Kinderen worden ook beloond voor hun goede daden

“Wij zullen de beloning van wie een goede daad verricht niet verloren laten gaan.”

Kinderen beloning klVertaald en samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx.
(Dit artikel is opgenomen in het boek Opvoeden & seksuele voorlichting in de islam dat momenteel gedrukt wordt en in maart verkrijgbaar zal zijn in onze islamwinkel, in shaa Allaah.)

De daden van een persoon worden pas opgeschreven door de engelen nadat hij of zij de puberteit bereikt heeft. Vóór de pubertijd is een kind niet verantwoordelijk (voor zijn of haar daden), want de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De Pen is opgeheven voor drie: voor het kind totdat hij de pubertijd bereikt, voor degene die slaapt totdat hij ontwaakt en voor degene die zijn verstand verliest totdat hij herstelt.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 4402.) (Zie het artikel De tekenen van pubertijd voor meer informatie.)

Maar blijven de goede daden van kinderen dan onbeloond? Nee. Allah is al-‘Adl, de Rechtvaardige, en Hij zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten (#1), waarlijk, Wij zullen de beloning van wie een goede daad verricht niet verloren laten gaan.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 30.]

<<<(#1) In overeenstemming met de Qor-aan en de Soennah en met ikhlaas – oprechtheid. Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).>>>

Maar geldt deze belofte van Allah ook voor kinderen? Sheikh Muhammed Salih’ Al-Munajjid beantwoorde de vraag “zullen kinderen beloond worden voor hun goede daden?” als volgt:

Alle lof is voor Allah.

Ja, kinderen zullen beloond worden voor het verrichten van goede daden, wegens de h’adieth (profetische overlevering) overgeleverd door Moeslim in zijn Sah’ieh’ (nr. 1335), van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) die zei: “Een vrouw tilde een kind op en zei: ‘O boodschapper van Allah! Zal zijn h’adj (bedevaart) meetellen?’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ja, en jij zult beloond worden.’

De auteur van Mawaahib al-Djaliel lie Sharh’ Moekhtasar Khaliel zei over de kwestie dat kinderen opgedragen worden te bidden wanneer zij de leeftijd van zeven jaar bereiken: “Al-Qaraafie zei in al-Yawaaqiet fie l-Mawaaqiet: ‘Kinderen zullen beloning krijgen voor de goede daden die zij doen, wegens de h’adieth over de Khath’amie vrouw [die haar kind optilde en de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vroeg over zijn h’adj).’”

Ibn Rushd zei: “De slechte daden van jonge kinderen worden niet genoteerd, maar hun goede daden zullen wel opgeschreven worden, volgens de correcte mening.”

Ibn ‘Abd al-Barr zei in al-Tamhied, commentaar gevend op de eerste h’adieth die daarin geciteerd wordt, namelijk de h’adieth over de Khath’amie vrouw: “… Aboe al-‘Aaliyah ar-Riyaahie zei: ‘‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: ‘De goede daden van een jong kind zullen opgeschreven worden, maar zijn slechte daden zullen niet opgeschreven worden.’’”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Ibn ‘Abd al-Barr zei ook in al-Tamhied: “…De meeste selef (vrome voorgangers) zeiden dat zakaah betaald moet worden over het bezit van wezen, en het is onmogelijk dat zij daar niet voor beloond worden. Hun voogden (verzorgers) en degene die dit namens hen doet zullen ook zeker beloond worden, alsook degene die hen meeneemt op h’adj, als een zegening en genade van Allah…”

Volgens al-Ikmaal zeiden vele geleerde: “Kinderen zullen beloond worden voor hun daden van gehoorzaamheid (jegens Allah), en hun goede daden zullen genoteerd worden, maar niet hun slechte daden.”

Ibn Djamaa’ah zei: “Volgens de vier (imams) zullen kinderen beloond worden voor hun daden van gehoorzaamheid en hun goede daden zullen opgeschreven worden, of zij nu volwassen zijn of niet. Dit is overgeleverd van ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn). Sommige geleerden gaven aan dat er consensus (idjmaa’) is aangaande deze kwestie. Dit wordt ook aangeduid door hetgeen we eerder zeiden onder de kop ‘Deugdzaamheden (fadhaa-il)’, dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘De djihaad (jihad – fysieke strijd) van de zeer ouden en de zeer jongen is h’adj en ‘oemrah,’ alsook de h’adieth over de vrouw die een kind optilde.”

En Allah weet het het beste.

(Bron: https://islamqa.info/en/3277 – enigszins ingekort.)

Dus spoor kinderen zachtmoedig aan om goede daden te verrichten (bidden, vasten, dzikr, kennis zoeken, goed gedrag etc.), rekening houdend met hun leeftijd en vermogen, zodat zij er aan kunnen wennen en hun schaal met goede daden al op jonge leeftijd beginnen te vullen. (Zie het artikel Wees niet te streng voor je kinderen.)

 

Relevante artikelen:

De tekenen van pubertijd

Gaan kinderen die jong sterven naar het Paradijs of de Hel?

Tawh’ied voor jonge moslims

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de islam

Als ik groot ben wil ik Aboe Bakr worden!

Voor kinderen (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan