Islamofobie

Zit er een spook onder het bed?

IslamofobieDoor dr. Dja’far Sheikh Idris.
Vertaald door Abou Sayfoullah al-Maghriebie.

De mensen in het westen spreken over een psychische ziekte, die Islamofobie wordt genoemd. Zij denken dat het een nieuwe ziekte is, terwijl deze ziekte net zo oud is als de oudheid van de goddelijke openbaringen. Deze ziekte manifesteert zich in haat of angstgevoelens ten opzichte van de Islaam: de religie die elke profeet predikte, namelijk overgave aan God.

De ziekte leidt degenen die ermee besmet zijn om een vijandelijk standpunt in te nemen tegen de islamitische religie en degenen die deze religie aanhangen, en dit heeft enkele symptomen:

Onfatsoenlijk taalgebruik richting de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en het vertellen van onjuistheden over hem; het gebruiken van aayaat uit de Qor-aan en teksten uit de Soennah en deze uit de juiste context rukken door er denkbeelden aan te koppelen en te beweren dat dit geen praktijken zijn van individuen, maar een religieuze verplichting die de Islaam aanmoedigt. Daarnaast wordt de achterstand van de islamitische wereld toegeschreven aan de Islaam; omdat de Islaam natuur- en technologische wetenschappen en alles wat noodzakelijk is in het leven zou tegenwerken. Ook wordt de verspreiding van dictaturen, voornamelijk in de Arabische wereld, toegeschreven aan de Islaam, door te zeggen dat de Islaam de vrouw niet respecteert en uitnodigt om haar als slaaf te behandelen. (Zie o.a. Het wonder van de islamitische wetenschappers en Islaam en het verwerven van wereldse kennis.)

Door deze en andere beweringen en propaganda (#1) worden de moslims in het westen niet behandeld als normale burgers. Men maakt daarbij geen onderscheid tussen moslims die in het westen geboren zijn en daar verblijven, of mensen die er zich voor korte duur vestigen.

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: je kunt duidelijk zien dat een islamofoob gebrek heeft aan scherpzinnigheid en oppervlakkig is in zijn manier van onderzoek en analyseren. Voor hem is het louter een geval van rennen achter geïsoleerde waarheden en deze gebruiken als het fundament van zijn propaganda.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Vriendelijkheid wp 04

 

Wat is de reden voor deze fobie?

Een van de redenen van de ontwikkeling van deze fobie is onwetendheid over de Islaam bij een groot aantal mensen, waardoor zij gemakkelijk getroffen worden door deze propaganda. De Islaam die zij haten en vrezen is niet de religie die geopenbaard is aan Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De Islaam die zij kennen is de religie die door de media wordt gepropageerd en die hun politieke leiders verspreiden. [Zie o.a. De leugen regeert (gericht aan journalist Stephan Jongerius en soortgenoten) en De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders.]  Zij gebruiken hiervoor criminele activiteiten die enkele moslims begaan en waarmee alle moslims in de verdomhoek gedrukt worden. Maar de belangrijkste reden die achter hun haat schuilt, de haat tegen de Islaam en de moslims, is te wijten aan een afkeer van de waarheid.Dit is de vernietigende ziekte die zich reeds onder de mensheid bevindt sinds het bestaan van goddelijke openbaringen, die naar de duidelijke waarheid oproepen (Nederlandstalige interpretatie): “Zo kwam er tot degenen van vóór hen geen boodschapper of zij zeiden (over hem): ‘(Hij is) een tovenaar, of een gek (#2)!’” [Soerat adz-Dzaariyaat (51), aayah 52.]

<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: dat zij hem soms een tovenaar noemde, soms een gek en dan weer een poëet of bezeten iemand, toont aan dat zij de werkelijkheid niet wisten. Anders hadden zij niet verschillende namen hoeven te bedenken die zouden passen bij elke situatie. Dit toont ook aan dat zij zelf niet overtuigd waren van de ‘beschuldiging’ die zij tegen hem uitbrachten. Als zij hem de ene dag voor A uitmaakten, merkten zij daarna dat dit niet klopte. Vervolgens maakten zij hem uit voor B en C enzovoort. Elke nieuwe spotnaam was in tegenspraak met de vorige en toonde aan dat er geen waarheid in hen was. Maar in hun vijandigheid verzonnen zij de ene valsheid na de andere. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Islamofobie

 

Hun uitspraken zijn de vruchten van een onrechtvaardige ziekte, die in hun harten is genesteld; zij zoeken niet oprecht naar de waarheid en willen er niets van weten.

Integendeel, eenieder van hen heeft zich verscholen achter kwaadheid en heeft daarmee zijn voorgangers in kwaadheid opgevolgd. Hun situatie wordt door Allah de Verhevene als volgt geschetst (Nederlandstalige interpretatie): “…Zo spraken ook degenen vóór hen gelijkluidend hun uitspraak; hun harten lijken op elkaar (qua blindheid en hardnekkigheid)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 118.]

Over het volk van Thamoed zegt Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “En wat betreft (het volk van) Thamoed, Wij schonken hen leiding (d.m.v. Onze profeet Saalih’), waarna zij de blindheid verkozen boven de leiding…” [Soerat Foessilat (41), aayah 17.]

En over de vijanden van de boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zegt Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Of hebben zij hun boodschapper (Moh’ammed) niet gekend, waardoor zij hem loochenen!? (#3) Of zeggen zij (Qoeraysh) dat hij (Moh’ammed) krankzinnig is geworden!? Nee! Hij bracht hen de waarheid, maar de meeste van hen zijn afkerig jegens de waarheid (omdat het niet overeenkomt met hun begeerten).” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 69-70.]

<<<(#3) Noot van uwkeuze.net: als zij werkelijk nadachten, zouden zij o.a. twee dingen inzien: (1) het feit dat Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) veertig jaar van zijn leven doorbracht onder de mensen van Mekkah, een periode waarvan men wist dat hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bij geen enkele priester of monnik gestudeerd had, noch ooit iets over geschiedenis gelezen had en zich met geen enkele literaire activiteit had bezig gehouden, is een zeer krachtige factor dat aantoonde dat de openbaring niet van hem was maar van Allah de Verhevene! Want ondanks dit en zijn ongeletterdheid, begon hij plotseling zijn volk te informeren over o.a. de geschiedenissen van de vorige volkeren en profeten – van de schepping van de hemelen en de aarde tot het bouwen van de Ka’bah door Ibraahiem (vrede zij met hem), van de schepping van Aadam (vrede zij met hem) tot de zondvloed van Noeh’ (vrede zij met hem), van het splitsen van de zee door Moesaa (vrede zij met hem) tot de wonderbaarlijke geboorte van ‘Iesaa (vrede zij met hem), van de kameel van Saalih’ (vrede zij met hem) tot de walvis van Yoenoes (vrede zij met hem)… waar haalde hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) al deze kennis dan vandaan? (2) De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was vóór zijn aanstelling als profeet al een bekendheid in heel Arabië. Door zijn activiteiten in de handel kreeg zijn deugdzaamheid, oprechtheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid, niet alleen in Mekkah, maar door heel Arabië een zodanig grote bekendheid, dat men hem as-Saadiq (de Eerlijke) en al-Amien (de Betrouwbare) noemde. Toen Heraclius, de Romeinse koning, aan Aboe Soefyaan en degenen in zijn gezelschap vroeg over de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zei hij: “Hebben jullie hem vóór zijn profeetschap ooit beschuldigd van het vertellen van leugens?” Aboe Soefyaan antwoordde: “Nee.” Aboe Soefyaan was toen de leider van de ongelovigen van Mekkah, maar toch erkende hij – als vijand van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – Moh’ammeds eerlijkheid.>>>

Liegen q2

 

Hoe moet deze ziekte behandeld worden?

Bij de behandeling van deze ziekte moet gekeken worden naar de oorzaak van de ziekte. Wat de onwetenden betreft – en deze zijn het meest in aantal – zij hebben het recht dat wij hen het juiste begrip geven over de Islaam en wij dienen geduldig met hen te zijn door te luisteren naar hun argumenten en afwijzingen. Wij dienen met deze mensen in discussie te treden met goede manieren en op de beste wijze. (Zie o.a. Da’wah met niet-moslims – hoe zouden we tegen hen moeten spreken over de Islam? alsook Zijn karakter was de Koran.)

Wat betreft de groep die last heeft van deze ziekte, wat veroorzaakt is door fouten en criminele daden die enkele moslims hebben begaan; het is hun absolute recht en het recht van de Islaam om hen op deze fouten te wijzen en te verduidelijken dat deze niet correct zijn en wij dienen onze religie ervan vrij te spreken. Dit is de methodiek die onze religie aanmoedigt.

Toen enkele moslims een aantal polytheïsten in de heilige maand hadden vermoord, waardoor de polytheïsten gebruik maakten van de gelegenheid om het imago van de moslims aan te tasten, openbaarde Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Zij vragen jou over het strijden in de heilige maand(en). (#4) Zeg: ‘Strijden daarin is een grote overtreding…’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 217.] Allah de Verhevene had in de beginselen van deze aayah verduidelijkt, dat de handelingen die deze moslims hebben begaan een grote zonde zijn.

<<<(#4) Noot van uwkeuze.net: oftewel de 1ste, 7de, 11de en 12de maand van de islamitische kalender, namelijk Moeh’arram, Radjab, Dzoel-Qie’dah en Dzoel-H’idjah, vier maanden waarin oorlogsvoering of vechten niet toegestaan is, tenzij men gedwongen wordt.>>>

Toen enkele moslims een jood hadden beschuldigd van roof, openbaarde Allah de gezegende aayaat die hem vrijspraken, namelijk in de twaalf aayaat uit soerat an-Nisaa-e (4), die Hij begon met Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zonden tot jou (O Moh’ammed) het Boek met de waarheid neer, opdat jij kunt oordelen tussen de mensen met hetgeen Allah aan jou toonde. En wees geen bepleiter voor de verraders.” (#5) [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 105.] D.w.z. bescherm hen niet en kom niet voor hen op. En tot deze reeks aayaat behoort Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “En wie een onopzettelijke fout begaat of met opzet een zonde pleegt en vervolgens een onschuldige ervan beschuldigt, belast zich dan werkelijk met valsheid en een duidelijke zonde.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 112.]

<<<(#5) Noot van uwkeuze.net: in vers 4:105-115 worden enkele zeer belangrijke kwesties behandeld betreffende een gebeurtenis die in die tijd plaatsvond. (Aldus zijn deze verzen specifiek voor die gebeurtenis, maar geldend voor alle soortgelijke gevallen.) Er was een man van de Banie Zafar clan van de ansaar, met de naam Ta’mah, of Bashier ibn Oebayriq. Hij stal de wapenuitrusting van een andere ansaarie en verborg het in het huis van een jood. Nadat er een onderzoek naar de diefstal ingesteld werd, legde de eigenaar van de wapenuitrusting de kwestie voor aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en vertelde hem dat hij Ta’mah verdacht van de diefstal. Maar de verdachte en zijn verwanten en vele andere mensen van de Banie Zafar clan zwoeren samen en beschuldigden de jood, die beweerde onschuldig te zijn van de tenlastelegging. Maar Ta’mahs mensen gingen krachtig door met het bepleiten van zijn kwestie… De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd natuurlijk beïnvloed door de ogenschijnlijke correctheid van hun argumenten en hij stond op het punt Ta’mah vrij te spreken, de aanklager te waarschuwen voor het valselijk beschuldigen van een moslim en het oordeel in het nadeel van de jood te vellen. Maar deze openbaring kwam en onthulde de werkelijkheid van de kwestie. De moslims die probeerden de schuldige te beschermen omdat hij behoorde tot hun eigen clan worden in deze verzen (4:105-115) sterk berispt voor hun partijdigheid (‘asabiyyah – stam/partijgeest) en aan de andere kant worden moslims over het algemeen onderwezen dat zij nooit dienen toe te staan dat partijdigheid rechtvaardigheid in de weg staat. Het is je reinste oneerlijkheid dat men de kwestie van iemand bepleit omdat hij tot je eigen groep behoort, hoewel het mogelijk is dat hij schuldig is, en ten nadele spreekt van iemand van de andere groep, hoewel hij mogelijk onschuldig is. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die ‘asabiyyah (stam/partijgeest) afkondigt, behoort niet tot ons; en degene die vecht omwille van ‘asabiyyah, behoort niet tot ons; en degene die sterft omwille van ‘asabiyyah, behoort niet tot ons.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, op het gezag van Djoebayr ibn Moet’im.) Toen hem gevraagd werd om de betekenis van ‘asabiyyah uit te leggen, antwoordde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Het betekent het helpen van je eigen mensen in een onrechtvaardige zaak.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, op het gezag van Wathilah ibn al-Asqa’.) Zie het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.>>>

Onze taak is het verdedigen van de waarheid en niet het verdedigen van de schepping. Rechtvaardigheid is een verplichting die wij onszelf eigen moeten maken tegenover elke persoon en in elke situatie (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Wees continue sterk omwille van Allah (niet omwille van mensen of faam), als getuigen met rechtvaardigheid; en laat haat tegenover een volk jullie niet aanzetten tot het onrechtvaardig zijn (tegenover hen). Wees rechtvaardig (jegens vriend én vijand)…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 8.]

“O degenen die geloven! Wees continue sterk in het handhaven van rechtvaardigheid, als getuigen ter wille van Allah, ook al is het tegen jezelf of de ouders en de verwanten. Ongeacht of het om een rijke of een arme gaat…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 135.]

<<<Noot van uwkeuze.net: de Islaam bepleit een rechtvaardigheid die noch van liefde noch haat afhankelijk is. Men moet zich niet laten leiden door emoties. Zie het artikel Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?>>>

Wat degenen betreft die aan de ziekte van haat tegen de waarheid lijden, zij zullen nooit tevreden worden, totdat wij afstand nemen van de waarheid nadat wij deze hebben gekend en erin hebben geloofd. Zij streven ernaar om ons te leiden tot erkenning van hun dwaling, zoals het Christendom, Jodendom of seculiere ideologieën, die openbaringen ontkennen en andere methodieken die naast Allah afgoden plaatsen.

Zij die de waarheid haten zijn bereid om hiervoor hun uiterste best te doen door geld, tijd en kennis op te offeren en het gaat zelfs verder dan dat. Zij zijn bereid om hun zielen op te offeren om deze waarheid te bestrijden.

Hoe moeten wij omgaan met deze mensen? Dienen we ons aan hen over te geven en in ongeloof treden, net zoals zij daarvoor gekozen hebben? Zeker niet, bij Allah, hun vijandschap en haat geeft ons meer standvastigheid en volharding in de waarheid en het ernaar uitnodigen. Sterf in jullie woede! Onze reactie naar hen toe is dat wij hen met volledige zekerheid kunnen aangeven, dat al hun pogingen om de waarheid te bestrijden, zullen falen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die ongelovig zijn besteden hun bezittingen om (anderen) af te houden van de weg van Allah. Vervolgens zullen zij het (zo blijven) besteden, waarna het een bron van spijt voor hen wordt. Vervolgens zullen zij verslagen worden…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 36.]

“Zij wensen het Licht (de openbaring) van Allah te doven met hun monden (door het ‘tovenarij’ etc. te noemen), terwijl Allah Zijn Licht vervolledigt, ook al haten de ongelovigen (dit).” [Soerat as-Saff (61), aayah 8.]

<<<Noot van uwkeuze.net: het proberen om de openbaring (religie) van Allah te stoppen of tegen te spreken met valsheid, is als een onnozele die probeert elektrisch licht uit te blazen als een kaars.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Islamofoob

 

Naast het onacceptabel vinden van de haat die zij tegenover de waarheid hebben en naast alle beproevingen die wij moeten doorstaan, kijken wij zeer optimistisch tegen deze vijandelijke campagne tegen de Islaam aan en zien wij hierin dat wij een levende oemmah zijn geworden en dat onze uitnodiging tot Allah de Verhevene zijn vruchten begint af te werpen.

Niemand zal zich bekommeren om een gestorven oemmah, die geen boodschap heeft en niet actief is; omdat het geen enkele invloed op anderen zal uitoefenen. Deze bezigheid met de Islaam en vrees die daarvoor wordt gekweekt om het als vijand nummer 1 te nemen nadat het communisme gefaald heeft, is een teken van leven van onze oemmah.

Alle lof zij Allah, Die uit ons mensen heeft voortgebracht die een reden zijn voor het in leven blijven van deze oemmah en het verspreiden van haar boodschap om angsten in de harten van de vijanden van de Islaam te plaatsen.

Daarnaast moeten wij optimistisch blijven; omdat wij weten dat deze angsten één van de middelen van overwinning zijn, die Allah voor ons heeft bepaald. Tijdens de periode van de eerste h’adj en na de verkondiging van de gezegende boodschap waren de vijanden van de Islaam beangstigd vanwege de invloed die dit op de pelgrims kon uitoefenen. Zij verspreidden zich onder de mensen om te waarschuwen tegen de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Dit was juist een aanleiding tot verspreiding van zijn boodschap; elke pelgrim die naar zijn volk terugkeerde, bracht hen het nieuws dat een jongeman uit het midden van de Qoeraysh zei dat Allah de Verhevene hem met een boodschap had gestuurd. Hetzelfde scenario herhaalt zich vandaag de dag; hoeveel mensen wisten niet eens van het bestaan van de Islaam en hadden niet eens het voornemen om iets daarover te weten te komen, totdat deze onrechtvaardige campagne begon en bij hen de nieuwsgierigheid opwekte om er informatie over te verzamelen. Zij gingen op zoek en lazen erover, wat een aanleiding was voor de leiding en bekering van velen onder hen.

Wij kijken optimistisch naar deze campagnes, omdat deze onjuiste propaganda tegen onze religie ons een podium geeft om de dwaling te weerleggen en onze stemmen over te brengen aan vele volkeren die nooit naar ons luisterden en zich niet om onze zaak bekommerden; onder hen zijn er verstandigen die onderscheid maken tussen de waarheid en de valsheid.

Wij kijken optimistisch naar deze campagnes, omdat de strijd van het westen tegen de Islaam ervoor gezorgd heeft dat duidelijk is geworden dat hun misleidende waarden en normen zoals de zogenaamde “vrijheid” opeens niet meer golden. Beweringen zoals saamhorigheid tussen de religies onderling; het recht voor de rechtstaat om te oordelen (democratie) is helder een misleiding geworden voor vele westerlingen, die getuigen waren van het neerstorten van hun waarden en normen, die zich op de rand van een ravijn bevonden, tijdens de eerste confrontatie met de ware religie. (Zie de artikelen over Democratie.)

Wij zijn optimistisch jegens deze campagnes, omdat Allah de Verhevene mede hierdoor de rijen van de moslims zuivert en de viezigheid ervan verwijderd. Velen die zich moslim noemen aarzelen om te kiezen voor standvastigheid en wijken af van het rechte pad. Velen onder hen verkiezen ongeloof, nadat zij het geloof hebben gekend.

Wat moeten wij tegen deze mensen doen? Huilen en jammeren en ons overgeven voor de zorgen? Nee, zeker niet! Wij dienen juist te roepen: O dienaren van Allah, wees standvastig! Allah zal een beter volk dan jullie voortbrengen (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Wie van jullie afvallig wordt jegens zijn religie (de Islaam), Allah zal dan een volk brengen van wie Hij houdt en zij houden van Hem, nederig (en mild) tegenover de gelovigen, krachtig [a’iezzah (#6)] tegenover de ongelovigen, strijdend op de weg van Allah en niemands verwijt vrezend. (#7) Dat (deze eigenschappen) is de gunsten van Allah die Hij geeft aan wie Hij wil. En Allah is Alomvattend (met Zijn Kennis en Macht), Alwetend. Waarlijk, jullie Waliyy (Beschermer, Helper) is slechts Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) en degenen die geloven, degenen die as-salaah (het gebed) onderhouden en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven en die zich onderwerpen (aan Allah). En wie Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) en degenen die geloven als waliyy (beschermer, helper) neemt, dan zal de partij van Allah waarlijk de overwinnaar zijn.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 54-56.]

<<<(#6) Noot van uwkeuze.net: a’iezzah beduidt het vertonen van kracht (en vastberadenheid), roem en trots voor het volgen van hun religie. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.) Zie het artikel Trots…>>>

<<<(#7) Noot van uwkeuze.net: zijn enige zorg is het verwerven van de Tevredenheid van Allah de Almachtige en afkeuring, bezwaren en bespotting etc. door zijn tegenstanders deren hem niet.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Vriendelijkheid wp 03

 

Relevante artikelen:

De leugen regeert – gericht aan journalist Stephan Jongerius en soortgenoten

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders

De rechtvaardigheid van de Islam

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?

Mijn religie is vriendelijkheid

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Waarom is de Islaam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld?

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Religieuze tolerantie in de Islam

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan