Inleiding tot de Soennah

Houd van de boodschapper door zijn Soennah te volgen!

Soennah 1Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt.

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was gewoon in zijn preken te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “…de meest waarachtige spraak is het Boek van Allah (de Qor-aan), en de beste leiding is de leiding van Moh’ammed (de Soennah). De slechtste (religieuze) zaken zijn de nieuwe verzonnen zaken (bid’ah), elke nieuwe verzonnen zaak is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling, en elke dwaling is in het Vuur.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie en verhaald door Djaabir ibn ‘Abdoellaah.)

Zie ook de relevante artikelen en het interessante en belangrijke boek die onder aan deze pagina vermeld worden.

 

Taalkundige betekenis van soennah (of sunnah)

Lane geeft ons de taalkundige definitie van het woord soennah (meervoud: soenan) nl.: “Een manier, weg, regel of manier van handelen of levensgedrag of iets wat daarop lijkt… zowel goed als slecht (prijzenswaardig of afkeurenswaardig); toegestaan of niet toegestaan… een gewoonte die ingevoerd of nagevolgd is door mensen van vroeger en die door mensen na hen overgenomen is.” [E.W. Lane, Arabic-English Lexicon (Cambridge, England: Islamic Text Society, 1984) vol. 1, p. 1438. Het woord soennah heeft andere lexicale betekenissen die hier niet besproken zullen worden. Zoals Shawaat opmerkte, hebben alle andere betekenissen een zekere integrale relatie met de term zoals hierboven beschreven. Lane, vol. 1, p. 1438; Shawaat, p. 17.]

Het is niet opmerkelijk om dit taalkundige gebruik van het woord in de woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te vinden. In de volgende h’adieth wordt het woord soennah juist in deze zin gebruikt. Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede soennah (gewoonte, daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte soennah (gewoonte, daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

De Qor-aan spreekt over de “soennah van Allah.” Zo zegt Allah de Verhevene bijvoorbeeld (Nederlandstalige interpretatie): “(Dat is) de soennah (handelwijze) van Allah jegens degenen die voorheen zijn heengegaan en jij zult in de soennah van Allah nooit een verandering aantreffen.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 62.]

Soennah van Allah” verwijst naar de beslissingen, wetten, bevelen en decreten van Allah de Verhevene die onveranderlijk zijn en van toepassing zijn op alle mensen en tijden, zoals de soennah om degenen te bestraffen die hardnekkig blijven weigeren vast te houden aan Zijn Openbaringen.

 

Betekenis van soennah in de Islam

Soennah 3In vaktermen verwijst soennah naar de leiding die ontvangen is via de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en wat anders is dan wat is medegedeeld in de Qor-aan: met andere woorden, dat wat overgeleverd werd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zijn woorden, daden, goedkeuringen, uiterlijk, gedrag, of zijn levensverhaal, ongeacht of dit vóór of na zijn profeetschap was.

 

De Soennah bestaat uit verschillende soorten

1.) Met woorden: zoals de woorden van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Daden vinden plaats met een intentie.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

2.) Met daden: dat zijn al de zaken die overgeleverd werden via de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), over zijn daden van aanbidding, zoals zijn gebed, de bedevaart, het vasten etc.

3.) Met instemming: dit is de goedkeuring van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) – al dan niet stilzwijgend – over daden die sommige metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) verricht hebben en die hij niet heeft afgekeurd.

 

De status van de Soennah binnen de Islaam

De Soennah wordt als de tweede bron van autoriteit beschouwd, na de Qor-aan. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk hetgeen dat van de verzen van Allah en al-h’ikmah (de wijsheid: d.w.z. de profeets Soennah – weg, manieren) in jullie huizen gereciteerd wordt…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 34.]

D.w.z.: handel in overeenstemming met hetgeen Allah de Almachtige doet neerzenden van de Qor-aan en de Soennah op de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in jullie huizen. (Tefsier Ibn Kethier.)

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…en die hen het Boek (deze Qor-aan) en al-h’ikmah (de wijsheid) zal onderwijzen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 129.]

De meerderheid van de geleerden zijn het er over eens dat de wijsheid in deze verzen duidt op iets anders dan de Qor-aan, en de geleerden zeggen dat dit de Soennah is. Zo heeft o.a. as-Shaafi’ie (moge Allah hem genadig zijn) gezegd: “De wijsheid is de Soennah van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).”

Deze woorden werden ook overgeleverd via Yah’yaa ibn Abie Kethier en Qataadah, en hierover bestaat geen twijfel. Want Allah heeft dit laten volgen op het Boek, en dit wil zeggen dat de wijsheid hier iets anders wil zeggen dan het Boek. En dit kan niets anders dan de Soennah zijn. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

Het is omwille van deze reden dat Allah Ta’aalaa ons oplegt Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gehoorzaam te zijn. Allah de Verhevene zegt namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “…En wat de boodschapper (Moh’ammed) jullie geeft, neem dat dan; en wat hij jullie onthoudt, onthoud jullie dan (daarvan)…” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 7.]

Imaam Ah’med leverde over dat ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Allah vervloekt vrouwen die (anderen) tatoeëren en degenen die zichzelf laten tatoeëren, en de vrouwen die het haar van hun wenkbrauwen en gezichten verwijderen en degenen die kunstmatige ruimtes maken tussen hun tanden (door ze te vijlen) om er mooier uit te zien, waardoor zij de schepping van Allah veranderen (zie aayah 4:119).” Zijn uitspraak bereikte een vrouw van Banie Asad, met de naam Oemm Ya’qoeb, die naar ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) ging en zei: “Mij is te oren gekomen dat jij die en die vervloekt.” Hij antwoordde: “Waarom zou ik degene niet vervloeken die de boodschapper van Allah vervloekt heeft en die vervloekt worden in het Boek van Allah (de Qor-aan)!” Oemm Ya’qoeb zei: “Ik heb de hele Qor-aan gelezen, maar vond daarin niet wat jij zegt.” Hij zei: “Waarlijk, als jij de Qor-aan gelezen hebt, heb jij het gevonden. Heb jij niet gelezen: ‘En wat de boodschapper (Moh’ammed) jullie ook geeft, neem dat dan; en wat hij jullie ook verbiedt, onthoud jullie dan (daarvan)’?” Zij antwoordde: “Ja, ik heb het gelezen.” Hij zei: “Waarlijk, de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood zulke dingen.”… [De twee Sah’ieh’s leverden dit over van de h’adieth van Soefyaan at-Thawrie (moge Allah tevreden zijn met hem).]

En Allah de Verhevene prijst hem met Zijn Woorden (Nederlandstalige interpretatie): “…hij gebiedt hen al-ma’roef (het goede) en verbiedt hen al-moenkar (het verwerpelijke) en hij staat hen de goede en toegestane zaken toe en hij verbiedt hen de slechte en onwettige zaken…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 157.]

En Allah de Almachtige draagt ons op om Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te gehoorzamen en zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gehoorzaam Allah en de boodschapper (Moh’ammed) opdat jullie begenadigd zullen worden.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 132.]

Omwille van deze reden keerden de metgezellen zich tot de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), om hen de Qor-aan uit te leggen, om onder hen te oordelen wanneer ze onderlinge geschillen hadden, en om hun onderlinge problemen op te lossen. En zij hielden zich aan de perken die hij stelde, en onthielden zich van datgene hij verboden verklaard had.

Zij volgden hem in zijn daden van aanbidding en in zijn omgangsvormen, behalve in die zaken die enkel en alleen voor hem waren, daarin volgden zij hem niet. Zij waren op zo’n punt gekomen, in het volgen wat hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) oplegde en te laten wat hij verboden verklaarde, dat zij soms geen reden noch wijsheid hierachter zochten.

De zoon van ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) had zich van een ring van goud voorzien waarop de mensen zich ook van een ring van goud voorzagen. Vervolgens gooide de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) deze ring van goud weg, waarop zij deze ring van goud ook weggooiden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Zij volgden zijn bevelen ook op na zijn dood. Want de bewijzen die erop duiden dat men hem moet gehoorzamen, zijn algemeen en niet verbonden aan de tijd waarin hij leefde, noch beperkt dit zich enkel en alleen tot zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen). En de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft Moe’aadz (moge Allah tevreden zijn met hem) geprezen toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hem het volgende vroeg toen hij hem naar Jemen zond (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe zul je oordelen wanneer er een zaak tot je komt?” Hij antwoordde: “Ik zal oordelen met het Boek van Allah.” “En wanneer je dit niet vindt in het Boek van Allah?” “Dan met de Soennah van de boodschapper van Allah!” (Overgeleverd door Ah’mad, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb jullie twee zaken nagelaten, en jullie zullen niet dwalen zolang jullie hieraan vasthouden, het Boek van Allah en mijn Soennah!” (Al-H’aakim en al-Bayhaqie.)

En ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) zei tegen Shoerayh’ toen hij hem wegwijs wilde maken: “Wanneer een zaak tot je komt, oordeel dan met het Boek van Allah. En wanneer iets tot je komt dat zich niet in het Boek van Allah bevindt, oordeel dan met datgene wat er zich in de Soennah van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bevindt.”

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper (Moh’ammed) en degenen onder jullie (moslims) met gezag (#1). En als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan (het Boek van) Allah en (de Soennah van) de boodschapper (#2) indien jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. Dat is beter en passender voor de uiteindelijke bepaling.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 59.]

<<< (#1) Dit zijn de geleerden en/of heersers. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.) Gezaghebbenden onder de moslims dienen gehoorzaamd te worden, maar alleen wat zij bevelen in gehoorzaamheid tegenover Allah de Verhevene en niet wat ongehoorzaamheid jegens Allah de Almachtige met zich meebrengt, want er is geen gehoorzaamheid jegens een schepsel als dat ongehoorzaamheid jegens de Schepper betekent.>>>

<<< (#2) Dit vers is de basis van het hele religieuze, culturele en politieke systeem van de Islaam en de belangrijkste bepaling van de grondwet van een islamitische staat. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

En Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Plaats jezelf niet (met jullie beslissingen) voor Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed)…” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 1.]

Dit vers bevat meerdere betekenissen, waaronder (1) haast je niet met het maken van een beslissing voordat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn oordeel gegeven heeft (opdat je niet beslist in tegenspraak met hem), maar volg hem in elke kwestie, (2) kijk naar de Qor-aan en de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) voor leiding en verkies niets boven hen, zoals je eigen begeerten en meningen. (Uit Tefsier Ibn Kethier en de herziene versie van A. Yusuf Ali Quran Commentary.)

Dit is de meest belangrijke en fundamentele eis van geloof. Degene die Allah de Verhevene als zijn Heer beschouwt, Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als zijn gids en leider accepteert en oprecht is in zijn geloof, kan nooit de attitude hebben dat hij zijn eigen mening en standpunt de voorkeur geeft boven de beslissing van Allah de Alwetende en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Noch kan hij een onafhankelijke opinie over kwesties vormen en zijn eigen oordelen vellen – zowel qua individuele als gemeenschappelijke kwesties – zonder zich te bekommeren of Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leiding hebben gegeven in die kwesties of niet, en als zij leiding gegeven hebben, wat dit dan inhoudt. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

 

Waarschuwing! Verwerp de Soennah van de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) niet!

Soennah 41.) Allah de Verhevene waarschuwt degene die de bevelen van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) niet opvolgt (Nederlandstalige interpretatie): “…laat degenen die afwijken van zijn bevel er opletten dat een fitnah (beproeving, kwelling) of een pijnlijke kwelling hen niet treft.” [Soerat an-Noer (24), aayah 63.]

2.) En Allah Ta’aalaa geeft ons geen keuze dan zijn bevel te volgen (Nederlandstalige interpretatie): “En het is niet gepast voor een gelovige man noch een gelovige vrouw, wanneer Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) een kwestie hebben besloten, dat er voor hen een andere keuze is in hun kwestie. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, hij is dan werkelijk afgedwaald naar een duidelijke dwaling.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 36.]

3.) En Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft het nemen van de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als rechter, tot de fundamenten van het geloof doen behoren. Hij zegt namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (O Moh’ammed) laten oordelen over alle onenigheden tussen hen en vervolgens geen weerstand in zichzelf ondervinden tegen wat jij oordeelde, en zij onderwerpen zich met volledige overgave.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 65.]

Waar geloof is niet louter een lippendienst, maar gaat gepaard met volledige overgave aan de oordelen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (d.w.z. zijn Soennah).

4.) En de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Dat niemand van jullie zich liggend bevindt op zijn gemakje en dat er een zaak tot hem komt dat ik opgelegd heb, of hem verboden heb, en dat hij zegt: ‘Tussen ons en jullie bevindt zich het Boek van Allah; datgene wat wij hierin vinden dat toegestaan is, verklaren wij toegestaan; en datgene wat wij hierin verboden vinden, verklaren wij verboden.’” (Aboe Daawoed, at-Tirmidzie, en hij heeft gezegd dat dit een goede overlevering is.)

 

De band tussen de Soennah en de Qor-aan

De Soennah tegenover de Qor-aan kent drie onderverdelingen:

1.) Die zaken van de Soennah die de wetgevingen van de Qor-aan bevestigen en hiermee overeenstemmen, zoals de overleveringen die duiden op de verplichting van het gebed (as-salaah), het geven van de verplichte liefdadigheid (az-zakaah), de bedevaart (al-h’adj) en het vasten (as-sawm, in de maand Ramadhaan), zonder dat deze het hebben over de condities noch de pilaren, en dit volledig overeenstemt met het vers over dit onderwerp. Zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En onderhoud as-salaah (het gebed) en geef az-zakaah (de verplichte liefdadigheid)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 43.]

En de woorden van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “De Islaam werd op vijf (pilaren) gebouwd: getuigen dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Moh’ammed Zijn boodschapper is, dat men het gebed verricht en dat men de zakaat geeft…” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

En de Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Eet (toe-eigen) niet onderling elkaars bezittingen op een onrechtmatige wijze (stelen, bedriegen etc.)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29.]

Tegenover de woorden van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Het geld van een moslim is niet toegestaan behalve wanneer hij hiermee akkoord gaat.” (Authentiek verklaard door al-Albaanie in Sah’ieh’oe l-Djaami’ 2780.)

2.) Datgene dat de wetgevingen van de Qor-aan verduidelijkt:

a.) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En (wat betreft) de dief en de dievegge, hak hun handen af als een vergelding voor wat zij begingen, een bestraffing als voorbeeld van Allah (om anderen af te schrikken). En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 38.]

De Soennah heeft dit verduidelijkt dat dit tot aan de pols is. Alsook andere details.

b.) Of dat de Soennah de zaken die in de Qor-aan algemeen verduidelijkt worden, in detail uiteenzet. Allah de Verhevene zegt ons in de Qor-aan dat wij moeten bidden, maar de Soennah heeft ons uitgelegd hoe wij moeten bidden.

c.) Of dat de Soennah met uitzonderingen komt op de wetgeving die zich in de Qor-aan bevindt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…voor de man een aandeel gelijk aan dat van twee vrouwen…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 11.]

Dit vers omvat al de kinderen, doch maakt de Soennah ons duidelijk dat degene die vermoord heeft, niet erft: “De moordenaar erft niet.”

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Houd van de boodschapper, door zijn Soennah te volgen!

Houd van de boodschapper, door zijn Soennah te volgen!

(Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Relevante artikelen:

Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting

Weerlegging van de koranieten en het Koranisme

Introductie tot de ah’aadieth (overleveringen)

Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth

Het verbod op innovaties (bid’ah)

De Soennah Serie (inspirerende afbeeldingen)

De Soennah boek

Zie ook het 225 pagina’s tellende boek van Jamaal al-Din M. Zarabozo, Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, vertaald door Oem Soelaym, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Verkrijgbaar via onze webshop.

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan