Homoseksualiteit in de islam

Alle religies verbieden homoseksualiteit.

Vlag hTegenwoordig is het niet gemakkelijk om de islamitische visie op homoseksualiteit te bespreken. Maar waarom eigenlijk? De islam (Arabisch: al-islaam) wordt volop bekritiseerd onder het mom van vrijheid van meningsuiting. In het Westen is homoseksualiteit toegestaan, maar de bijna universele praktijk van het polygame huwelijk is verboden (hoewel men vreemdgaan van gehuwden wel toestaat, terwijl dit zorgt voor veel problemen!). Dus waarom mogen wij geen kritiek uiten op homoseksualiteit?

Wanneer mensen hun afkeer uitspreken tegen het homo-huwelijk, wordt er vaak geroepen: “Hoezo ben je tegen een huwelijk tussen twee mensen die elkaar liefhebben!?” Diezelfde mensen verbieden echter wel een huwelijk tussen vader en (volwassen) dochter, tussen moeder en (volwassen) zoon, tussen broer en zus, tussen broer en broer of tussen zus en zus. Wat als een broer en zus verliefd zijn op elkaar en willen trouwen? Nu vinden deze zelfde moraalridders opeens dat dat niet kan. Is het niet fascinerend om te aanschouwen hoe deze ongelovigen regelmatig verstrikt raken in hun eigen doolhof en zichzelf tegenspreken!?

Het islamitische verbod op homoseksualiteit wordt gezien als iets ouderwets dat modernisering behoeft!? (Zie het artikel Moet de islam gemoderniseerd worden?) Nee, integendeel! Het accepteren van homoseksualiteit is in feite niet iets moderns, maar een beweging naar immoraliteit ouder dan de Middeleeuwen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk Loet (profeet Lot), toen hij tegen zijn volk zei: ‘Begaan jullie de gruweldaad (homoseksualiteit), wat vóór jullie niemand van al-‘aalamien (de werelden: de gehele schepping) heeft begaan!? Waarlijk, jullie komen zeker wellustig tot mannen in plaats van vrouwen. Nee! Jullie zijn een buitensporig volk!’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 80-81.]

De gruweldaad in dit vers (Arabisch: aayah) verwijst naar het toppunt van immoraliteit. Hun gruweldaad was dat hun mannen andere mannen anaal benaderden. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)

Alle religies verbieden homoseksualiteit. In het Oude Testament lezen we in o.a. Leviticus 20:13: “En als een man ligt (gemeenschap heeft) met een man zoals met een vrouw, beide hebben een gruweldaad begaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen (het is aan henzelf te wijten).” En in het Nieuwe Testament lezen we o.a.: “…Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen… …hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen…” (Romeinen 1:26-27 + 32.)

Allah de Alwijze en de Alwetende veroordeelt homoseksualiteit door het volk van Loet te omschrijven als extreem slecht (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij gaven Loet (Lot) beoordelingsvermogen en kennis, en Wij redden hem van de bewoners van de stad die gewoon waren de walgelijkheden (waaronder homoseksualiteit) te verrichten. Waarlijk, zij waren een slecht volk, faasiqien (opstandig en ongehoorzaam).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 74.]

En Hij omschreef hen als onrechtplegers (Nederlandstalige interpretatie): “En toen Onze boodschappers (engelen) bij Ibraahiem (profeet Abraham) kwamen met het goede nieuws [van de komst van een kind, namelijk Ish’aaq (profeet Izaak), en van de komst van het kleinkind, namelijk Ya’qoeb (profeet Jakob/Israël)], zeiden zij: ‘Waarlijk, wij gaan de bewoners van deze stad (Sodom) vernietigen! Waarlijk, de bewoners ervan waren onrechtplegers!’” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 31.]

Allah al-Wadoed (de Liefhebbende) houdt werkelijk van Zijn dienaren en Hij verbiedt alleen die dingen die schadelijk zijn voor ons (als individu en/of samenleving) en Hij verplicht alleen die dingen die voordelig zijn voor ons. (Zie het artikel De islamitische sharia.) Van sommige regelgevingen kunnen wij de wijsheid misschien begrijpen, andere regelgevingen zullen door de menselijke tekortkomingen wellicht niet te begrijpen zijn. Allah de Verhevene zegt in de Koran (Arabisch: al-Qor-aan) (Nederlandstalige interpretatie): “En als de waarheid zou overeenkomen met hun begeerten, dan zouden de hemelen en de aarde en eenieder daarin te gronde gaan (#1)! Nee! Wij brachten hen hun vermaning (de Qor-aan), waarna zij zich afwenden van hun vermaning.” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 71.]

<<<(#1) Als schepsels (met al hun beperkingen) de wereld zouden leiden in overeenstemming met de begeerten in hun harten (zoals met democratie gebeurt), dan zou het een vreselijke wereld zijn, vol verwarring en ontaarding (wat nu in feite het geval is). (Uit de herziene versie van A. Yusuf Ali Quran Commentary.)>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De schepping is niet voor zinloos spel en vermaak. Allah de Verhevene heeft een serieus doel erachter, wat we, in onze onvolmaakte toestand, alleen kunnen uitdrukken door te zeggen dat elk schepsel (onder de mensheid en de djinn) de kans gegeven wordt om zich te ontwikkelen en vooruit te gaan richting het doel, d.w.z. Allah. Allah de Verhevene is de Bron en Kern van alle macht en alle goedheid, en onze vooruitgang hangt af van het in overeenstemming brengen (onderwerpen) van onszelf met Zijn Wil (dit is de betekenis van islaam): dit is het aanbidden van Hem. Het is van geen enkel voordeel voor Hem (want Hij heeft dat niet nodig), het is voor ons eigen voordeel. (Zie het artikel Het doel van de schepping.)

Dit leven is een test waarin we beproefd worden en keuzes moeten maken. In het Hiernamaals weten we het resultaat van deze test: de succesvollen zullen het Paradijs binnen gelaten worden en de ongelukkigen zullen naar het Hellevuur gevoerd worden.

Onze ziel (zie het artikel De ziel, maak kennis met je ware zelf) spoort aan tot het kwade, dit zijn de begeerten die elk mens voelt. De ene verlangt hevig naar geld, de andere begeert macht; de ene kan niet zonder alcohol en de andere kan niet geduldig omgaan met zijn seksuele begeerten etc. etc. Allah de Alwetende zegt in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Denken de mensen dat zij met rust worden gelaten wanneer zij zeggen: ‘Wij geloven,’ en dat zij niet beproefd zullen worden?” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 2.]

Louter lippendienst bewijzen aan geloof is niet voldoende. Allah de Alwijze zal al Zijn gelovige dienaren testen in overeenstemming met hun niveau van geloof.

Homoseksualiteit behoort tot de testen waarmee mensen worden beproefd. Een persoon kan gevoelens hebben voor iemand voor het zelfde geslacht, maar omdat het verboden is dient hij daar geduld mee te hebben en er niet naar te handelen. Laatst was in het nieuws te lezen dat overspel (Arabisch: zinaa) ook in de genen zou zitten. Dit wil niet zeggen dat we ons daar dan maar aan over moeten geven en dat we telkens overspel plegen wanneer we daar behoefte aan hebben. Nee, het is verboden dus dienen we daar geduld mee te hebben. (Zie het artikel Waarom legt de islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Bij de tijd. Waarlijk, de mens verkeert zeker in verlies (en vernietiging). Behalve degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten en elkaar aansporen tot de waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” [Soerat al-‘Asr (103).]

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En Allah houdt van de geduldigen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 146.]

Homoseksualiteit was te allen tijde verboden en elke profeet en boodschapper heeft voor deze zonde gewaarschuwd, zoals zij allen ook gewaarschuwd hebben voor polytheïsme (shirk), diefstal, moord, overspel etc. etc.

We dienen dus te weten dat dit leven een test is en maar voor korte duur. Al-Moestawrid (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Mohammed – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Deze wereld is zo onbeduidend in vergelijking tot het Hiernamaals als iemand van jullie die zijn vinger in de oceaan steekt, laat hem dan kijken wat er aan blijft kleven,’ en hij wees met zijn wijsvinger.” (Overgeleverd door Ah’med.)

Imaam as-Shaafi’ie (een belangrijke vroegere geleerde – moge Allah hem genadig zijn) omschreef dit leven heel eenvoudig en passend: “Dit wereldse leven is maar een moment; laat het een moment van gehoorzaamheid zijn.”

 

Straf en uitgangspunten omtrent homoseksualiteit

De islam hecht een grote waarde aan een sociaal, eerlijk en oprecht maatschappelijk leven. Er wordt erkend dat de man niet compleet is zonder een vrouw, en er wordt in de islam een grote waarde gehecht aan het huwelijk. Het huwelijk is een van de belangrijkste steunpilaren, zo niet de belangrijkste, van het maatschappelijk leven; goede huwelijken zorgen voor rust, sociale orde, en boven deze twee natuurlijk het voortbestaan van de mens. ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) zei dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O jongeren, diegenen van jullie die in staat is om te trouwen, laat hem trouwen, want dit zal zijn blik doen afwenden (van verboden zaken) en zijn kuisheid beschermen…” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Uit deze en vele andere ah’aadieth wordt het duidelijk dat het trouwen hoog in het vaandel staat binnen de islam. (Zie het artikel An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de islam.)

Homoseksualiteit is een van de paden van de shaytaan (satan) die de mens is ingeslagen. Het duikt op in tijden van overvloed en sociale wanorde, zoals men dat ook in deze tijd ziet. De islam verbiedt homoseksualiteit ten strengste, aangezien het een bedreiging vormt voor alles wat rechtschapen en natuurlijk is, en tevens de ware essentie van het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengt. Tevens is het een extreme vorm van seksuele transgressie. Sinds homoseksualiteit zich is gaan verspreiden zijn er vele nieuwe ziektes ontstaan. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer seksuele losbandigheid bestaat onder de mensen, en het vervolgens een normale en vrije gewoonte wordt, zullen plagen en nieuwe ziektes die eerst niet bestonden zich onder hen (de mensen) verspreiden.” (Ibn Maadjah, al-H’aakim.)

Deze h’adieth duidt duidelijk de losbandigheid aan waarover we het hier hebben. Dr. T.V.N. Persaud (uit Canada) is een specialist op dit gebied en hij heeft uitspraken gedaan die deze h’adieth bevestigen. Hij zei, na het noemen van seksuele gemeenschap met veel verschillende partners, homoseksualiteit en de ziekte waarbij mensen gemeenschap hebben met dieren, het volgende: “Het is helemaal niet vergezocht om te zeggen dat we herpes en AIDS moeten zien als duidelijke voorbeelden van nieuwe ziektes, en zeker ziektes waarvoor op dit moment nog geen genezing is.” Verder legt de Professor een duidelijk verband tussen seksuele losbandigheid en andere nieuwe ziektes, en hij beroept zich op verschillende wetenschappelijke studies waarin dit is aangetoond.

Vanwege het grote kwaad dat gepaard gaat met homoseksualiteit, is het verboden in de islam en staat er een zware straf op in deze wereld en de volgende. Het volk van Lot pleegde deze zonde, en over hen zegt Allah in soerat Hoed (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de engelen) zeiden: ‘O Loet (Lot)! Waarlijk, wij zijn boodschappers van jouw Heer! Zij zullen jou nooit bereiken! Vertrek dus met jouw familie gedurende een deel van de nacht en laat niemand van jullie omkijken, behalve jouw vrouw [aldus werd ook zij vernietigd (#2)]. Waarlijk, hetgeen hen zal treffen zal haar treffen. Waarlijk, de ochtend is hun vastgestelde tijdstip (dan zal de bestraffing plaatsvinden). Is de ochtend niet nabij!?’ Toen Ons Bevel dan kwam, keerden Wij haar (Sodom en omliggende steden) onderste boven en Wij lieten stenen van gebakken klei daarop regenen, geordend en opeenvolgend. Gemarkeerd bij jouw Heer (elke steen was voor een specifiek slachtoffer); en zij (de stenen of de steden) zijn niet ver van de onrechtplegers.” [Soerat Hoed (11), aayah 81-83.]

<<< (#2) De meeste geleerden zeiden dat dit betekent dat zij ‘s nachts niet met profeet Loet (vrede zij met hem) vertrok, maar dat zij in haar huis bleef en vernietigd werd. Anderen zeiden dat dit betekent dat toen zij de onafwendbare vernietiging hoorde (tijdens de reis), zij omkeek en zei: “O mijn volk!” Aldus kwam er een steen uit de hemel en doodde haar. (Uit Tefsier Ibn Kethier.) Zij dient als les dat een relatie niemand kan redden van de verschrikkelijke gevolgen van zijn/haar zonden.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zond een gruwelijke straf naar deze mensen, en we dienen hieruit lering te trekken. In de islamitische wetgeving staat tevens een straf op homoseksualiteit. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie je de zonde van het volk van Loet (Lot) ziet begaan, dood hen; zowel degene die het doet als degene bij wie het gedaan wordt (deze laatste persoon komt alleen in aanmerking voor deze straf als het met zijn toestemming, dus vrijwillig, gebeurde).” (Overgeleverd door at-Tirmidzie in zijn Soenen, 1376.)

Ibn al-Qayyim zei: “De metgezellen van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) waren het unaniem eens dat hij gedood dient te worden en niemand was het oneens daarover. Zij verschilden van mening betreffende de manier waarop hij gedood dient te worden. Sommige mensen dachten dat het meningsverschil te maken had met of (de homo) geëxecuteerd moet worden, en zij verhaalden het als een geschil onder de sah’aabah (moge Allah tevreden zijn met hen), terwijl het in feite een kwestie was waarover een consensus was.” (Uit al-Djawaab al-Kaafie.)

De doodstraf wordt voltrokken als er voldoende bewijs is en zij door een islamitische rechtbank in een islamitische staat schuldig worden bevonden, en alle geleerden zijn het hier over eens. Het meningsverschil onder de geleerden bestaat slechts op het niveau van hoe de straf voltrokken dient te worden: sommigen zeggen dat de persoon onthoofdt moet worden met een zwaard, anderen zeggen dat hij van een hoge plek af moet worden gegooid om hem daarna te stenigen.

Het is belangrijk om hier te melden dat individuen nooit een dergelijke straf mogen uitvoeren. Ibn Moeflih’ al-H’anbalie (moge Allah genade met hem hebben) zei in al-Foeroe’ (6/53): “Het is h’araam (verboden) voor eenieder om een h’add bestraffing uit te voeren behalve de leider of zijn afgevaardigde. Dit is iets waarover de foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) van de islam het unaniem eens zijn, zoals aangegeven wordt in al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah (5/280): de foeqahaa-e zijn het unaniem eens dat de leider of zijn plaatsvervanger degene is die h’add bestraffingen uit dient te voeren, of de bestraffing nu is voor het overtreden van de grenzen van Allah, de Meest Verhevene, zoals zinaa, of een overtreding jegens een andere persoon, zoals laster.” (Einde citaat.) Lees meer hierover in het artikel Moord en eerwraak.

Bovendien dienen we op te merken dat het homo zijn (oftewel homoseksuele begeerten hebben) niet strafbaar is, maar er naar handelen wel.

De doodstraf is in overeenstemming met de straf die andere religies opleggen, wat we hierboven hebben kunnen zien. Het is dan ook opmerkelijk dat de islamitische straf voor homoseksualiteit zwaar wordt bekritiseerd, terwijl men geen woord rept over joden en christenen wier heilige boeken dezelfde straf opleggen (alle boeken komen tenslotte van Allah – zie Geloof in de Boeken, alsook 1 God, 1 Boodschap). Ja, velen geloven dat misdaden geen misdaden zijn als zij begaan worden door leuke mensen zoals zijzelf.

De straf dient vooral als afschrikmiddel. Men weet dus welk risico men neemt en men is verantwoordelijk voor de keuzes die men maakt.

Sommigen zeggen dat homoseksualiteit aangeboren is. Hoe kan men dan bestraft worden voor iets wat in de genen zit!? Als we kijken naar de wetenschap dan zien we dat deskundigen hier nog niet over uit zijn. Het islamitische standpunt houdt in dat de natuurlijke aanleg van mensen is dat een man gevoelens heeft voor een vrouw en niet voor een andere man. Tevens komt er in de Qor-aan duidelijk het oordeel naar voren dat mensen die deze zonde begaan hiervoor aansprakelijk zijn. Allah de Verhevene zegt in soerat an-Naml (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk Loet (Lot), toen hij tegen zijn volk zei: ‘Begaan jullie de gruweldaad (homoseksualiteit) terwijl jullie naar elkaar kijken!?’” [Soerat an-Naml (27), aayah 54.]

“Terwijl jullie naar elkaar kijken” betekent volledig gedompeld in de zonde. M.a.w.: verachtelijker dan ezels die naar elkaar kijken wanneer de één gemeenschap heeft met de ander… Er wordt ook gezegd dat het zien een bewustzijn is van het hart. Met andere woorden: terwijl jullie je bewust zijn van de verachtelijkheid van hetgeen jullie doen. Ieder persoon met een gezonde natuurlijke aanleg zou zoiets verwerpen… Het ‘kijken’ kan dus uitgelegd worden met het zintuiglijke zien met het oog, alsook met de figuurlijke betekenis van het zien met het hart; beide zijn mogelijk. (Uit Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)

Of het nu aangeboren is of niet, het actief deelnemen aan homoseksualiteit is een keuze; shaytaan kan iemands hart bespelen, maar hij kan iemand niet dwingen om te handelen en daarom is degene die deze zonde begaat volledig aansprakelijk hiervoor. Hetzelfde geldt voor o.a. zinaa (ontucht, overspel): elke man heeft vanaf de puberteit een neiging om gemeenschap te hebben met een vrouw, maar hij dient zijn lusten of deze gevoelens te onderdrukken, en ze slechts te uiten op een manier die toegestaan is door Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) – dat wil zeggen binnen het huwelijk. Men kan eventjes genieten van zaken die verboden zijn, maar de bestraffing zal lang en hard zijn.

Iedereen heeft begeerten – hetzij een verlangen naar iemand van het andere of het hetzelfde geslacht, naar macht, bezit etc. – en het is aan ons om te kiezen of we de wet van Allah (Arabisch: as-sharie’ah) overtreden om die begeerten te bevredigen of er geduld mee te hebben. We dienen bereid te zijn de gevolgen van onze overtredingen te ondergaan. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Brand daarin (in het Hellevuur)! Of jullie nu geduldig zijn of niet geduldig zijn, het is toch hetzelfde voor jullie (jullie geduld zal jullie niet baten). Waarlijk, jullie worden slechts vergolden volgens hetgeen jullie plachten te doen.” [Soerat at-Toor (52), aayah 16.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Schadelijke gevolgen voor de gezondheid

Dr. Mahmoud al-Hijaazi zei in zijn boek al-Amraad al-Djinsiyyah wa’l-Tanaasoeliyyah (Seksuele en Geslachtsziekten), tijdens het bespreken van enkele gevaren voor de gezondheid van sodomie:

Tot de ziektes die overgedragen worden door middel van seksuele perversie (homoseksualiteit) behoren:

1. AIDS, dat leidt naar verlies van noodzakelijke immuniteit en vaak naar de dood
2. Virale ontsteking van de lever
3. Syfilis
4. Gonorroe
5. Herpes
6. Bacteriële ontsteking van de anus
7. Tyfus
8. Amoebiasis
9. Wormen in het darmkanaal
10. Anale wratten
11. Schurft
12. Schaamluis (“platjes”)
13. Cytomegalovirus dat kan leiden naar kanker
14. Genitale lymfatische puistjes

 

Vergeving van Allah voor degenen die berouw tonen

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat deze immorele handeling een serieus kwaad is en weerzinwekkend en dat het leidt naar slechte gevolgen. Desondanks staat de deur voor zondaars altijd open om berouw te tonen en Allah verheugd Zich over hun berouw.

Denk eens na over wat Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch iemand doden waarvan Allah het verboden heeft – behalve volgens het recht -, noch ontucht (onwettige seksuele handelingen) begaan: en wie dat doet zal een bestraffing ondergaan. De kwelling zal voor hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding en hij zal daarin onsterfelijk zijn en veracht worden. Behalve degene die berouw toont (#3) en gelooft en rechtschapen daden verricht; voor hen zal Allah hun zonden dan omwisselen in goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 68-70.]

<<< (#3) Oprecht berouw wist de zonde uit. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah de Verhevene te zijn. Men dient zich tot Allah de Alziende en de Alhorende te richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat Allah de Meest Vergevensgezinde daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men geroddeld heeft etc.>>>

Door na te denken over de woorden “voor hen zal Allah hun zonden dan omwisselen in goede daden” zul je zien hoe groot de gulheid van Allah de Almachtige is. Allah de Meest Genadevolle wil ons vergeven, maar de koppige mens maakt het moeilijk voor zichzelf.

De geleerden zeiden dat er twee betekenissen zijn voor het woord “omwisselen”:

1.) Slechte eigenschappen zullen veranderen in goede eigenschappen, zoals hun shirk (polytheïsme) dat verandert in imaan (geloof), hun overspel in kuisheid, hun liegen in eerlijkheid, hun onbetrouwbaarheid in betrouwbaarheid enzovoort.

2.) De slechte daden die zij gedaan hebben zullen veranderen in goede daden op de Dag der Opstanding.

Wat men dus dient te doen is berouw tonen tegenover Allah en weten dat het terugkeren naar Hem beter is voor jezelf, je familie en je broeders en de hele samenleving.

Weet dat het leven kort is en dat het Hiernamaals beter en eeuwigdurend is. Vergeet niet dat Allah het volk van Lot vernietigd heeft op een manier waarop Hij geen enkel ander volk vernietigd heeft!

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Manieren om om te gaan met dit probleem

1.) Blijf weg van dingen die het gemakkelijk maken om in deze zonde te vallen en die jou er aan herinneren, zoals:

– Kijk niet naar dingen die jou er aan herinneren en laat jouw blik niet ronddolen waardoor je die dingen ziet: sla de ogen neer! (Zie de artikelen De jihad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.)

– Wees niet alleen met een man of een vrouw.

2.) Zorg dat je altijd bezig bent met dingen die jou voordeel brengen aangaande wereldse en religieuze kwesties, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus wanneer jij klaar bent (met jouw bezigheden), span je dan in (voor andere goede daden).” [Soerat as-Sharh’ (94), aayah 7.]

Dus als je klaar bent met enige wereldse taak, span je dan in om iets te doen dat voordeel brengt in het Hiernamaals, zoals het gedenken van Allah (dzikr), lezen in de Qor-aan, kennis zoeken, luisteren naar nuttige lezingen, vertalen van artikelen en boeken etc. Als je jouw nefs (ziel, ego) niet bezighoudt met goede dingen, dan zal het jou bezighouden met slechte dingen. Geef jouw nefs niet de kans of enige vrije tijd om te denken aan deze slechte daad.

3.) Vergelijk het plezier dat je voelt tijdens het begaan van deze zonde met de spijt, bezorgdheid en verwarring die daarna komt, alsook de mogelijke gevolgen in het Hiernamaals zoals het branden in het Hellevuur en het drinken van kokend water etc. Denk jij dat enig verstandig mens de voorkeur zal geven aan dit tijdelijke plezier dat na een uur zal verdwijnen boven de spijt en de marteling die volgt!? Men kan meer overtuigd raken hiervan als men het boek van Ibn al-Qayyim leest, al-Djawaab al-Kaafie lie man sa’ala ‘an al-Dawa’ al-Shaafie. Hij schreef het voor mensen in dergelijke situaties.

4.) De wijze man geeft niet iets op waarvan hij houdt behalve voor iets waarvan hij nog meer houdt, of wegens angst voor iets waar hij een afkeer van heeft. Deze slechte daad zal zorgen voor verlies van de zegeningen van deze wereld en het Hiernamaals. Men zal de liefde van Allah verliezen en zich Zijn boosheid en bestraffing op de hals halen.

Vergelijk het goede dat je zult verliezen eens met het kwade dat jou zal overkomen wegens deze slechte handeling. De wijze man zal zien wat de voorkeur verdient.

5.) Belangrijker dan bovenstaande punten is het maken van doe’aa-e (smeekbede) en de hulp van Allah zoeken voor bescherming tegen dit kwaad. Maak goed gebruik van de tijden waarop en situaties waarin smeekbeden worden verhoord, zoals in soedjoed (neerknieling), vóór de tesliem aan het eind van het gebed, het laatste derde deel van de nacht, wanneer het regent, wanneer je reist, wanneer je vast en wanneer je het vasten verbreekt.

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

Submission

Waarom legt de islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Seksualiteit in de islam (alleen voor gehuwden!)

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de islam

Moet de islam gemoderniseerd worden?

De islamitische sharia

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan