Kijken in de spiegel

Zonden en de redenen van onze problemen en die van de oemmah.

Spiegel klBron: al-Haramain Online Nieuwsbrief, Vol. 2, Uitgave 6.
Vertaald en bewerkt door Aboe Dardaa-e.

De moslimgemeenschap dient diep na te denken over de oorzaken van vele van onze problemen in deze wereld. Het is jammer dat velen van ons weigeren of gebrekkig zijn in te zien, dat wij zelf de hoofdreden voor onze tekortkomingen en gebreken zijn. Wij zijn vaak meer tevreden met het wijzen naar de onderdrukking of onrechtvaardige wetgeving, of een bepaalde heerser of land als oorzaak van onze problemen. Echter, denken wij wel eens na over de vraag hoe een heerser of natie ons ooit kan beheersen of ons kan onderdrukken met straffeloosheid? Kijken wij wel eens in de spiegel, voordat wij uitwendige factoren zoeken als de oorzaak van ons lijden, ontevredenheid of enige andere klacht?

Sommigen zijn zelfs zo ver gegaan om de Islaam de schuld te geven voor hun achteruitgang en slechte toestand! Hoe verkeerd is een dergelijke conclusie, om maar niet te spreken over hoe duidelijk dit een teken van onwetendheid en een verslagen mentaliteit is! Er is geen grotere oorzaak voor menselijke vooruitgang dan de Islaam en enkel toen mensen de islamitische principes aannamen, overwonnen zij. Omgekeerd, het was wanneer de moslims deze principes verlieten, dat zij begonnen te wankelen.

De gerespecteerde hedendaagse geleerde, sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ ibn al ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn), gaf eens aan wat wij allen dienen toe te geven, namelijk: “Welke schade en moeilijkheid de mensen getroffen hebben in hun welvaart of veiligheid, bij individuen of samenlevingen, het is als gevolg van hun zonden en dat zij de geboden van Allah en Zijn voorgeschreven wetten hebben verwaarloosd; en het zoeken van een oordeel bij mensen in plaats van de voorgeschreven wetten van Allah, Degene Die de gehele schepping geschapen heeft en genadiger is geweest (en nog steeds is) jegens hen dan hun eigen moeders en vaders (#1), en Hij is Degene Die beter weet dan zijzelf wat goed is voor hen.”

<<< (#1) ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Er werden eens enkele krijgsgevangenen naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebracht. Eén van hen was een moeder wier jong kind kwijt was geraakt. Dit maakte haar zo rusteloos en bezorgd dat zij elk kind dat zij tegenkwam, dicht bij haar boezem hield en zoogde. Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit zag, stelde hij deze vraag aan de omstanders (Nederlandstalige interpretatie): ‘Kunnen jullie je inbeelden dat deze moeder haar eigen kind ooit in het vuur zou werpen?’ Wij antwoordden: ‘Nooit! Om over het werpen in het vuur maar te zwijgen, zij zou op elke mogelijke manier haar uiterste best doen om te voorkomen dat het zou vallen in het vuur.’ Daarop zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Allah is veel barmhartiger voor Zijn dienaren dan deze moeder voor haar kind.’”>>>

Hij verklaarde tevens: “Bij Allah, zonden beïnvloeden de veiligheid van een land. Zij beïnvloeden haar gemak, haar overvloed, haar economie en zij (de zonden) hebben invloed op de harten van hun mensen. Zonden zorgen voor vervreemding tussen mensen; zonden zorgen ervoor dat een moslim zijn moslimbroeder ziet, alsof hij een andere religie volgt dan de Islaam.”

De sheikh vervolgde met het uiteenzetten van het juiste perspectief betreffende de toestand van de moslims: “Het is verplicht voor ons, als moslims en gelovigen, dat wij de gebeurtenissen bezien vanuit een islamitisch perspectief, zoals uiteengezet is in het Boek van Allah de Verhevene en de Soennah van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Als we namelijk naar hen kijken vanuit een materialistisch perspectief, dan zijn de ongelovigen sterker dan ons in materialistische zin en hebben zij de heerschappij over ons en worden wij slaven van hen. Echter, als wij kijken vanuit een islamitisch perspectief, middels het Boek van Allah de Verhevene en de Soennah, dan zullen wij al datgene dat de oorzaak is van deze misstanden achterlaten; en als wij terugkeren naar Allah en het helpen van de dien (religie) van Allah, dan zegt de Machtige en Majestueuze in Zijn Boek – en Hij is de Meest Waarheidsgetrouwe in Spraak en de Meest Bekwame (Nederlandstalige interpretatie): ‘…En bij Allah! Allah helpt zeker degenen die Hem (Zijn religie) helpen (#2). Waarlijk, Allah is zeker Sterk, Almachtig.’ [Soerat al-H’adj (22), aayah 40.]”

<<< (#2) Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) beval de moslims om hun religie te verdedigen en Hij garandeerde voor hen de overwinning omdat zij door middel van hun verdediging opkomen voor de religie van Allah. (Tefsier at-Teh’rier wa t-Tenwier van Moh’ammed at-Taahier ibn ‘Aashoer.) D.m.v. da’wah (mondelinge, schriftelijke en gedragsmatige uitnodiging tot de Islaam), djihaad (strijd) etc. Zie het artikel Jihad in de Islam en de artikelen over Da’wah.>>>

Wij dienen daarom onze zonden te bezien als de oorzaak van onze problemen. En wat onze edele geleerde (d.w.z. sheikh Ibn al-‘Oethaymien) heeft uitgelegd is niet nieuw, noch pas ontdekt. Het is juist overgeslagen, genegeerd of lang vergeten door velen van ons. De grote geleerde Ibnoe l-Qayyim al-Djawzieyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft de volgende woorden geschreven in een bekende verhandeling – die wij hieronder sterk samengevat weergeven – getiteld al-Djawaab al-Kaafiey, als antwoord op een brief aan hem, geschreven door een individu die advies zocht over hoe zichzelf te zuiveren van een grote zonde. Misschien zal het ons helpen, als wij wijs zijn, om te realiseren wat de werkelijke bron is van onze problemen als geheel en hopelijk zal het als stimulans dienen om te werken voor (zelf)verandering. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Succes voetstappen

 

Laten wij kijken naar de vreselijke gevolgen van het verrichten van zonden in het algemeen:

1.) De onthouding van kennis: kennis is een licht dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) plaatst in het hart en ongehoorzaamheid dooft dit licht. Imaam as-Shaafi’ie zei: “Ik klaagde bij Wakie’ over de zwakte van mijn geheugen en hij gebood mij weg te blijven van zonden en hij zei: ‘Weet dat kennis een gunst is en de gunst van Allah wordt niet gegeven aan de zondaar.’” (Zie de artikelen in de rubriek Kennis is licht.)

2.) De onthouding van (levens)onderhoud: zoals taqwaa (godsvrees, vroomheid) levensonderhoud brengt, zo zorgt het verlaten van taqwaa voor armoede. Er is niets wat onderhoud kan brengen, zoals het verlaten van ongehoorzaamheid. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De dienaar ontvangt de zegening niet als gevolg van de zonde die hij treft.”

<<<Opmerking van de vertaler: Allaahoe Akbar! Hoe vaak begaan wij zonden om een zegening van Allah te verkrijgen, terwijl dit hetgeen is wat tussen ons en de zegening instaat. Sommige moslims, moge Allah ons leiden en genadig zijn, scheren hun baard af om werk te krijgen; sommige zusters doen hun hoofddoek af om ‘geaccepteerd’ te worden op een werkvloer, en sommigen verlaten zelfs hun gebeden! Allen niet realiserend dat dit juist tussen hen en het verkrijgen van de zegening van Allah, Verheven en Geprezen is Hij, in staat. En waarlijk, de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) spreekt niet uit begeerte, het is slechts de openbaring die geopenbaard werd. (Zie de artikelen Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat – Het islamitische oordeel over de baardDe boodschap van de h’idjaab.)>>>

3.) De verhindering van gehoorzaamheid (aan Allah de Verhevene). Als er geen andere bestraffing voor zonde zou zijn, behalve deze, dan zou dit voldoende zijn.

4.) Ongehoorzaamheid verzwakt het hart en lichaam. De kracht van de gelovige zit in zijn hart, en telkens wanneer zijn hart sterker wordt, wordt ook zijn lichaam sterker. En wat betreft de overtreder – ook al heeft hij een sterk lichaam – hij is de meest zwakke, wanneer de nood daar is en zijn kracht zal het lichaam verlaten wanneer hij deze het meest nodig heeft. Overdenk de sterkte van de lichamen van de Perzen en de Romeinen, over hoe hun kracht hen verliet, toen zij deze het meest nodig hadden. Overdenk de kracht van de Qoeraysh bij de Slag bij Bedr, en hoe Allah hen vernederde.

5.) Ongehoorzaamheid zaait zijn eigen zaadjes en geeft geboorte aan zichzelf. Dit gaat zo door totdat het afstand nemen en het nalaten ervan een moeilijke opgave wordt voor de dienaar.

6.) Zonden verzwakken de wil van het hart en de vastberadenheid, zodat het verlangen naar ongehoorzaamheid sterk wordt en de wil om berouw te tonen verzwakt, stukje bij beetje. Dit gaat door, totdat de wil om berouw te tonen helemaal uit het hart verdwenen is. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Broederschap 4

 

Elke vorm van ongehoorzaamheid is een erfenis van een natie van de naties die Allah, de Machtige en Majestueuze, heeft vernietigd. Sodomie is een erfenis van de mensen van Loet (profeet Lot – vrede zij met hem); het nemen van meer dan iemands recht en het geven van minder (dan men dient te geven) is een erfenis van de mensen van Shoe’ayb (profeet Jetro – vrede zij met hem); het zoeken van grootheid in het land en het veroorzaken van verderf is een erfenis van de mensen van de Farao (Fir’awn); en trots, arrogantie en tirannie is een erfenis van de mensen van Hoed (profeet Eber of Heber – vrede zij met hem). Kortom, de ongehoorzame draagt dezelfde mantel dan sommige van deze naties die de vijanden van Allah waren – moge Allah ons tot Zijn geliefden maken.

Ongehoorzaamheid is een oorzaak van het veracht worden door zijn Heer. Al-H’asan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Zij werden verachtelijk in (Zijn Zicht) dus ongehoorzaamden zij Hem. Als zij eerbaar waren (in Zijn Zicht), dan zou Hij hen beschermd hebben. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘…En wie Allah vernedert, niemand kan hem eren…’ [Soerat al-H’adj (22), aayah 18.]”

7.) De negatieve effecten van de zonden zullen de naasten van de zondaar treffen, alsook de dieren, als gevolg van de slechtheid van de gevolgen van zonden. De dienaar gaat door met het verrichten van zonden, totdat het begaan ervan gemakkelijk voor hem wordt en deze nietszeggend lijken in zijn hart, en dit is een teken van vernietiging. Elke keer dat een zonde nietszeggend wordt in het aangezicht van een dienaar, wordt het groot in het Aangezicht van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Werkelijk, de gelovige ziet zijn zonden alsof hij staat bij de voet van een berg, vrezend dat het op hem zal vallen, en de zondaar ziet zijn zonden als een vlieg die (voor) langs zijn neus gaat, dus probeert hij deze te verwijderen door met zijn hand te wuiven.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Zonden

 

8.) Alle eer ligt in de gehoorzaamheid jegens Allah de Verhevene. ‘Abdoellaah ibn al-Moebaarak zei: “Ik heb zonden de harten zien doden en vernedering wordt geërfd door hun continuïteit. Het verlaten van zonden geeft leven aan de harten en het verhinderen van jouw ziel (om zonden te plegen) is beter voor haar.”

9.) Ongehoorzaamheid corrumpeert het intellect. Het intellect heeft licht en ongehoorzaamheid dooft dit licht; en wanneer dit licht gedoofd is, wordt het zwak en gebrekkig. Wanneer ongehoorzaamheid toeneemt, wordt het hart van de dienaar verzegeld, waardoor hij wordt zoals degenen die achteloos zijn. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Nee! Maar raan (bedekking van zonden en slechte daden) is op hun harten vanwege wat zij verwierven.” [Soerat al-Moetaffifien (83), aayah 14.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer een dienaar (een persoon) een zonde (slechte daad) begaat, wordt er een zwarte stip gestippeld op zijn hart. Als die persoon dan die slechte daad (zonde) opgeeft, Allah smeekt om hem te vergeven en berouw toont, dan wordt zijn hart gereinigd (van die stip op het hart); maar als hij de slechte daad (zonde) herhaald, dan zal de bedekking toenemen totdat zijn hart volledig ermee bedekt is. En dat is ar-raan wat Allah noemde (in de Qor-aan): “Nee! Maar raan (bedekking van zonden en slechte daden) is op hun harten vanwege wat zij verwierven”.’” (At-Tirmidzie, h’adieth nr. 3334.)

10.) Zonden zorgen voor verderf in het land. (Zonden zijn oorzaak van) het bederven van de wateren, de lucht, de planten, fruitsoorten en woningen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Verderf is duidelijk geworden op het land en de zee ten gevolge van wat de handen van de mensen hebben aangericht. Aldus laat Hij (Allah) hen een gedeelte van wat zij gedaan hebben proeven opdat zij (berouwvol) zullen terugkeren (#3).” [Soerat ar-Roem (30), aayah 41.]

<<< (#3) De effecten van zonden zijn duidelijk zichtbaar in deze wereld. De snelle achteruitgang van het sociale leven van de mens, de veelzijdige toename van seksuele perversiteit, misdaad en geweld – wat allemaal het gevolg is van de mens’ vergetelheid jegens God en dus van alle zuivere en hoogstaande waarden, en hun vervanging van het geloof door de overtuiging dat materialistische “vooruitgang” de enige zaak is die er toe doet – heeft tot gevolg dat onze natuurlijke omgeving toenemend achteruitgaat, hier omschreven als “een resultaat van wat onze handen aangericht hebben”. Dit zou er voor moeten zorgen dat de mensen wakker geschud worden en terugkeren naar de rechte weg. Het verderf zal echter blijven toenemen totdat ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria – vrede zij met hem) weer op aarde neerdaalt aan het einde der tijden, wanneer hij zal oordelen volgens de islamitische sharie’ah (wetgeving), de varkens zal doden en het kruis zal breken. Wanneer Allah de Verhevene d.m.v. ‘Iesaa (vrede zij met hem) de dadjaal (antichrist) en zijn volgelingen vernietigt, alsook Ya-edjoedj en Ma-edjoedj (de volken van Gog en Magog), zal de aarde een overvloed aan zegeningen tevoorschijn brengen. Dit is het resultaat van de toepassing van de sharie’ah van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Hoe meer rechtvaardigheid er bewerkstelligd wordt, des te meer de zegeningen en goede dingen zullen toenemen. Zie de artikelen De neerdaling van Jezus en Wees gewaarschuwd voor ad-dadjaal – de antichrist!>>>

11.) Het verdwijnen van schaamte, wat de essentie is van het leven van het hart en de basis van al het goede. Het verdwijnen ervan is het verdwijnen van al wat goed is. In een authentieke overlevering, heeft de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bescheidenheid is al het goede.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (6118), Moeslim (38), Aboe Daawoed (4896) en Ah’mad (428).]

Er is ook overgeleverd door Aboe Mas’oed ‘Oeqbah ibn ‘Amr al-Ansaarie al-Badrie (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wat de mensen van de voorgaande profeten hebben meegekregen is: ‘Als je geen schaamte hebt, doe dan maar wat je wil.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie 3483.)

Een dichter zei tot slot: “En bij Allah, er is geen goeds in het leven of in de wereld, wanneer schaamte vergaat.” (Zie het artikel H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Hayaa en betrouwbaarheid

 

12.) Zonden verzwakken de indruk van de Grootheid van Allah de Almachtige in het hart van de dienaar. Een deugdzame man zei eens: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan (de Grootheid van) Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

13.) Zonden zijn voor de dienaar de oorzaak van het vergeten worden door Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke); het zorgt voor het verlaten van de dienaar en het hem achterlaten met zijn ziel en zijn shaytaan (satan) en dit is de vernietiging waarvoor geen verlossing bestaat. (Zie het artikel De dienaar en zijn relatie met de engel en de duivel.)

14.) Zonden verwijderen de dienaar van het niveau van ih’saan (het goede doen op de beste manier, d.w.z. Allah aanbidden alsof je Hem ziet, en weet dat als jij Hem niet ziet, Hij ziet jou wel!) en de dienaar wordt verhinderd van het verkrijgen van de beloning van hen die handelingen op de meest uitmuntende wijze verrichten. Wanneer ih’saan het hart vult, dan behoedt het haar voor ongehoorzaamheid. (Zie het artikel Ih’saan, de kern van de Islaam.)

15.) Ongehoorzaamheid zorgt voor het verminderen van de gunsten van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en rechtvaardigt Zijn bestraffing. Geen zegening stopt met het bereiken van een dienaar, behalve een zonde, en geen bestraffing wordt verdiend behalve door een zonde. ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dan ook: “Geen beproeving (hier: in de vorm van rampspoed) wordt neergezonden behalve als gevolg van een zonde en het (de beproeving) wordt niet weggenomen, behalve door berouw.” [Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).]

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wat jullie ook treft aan tegenspoed, dat is dan wegens hetgeen jullie handen hebben verworven. En Hij vergeeft veel.” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 30.]

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Dat is omdat Allah nooit een gunst – welke Hij aan een volk geschonken heeft – zal veranderen totdat zij veranderen wat in henzelf is (#4). En waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 53.]

<<< (#4) Doordat zij zonden begaan, ondankbaar en ongehoorzaam zijn tegenover Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Hierdoor bewijzen zij dat zij deze gunst onwaardig zijn.>>>

16.) Tot slot, imaam as-Shaafi’ie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Alle mensen zijn dood, behalve diegenen die kennis hebben; en al degenen die kennis hebben slapen, behalve diegenen die goede daden verrichten; en degenen die goede daden verrichten zijn bedrogen, behalve diegenen die oprecht zijn (tegenover Allah).”

Moge Allah genade hebben met ons allen en ons helpen om de zonden te verlaten, die de oorzaken zijn van al onze problemen!

 

Relevante artikelen:

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan