanten. (#9) Ongeacht of het om een rijke of een arme gaat, Allah is dan een betere Beschermer voor hen beiden (en Hij weet wat goed voor hen is). Volg dus niet de begeerte waardoor jullie afstand nemen van rechtvaardigheid. En als jullie de getuigenis verdraaien of het weigeren af te leggen, dan waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen jullie doen.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 135.]

<<<(#9) Noot van uwkeuze.net: de Islaam bepleit een rechtvaardigheid/eerlijkheid die noch van liefde noch haat afhankelijk is. Men moet zich niet laten leiden door emoties.>>>

Als men anderen benadeelt door valse getuigenissen af te leggen, hetzij in de rechtszaal of tijdens handel of wat dan ook, zal men later hun rechten terug moeten geven. Op de Dag des Oordeels wordt alle onrecht hersteld. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

[Einde toevoeging.]

 


De straf voor liegen

De leugenaar wordt gewaarschuwd voor een destructieve straf in deze wereld en een vernederende straf in het Hiernamaals. Deze omvatten:

1.) Hypocrisie in het hart.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus vergold Hij hen met (meer) hypocrisie in hun harten tot aan de Dag dat zij Hem ontmoeten, doordat zij het verbond met Allah schonden en doordat zij gewoon waren te liegen.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 77.]

‘Abd-Allaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Men kan de huichelaar herkennen door drie zaken: als hij spreekt, liegt hij; als hij een belofte maakt, verbreekt hij het; en wanneer hem iets wordt toevertrouwd (goederen of informatie), verraad/schaad hij dat vertrouwen.” Hij zei: “Reciteer deze aayah (Nederlandstalige interpretatie): ‘En onder hen zijn er die met Allah een verbond sloten (zeggende): ‘Bij Allah! Indien Hij ons van Zijn gunst geeft, zullen wij zeker sadaqah (d.w.z. de zakaah en vrijwillige aalmoezen) geven en zullen wij zeker tot de rechtschapenen behoren.’ Toen Hij hen dan gaf van Zijn gunst, werden zij vrekkig en wendden zij zich af (van hun verbond) en zij zijn afkerig (jegens het vervullen van het verbond). Dus vergold Hij hen met (meer) hypocrisie in hun harten tot aan de Dag dat zij Hem ontmoeten, doordat zij het verbond met Allah schonden en doordat zij gewoon waren te liegen’ [soerat at-Tawbah (9), aayah 75-77].’” (Moesanaaf Ibn Abie Shaybah, 6/125.)

2.) Leiding naar zondigheid en (daardoor uiteindelijk) naar het Vuur.

‘Abd-Allaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, eerlijkheid leidt naar al-birr [de deugdzaamheid (#10)], en waarlijk, al-birr leidt naar het Paradijs. En waarlijk, een man blijft de waarheid vertellen totdat hij een waarachtige persoon wordt. Waarlijk, de leugen leidt naar al-foedjoer (slechtheid, zondigheid) en waarlijk, al-foedjoer leidt naar het (Helle)Vuur. En waarlijk, een man blijft leugens vertellen totdat hij bij Allah als een leugenaar wordt opgeschreven.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

<<<(#10) Noot van uwkeuze.net: al-birr: de deugdzaamheid, het goede, rechtschapenheid, vroomheid en elke daad van gehoorzaamheid tegenover Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bagatelliseer niets van het deugdelijke, al is dit het ontmoeten van je broeder met een glimlach.” (Overgeleverd door imaam Moeslim, 144.)>>>

Al-San’aanie zei: “Deze h’adieth geeft aan dat een persoon die steeds de waarheid spreekt, dat dit zijn kenmerk/eigenschap zal worden; en wie opzettelijk leugens verteld en dit blijft doen, zal het kenmerk daarvan (van een leugenaar) hebben. Dit is hetzelfde als elke andere goede of slechte eigenschap: als een persoon blijft op dat pad (van de goede of slechte eigenschap), dan wordt deze eigenschap eigen gemaakt.

Deze h’adieth geeft aan hoe serieus de kwestie aangaande het vertellen van de waarheid is en dat dit een persoon naar het Paradijs kan leiden; en het geeft aan hoe slecht/laakbaar liegen is en hoe het iemand naar de Hel kan leiden. Dit is naast de gevolgen in deze wereld, want degene die de waarheid verteld, zijn woorden zullen aanvaard worden door de mensen en zijn getuigenis wordt door de rechters aanvaard en hij zal worden gewaardeerd om wat hij zegt, terwijl voor de leugenaar het tegenovergestelde het geval zal zijn. (Soeboel al-Salaam, 2/687.)

3.) Zijn getuigenis zal worden afgewezen.

Ibn al-Qayyim zei: “(De reden waarom de getuigenis van de leugenaar wordt verworpen)

De belangrijkste reden waarom getuigenissen, fataawaa (islamitische decreten) en verslagen kunnen worden verworpen is liegen, want het corrumpeert de essentie van de getuigenis, fatwaa of verslag. Het is als de getuigenis van een blinde man met betrekking tot het waarnemen van de nieuwe maan, of de getuigenis van een dove man die beweert dat hij iemand heeft horen binnenkomen. De liegende tong is als een zintuig die niet meer werkt; sterker nog, het is zelfs erger dan dat, het grootste kwaad wat een mens kan bezitten is een liegende tong.” (A’laam al-Moewaqqi’ien, 1/95.)

4.) Het gezicht wordt ‘zwart’ in deze wereld en in het Hiernamaals.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En op de Dag der Opstanding zul je degenen die logen over Allah zien: hun gezichten zullen zwart gemaakt zijn…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 60.]

[Noot van de vertaler: niemand weet exact/zeker wat er bedoeld wordt met het feit dat hun gezichten zwart/kleurloos worden gemaakt. M.a.w., het hoeft niet letterlijk zwart te betekenen, sterker nog, hun gezichten zijn in deze wereld niet letterlijk zwart.]

[Noot van uwkeuze.net: Ibn Kethier geeft in zijn Tefsier aan dat op de Dag der Opstanding sommige gezichten ‘wit’ gemaakt zullen worden en sommige gezichten ‘zwart’. Wit staat voor licht, leiding, kennis, oprechtheid, gelukzaligheid etc.; zwart staat voor duisternis, dwaling, zonde, opstandigheid, hypocrisie, innovatie, ellende etc., verwijderd van de Genade van Allah de Meest Genadevolle.]

5.) Van de leugenaar zal het vlees van zijn wangen naar de achterkant van zijn hoofd gescheurd worden.

Het is overgeleverd dat Samoerah ibn Djoendoeb (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei vaak tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Heeft iemand van jullie een droom gezien?’ En van wie Allah het wilde, hij vertelde dan over zijn droom. Op een dag zei hij tegen ons (wat hij – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem – in zijn droom gezien had): ‘Twee (engelen) kwamen naar mij gisteravond en maakten mij wakker. Vervolgens zeiden ze tegen mij: ‘Laten we gaan!’ … Dus we gingen en kwamen bij een man die plat op zijn rug lag en een andere man die bij zijn hoofd stond met een ijzeren haak, en zie, hij deed de haak in de ene kant van de mond van de man en scheurde die kant van zijn gezicht naar de achterkant (van zijn nek) en op dezelfde manier scheurde hij zijn neus van de voorkant naar de achterkant en zijn oog van de voorkant naar de achterkant. Daarna draaide hij zich naar de andere kant van het gezicht van de man en deed hetzelfde wat hij gedaan had aan de andere kant. Hij was nauwelijks klaar met deze kant en de eerste kant was hersteld in zijn normale toestand. Vervolgens ging hij terug en deed alles opnieuw. Ik zei tegen mijn twee metgezellen (de engelen): ‘Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah)! Wie zijn deze twee mensen?’ Ze zeiden tegen mij: ‘Ga verder, ga verder!’’ (Toen zei hij, omschrijvend hoe de twee engelen de dingen die hij gezien had uitlegden:) ‘Wat betreft de man die je tegenkwam, wiens zijkanten van zijn mond, neusgaten en ogen werden gescheurd van voor naar achter, hij is het symbool van een man die uit zijn huis gaat in de ochtend en zoveel leugens vertelt, dat het zich verspreidt over de hele wereld.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5745.)

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

6.) De h’adj en doe’aa-e worden mogelijk niet geaccepteerd.

Liegen is h’araam en geld/goederen die verkregen zijn door te liegen is/zijn ook h’araam.

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als de bedevaartganger met een goed (wettig – h’alaal) onderhoud naar de h’adj gaat, zodra hij zijn voeten in de steigerbeugel zet (van het rijdier) en roept: ‘Labbayka llaahoemma labbayk (mijn Heer, ik accepteer Uw oproep),’ tot hem zal een oproeper uit de hemel roepen: ‘Jouw oproep en smeekbeden zijn aanvaard, jouw onderhoud is h’alaal en jouw reis is (van het) h’alaal (betaald), jouw h’adj is mabroer en bevat geen gebreken.’ Maar als hij middels een slecht (onwettig – h’araam) onderhoud naar de h’adj gaat, als hij zijn voeten in de steigerbeugel zet en zegt: ‘Labbayka llaahoemma labbayk (mijn Heer, ik accepteer Uw oproep),’ hem zal er een oproeper uit de hemel antwoorden, zeggende: ‘Jouw oproep en smeekbeden zijn niet aanvaard, jouw inkomsten zijn h’araam en jouw reis is (van het) h’araam (betaald), jouw h’adj is gebrekkig en zal als zonde op je gerekend worden en het zal niet van je geaccepteerd worden.’” (Overgeleverd door at-Tabaraanie.)

Met betrekking tot doe’aa-e, het feit dat iemand h’araam bezit consumeert kan een reden zijn dat zijn doe’aa-e niet geaccepteerd en verhoord wordt, wegens de h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens noemde hij een man die lange tijd gereisd had en onverzorgd en stoffig was; hij strekte zijn handen uit naar de hemelen en zei: ‘O Heer! O Heer!’ (en hij maakte een doe’aa-e), maar zijn voedsel is h’araam, zijn drinken is h’araam, zijn kleding is h’araam (d.w.z. dat het van h’araam inkomen betaald is of onwettig verkregen is). Hij is gevoed door h’araam, dus hoe kan zijn doe’aa-e geaccepteerd (en verhoord) worden?” (Overgeleverd door Moeslim, 1015.)

[Einde toevoeging.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Warning1

 


Enkele opmerkingen van de sah’aabah over liegen

1.) ‘Abd-Allaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Een mens kan de waarheid spreken en volharden daarin, totdat er in zijn hart geen ruimte is voor het kwaad zelfs ter grootte van een naald. Of een man kan liegen en volharden daarin, totdat er in zijn hart geen ruimte is voor waarheid zelfs ter grootte van een naald.”

2.) En het is overgeleverd dat hij (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Het is niet correct om leugens te vertellen, hetzij voor de grap of zonder gekheid.” Vervolgens reciteerde ‘Abd-Allaah de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Vrees Allah en wees met de waarachtigen (in woord en daad).” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 119.]

3.) Aboe Bakr as-Siddieq (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “O mensen, pas op voor het liegen, want het (liegen) is strijdig met geloof.” (Overgeleverd door Ah’med, 17. Als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie. Zie ad-Dha’iefah, 5/414.)

4.) Het is overgeleverd dat Sa’d ibn Abie Waqqaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De gelovige kan allerlei eigenschappen verwerven/zich eigen maken, behalve verraad en liegen.”

5.) Het is overgeleverd dat ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Het ware geloof wordt niet bereikt totdat men het liegen voor de grap opgeeft.” (Moesannaf Ibn Abie Shaybah, 5/235, 236.)

 


Toegestane soorten leugens

Liegen is toegestaan in drie gevallen: oorlog, voor verzoening tussen twee strijdende partijen en een man liegend tot zijn vrouw of vice versa omwille van liefde en goede relatie.

Het is overgeleverd van Oemm Kalthoem bint ‘Oeqbah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat zij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Hij is geen leugenaar die tussen mensen verzoent en iets goeds verhaalt of iets goeds zegt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 2546; Moeslim, 2605.)

Asmaa-e bint Yazied (moge Allah tevreden met haar zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het is niet toegestaan om te liegen behalve in drie gevallen: wanneer een man spreekt tot zijn vrouw op een manier om haar tevreden te stellen (#11), liegen in de oorlog (#12) en liegen om te verzoenen tussen mensen (#13).’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 1939. Deze h’adieth werd als h’asan geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaamie’, 7723.)

<<<(#11) Noot van uwkeuze.net: door lieve dingen te zeggen zoals: “Je bent de mooiste en liefste van de hele wereld,” of: “Je bent na zo veel jaar nog even mooi als toen we trouwden” enzovoort.>>>

<<<(#12) Noot van uwkeuze.net: bijvoorbeeld, moslims die gedwongen en onderdrukt worden, of die door de ongelovigen in gevangenschap zijn genomen en bedreigd worden met de dood of marteling (wat in de Islaam verboden is), zijn toegestaan om (alleen met hun tong) acceptatie te uiten van het ongeloof, de incorrecte praktijken en onjuiste geloofsovertuigingen van de ongelovigen terwijl zij een afkeer in hun harten hebben. Maar dit is niet het meest ideale. Het meest ideale is dat men dit alles gewoon blijft verwerpen, wat men hem ook aandoet. De bekende marteling van Bilaal (moge Allah tevreden met hem zijn) is daar een goed voorbeeld van.>>>

<<<(#13) Noot van uwkeuze.net: bijvoorbeeld als iemand zegt terwijl hij verzoening tussen mensen teweeg wil brengen: “Jouw vrienden willen verzoening en zij willen tot een overeenkomst komen” enzovoort (terwijl dit in feite niet waar is), waarna hij naar de anderen gaat en iets vergelijkbaars zegt om verzoening te bewerkstelligen – daar is niets mis mee. Evenzo, als hij iemand ziet die een ander persoon onrechtmatig wil doden, of hem op een andere manier onrecht wil aandoen, en hij zegt tegen hem: “Bij Allah, hij is mijn broer,” om hem te redden van deze onrechtpleger die hem onrechtmatig wil doden of hem onrechtmatig wil slaan, en hij weet dat als hij zegt dat hij zijn broer is dat hij hem dan met rust zal laten vanwege respect die hij voor hem heeft, dan is hij verplicht om zo iets te doen om zijn broeder (in de Islaam) te redden van onrecht. Het punt is dat het basisprincipe met betrekking tot valse eden is dat zij niet toegestaan zijn en h’araam zijn, tenzij het een groter doel dient dat zwaarder weegt dan de leugen, zoals in de drie gevallen die in de h’adieth hierboven worden genoemd. (Madjmoo’ Fataawaa al-Shaykh Ibn Baaz, 1/54.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


1 April

Maar met betrekking tot “1 april” (in het Arabisch “Kidzbat Niesaan”, of “Kidzbat Ibriel” – “de leugens van april”), de oorsprong van deze vorm van liegen is niet met zekerheid te weten. Hier zijn verschillende meningen over.

Sommigen zeiden dat het zich ontwikkelde uit de viering van de lente op de nachtevening (#14) op 20 of 21 maart.

<<<(#14) Noot van uwkeuze.net: een equinox (nachtevening of dag-en-nachtevening) is een tijdstip in het jaar waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. De verbindingslijn aarde-zon passeert dan juist het vlak van de aardse evenaar (de evennachtslijn), op weg van zuid naar noord, of andersom. Sommige culturen acht(t)en een equinox van groot belang en vier(d)en feesten tijdens een equinox. Diverse antieke en moderne bouwwerken zijn zo gemaakt dat de zon op de equinox op een speciale manier in of langs het gebouw schijnt, bijvoorbeeld door een deuropening, over een bepaald richtpunt. Voorbeeld van dergelijke gebouwen zijn Stonehenge en de Piramide van Cheops.>>>

Anderen zeiden dat deze innovatie verscheen in Frankrijk in 1564, na de introductie van een nieuwe kalender, toen een persoon die weigerde de nieuwe kalender te accepteren het slachtoffer werd van een aantal mensen die hem in verlegenheid brachten en de spot met hem dreven, dus werd hij een mikpunt van spot voor anderen.

Weer anderen zeiden dat deze innovatie terug gaat tot de oudheid en de heidense feesten op een bepaalde datum aan het begin van de lente, dus dit is het overblijfsel van heidense rituelen. Er werd gezegd dat de jacht in sommige landen niet succesvol was tijdens de eerste dagen van de jacht in deze landen. Dit was de oorsprong van deze leugens die verzonnen werden op de eerste dag van april. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Taalgebruik wp

 


Le poisson d’avril (aprilvis of aprilgrap)

In Frankrijk wordt “1 aprilgrap” le poisson d’avril (letterlijk “aprilvis”) genoemd. De reden hiervoor is dat de zon beweegt van het sterrenbeeld de Vissen naar het volgende sterrenbeeld.

In het Engels wordt “1 april” April Fools’ Day (of April Fool’s Day or All Fools’ Day) genoemd. Dit is vanwege de leugens die ze vertellen, zodat degenen die hen horen hen zouden geloven en dus een slachtoffer worden van degenen die de spot met hen drijven.

De eerste vermelding van April Fool in de Engelse taal was in een tijdschrift dat bekend staat als Dreck Magazine. Dit tijdschrift meldde op de tweede dag van april in 1698 dat een aantal mensen uitgenodigd werd om te komen kijken hoe ze zwarte mensen zouden wassen in de Tower of London op de ochtend van de eerste dag van april.

Een van de meest bekende incidenten die gebeurde in Europa op 1 april was toen de Engelse krant, de Evening Star, in maart 1746 aangekondigde dat de volgende dag – 1 april – er een parade van ezels in Islington, in Engeland, gehouden zou worden. De mensen haastten zich daarheen om naar deze dieren te kijken en er was een enorme menigte. Zij bleven wachten en toen ze moe werden van het wachten, vroegen ze wanneer de parade zou zijn. Ze zagen niets (althans, geen parade, geen ezels), dus wisten ze dat ze gekomen waren om zichzelf belachelijk te maken, alsof zij de ezels waren!

‘Aasim ibn ‘Abd-Allaah al-Qoerawaytie schreef over de oorsprong van deze leugens, zeggende: “Velen van ons vieren wat bekend staat als “April fool” of – indien het letterlijk wordt vertaald – de “truc van april”. Maar hoeveel weten we van het bittere geheim achter deze dag?

Toen de moslims Spanje regeerden, ongeveer duizend jaar geleden, waren ze zo machtig dat ze niet konden worden vernietigd. De westerse christenen wensten dat ze de Islaam van de aarde konden wegvegen, en dat lukte hen tot op zekere hoogte.

Ze probeerden de verspreiding van de Islaam in Spanje te beperken en om een einde daaraan te maken, maar ze slaagden er niet in. Ze probeerden het vele malen maar het lukte hen nooit.

Daarna stuurden de koeffaar (ongelovigen) hun spionnen naar Spanje om te studeren en om de geheimen te ontdekken van de kracht van de moslims die niet konden worden verslagen. Ze ontdekten dat het naleven van taqwaa (vroomheid of bewustzijn van Allah) de reden was.

Toen de christenen het geheim van de kracht van de moslims ontdekten, begonnen ze strategieën te bedenken om deze kracht te breken. Op basis hiervan begonnen ze gratis wijn en sigaren te sturen naar Spanje.

Deze tactiek van het westen wierp zijn vruchten af en het geloof van de moslims begon te verzwakken, vooral onder de jonge generatie in Spanje. Het gevolg daarvan was dat de westerse katholieke christenen heel Spanje onderwierpen en een einde maakten aan de islamitische heerschappij van dat land, dat meer dan 800 jaar geduurd had. Het laatste bolwerk van de moslims, in Grenada, viel op 1 april, vandaar dat zij dit beschouwden als hun “truc van 1 april”.

Vanaf dat jaar tot het heden vieren zij deze dag met in hun gedachten dat de moslims dwazen zijn. Ze beschouwen niet alleen het leger in Granada als dwazen, die gemakkelijk konden worden misleid, maar zij beschouwen de gehele moslimoemmah (gemeenschap) als zijnde dwazen (die makkelijk kunnen worden misleid). Het is onwetendheid van onze kant om deel te nemen aan deze vieringen; en als wij hen blind imiteren in het uitvoeren van dit slechte idee, dit is een soort blinde imitatie dat de dwaasheid van sommigen van ons bevestigt in het volgen van hen. Zodra we weten wat de reden is voor deze viering, hoe kunnen we dan nog onze nederlaag vieren!?

Na het kennen van deze realiteit, laat ons een belofte aan onszelf maken nooit deze dag te vieren. We moeten leren van deze Spaanse actie en ons houden aan de realiteit van de Islaam en nooit toe staan dat ons geloof opnieuw wordt verzwakt.

Ik zeg: het maakt niet uit wat de oorsprong van “1 april” is. Waar het om gaat is het kennen van de uitspraak over het liegen op deze dag (en liegen in het algemeen), die zeker niet bestond tijdens de eerste en de beste generaties van de Islaam. Het kwam niet van de moslims, maar het kwam juist van hun vijanden.

De dingen die gebeuren op 1 april zijn talrijk. Sommige mensen hebben te horen gekregen dat hun kind of echtgenoot of iemand die hen dierbaar is overleden is, en niet in staat om deze shock te dragen zijn zij zelf overleden. Sommigen hebben te horen gekregen dat ze worden ontslagen, of dat er een brand of een ongeval is geweest waarbij hun familie is gedood, wat veroorzaakte dat zij (die dit leugenachtige nieuws kregen) lijden aan verlamming, hartaanvallen of vergelijkbare ziekten.

Sommige mannen werd verteld dat hun vrouwen gezien zijn met andere mannen, wat hen ertoe heeft gebracht om hun vrouw te doden of van hen te scheiden. Dit zijn de ontelbare verhalen en incidenten waar we over horen, die allemaal leugens zijn die verboden zijn in de Islaam en onaanvaardbaar voor het gezonde verstand of oprechte billijkheid. We hebben gezien hoe de Islaam het liegen verbiedt, zelfs voor de grap, en het verbiedt ook om een moslim te beangstigen, hetzij in alle ernst of voor de grap.

[Noot van uwkeuze.net: de gevolgen van “grappen” zijn vaak niet te overzien. Maar zij kunnen desastreus zijn en schade veroorzaken, zowel lichamelijk als financieel als relationeel! Schade die in deze wereld of op de Dag des Oordeels vergoed zal moeten worden.]

Dit is de wet van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) waarin wijsheid en zorg voor de mensheid is.

En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa is de Bron van kracht.

 

Relevante artikelen:

Voorwaarden voor toelaatbare grappen (en enkele voorbeelden van grappen van de profeet ﷺ)

Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje

Kijk naar je tong en je handen!

De leugen regeert

Letten wij op ons taalgebruik?

Verboden zakelijke transacties

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan