Kijk naar je tong en je handen!

Laat hen geen reden tot faillissement zijn!

Moeflis faillietDoor Oemm ‘Abdoer-Rah’maan.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die zijn Islaam het beste uitoefent, is degene voor wiens tong en hand moslims veilig zijn.” [Verzameld door at-Tabaraanie in al-Kabier S.J.S. 1129. Ook verzameld door al-Boekhaarie, Vol. 1, nr. 9; Moeslim, Vol. 1, nr. 64; Aboe Daawoed, nr. 2475. Zie ook Mishkaat al-Masaabieh’, Vol. 1.]

Dus gelovige! Wil jij niet het beste zijn in jouw uitoefening van de Islaam? Wil jij niet tot degenen behoren die al-Djennah (het Paradijs) zullen binnentreden in verrukking en extase? Kijk dan naar jouw tong en handen!

Zijn onze broeders en zusters veilig voor het gevaar van onze tongen en het kwaad van onze handen? Of zijn onze tongen en handen een gevaar voor hen en de oorzaak van hun pijn?

Zijn wij door onze handelingen onze zielen aan het reinigen of aan het vernietigen? Haasten we ons richting al-Djennah of naderen we Djahannam (de Hel)!?

 

De tongen

Laten we allereerst eens kijken naar onze tongen. We weten maar al te goed dat lasteren/roddelen een grote zonde is. Echter, hoe gering is onze vastberadenheid om hiervoor te waken! Een met roddel gevulde opmerking hier en daar lijkt misschien onschuldig, maar het is een gevaarlijk pad om te betreden. In andermans ogen zijn we die persoon aan het kleineren. We hebben misschien onze ego’s hoog doen rijzen, alleen om onze harten onder te dompelen in duisternis.

In dit wereldse leven zorgen dergelijke opmerkingen voor de vernietiging van het vertrouwen en genegenheid tussen moslims. Dergelijke opmerkingen laten wrok en achterdocht achter in de harten. We zorgen er ook voor dat degenen om ons heen ‘partij kiezen’ in deze strijd van de tongen.

Dus een ‘schijnbaar onschuldige opmerking’ zaait op deze manier haat en verderf in de samenleving. Shaytaan (satan) staat altijd gereed om aan te vallen, en zorgt ervoor dat een vurig woord ontsteekt in een vlam, zo groot dat woorden zelfs kunnen leiden tot oorlogen. Laat ons daarom diep nadenken over de ernst van deze ondeugd en begrijpen waarom Allah dit heeft vergeleken met de walgelijke en misselijkmakende handeling van het eten van het vlees van iemands dode broeder (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Mijd veel van de vermoedens, waarlijk, een deel van de vermoedens is zonde. (#1) En bespioneer (elkaar) niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder wensen te eten? Jullie zouden het dus moeten haten. (#2) En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol.” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 12.]

<<< (#1) De leider der gelovigen, ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem), zei: “Denk nooit slecht over het woord dat komt uit de mond van jouw gelovige broeder, zolang je er een goed excuus voor kunt bedenken.” Maalik leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor argwaan, want argwaan is het slechtste van de onjuiste verhalen; bespioneer elkaar niet; zoek niet naar andermans fouten; wees niet jaloers op elkaar; benijd elkaar niet; haat elkaar niet; en verlaat (mijd) elkaar niet. En O dienaren van Allah! Wees broeders!” De twee Sah’ieh’s en Aboe Daawoed leverden deze h’adieth over. (Zie Tefsier Ibn Kethier.) Khaalid ibn Safwaan zei: “De beste onder de broeders zijn degenen die mijn fouten vergeven, mijn gebreken corrigeren en mijn excuses aanvaarden.” (Al-Moedjaalasah, p. 555.) Foedhayl ibn ‘Iyaad (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Degene die een broeder zonder tekortkomingen zoekt, zal zonder broederschap blijven.” (Rawdat al-‘Oeqalaa-e, p. 169.)>>>

<<< (#2) Allah de Verhevene vergelijkt roddelen met het eten van het vlees van een dode persoon. En zoals je dit van nature verafschuwt, zo ook dien je het andere te verafschuwen, want het is zelfs nog erger. Hoedzayfah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Een qattaat zal het Paradijs niet binnentreden.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6056.) Een qattaat is een persoon die onaangename, onjuiste informatie over iemand bekendmaakt bij anderen met de intentie om vijandigheid tussen hen te veroorzaken.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Taalgebruik wp

 

Laat ons ook de gevolgen voor ons in al-Aakhirah (het Hiernamaals) realiseren. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ons gewaarschuwd (Nederlandstalige interpretatie): “Toen ik was opgenomen tot de hemelen, liep ik langs mensen die koperen klauwen hadden en rukten aan hun gezichten en borsten. Ik vroeg: ‘Wie zijn deze (mensen), O Djibriel?’ Hij antwoordde: ‘Zij zijn degenen die het vlees van mensen aten en hun eer beledigden.’” (Overgeleverd door Ah’mad en Aboe Daawoed.)

Hoe zal het ons vergaan op de Dag dat tongen verscheurd worden en gezichten opengereten worden? Dus hoe kunnen en durven wij onze tongen zo vrij te laten afzwerven? In plaats van te luisteren naar dergelijk gepraat, dienen we onze tongen te gebruiken om een grote beloning te verzekeren, door het bestrijden van alle vormen van laster en dit te corrigeren op de goede manier. Deze situaties zijn gelegenheden van Allah om djihaad te verrichten, want voorwaar, een poging ondernemen om je tong te bewaken is werkelijk een djihaad (djihaad an-nefs) (Lees o.a. Jihad in de Islam).

Laten we ons haasten om onze dagelijkse spraak te verbeteren. Hebben wij ooit nauwkeurig onderzocht hoe weinig oprechtheid er in onze woorden is, wanneer we spreken? Hoe mechanisch is onze spraak geworden! Onze woorden komen uit onze kelen en niet uit onze harten. Hoe gemakkelijk kwetsen onze tongen anderen. We tonen zorg en bezorgdheid voor onze medemoslims, maar onze harten zijn misschien leeg. Toch zijn dit onze eigen broeders en zusters! We zouden van hen moeten houden en het beste voor hen wensen. Tongen zijn scherp en harten zijn koud, want de eigenliefde heeft geen ruimte gelaten voor anderen…

Laten we onze woorden zorgvuldig onderzoeken (en afwegen). Geven onze woorden troost en verlichting aan degenen om ons heen, of vallen ze scherp en zwaar op hun harten? Één scherp woord van ons doet de vriendelijke dienaren van Allah vervallen tot droefheid en treurnis. Maar weet dat Allah alles hoort en de engelen elke uitspraak opschrijven (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (de mens) zegt geen woord of er is bij hem (of haar) een waarnemer (engel), klaar (om het te noteren).” [Soerat Qaaf (50), aayah 18.]

Hoe zal het ons vergaan wanneer al onze onvriendelijke woorden voor onze ogen verschijnen, op het moment dat ons verslag van daden wordt weergegeven? Wat voor een met doodsangst geslagen toestand zullen we ervaren op die Dag, wanneer het tot ons daagt dat ook wij kunnen vervallen tot een veel grotere treurnis…? We zoeken bij Allah toevlucht hiervoor! Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, een dienaar zegt misschien een woord dat hij zich niet realiseert en het zal hem doen vallen in het Vuur, verder dan het Oosten en het Westen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Beste moslims, we moeten beseffen, en wel nu, dat onze woorden onze broeders en zusters harder pijn doen en verminken dan messen. Zouden we ooit ons voor kunnen stellen dat we hen zouden snijden met een mes? Toch snijden wij met onze tongen diep in hun harten. Weet dat we niet het beste kunnen zijn in onze Islaam, als we falen om onze tongen te bewaken. Voorwaar, onze imaan (geloof) is in gevaar als we achteloos blijven; en als onze imaan verloren is, hebben we alles verloren… De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bevestigde (Nederlandstalige interpretatie): “De imaan van Allahs dienaar zal niet oprecht zijn, totdat zijn hart oprecht is, en zijn hart zal niet oprecht zijn, totdat zijn tong oprecht is.” (Overgeleverd door Ah’mad.)

Bedenk hoeveel keer per dag en nacht wij onze tongen gebruiken. Laten we de vraag, hoe ze ons misschien aan het vernietigen zijn, daarom niet langer uitstellen. Laat ons streven om onze tongen te gebruiken in manieren welke ons, inshaa-a Allaah, zal redden, want voorwaar, ontelbaar zijn de manieren waarop onze tongen al-Djennah kunnen verzekeren, inshaa-a Allaah.

O jij, die tot de beste gelovigen wil behoren! Haast je naar vriendelijke spraak en goede woorden. Roep op tot tawh’ied (de eenheid van Allah), beveel het goede en verbied het slechte en onderwijs anderen met je tong. Allah heeft ons de manier getoond, als we het enkel zouden proberen (Nederlandstalige interpretatie): “En wiens zegging is beter dan van degene die (anderen) uitnodigt tot Allah (om Hem alleen te aanbidden) en (zelf ook) rechtschapen handelt en zegt: ‘Waarlijk, ik behoor tot de moslims.’” [Soerat Foessilat (41), aayah 33.]

Neem dit advies dus ter harte, voordat de gelegenheid weg is en je tong stil valt in het graf…

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Woorden effect

 

De handen

En hoe zit het met onze handen? Zijn ze uitgestrekt om hulp en liefdadigheid aan te bieden aan de behoeftigen? (Zie o.a. het artikel Help Elkaar!) Worden ze gebruikt om het beste van goede daden uit te voeren, of grijpen en nemen zij wat niet aan hen behoort? Verkopen onze handen twijfelachtig voedsel en drank aan anderen? Slaan diezelfde handen boos onze kinderen voor tekortkomingen die we zelf eens hadden…?

Laten wij onze handen van dichtbij onderzoeken. Als zij meer nemen van anderen en minder geven, of meer kwaad doen en minder troosten, besef dan dat we misschien onderdrukkers zijn. Onze handen zijn onze geliefde broeders en zusters aan het onderdrukken en uiteindelijk beschadigen ze onze eigen zielen. Let op, opdat deze handen niet een pad uitsnijden naar ellende…

Begrijp dat we allen op onze hoede moeten blijven tegen shaytaan (satan) en besef hoe hij de handen van mensen gebruikt om zijn slechte plannen uit te voeren. Mensen zoals Aboe Lahab wier handen zullen branden in de vlammen (Nederlandstalige interpretatie): “Vernietigd zijn de twee handen van Abie Lahab (een oom van de profeet) en vernietigd is hij! Zijn bezit en wat hij verwierf (d.w.z. zijn kinderen) baten hem niet (t.o.v. Allah)! Hij zal een Vuur met vlammen (de Hel) binnengaan!” [Soerat al-Masad (111), aayah 1-3.]

Weet dat shaytaan ook tracht om jouw handen in het Vuur te gooien, pas dus goed op!

Laat ons erkennen dat onze handen een onmetelijke zegening van Allah zijn; hoe mooi onze Heer ze in elkaar heeft gezet en hoe divers en ingewikkeld zijn de taken die ze kunnen uitvoeren. Bedenk hoeveel goeds ze kunnen doen, door het verlof van Allah en hoeveel van de Aakhirah (Hiernamaals) zij kunnen verwerven.

Laten we ons uitsloven om met onze handen onze broeders en zusters te helpen, zowel zij die dichtbij zijn, als zij die ver zijn. En laat ons niet de simpele dingen vergeten, want zelfs de kleinste daden kunnen de grootste beloningen voortbrengen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Een man liep langs een tak van een boom, die op de weg lag en zei: ‘Bij Allah, ik wil dit uit de weg van moslims verwijderen zodat het hun geen pijn zal doen,’ en hij werd toegelaten tot het Paradijs.” (Overgeleverd door Moeslim, 914.)

Deze h’adieth zou ons moeten aansporen om dingen die op de weg, op de stoep, of zelfs in de supermarkt, zijn gevallen, op te pakken. Bedenk dat we niet alleen moslims van kwaad redden, maar ook vele andere mooie schepsels van Allah – zoals de insecten en de vogels, de dieren en planten. Denk bijvoorbeeld aan de simpele handeling van het gooien van een leeg blikje in een vuilnisemmer, zonder dat er enige pijnlijke gevolgen zullen zijn (voor voorbijgangers).

Laten wij geen enkele gelegenheid onbenut laten om onze handen te gebruiken voor goede daden, want Allah geeft ons hier dag en nacht de gelegenheid toe. Al is het alleen maar het koken van een lekkere maaltijd, waardoor vrienden of familie (of buren) bijeen worden gebracht, waarbij zegeningen van boven kunnen komen, inshaa-a Allaah: “De besten onder jullie zijn degenen die anderen voeden en de salaam beantwoorden.” (Overgeleverd door Ah’mad, al-H’aakim, Sah’ieh’oe l-Djaami’ as-Saghier, 3318.)

En laat ons niet degene vergeten die later de afwas doet en de beloning die zij ontvangen, inshaa-a Allaah, want zij gebruiken hun handen om anderen te verlichten van deze taak! Soebh’aan Allaah! Hoe gemakkelijk kan het zijn om al-Djennah te verdienen…

O vriend! Denk na over deze h’adieth, want hierin ligt misschien één van de sleutels voor jouw redding en succes, in dit leven en het volgende. Het volgen van bovenstaande wijsheid, inshaa-a Allaah, maakt het ons mogelijk om onze boeken van goede daden te ontvangen in onze rechterhanden en blij de salaam van de engelen te beantwoorden met onze tongen, terwijl zij ons brengen naar de Poorten van het Paradijs. Laten wij daarom niet hardvochtig zijn met onze onschuldige kinderen, die onze mooie bloemen zijn. En laat ons niet onverschillig zijn tegen onze wijze en zorgzame ouderen. Laten wij nu strijden voor deze plichten, terwijl we deze kostbare geschenken van Allah (nog) hebben – onze tong en handen. (Hoedaa Magazine, Volume 8, nummer 4, januari 2001 – Shawwaal 1421 H.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Moeflis 2

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Op de Dag dat hun tongen en hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen betreffende hetgeen zij plachten te doen.” [Soerat an-Noer (24), aayah 24.] Zie ook o.a. aayah 36:65 en 41:20-22.

Ibn Abie H’aatim leverde over dat Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Wij waren bij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en hij lachte zo breed dat zijn kiezen gezien konden worden, vervolgens zei hij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Weten jullie waardoor ik lach?’ Wij zeiden: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het best.’ Hij zei: ‘Vanwege de manier waarop een dienaar op de Dag der Opstanding met zijn Heer zal discussiëren. Hij zal zeggen: ‘O Heer! Heeft U mij niet beschermd tegen onrecht?’ Allah zal zeggen: ‘Jawel.’ Hij zal zeggen (denkend dat hij slim is): ‘Ik zal geen enkele getuige tegen mij accepteren behalve mijzelf.’ Allah zal zeggen: ‘Vandaag zul jij voldoende zijn als getuige tegen jezelf en de edele schrijvers zullen voldoende als getuigen tegen je zijn.’ Dan zal zijn mond verzegeld worden en er zal gezegd worden tegen zijn zintuigen (en ledematen): ‘Spreek!’ Dus zullen zij zeggen wat hij deed. Daarna zal hij toegestaan worden om te spreken, en hij zal zeggen: ‘Moge jullie ver verwijderd en vernietigd worden! Het was voor jullie dat ik vocht.’” (Overgeleverd door Moeslim en an-Nasaa-ie.)

Beste broeder/zuster! Zorg er voor dat je niet failliet raakt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Relevante artikelen:

Mijn religie is vriendelijkheid

Zeg het goede of blijf stil

Letten wij op ons taalgebruik?

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Adviezen van geleerden in de tijd van beproevingen en chaos

Help elkaar!

Liegen en 1 april

Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje

Roddelen – Je hebt je broeders vlees gegeten

7 Manieren waarop je kunt roddelen

De Drievoudige Filtertest

Wanneer vrienden elkaar pijn doen

Kun jij een geheim bewaren?

Vraag 27. Wanneer is er sprake over echt roddelen?

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan