Hulp nodig?

De islam, een oplossing voor alle wereldse problemen.

Samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Zie onder de afbeelding voor de in de afbeelding genoemde aayaat (verzen) van de Koran (al-Qor-aan), dat wil zeggen de Nederlandstalige interpretatie daarvan, alsook links naar relevante artikelen en andere motiverende afbeeldingen.

 

Hulp nodig

 

Je bent verdrietig

“En verkondig goed nieuws aan degenen die geloven en goede daden verrichten (#1), dat er voor hen tuinen zijn waar de rivieren onder door stromen. Telkens wanneer zij van diens fruit voorzien worden, als een voorziening, zeggen zij: ‘Dit is hetgeen waarmee we voorheen (tijdens het wereldse leven) voorzien werden,’ en het soortgelijke daarvan wordt hen gebracht, en voor hen zijn er daarin gelouterde echtgenotes (#2) en zij zijn daarin onsterfelijk.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 25.]

<<<(#1) Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).>>>

<<<(#2) Echtgenotes die gelouterd zijn van alle soorten fysieke onreinheden, zoals urine en menstruatie, en van alle soorten figuurlijke onreinheden, zoals het liegen en slecht gedrag. (At-Tefsieroe al-Moeyassar, van een groep geleerden, onder toezicht van sheikh Saalih’ ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal as-Shaykh.) Zie het artikel al-H’oor al-‘Iyn – De vrouwen van het Paradijs. En voor vrouwen zal er iets zijn dat hen tevreden stelt.>>>

 

Je wilt verlost worden van angst

“Wij zeiden: ‘Daal allen (Adam, Eva en Iblies) daaruit af. Zodra er van Mij leiding tot jullie komt; wie dan Mijn leiding volgt, zij zullen niet vrezen (aangaande het Hiernamaals), noch zullen zij treuren (in dit leven).’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 38.]

 

Je bent bezit of een dierbare verloren

“En bij Allah! Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten (oogst). En verkondig goed nieuws aan de geduldigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 155.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Je bent getroffen door een tegenslag

“Degenen die, als zij door een tegenslag getroffen worden, zeggen: ‘Waarlijk, wij behoren toe aan Allah, en waarlijk, wij zullen naar Hem terugkeren.’ Zij zijn degenen op wie prijzingen (en vergeving) en barmhartigheid van hun Heer rusten, en zij zijn degenen die de rechtgeleiden zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 156-157.]

 

Je zoekt een helper

“Allah is de Waliyy (Beschermer, Helper) van degenen die geloven; Hij brengt hen vanuit de duisternissen naar het licht (#3), en degenen die ongelovig zijn; hun awliyaa-e (beschermers, helpers) zijn at-taaghoet (#4). Zij brengen hen vanuit het licht naar de duisternissen. Zij zijn de bewoners van het Vuur, zij zijn daarin onsterfelijk.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 257.]

<<<(#3) Vanuit de duisternissen van ongeloof en dwaling en het volgen van de begeerte, influisteringen en twijfelachtige zaken die naar ongeloof leiden. Duisternissen is in de meervoud genoemd omdat de aanleidingen naar dwaling verschillend zijn. Naar het licht van geloof en leiding. Het licht is in enkelvoud genoemd omdat geloof één geheel is, die niet dubbelzinnig is. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)>>>

<<<(#4) Taaghoet: alles wat onterecht aanbeden wordt met diens tevredenheid. Zie het artikel Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van taaghoet.>>>

 

Je zoekt liefde

“Zeg (o Moh’ammed): ‘Als jullie van Allah houden, volg mij dan (#5), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

Kaft Het belang van de Soennah gr<<<(#5) Dit vers is een bewijs tegen eenieder die beweert van Allah te houden terwijl hij niet volgens het pad van de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) handelt. Hij liegt in zijn claim totdat hij de wetgeving en de religie van Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) volgt in al zijn uitspraken en toestanden. (Tefsier Ibn kethier.) Zie het artikel Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting. Zie ook het 225 pagina’s boek Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, geschreven door Jamaal al-Din M. Zarabozo, vertaald door Oem Soelaym, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

Zie de artikelen Op zoek naar ware liefde en De liefde van Allah.

 

Je hebt last van woedeaanvallen

“Degenen die uitgeven (omwille van Allah) in voorspoed en tegenspoed en die woede bedwingen en mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 134.]

Zie de artikelen Word niet boos!, Mijn religie is vriendelijkheid  en Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim. Zie ook H’adieth 16 (Het verbod op boos worden) van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien).

 

Je wilt vergeving voor jouw zonden

“En degenen die, wanneer zij een gruweldaad begaan hebben of zichzelf onrecht aangedaan hebben, Allah gedenken en vervolgens vergeving vragen voor hun zonden – en wie vergeeft de zonden behalve Allah!? – en zij gaan niet halsstarrig door met wat zij deden, terwijl zij het weten.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 135.]

<<<An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Geleerden verklaren dat berouw verplicht is voor elke zonde. Als de ongehoorzaamheid van een persoon enkel iets is tussen hem en Allah, de Meest Verhevene, en niet verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft zijn berouw drie voorwaarden: (1) hij dient te stoppen met het begaan van de zonde, (2) hij dient spijt te hebben dat hij de zonde verricht heeft en (3) hij dient zich voor te nemen om het nooit meer te verrichten. Als één van deze voorwaarden niet oprecht aanwezig is, dan is zijn berouw niet geldig!! Indien de handeling van ongehoorzaamheid verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft het berouw vier voorwaarden: de drie bovengenoemde voorwaarden en de vierde is het teruggeven van het recht van de andere persoon. Als dit recht een eigendom is, of iets dergelijks, dan dient hij dit terug te geven aan de eigenaar.” (Riyaadh as-Saalieh’ien, bewerkt door al-Arnaa-oet, blz. 10-11.) Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Je bent gediscrimineerd op geslacht

“Vervolgens verhoorde hun Heer hen: ‘Ik laat het werk van niemand van jullie, hetzij man of vrouw, verloren gaan; jullie zijn gelijk aan elkaar met betrekking tot de beoordeling van de daden…’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 195.]

<<<Voor Allah de Meest Verhevene zijn alle mensen gelijk; Hij heeft geen aparte criteria voor het beoordelen van de man en de vrouw, de meester en de slaaf, iemand van hogere kringen en iemand van eenvoudige afkomst. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

 

Je denkt aan zelfmoord

“O degenen die geloven! Eet (toe-eigen) niet onderling elkaars bezittingen op een onrechtmatige wijze, tenzij het om handel met wederzijdse goedkeuring gaat. (#6) En dood jullie zelf niet (#7). Waarlijk, Allah is Barmhartig met jullie.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29.]

<<<(#6) Zie het artikel Verboden zakelijke transacties.>>>

<<<(#7) “En dood jullie zelf niet” kan aanvullend zijn op de voorgaande zin, maar het kan ook – zoals in deze vertaling weergegeven is – op zich zelf een afzonderlijke zin zijn. In het eerste geval betekent dit dat degene die het bezit van anderen onwettig toe-eigent, in feite zich zelf leidt naar de vernietiging. Want zo’n kwaadaardige daad ruïneert de sociale orde zo zeer dat hij uiteindelijk zelf niet kan ontsnappen aan de slechte gevolgen ervan, en in het Hiernamaals zal hij er hoogstwaarschijnlijk streng voor bestraft worden. In het tweede geval betekent het: “Dood elkaar niet,” of “pleeg geen zelfmoord.” Allah de Meest Barmhartige gebruikt zulke veelomvattende woorden dat in de context waarin zij voorkomen, zij alle drie de betekenissen beduiden en zij zijn allen correct. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die zichzelf doodt met een ijzeren voorwerp, dit voorwerp zal dan in zijn hand zijn en hij blijft zichzelf ermee steken in het Vuur van Djahannam (de Hel), voor altijd. Eenieder die zichzelf doodt met gif, dit gif zal dan in zijn hand zijn en hij blijft er van nemen in het Vuur van Djahannam, voor altijd. Eenieder die zichzelf doodt door zichzelf van een berg te gooien, zal blijven vallen in het Vuur van Djahannam, voor altijd.” (Overgeleverd door Moeslim.)>>>

 

Je zoekt vrede

“Allah leidt daarmee (met de Qor-aan) wie Zijn Tevredenheid volgt naar de wegen van vrede en Hij brengt hen vanuit de duisternissen naar het licht (#8), met Zijn Toestemming, en Hij leidt hen naar een recht pad (#9).” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 16.]

<<<(#8) Zie #3. Zie ook het artikel De islamitische sharia.>>>

<<<(#9) Zie het artikel De vier soorten van leiding.>>>

 

Je hebt last van stress

“Degenen die geloven en wier harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Voorzeker! Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 28.]

<<<Dzikroellaah is dat de dienaar zijn Heer gedenkt door Hem te verheerlijken en van Zijn eenheid te getuigen en Zijn Grootheid te prijzen enzovoort. Het kan ook verwijzen naar de Qor-aan die Hij gezonden heeft als vermaning voor de gelovigen. In dat geval is het: door het kennen van de betekenis van de Qor-aan en zijn regelgevingen zullen de harten rust vinden. (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie tefsier kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoe r-Rah’maan ibn as-Sa’adie.) Aboe Moesaa (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het voorbeeld van degene die zijn Heer gedenkt (dzikroellaah) in vergelijking tot degene die zijn Heer niet gedenkt, is dat van een levend schepsel vergeleken met een dood schepsel.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Zie de artikelen Een hand vol zout, Omgaan met teleurstellingen en Het 90/10 principe, alsook het gratis e-boek Omgaan met stress (pdf). (Ga naar e-Boeken voor meer gratis e-boeken.)

 

Je voelt je onderbedeeld

“En Hij gaf jullie van alles waar jullie Hem om vroegen. En als jullie de gunsten van Allah zouden willen opsommen, zouden jullie die niet kunnen tellen. (#10) Waarlijk, de mens is zeker onrechtvaardig, ondankbaar.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 34.]

<<<(#10) Het is overgeleverd dat de profeet Daawoed (David – vrede zij met hem) gewoon was om te zeggen in zijn smeekbeden: “O Heer! Hoe kan ik U naar behoren bedanken, wanneer zelfs mijn dankbetuiging aan U behoort tot Uw gunsten aan mij.” Allah de Verhevene antwoordde hem: “Nu heb je Mij toereikend bedankt, o Daawoed.” Oftewel: ‘Als je toegeeft dat je nooit in staat bent om de Begunstiger terdege te bedanken.’ (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Kijk niet naar degenen boven jullie. Kijk naar degenen onder jullie, want dit zal jullie wellicht meer herinneren aan de gunsten van Allah die Hij aan jullie geschonken heeft.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Zie het artikel Wees tevreden met het Besluit van Allah.)

 

Je hebt gezondigd

“Zeg (o Moh’ammed): ‘(Allah zegt:) ‘O Mijn dienaren, degenen die buitensporig zijn geweest jegens zichzelf! Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah! Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden (#11). Waarlijk, Hij is Degene Die al-Ghafoer (de Vergevensgezinde) en ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) is.’’” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 53.]

<<<(#11) Mits men er oprecht berouw voor toont. Zie de opmerking bij soerat Aal ‘Imraan (3) aayah 135 hierboven. Zie de artikelen Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah en Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken.>>>

 

Je ervaart onrecht

“En de goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk. Beantwoord (het slechte) met dat wat beter is, dan zal degene waarmee jij in vijandschap verkeert een loyale vriend worden.” [Soerat Foessilat (41), aayah 34.]

<<<Door boosheid te beantwoorden met geduld, en slechte behandeling met vergeving. (Zaad al-Masier fie ‘Ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawzie.) ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd: “Er is geen betere bestraffing voor degene die Allah ongehoorzaam is wat de omgang met jou betreft, dan jouw gehoorzaamheid jegens Allah door hem goed te behandelen.” (Tefsier Ibn Kethier.) Zie de artikelen Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim, Word niet boos!, Mijn religie is vriendelijkheid en De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.>>>

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Je hebt last van influisteringen

“En indien een influistering van de satan jou treft, zoek dan toevlucht bij Allah. (#12) Waarlijk, Hij is as-Samie’ (de Alhorende), al-‘Aliem (de Alwetende).” [Soerat Foessilat (41), aayah 36.]

<<<(#12) Door onder andere te zeggen: a’oedzoe biellaahie mienas-shaytaanier-radjiem – ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan, de verworpene (de vervloekte).>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Je bent gediscrimineerd op afkomst

“O mensheid! Waarlijk, Wij schiepen jullie uit een man (Adam) en een vrouw (Eva) (#13) en Wij maakten jullie tot volken en stammen zodat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest edele van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwaa (vroomheid, Godvrezendheid). (#14) Waarlijk, Allah is Alwetend, Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken).” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 13.]

<<<(#13) Dit beduidt dat deze gelijkheid van biologische oorsprong weerspiegeld wordt in de gelijkheid van menselijke waardigheid, aldus wordt alle raciale, nationalistische of tribale vooringenomenheid (‘asabiyyah) veroordeeld. (Naar The Message of the Qur’aan van Muhammed Asad.) Zie het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.>>>

<<<(#14) Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie vormen (uiterlijk) of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden.” (Ibn Maadjah leverde deze h’adieth ook over.)>>>

 

Je wordt uitgelachen wegens jouw geloof

“Op deze Dag zullen degenen die geloofden de ongelovigen uitlachen.” [Soerat al-Moetaffifien (83), aayah 34.]

<<<Als vergelding en door hoe zij vernederd worden en hoe zij, bijvoorbeeld, lopen op hun gezichten (zie aayah 17:97). Imaam Ah’med leverde over van Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gevraagd werd: “O boodschapper van Allah! Hoe zullen de mensen verzameld worden op hun gezichten?” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Degene Die hen laat lopen op hun voeten is in staat om ze te laten lopen op hun gezichten.”>>>

 

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan