Kennis over Allah is de basis van alle andere kennis

Want degene die kennis over Allah heeft,
heeft ook kennis over andere zaken.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt.

Waarlijk, er is geen belangrijkere kennis dan kennis over Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Ibn al-‘Arabie gaf aan: “De voortreffelijkheid en waarde van kennis is in overeenstemming met het onderwerp ervan. De Schepper is het meest belangrijke en meest voortreffelijke onderwerp van alle onderwerpen, en dus is kennis over Zijn Namen de meest voortreffelijke en meest belangrijke kennis.” (Ibn al-‘Arabie, Ah’kaam al-Qor-aan, vol. 2, p. 993.)

Nu volgt een artikel dat gebaseerd is op het werk van sheikh Ibn ‘Oethaymien, uitgelegd door Dr. Saalih’ as-Saalih’ en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

De meest eerbare en belangrijkste kennis is de kennis over Allah, naast Wie er geen god is, de Ware God, de Heer van alles wat bestaat. En de kennis over Allah is de basis van alle andere kennis. Want degene die kennis over Allah heeft, heeft ook kennis over andere zaken. En degene die onwetend over Allah is, is daarom op alle mogelijke manieren onwetend over alle andere zaken.

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wees niet zoals degenen die Allah vergeten, waarna Hij hen zichzelf liet vergeten. Zij zijn degenen die al-faasiqoen zijn (grote zondaren, goddelozen, opstandig en ongehoorzaam jegens Allah).” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 19.]

En wees niet zoals degenen die Allah vergeten, want door hun ongehoorzaamheid liet Hij hen zichzelf vergeten, want zij waren niet in staat rechtschapen daden te verrichten. [Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).]

Als men goed nadenkt over dit vers, dan zal men een edele en eerbare betekenis vinden, welke aanduidt dat als iemand Allah vergeet, dat Allah hem dan zichzelf laat vergeten waardoor hij zijn realiteit niet zal beseffen, noch zal hij beseffen wat hem baat of schaadt.

Dus zal hij kreupel zijn zoals vee. Zelfs vee kan in deze zin beter op de hoogte zijn van de voordelen ervan. Wat bedoeld wordt is dat de kennis over Allah de basis en het fundament is van alle andere kennis en het is de basis voor de dienaar van Allah om over zijn geluk te weten en om zijn aangelegenheden te perfectioneren en om te werken voor zijn andere leven (in het Hiernamaals).

Men kan de realiteit van aanbidding niet beseffen zonder kennis over Allah.

Daardoor zal hij Allah correct waarderen, de waardering die Hij verdient. En het zal er voor zorgen dat hij verlegen is tegenover Allah #1, uit liefde en hoogachting, met zijn hart aan Hem gehecht, verlangend om Allah te ontmoeten #2 en om dicht bij Hem te zijn, vertrouwend op Hem en met ontzag en vrees voor Hem #3.

[#1 Zie het artikel H’ayaa-e – Verlegenheid, schaamte…]

[#2 Noot van de vertaler: Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) Zie het artikel Is het mogelijk om Allah te zien? – Einde noot.]

[#3 Zie het artikel Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben.]

Kennis over Allah zal de mensheid op het rechte pad brengen.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik onze afbeeldingen voor da’wah door ze op sociale media te verspreiden.)

 

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei in een smeekbede tot Allah:

…لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

(صحيح مسلم و غيره)

“Ik kan het prijzen van U niet opsommen, want U (o Allah) bent zoals U Uzelf geprezen heeft.” (Overgeleverd door Moeslim en anderen.)

Liefde en verlangen zijn zaken die volgen op kennis over Allah, dus kennis over Allah zorgt voor en leidt naar liefde voor Hem en een verlangen om Hem te ontmoeten.

Dus kennis over Allah is de meest belangrijke en eerbare kennis, en dit leidt naar de correcte waardering van Allah, liefde voor Hem en een verlangen om Hem te ontmoeten. Des te meer iemand weet over Allah, des te meer hij van Hem houdt.

En dus ‘wie gelooft in Allah en Zijn Namen en Eigenschappen’ #4 en kennis heeft over Hem wat dit betreft, zal meer van Hem houden, waarna hij zoetheid in zijn hart zal voelen, en deze zoetheid zal hem in een toestand brengen waarin hij altijd er van houdt om Allah te ontmoeten en om dicht bij Hem te zijn, en een sterk verlangen om Zijn Aangezicht te mogen aanschouwen en om naar Hem en Zijn Woorden te luisteren.

[#4 Zie het artikel Hoe Allahs Namen en Eigenschappen geïnterpreteerd moeten worden.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De kennis zelf leidt naar de juiste waardering van Allah.

Maalik ibn Dinaar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De mensen van dit leven verlieten het en namen niet het beste ervan.” Men zei tegen hem: “En wat is dat dan, o Aboe Yahya?” Hij zei: “Kennis over Allah de Meest Verhevene en Majesteitelijke.”

Degenen die Allah kennen zijn degenen die werkelijk geproefd hebben wat het beste is in dit leven, en dat is kennis over Allah in dit leven, zoals Maalik ibn Dinaar aangaf.

“En zij (de polytheïsten) waardeerden Allah niet volgens Zijn ware Waarde #5 toen zij zeiden: ‘Allah zond niets neer tot een mens (middels openbaring).’…” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-An’aam (6), aayah 91.]

[#5 Noot van de vertaler: waarom hebben jullie zo’n onjuiste opvatting aangaande Allah gevormd? Denken jullie dat de goden die jullie zelf uit hout en steen hieuwen zoals Hem kunnen zijn, of dat zij Zijn deelgenoten kunnen zijn in Zijn Eigenschappen en rechten? En zijn jullie in de veronderstelling dat jullie op de een of andere manier kunnen ontsnappen aan Zijn bestraffing nadat jullie je hebben overgegeven aan zulke godslastering? (Uit Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie, bij vers 37:87.) – Einde noot.]

Wanneer de kennis over Allah toeneemt zal het verlangen naar Allah ook toenemen.

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De gelovige zal zich niet op zijn gemak voelen zonder de ontmoeting met zijn Heer Allah. Dus wie zijn rust in dit leven zoekt in de ontmoeting met Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), dan is het alsof hij dat bereikt heeft.”

Dit betekent dat de gelovige geen werkelijke rust zal hebben zonder enthousiasme over de kwestie van het ontmoeten van Allah, en er zo naar smachten dat hij Hem kan bereiken. Zoals Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die geloven en wier harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Voorzeker! Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 28.]

[Noot van de vertaler: dzikroellaah (het gedenken van Allah) is dat de dienaar zijn Heer gedenkt door Hem te verheerlijken en van Zijn Eenheid te getuigen en Zijn Grootheid te prijzen enzovoort. Het kan ook verwijzen naar de Koran die Hij gezonden heeft als vermaning voor de gelovigen. In dat geval is het: door het kennen van de betekenis van de Koran en zijn regelgevingen zullen de harten rust vinden. (Uit Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie tefsier kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoe r-Rah’maan ibn as-Sa’adie.) Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het voorbeeld van degene die zijn Heer gedenkt (dzikroellaah) in vergelijking tot degene die zijn Heer niet gedenkt, is dat van een levend schepsel vergeleken met een dood schepsel.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) Zie onder andere het artikel Dzikr – het gedenken van Allah (de voortreffelijkheden, regels en voorbeelden). – Einde noot.]

Dit is waar ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) het over had toen hij zei dat er voor de gelovige geen werkelijke rust zal zijn tenzij hij Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa ontmoet; dus deze kwestie dient levendig te zijn, zoals genoemd is in het vers in soerat ar-Ra’d, want dan zullen zij dit bereiken.

Kennis over Allah vermeerdert het geloof en opent de harten.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Allah gaf de profeten (vrede zij met hen) de keuze tussen het langer verblijven op aarde of de dood, en zij kozen voor de ontmoeting met Allah de Meest Verhevene.

Imam al-Boekhaarie noemde een hoofdstuk in zijn Sah’ieh’: “Degene die er van houdt Allah te ontmoeten, Allah zal er van houden om hem te ontmoeten.” In dit hoofdstuk vermelde hij de situatie van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) met zijn vrouw (moge Allah tevreden over haar zijn):

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Geen ziel van een profeet wordt door Allah genomen, of hij ziet zijn plaats in het Paradijs, waarna hem de keuze wordt gegeven.” Toen hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ziek werd en het moment van overlijden naderde, en zijn hoofd op mijn dij lag, toen hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) buiten bewustzijn raakte en weer bijkwam, zag ik hem uiteindelijk staren in de richting van het dak en hij zei: “O Allah! Het meest verheven gezelschap.” ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “Daardoor wist ik dat hij niet voor ons koos, en ik herinnerde de uitspraak die hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gewoon was te zeggen tegen ons en dat het waar is. En de laatste woorden die hij uitsprak waren: Allaahoema rafieqoel a’laa (O Allah! Het meest verheven gezelschap).” [Overgeleverd in al-Moewatta-e van imam Maalik, alsook door al-Boekhaarie, Moeslim en Ah’med (met enigszins andere bewoording).]

Hoe kan het dan dat deze steenharde harten (degenen die de Namen en Eigenschappen van Allah ontkennen of onjuist interpreteren) in staat zijn andere moslims te beschuldigen, wanneer zij spreken over het kennen van de Namen en Eigenschappen van Allah en ze verdedigen op de juiste manier, zoals Allah bedoeld heeft en zoals Allah ze voor Zichzelf bevestigd heeft, alsook door de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

Knowing Allaah: Through His Beautiful Names
Dr Saleh As Saleh (moge Allah hem genadig zijn), d.1421AH

 

Relevante artikelen:

De 99 Namen van Allah سبحانه وتعالى (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, Aboe Talh’ah Daawoed Burbank)

Hoe Allahs Namen en Eigenschappen geïnterpreteerd moeten worden

De Eigenschappen van Allah & de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah – de correcte methodologie met betrekking tot al-Asmaa-e wasSifaat (de Namen en Eigenschappen van Allah)

Allah schiep Adam naar Zijn evenbeeld (de betekenis van deze h’adieth)

Waar is Allah?

De Handen van Allah

Hoe ziet God er uit?

Wat God niet is

God/Allah (diverse artikelen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten

Samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan