Hoe wordt u moslim?

Moslim worden is heel makkelijk.

MoslimwordenGa naar Moslim worden om onze video te bekijken.

De naam ‘moslim’ betekent “degene die zijn wil ondergeschikt maakt aan de Wil van Allah”, ongeacht zijn ras, nationaliteit of etnische achtergrond. Moslim worden is een heel gemakkelijke en eenvoudige procedure. Men kan dit alleen doen, of in aanwezigheid van anderen. Dit laatste is wel beter.

Als iemand het oprechte verlangen heeft zich te bekeren tot de islam en moslim te worden, en hij/zij is volledig overtuigd dat de islam de waarheid is, het enige wat hij/zij dient te doen is de shahaadah, oftewel de islamitische geloofsovertuiging, uit te spreken, zonder enig uitstel – we weten immers niet wanneer de dood ons overvalt. De shahaadah (of shahada) is de eerste en meest belangrijke zuil van de vijf zuilen van de islam.

Met het uitspreken van deze geloofsgetuigenis, oftewel shahaadah, met oprecht geloof en overtuiging, treedt men toe tot de islam en mag men zich voortaan moslim noemen.

Alvorens we de shahaadah gaan uitspreken, dienen we even stil te staan bij de voorwaarden voor de acceptatie van de shahaadah. Want men wordt geen moslim door de shahaadah louter met de tong uit te spreken.

De voorwaarden voor de acceptatie van de shahaadah zijn:

1.) Kennis: u dient te weten wat de shahaadah betekent en met zich mee brengt. Hoe kan men een getuigenis afleggen als men de betekenis en implicaties ervan niet kent!?

2.) Overtuiging en zekerheid: u dient niet te twijfelen aan de waarheid van de islam of een van de aspecten ervan.

3.) Acceptatie: dit betekent dat u met uw hart en uw woorden accepteert wat de shahaadah met zich mee brengt.

4.) Onderwerping en volgzaamheid: dit duidt op de feitelijke lichamelijke bekrachtiging van de shahaadah door middel van onze daden. In feite is dit een van de voornaamste betekenissen van het woord ‘islam’: “overgave aan de Wil en Bevelen van Allah.”

5.) Oprechtheid: dit betekent dat wanneer u de shahaadah uitspreekt, u het met gemeendheid dient te doen.

6.) Zuiverheid: dit beduidt een zuivere intentie, dat u het alleen omwille van Allah doet.

7.) Liefde: de gelovige houdt van de shahaadah. De moslim houdt in overeenstemming met de shahaadah van iets of iemand, hij/zij houdt van alles wat de shahaadah met zich meebrengt en hij/zij houdt van degenen die handelen naar en zich inspannen omwille van deze shahaadah.

8.) Ontkenning van alle andere zaken die aanbeden worden naast Allah: dit omvat alle valse goden, amuletten, bijgeloof enzovoort.

Voor meer informatie over deze voorwaarden verwijs ik u naar ons artikel De voorwaarden van as-shahaadah.

Dan gaan we nu de shahaadah uitspreken.

De shahaadah dient als volgt te worden uitgesproken:

Ash-hadoe an laa ilaaha iel-Allaah,
wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloellaah

De vertaling is:

“Ik getuig dat er geen God is behalve Allah,
en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.”

Het uitspreken van de shahaadah in het Arabisch is gemakkelijk (lees verder na de video):

 

Gefeliciteerd! U bent nu moslim!

 

Het is aanbevolen om na het uitspreken van de shahaadah een volledig bad te nemen, waarbij ook de mond en de neus gespoeld worden, met de intentie van (rituele) reiniging. Dit noemt men ghoesl. Voor volledige reinheid dient het okselhaar en het schaamhaar verwijderd te worden, bijvoorbeeld door te scheren. Dit behoort tot de fitrah, de natuurlijke aanleg, waartoe ook het kort houden van de nagels behoort. De islam hecht veel waarde aan goede hygiëne en persoonlijke reinheid. Zie ook het artikel Toiletbezoek en istindjaa-e.

Sommige mensen denken dat het nodig is dat de betrokken personen een verklaring af moeten leggen in aanwezigheid van hoge geleerden of imams, of dat men deze handeling zou moeten melden aan een rechtbank of een andere autoriteit. Sommigen denken ook dat het een voorwaarde is om moslim te worden dat er een certificaat wordt uitgereikt, afgeleverd door de autoriteiten als bewijs. Men hoeft ook niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken om moslim te worden, of eerst leren bidden, of Arabisch leren spreken, of je naam te veranderen voordat men moslim kan worden. Geen van bovengenoemde voorwaarden is vereist. Allah kent alle geheimen van de harten.

Zie o.a. Vraag 43: Is het verplicht om mij te besnijden als ik moslim wil worden? en Vraag 53: Kan Allah al mijn zonden vergeven en moet ik eerst mijn tatoeages verwijderen voordat ik moslim word? (Lees ook Vraag 51: Mag de shahaadah ook in het Nederlands worden uitgesproken of enkel in het Arabisch?)

 

Opnieuw geboren

Na het aanvaarden van de islam – louter omwille van Allah – zullen de zonden van een nieuwe moslim van voor zijn bekering vergeven worden en begint hij/zij een nieuw leven van vroomheid en rechtschapenheid. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen iemand die de voorwaarde stelde om de islam te aanvaarden dat God zijn zonden zou vergeven (Nederlandstalige interpretatie):

“Weet jij niet dat het accepteren van de islam alle zonden die ervoor kwamen vernietigt?” (Verhaald door ‘Amr ibn al-‘Aas, overgeleverd door Moeslim.)

Als iemand de islam aanvaardt, dan toont hij/zij in principe berouw voor zijn/haar voorgaande manieren en geloofsovertuigingen. Men dient niet overbelast te zijn door voorgaande zonden die men verrichtte voor de acceptatie van de islam. Het persoonlijke verslag met daden is schoon, de zonden zijn gewist. Het is alsof hij/zij net geboren is. Men dient zich zo veel als mogelijk in te spannen om dit verslag schoon te houden door zo min mogelijk zonden te verrichten en zo veel mogelijk goede daden te verrichten.

Rechten van anderen dient men nog wel terug te geven.

 

Wat dient te gebeuren nadat iemand moslim is geworden?

Men dient het onderliggende fundament van de shahaadah goed te begrijpen, namelijk het toeschrijven van Allah aan Eenheid (tawh’ied), en te voldoen aan de vereisten ervan. Zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah. Men dient zich dienovereenkomstig te gedragen en zijn/haar nieuwe geloof toe te passen in alles wat men zegt en doet.

De geloofsgetuigenis bestaat uit twee delen, namelijk:

1.) Je getuigt dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. Dit betekent dat je alles zegt en doet om Allah tevreden te stellen. Aanbidding is niet beperkt tot de vijf zuilen van de islam – namelijk de shahaadah, het gebed, de zakaat, het vasten in Ramadan en de h’adj (bedevaart naar Mekkah) – maar het omvat elk aspect van het leven. Je familie van eten voorzien en iets zeggen om iemand op te vrolijken worden allemaal beschouwd als daden van aanbidding als dit gedaan wordt met de intentie om God tevreden te stellen.

2.) Je getuigt dat Mohammed de boodschapper is van Allah. Dit beduidt dat we de bevelen van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) dienen te gehoorzamen en te volgen. Men dient te geloven in hetgeen hij gezegd heeft, zijn leringen te praktiseren en te mijden wat hij verboden heeft. We dienen God te aanbidden alleen volgens zijn leringen, want alle leringen van de profeet zijn in feite openbaringen en inspiraties aan hem medegedeeld door God.

Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding), alsook Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting.

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in zijn Nobele Qor-aan (Koran) (Nederlandstalige interpretatie):

“Bij Allah! Er is voor jullie in de boodschapper van Allah (Mohammed) werkelijk een goed voorbeeld voor degene die verlangen naar (de ontmoeting met) Allah en de Laatste Dag en die Allah veel gedenkt.” (De Koran 33:21.)

Het waarlijk naleven van het tweede deel van de shahaadah is het volgen van zijn voorbeeld in elk aspect van het leven. God zegt (Nederlandstalige interpretatie):

“Zeg (o Mohammed): ‘Als jullie van Allah houden, volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [De Koran 3:31.)

Wij verwelkomen u als nieuwe broeder/zuster in de islam. U bent nu moslim. En wat gebeurt er nu? Wat dient u nu te doen?

Na het uitspreken van de shahaadah wordt het gebed verplicht. Zie de verhandeling Het gebed van de profeet voor een uitgebreide beschrijving van hoe het gebed correct verricht dient te worden. Als dat op dit moment te moeilijk is, ga dan naar Bidden als je geen Arabisch kent voor meer informatie.

Wij adviseren u zich te verdiepen in de leerstellingen van de islam. Bestudeer de artikelen in onze rubriek Monotheïsme (tawh’ied). Bestudeer onder andere het artikel Vormen van koefr (ongeloof) en shirk (polytheïsme), zodat u de tenietdoeners van imaan (geloof) kent. U bent nu moslim geworden en u zult hopelijk moslim willen blijven. Toch!? In dit verband is het artikel De 6 pilaren van imaan (geloof) ook belangrijk. De zes pilaren van geloof, waar een moslim in dient te geloven, zijn:

1.) Geloof in Allah
2.) Geloof in de engelen
3.) Geloof in de Boeken
4.) Geloof in de boodschappers
5.) Geloof in de Laatste Dag
6.) Geloof in het lot

 

Een laatste advies

* Wij adviseren u op zoek te gaan naar een goede moslimbroeder (voor mannen) of moslimzuster (voor vrouwen) met kennis die u kan begeleiden en helpen, en waar u terecht kunt met al uw vragen. Wij van www.uwkeuze.net willen ook ons best doen om u zo goed en snel mogelijk te helpen, maar persoonlijke begeleiding is vele malen beter.

* Als u vragen heeft over de islam, of over deze website, mail ons gerust via info@uwkeuze.net of via ons contactformulier.

* Onze rubriek Bekeerlingen bevat naast bekeringsverhalen ook artikelen als Tips voor bekeerlingen.

Moge Allah u standvastigheid schenken.

As-Salaamoe ‘alaykoem (vrede zij met u).

 

Twee keuzes wp

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan