Laylatoel-Qadr

Zorg dat jij hem goed besteed!

Laylatoel QadrLaylatoel-Qadr is de nacht waarin de Qor-aan neergezonden werd. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zonden hem (de Qor-aan) neer in Laylatoel-Qadr (de Nacht van de Verordening). (#1) En wat laat jou weten wat Laylatoel-Qadr is? Laylatoel-Qadr is beter dan duizend maanden. De engelen (in grote getale) en ar-roeh’ (de geest – de aartsengel Gabriël) dalen dan af met Toestemming van hun Heer met alle verordeningen. Het (de Nacht van de Verordening) is vrede (#2) tot aan de verschijning van de dageraad.” [Soerat al-Qadr (97).]

<<< (#1) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) en anderen zeiden: “Allah zond de Qor-aan in één keer neer van al-Lawh’oel-Mah’foedhz (het Bewaakte/Beschermde Boek) naar al-Baytoel-‘Izzah (het Huis van Macht), wat in de hemel van deze wereld is (d.w.z. de laagste hemel). Vervolgens kwam het in delen neer (via de engel Gabriël – vrede zij met hem) naar de boodschapper van Allah – Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – volgens de incidenten en behoeften gedurende een periode van 23 jaar.” (Uit Tefsier Ibn Kethier.)

<<< (#2) Allah de Verhevene heeft deze nacht als “vrede” beschreven vanwege de vele mensen die daarin vrij worden gesproken van hun zonden en haar bestraffingen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die op de nacht van al-Qadr (de Verordening) nachtgebeden verricht uit geloof en zoekend naar de beloning (van zijn Heer), zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Het vergeven van de zonden is zonder twijfel een vorm van vrede en ‘vrijspraak’ van haar bestraffingen. (Uit Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

Allah de Almachtige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zonden hem (de Qor-aan) neer in een gezegende nacht. Waarlijk, Wij hebben (de mens) steeds gewaarschuwd (en verteld wat goed en wat slecht is voor hem)! Daarin (in die nacht) worden alle kwesties oordeelkundig geordend (#3).” [Soerat ad-Doekhaan (44), aayah 3-4.]

<<< (#3) Die gezegende nacht is Laylatoel-Qadr, de nacht van de Verordening, de waardevolle nacht in de maand Ramadhaan waarin de Qor-aan is neergezonden. Tijdens Laylatoel-Qadr worden de verordeningen van het komende jaar overgeplaatst van al-Lawh’oel-Mah’foedhz [het bewaarde/beschermde Boek (#4)] naar de schrijvers (onder de engelen) die o.a. opschrijven wie dat jaar komt te overlijden, wie geboren wordt, ieders voorzieningen en wat er gaat gebeuren tot aan het einde van dat jaar, zoals dat door Allah de Alwijze bepaald is.

(#4) Al-Lawh’oel-Mah’foedhz: het Bewaarde/Beschermde Boek, het Boek der Besluiten. Dit is het Boek waar alle Boeken die naar de profeten gezonden zijn aan ontleend zijn. Allah de Verhevene heeft in dit Boek alles genoteerd en Hij houdt dit bij Zich. ‘Abdoellaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah schreef de bepaalde maten voor de schepselen vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.” (Overgeleverd door Moeslim, Kietaaboel-Qadar, hoofdstuk: dziekroe h’iddjaadjie Aadam wa Moesaa ‘alayhiema as-salaam.)>>>

 

Laylatoel-Qadr

 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Kijk uit naar Laylatoel-Qadr in de oneven dagen van de laatste tien dagen van Ramadhaan.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en anderen.)

Laylatoel-Qadr is een hele speciale nacht, in deze nacht kunnen wij de zegeningen krijgen voor bijvoorbeeld het verrichten van het gebed in duizend maanden, zoals in aayah 97:3 staat.

Als we kijken naar hoeveel jaren duizend maanden zijn, dan zien we dat deze nacht gelijk zou kunnen staan aan goede daden, Qor-aan recitatie, gebeden en smeekbeden die we kunnen verrichten in 83 jaar! Dit alleen al geeft ons een idee over hoe belangrijk het is deze nacht te vullen met al het goede dat we kunnen doen in shaa-a Allaah. We zouden onszelf onrecht aandoen als we deze mogelijkheid voorbij laten gaan.

Laylatoel-Qadr valt in één van de oneven nachten van de laatste tien nachten van de Ramadhaan. Omdat we niet precies weten welke nacht het is, is het aanbevolen om deze laatste tien nachten van de Ramadhaan te vullen met goede daden, gebeden en Qor-aan lezen etc.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) keek uit naar Laylatoel-Qadr en beval zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) om ernaar uit te kijken. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) maakte zijn familie wakker in de nachten van de laatste 10 dagen hopend dat zij Laylatoel-Qadr zouden bereiken. In al-Moesnad lezen we, verhaald door ‘Oebaadah (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die in de nacht daarvan gebeden verricht om het te bereiken en hij bereikt het, zijn begane zonden en zijn komende zonden worden vergeven.” An-Nasaa-ie heeft ongeveer hetzelfde overgeleverd.

Er is overgeleverd van sommigen van de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) en degenen die na hen kwamen dat zij zich wasten en parfumeerden in de nachten van de laatste 10 dagen hopend op het bereiken van Laylatoel-Qadr waarvan Allah de Verhevene de status en rang heeft verheven. O degene die zijn hele leven heeft verspild in onzin, haal in wat aan je voorbijgegaan is in Laylatoel-Qadr, het wordt gerekend tot het leven, de (goede) daden worden daarin beter geacht dan daden in duizend maanden. Degene die onthouden wordt van het goede in deze nacht is uitgesloten (van het goede).

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) verhaalde: “O boodschapper van Allah! Als ik Laylatoel-Qadr meemaak, wat moet ik zeggen?” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Zeg Allaahoema anta ‘afoewwoen toeh’iebboe l-‘afwa fa’foe ‘annie (O Allah, U bent Vergevingsgezind en houdt ervan om te vergeven. Vergeef mij).” (Overgeleverd door Ah’mad en at-Tirmidzie, en is authentiek geclassificeerd door al-Albaanie.)

O dienaar van Allah! Sluit deze gezegende maand af met de beste daden waar je toe in staat bent tijdens deze nachten. Laat deze onschatbare en onvervangbare tien nachten niet onbenut aan je voorbijgaan. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind van Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien nachten. Want Allah zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allah zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

 

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan