Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

7 Manieren.

Zeven 7Vertaald door zuster Rabi’a Frank.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn er zeven die Allah zal beschermen in Zijn schaduw [die Hij geschapen heeft (#1)] op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne: (1) een rechtvaardige leider, (2) een jonge man die opgroeit terwijl hij zijn Heer aanbidt, (3) een man wiens hart gehecht is aan de masdjid (moskee), (4) twee mannen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar ontmoeten en uit elkaar gaan op deze basis, (5) een man die geroepen (verleid) wordt door een mooie vrouw met positie en schoonheid en die dan zegt: “Ik vrees Allah”, (6) een man die liefdadigheid geeft en het dermate verbergt dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand geeft, (7) en een man die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en zijn ogen stromen (met tranen).” (Moettafaqoen ‘alayh: overgeleverd door al-Boekhaarie, nr. 620; Moeslim, nr. 1712; en anderen.)

<<< (#1) Sheikh Ibn al-‘Oethaymien zegt in Sharh’ Riyaadh as-Saalih’ien mien Kalaamie Sayyiedie al-Moersalien, boek 5, blz. 402, toen hij h’adieth 449 uitlegde: “De betekenis van de schaduw in deze h’adieth, is een schaduw die Allah schept op de Dag der Opstanding om de dienaren die Hij wil ermee te beschutten. Hier wordt zeker niet mee bedoeld dat het de schaduw is van Allah Zelf, omdat Allah het Licht is van de hemelen en de aarde en het niet mogelijk is dat Allah een schaduw heeft (veroorzaakt) door de zon, waardoor de zon boven Hem zou zijn, terwijl Hij Zich tussen de zon en Zijn schepselen bevindt. Allah is de Verhevene, Verheven boven alles…” (Zie de artikelen Allaahoe Akbar en Hoe ziet God er uit?)>>>

Er wordt verhaald dat de Dag des Oordeels een erg zware en moeilijke Dag zal zijn: het zal o.a. zeer heet zijn waardoor mensen zullen zweten. Bij sommigen reikt het zweet tot aan hun hielen, bij anderen reikt het zweet tot aan hun knieën, weer anderen staan zo diep in hun eigen zweet dat het reikt tot aan hun borst, sommigen worden er mee tot zwijgen gebracht en anderen worden er volledig mee bedekt. Dit is afhankelijk van hun daden. Die Dag zal iedereen dus bezorgd zijn en op zoek zijn naar bescherming en schaduw; maar er zal geen schaduw zijn die Dag behalve de speciale schaduw van Allah. Deze schaduw zal gegeven worden aan zeven specifieke groepen mensen:

1.) Een rechtvaardige heerser of leider: dit kan iedereen zijn met een bepaalde autoriteit die hij/zij met eerlijkheid en rechtvaardigheid gebruikt zonder vriendjespolitiek of vooroordelen. Rechtvaardigheid is het bevel van Allah voor alle mensen, maar het belangrijkste is om rechtvaardig te zijn wanneer men macht en autoriteit heeft. Moeilijker is het natuurlijk om rechtvaardig te zijn jegens degenen die jou haat en vijandigheid tonen. Een rechtvaardig persoon, vooral een rechtvaardige leider of heerser, staat met stip op 1 in de lijst van zeven.

2.) Een jongere die opgroeit in de aanbidding van Allah: het aanbidden van Allah is goed voor alle mensen van elke leeftijd en in elke tijd. Maar de aanbidding van Allah in de kwetsbare jonge leeftijd heeft speciale zegeningen. Veel mensen worden vroom als zij ouder worden. Op hun oude dag als hun lichaam verzwakt, denken mensen ineens aan hun ziel. Maar om je bewust te zijn van je ziel en op te groeien in de aanbidding van Allah brengt speciale eer en zegeningen met zich mee.

3.) Degene wiens hart aan de masdjied (moskee) gehecht is: letterlijk staat er dat het hart in de masdjied ‘hangt’ (moe’allaq). Imaam Maalik legt uit dat het gaat om iemand die wanneer hij de moskee verlaat er naar verlangt snel terug te keren. Normaliter zijn de harten van de mensen gehecht aan hun werk, zaak en thuis. De masdjied is vaak geen prioriteit. Maar degenen die van het huis van Allah houden en het hun prioriteit maken zijn gezegende mensen en zij zullen de speciale voorkeur van Allah verkrijgen. (Zie het artikel Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed.)

4.) Twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah: je dient vriendelijk tegen alle mensen te zijn en met alle mensen op een aardige en beleefde manier om te gaan, maar de vriendschap omwille van Allah, omwille van vroomheid en goedheid is een zeer gezegende vriendschap. Dit is een oprechte vriendschap en als twee of meer mensen van elkaar houden omwille van Allah creëren ze veel goeds voor zichzelf en de mensen om hen heen. Dit soort vriendschap genereert het goede in de wereld en is vooral gezegend door Allah. (Zie de artikelen Wanneer vrienden elkaar pijn doen, Zusterschap en Hoe om te gaan met meningsverschillen.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

5.) Iemand met een sterk moreel karakter: de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaf het voorbeeld van dit sterke karakter. Hij zei dat dit gold voor een man die verleid wordt om ongeoorloofde omgang te hebben met een mooie, rijke vrouw die invloedrijk is of uit een prestigieuze familie komt (het woord mansib betekent dit allemaal) en dan weigert. Imaam Ibn H’adjar zei dat dit niet beperkt is tot een man; het geldt ook voor een vrouw die verleid wordt door een mooie, machtige, rijke man en ze weigert en zegt: “Ik vrees Allah.” Het vergt veel morele kracht om de verleiding te weerstaan als de ander aantrekkelijk en rijk is en niet alleen instemt maar ook overtuigend is. Degenen die zo’n sterk karakter hebben, worden zeker door Allah beschermd. (Zie de artikelen De handdruk, De jihad van de ogen, De grote deugd van het neerslaan van de ogen en Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg.)

6.) Een vrijgevig persoon die niet te koop loopt met zijn/haar vrijgevigheid: zo iemand geeft liefdadigheid op zo’n manier dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand doet. Dit is een krachtige en mooie manier om te zeggen dat iemand in stilte geeft, discreet en met oprechtheid. Zijn/haar doel is niet om op te scheppen, bekendheid te zoeken, naam te maken of faam te verkrijgen, maar alleen om Allah te behagen. Dit is de hoogste vorm van liefdadigheid en het verdient een speciale beloning en zegeningen van Allah. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

7.) Iemand die Allah gedenkt als hij alleen is met tranen in zijn ogen: denken aan Allah, Zijn mooie Namen herhalen, Hem danken en prijzen zijn de manieren om Allah te gedenken (dzikr). Dzikr verrichten als men alleen is en niemand je ziet met een bewogen hart en tranen in je ogen is een teken van oprecht geloof en diepe liefde voor Allah. Zij die de liefde van Allah hebben, hebben zeker Zijn schaduw en bescherming.

Al deze karaktereigenschappen zijn zeer moreel en spiritueel. Ze geven het geloof en de oprechte toewijding van iemand aan. Zij hebben betrekking op het gevoel, het denken, het spreken en het handelen. Het zijn waarlijk karaktereigenschappen van oprechte gelovigen.

We vragen Allah ons te zegenen met deze eigenschappen en met Zijn schaduw in deze wereld en in het Hiernamaals. Amien.

 

Relevante artikelen:

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

De weg naar al-Firdaws al-A’laa

Wat is er voor vrouwen in het Paradijs?

Zijn karakter was de Koran

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

H’ayaa-e, verlegenheid, schaamte…

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Het beste van het beste

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan