Islamitische regelgeving omtrent masturbatie

…en hoe dit probleem te genezen.

Door sheikh Muhammed Salih al-Munajjid.
Vertaald door Mowahied.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

Masturbatie (voor zowel de man als de vrouw) is h’araam (verboden) in de islam op grond van de volgende bewijzen:

Allereerst uit de Koran:

Imam ash-Shaafi’ie heeft vermeld dat masturbatie verboden is op grond van de volgende aayaat uit de Koran (Nederlandstalige interpretatie):

“En degenen die hun schaamdelen beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Behalve voor hun echtgenotes of wat hun rechterhanden bezitten. Waarlijk, dan zijn zij niet laakbaar. Wie meer dan dat nastreeft, zij zijn dan degenen die de overtreders zijn.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 5-7.]

Deze aayaat zijn helder in het verbieden van alle onwettige seksuele handelingen (waaronder masturbatie), behalve bij de echtgenoten of bij wat hun rechterhanden bezitten. En eenieder die meer dan dat opzoekt is een overtreder.

“En laat degenen die niet in staat zijn om te trouwen kuis blijven totdat Allah hen verrijkt met Zijn gunst…” [Soerat an-Noer (24), aayah 33.]

Deze aayah geeft duidelijk de opdracht aan eenieder die de financiële middelen niet heeft om te trouwen, om zijn kuisheid te bewaren en om geduld te hebben in het trotseren van de verleidingen (inclusief het masturberen), totdat Allah hem verrijkt met Zijn gunst.

Ten tweede, uit de Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem):

‘Abdoellaah ibn Mas’oed heeft gezegd: “Wij waren bij de profeet toen wij jong waren en hadden het niet breed. Dus de boodschapper van Allah zei (Nederlandstalige interpretatie): “O jonge mensen! Eenieder van jullie die in staat is om te trouwen, moet dit ook doen. Het helpt hem om zijn ogen neer te slaan en zijn kuisheid te bewaren (oftewel zijn geslachtsdelen behoeden van het begaan van onwettige seksuele omgang etc.); en eenieder die niet in staat is om te trouwen, hoort te vasten. Het vasten verzwakt zijn seksuele drang.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie, 5066.]

Deze h’adieth geeft aan dat mannen die niet in staat zijn om te trouwen, vrijwillig moeten vasten, ondanks het ongemak om het niet te doen; en het masturberen achterwege te laten, ondanks het gemak om het wel te doen.

Er zijn andere bewijzen die aangehaald kunnen worden voor het ondersteunen van deze regelgeving over masturbatie. Omwille van beknoptheid willen wij ze niet allemaal vermelden. Allah weet wat het beste is en wat het meest correcte is.

Noot van uwkeuze.net: al-Boekhaarie leverde over in zijn Sah’ieh’ (6474) van Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden over hem zijn), dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie mij verzekert van hetgeen zich tussen zijn kaken bevindt (zijn tong) en hetgeen zich tussen zijn benen bevindt (zijn schaamdeel), ik zal hem verzekeren van het Paradijs.” (Einde noot.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Genezing

Wat betreft het genezen van de gewoonte van masturbatie, de volgende suggesties worden aanbevolen:

1.) De reden om genezing te zoeken voor dit probleem dient slechts te zijn om de bevelen van Allah de Meest Verhevene op te volgen en het vrezen voor Zijn bestraffing. [Zie de artikelen Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben en Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?]

2.) Een permanente en snelle genezing voor dit probleem schuilt in het trouwen zodra de persoon hiertoe in staat is, zoals wordt vermeld in de h’adieth van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). (Zie het artikel an-Nikaah’ fie al-islaam – Het huwelijk in de islam … volgens de Soennah van de profeet Moh’ammed ﷺ.)

3.) Jezelf bezighouden met zaken die nuttig zijn voor dit leven en voor in het Hiernamaals is essentieel in het verbreken van deze gewoonte, eer het een tweede natuur wordt en het heel moeilijk wordt om ervan af te komen. [Zie de artikelen Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghwVoor moslims die succes willen7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderenDurf jouw dromen waar te maken.]

4.) Het neerslaan van de blik (door niet te kijken naar verboden zaken, zoals afbeeldingen, films etc.) zal helpen bij het onderdrukken van het verlangen, voordat het leidt naar h’araam (verboden) zaken. Allah de Meest Verhevene beveelt de mannen en vrouwen om hun blikken neer te slaan, zoals duidelijk wordt gemaakt in de volgende twee aayaat en in de h’adieth van de profeet ﷺ (Nederlandstalige interpretatie):

“Zeg (o Mohammed) tegen de gelovige mannen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen). Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen om hun ogen neer te slaan en hun schaamdelen te beschermen (tegen onwettige seksuele handelingen)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 30-31.]

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd: “Laat een blik (de onopzettelijke of noodzakelijke) niet volgen door een andere (de bewuste of onnodige).” [Overgeleverd door at-Tirmidzie, 2777.] Dit is een algemene instructie die gegeven is door de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) om zich te onthouden van alle zaken die seksuele verlangens kunnen veroorzaken bij een persoon. De mogelijkheid bestaat dat deze leiden naar het verrichten van h’araam (verboden) zaken. (Zie de artikelen De jihad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.)

Noot van uwkeuze.net: het kijken naar onzedelijke dingen is zeker h’araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel). Het is de zinaa van de ogen en dient absoluut vermeden te worden. [Zie Vraag 32: kijken naar onzedelijke dingen is zeker h’araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel).] (Einde noot.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

5.) Benut je beschikbare vrije tijd in het aanbidden van Allah en vermeerder je kennis over de religie. (Zie o.a. het artikel Verplichte kennis voor elke moslim en de artikelen in de rubriek Kennis is licht. Zie ook de artikelen Tijd is geen geld en De strijd tegen de tijd.)

6.) Wees alert dat je geen medische klachten ontwikkelt als gevolg van masturbatie, zoals een verminderd gezichtsvermogen, een zwak zenuwstelsel en rugpijn. Het meest belangrijke is het gevoel van schuld en angst die het moeilijker maken door het missen van de verplichte gebeden omdat de ghoesl (de grote wassing) verricht moet worden na iedere masturbatie. (Zie het artikel Complete vs. acceptabele ghoesl.)

7.) Vermijd de illusie die sommige jongeren hebben over masturbatie en dat het toegestaan zou zijn, omdat het zogenaamd onwettige seksuele handelingen zou voorkomen zoals ontucht (zinaa) of zelfs homoseksualiteit. (Zie de artikelen Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg en Homoseksualiteit in de islam.)

8.) Het versterken van de wilskracht en het vermijden van momenten die je alleen doorbrengt worden aanbevolen door de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Hij heeft namelijk gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Breng de nacht niet alleen door.” (Overgeleverd door Ahmed, 6919.)

9.) Volg de eerder vermelde h’adieth van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) op en vast wanneer mogelijk, want het vasten zal het seksuele verlangen temperen en het onder controle houden. (Zie het artikel Vrijwillig vasten.) Echter, je moet niet overdreven gaan zweren bij Allah om niet meer terug te keren naar de daad. Want als je je niet aan jouw belofte houdt, dan moet je de gevolgen aanvaarden voor het niet nakomen van jouw belofte aan Allah de Meest Verhevene. Weet ook dat het nemen van medicatie om het seksuele verlangen te verminderen strikt verboden is, want het is mogelijk dat dit permanent effect heeft op de seksuele capaciteit.

10.) Probeer de aanbevelingen van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) op te volgen die gaan over de etiquette van het naar bed gaan, zoals het opzeggen van de bekende smeekbedes, het slapen op de rechterzijde en het vermijden van het slapen op de buik (de profeet ﷺ heeft het afgeraden om op de buik te slapen). (Zie de artikelen Dzikr, het gedenken van Allah en Adzkaar voor in de ochtend en in de avond.)

11.) Extra inspanningen leveren om geduldig en kuis te blijven, want volharding zal uiteindelijk, met de Wil van Allah, leiden tot het verkrijgen van deze kwaliteiten als een tweede natuur (oftewel automatisme). De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft hierop gewezen in de volgende h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie die kuisheid nastreeft, zal van Allah kuisheid ontvangen. En eenieder van jullie die zijn hulp bij Allah zoekt, zal deze van Hem ontvangen. En eenieder van jullie die geduld toont, voor hem zal het gemakkelijk gemaakt worden. En niemand van jullie heeft ooit iets ontvangen dat beter is dan het hebben van geduld.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1469.)

12.) Berouw tonen, Allah om vergeving vragen, het verrichten van goede daden, hoop houden en niet wanhopen zijn allemaal zaken die noodzakelijk zijn om dit probleem te genezen. Wees ervan bewust dat wanhoop een van de grootste zondes is die bestraft worden door Allah. (Zie o.a. de artikelen Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah en De boetedoening voor zonden is berouw.)

13.) Tot slot, Allah is de Meest Vergevingsgezinde en Hij zal eenieder die Hem aanroept altijd beantwoorden. Dus, vergiffenis bij Allah vragen zal geaccepteerd worden, met Zijn Wil. En Allah weet wat het beste is.

En tot Allah keren wij allemaal terug.

Bron: https://islamqa.info/ar/329 (Arabisch) – https://islamqa.info/en/329 (Engels).

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Relevante artikelen:

De jihad van de ogen

De grote deugd van het neerslaan van de ogen

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw

Voor moslims die succes willen

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

Vrijwillig vasten

Vraag 32. Kijken naar onzedelijke dingen is zeker h’araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan