Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

M.a.w.: hoe kun je succes en voorspoed verkrijgen in deze wereld en in het Hiernamaals?

Succes klLees ook het artikel 7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen.

Door sheikh Mo’hammed Saalih’ al-Moenadjid.

Een rustige geest, tevredenheid, geluk en vrij zijn van zorgen en onrust… dat wil iedereen en dit zijn de manieren waarop mensen een goed leven kunnen hebben en volledig geluk en plezier kunnen vinden. Er zijn religieuze manieren om dit te bereiken en natuurlijke en praktische manieren, maar niemand kan ze allemaal combineren behalve de gelovigen; en hoewel andere mensen sommigen kunnen bereiken, zullen ze anderen missen.

Hier volgt een opsomming van de manieren om deze doelen te bereiken waar iedereen naar streeft. In sommige gevallen zullen degenen die veel hiervan bereiken een gelukkig en goed leven leiden; in andere gevallen zullen degenen die ze niet allemaal bereiken een leven van moeilijkheden en ellende leiden. En sommigen zitten daar tussen, afhankelijk van welke middelen hij binnen handbereik heeft. Hier volgen deze middelen:

1.) Geloof en goede daden. Dit is de belangrijkste en meest fundamentele van alle middelen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie rechtschapen handelt (#1), zij het man of vrouw, en hij is een gelovige, dan zullen Wij hem zeker een goed leven laten leiden. En bij Allah! Wij zullen hen zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 97.]

<<< (#1) Elke uitspraak of daad die slechts verricht wordt voor het Aangezicht van Allah de Verhevene en om Zijn Tevredenheid te bereiken en waarin geen sprake is van begeerte of pochen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Allah de Verhevene vertelt en belooft ons dat degene die geloof met goede daden combineert een goed leven zal hebben en een goede beloning in dit leven en het Hiernamaals.

De reden hiervoor is duidelijk: zij die in Allah geloven – met oprecht geloof dat hen aanspoort goede daden te verrichten en de harten en de houding verandert, en hen leidt naar het rechte pad in deze wereld en het Hiernamaals – volgen principes en richtlijnen om om te gaan met alles wat hen overkomt, of het nu om oorzaken van geluk en opwinding gaat of om oorzaken van onrust, zorgen en verdriet.

Ze accepteren de dingen die hen bevallen en zeggen daar dank voor en gebruiken ze op een goede manier. Als ze er op deze manier mee omgaan, dan brengt dat een gevoel van opwinding bij hen teweeg en de hoop dat het door zal blijven gaan en dat ze beloond zullen worden voor hun dankbaarheid, wat belangrijker is dan de goede dingen die hen overkomen. En ze gaan met slechte zaken, zorgen en onrust om door weerstand te bieden waar ze weerstand aan kunnen bieden, te verlichten wat ze kunnen verlichten en dragen met goed geduld dat wat ze niet kunnen vermijden. Hierdoor winnen ze door alle slechte zaken veel voordeel, ervaring, kracht, geduld en hoop op beloning, wat belangrijker is; en die de moeilijkheden die zij ondergingen, verminderen en die ze vervangen door geluk en hoop op de overvloed en beloning van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaf hier uiting aan in een sah’ieh’ h’adieth waarin hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe mooi is de situatie van de gelovige, want al zijn zaken zijn goed. Als iets goeds hem overkomt, is hij dankbaar en dat is goed voor hem; als hem iets slechts overkomt, draagt hij het met geduld en dat is goed voor hem. Dit geldt voor niemand dan de gelovige.” (Moeslim, 2999.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ons dat de gelovige altijd wint en dat de beloning voor zijn daden altijd verveelvoudigt, wat hem ook overkomt, goed of slecht. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

2.) Vriendelijk zijn tegen mensen in woord en daad en alle soorten van goed doen. Dit is één van de manieren om zorgen, verdriet en onrust te verwijderen. Hierdoor weert Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zorgen en verdriet af van goede mensen en ook immorele mensen, maar de gelovige heeft hier een groter aandeel in en onderscheidt zich doordat zijn vriendelijkheid voor anderen afkomstig is van oprechtheid en de hoop op beloning, waardoor Allah het makkelijk voor hem maakt om vriendelijk tegen anderen te zijn vanwege de hoop dat dit het goede zal brengen en het slechte zal afweren door zijn oprechtheid en hoop op beloning. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen goeds in veel van hun vertrouwelijke gesprekken, behalve waarin sadaqah (liefdadigheid omwille van Allah) of ma’roef [het goede (#2)] of verzoening (#3) tussen de mensen wordt opgedragen: en wie dit doet, verlangend naar de Tevredenheid van Allah, dan zullen Wij hem een geweldige beloning geven.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 114.]

<<< (#2) Ma’roef: een algemeen woord dat alle vormen van goedheid omvat. (Zie Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>>

<<< (#3) Imaam Ah’med leverde over dat Oemm Koelthoem bint ‘Oeqbah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Ik hoorde hem (de profeet Moh’ammed – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) nooit toestaan wat de mensen zeggen (aan leugens) behalve in drie gevallen: tijdens een oorlog, bij het teweegbrengen van verzoening tussen mensen, en de woorden van een man (verzonnen complimenten) tegen zijn vrouw en haar woorden tegen haar echtgenoot.” (Overgeleverd in as-Soenen met uitzondering van Ibn Maadjah.) Imaam Ah’med leverde ook over dat Aboe ad-Dardaa-e (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie vertellen wat beter is dan het niveau van vasten, bidden en sadaqah?” Zij (zijn metgezellen) zeiden: “Ja, O boodschapper van Allah!” Hij zei: “Het teweegbrengen van verzoening tussen mensen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)>>>

Een deel van die geweldige beloning is de verlichting van zorgen, verdriet, moeilijkheden enz.

3.) Een andere manier om onrust af te weren dat afkomstig is van stress en afleidende, zorgwekkende gedachten, is jezelf bezig te houden met goede daden, of het zoeken naar voordeel brengende kennis (zie Kennis is licht), want dat zal je afleiden van het je wentelen in zaken die je onrustig maken. Op deze manier kan iemand de dingen die hem onrustig en bezorgd maken vergeten en hij kan gelukkig en energieker worden. Dit is weer iets dat gelovigen en anderen gemeen hebben, maar de gelovige onderscheidt zich door zijn geloof, oprechtheid en hoop op beloning als hij zich bezighoudt met die kennis die hij leert of onderwijst of met de daden die hij doet.

Het werk waar hij zich mee bezighoudt zou iets moeten zijn dat hij leuk vindt en waarvan hij van geniet, want dat zal eerder het gewenste resultaat geven. En Allah weet het best.

4.) Iets dat ook zorgen en verdriet kan afweren is al je gedachten richten op vandaag en je niet druk maken over de toekomst of treuren over het verleden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zocht zijn toevlucht bij Allah de Verhevene tegen zorgen en spijt, tegen spijt van dingen in het verleden die men niet kan rechtzetten of veranderen en zorgen die kunnen ontstaan over de toekomst. Dus men moet zich alleen op het heden richten en zijn best doen de dingen vandaag goed te doen. Want als iemand dit doet, zal hij de dingen juist doen en zorgen en spijt vergeten. Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een doe’aa-e (smeekbede) zei of een doe’aa-e aan zijn oemmah (gemeenschap) leerde, raadde hij hen aan om hulp bij Allah te zoeken en op Zijn beloning te hopen en hij spoorde hen aan om datgene waar ze om baden zelf te bereiken door hun eigen inzet en datgene waarvoor ze baden dat het van hen wegbleef, te vergeten.

 

 

Want doe’aa-e moet gevolgd worden door daden. Dus men moet zijn best doen om dat te bereiken dat hem voordeel zal brengen in wereldse en spirituele zaken en zijn Heer vragen zijn pogingen succesvol te laten zijn en hij zou Zijn hulp daarbij moeten vragen omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Streef naar dat wat je voordeel zal brengen en zoek de hulp van Allah en wees niet hulpeloos. Als iets (slechts) je overkomt, zeg dan niet: ‘Als ik maar dit en dat had gedaan, dan zou zus en zo gebeurd zijn,’ maar zeg:

Qaddar-Allaah

Qaddar-Allaahoe wa maa shaa-e fa’al (Allah heeft bepaald en wat Hij wil doet Hij),’ want het woord ‘als’ opent de deur voor shaytaan (satan).” (Overgeleverd door Moeslim.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbond het streven naar het bereiken van goede dingen met het zoeken van de hulp van Allah en het niet toegeven aan gevoelens van hulpeloosheid, wat een schadelijke vorm van luiheid is met het accepteren van zaken in het verleden die voorbij zijn en het erkennen dat de Wil en het Besluit van Allah onvermijdelijk zal gebeuren. Hij beschreef twee type zaken:

a.) Zaken waar iemand naar streeft om ze te bereiken, of te bereiken wat hij er van kan krijgen, of ze af te weren, of ze te verlichten. In zulke gevallen moet iemand streven en moeite doen en de hulp van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) vragen.

b.) Zaken waarin dit niet mogelijk is; hij moet gemoedsrust hebben, ze accepteren en zich overgeven aan de Wil van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke).

Zonder twijfel zal het aandacht schenken aan dit principe geluk en verlichting van zorgen en onrust met zich meebrengen.

5.) Eén van de belangrijkste middelen om je tevreden en ontspannen te voelen en om gemoedsrust te krijgen is het veelvuldig gedenken van Allah [d.w.z. dzikr verrichten (#4)]. Dit heeft een groot effect op het bewerkstelligen van gemoedsrust en tevredenheid en het verlichten van zorgen en onrust. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Voorzeker! Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Soerat al-Ra’d (13), aayah 28.]

<<< (#4) Dzikroellaah is dat de dienaar zijn Heer gedenkt door Hem te verheerlijken en van Zijn Eenheid te getuigen en Zijn Grootheid te prijzen etc. Het kan ook verwijzen naar de Qor-aan die Hij gezonden heeft als vermaning voor de gelovigen. In dat geval is het: door het kennen van de betekenis van de Qor-aan en zijn regelgevingen zullen de harten rust vinden. (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie tefsier kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn as-Sa’die.) Voor meer informatie over de voortreffelijkheden van dzikr en voor authentieke adzkaar (meervoudsvorm van dzikr), zie het waardevolle boek Citadel van de moslim van sheikh Sa’id ibn ‘Aliy ibn Wahf al-Qah’tani, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

 

 

6.) Een ander middel dat geluk brengt en zorgen en onrust verlicht is ernaar te streven die dingen te verwijderen die zorgen veroorzaken en datgene te bereiken dat geluk brengt. Dat kan door dingen te vergeten uit het verleden die niet meer veranderd kunnen worden en je realiseren dat je er in wentelen, zonde van je tijd is. Dus men moet zichzelf stoppen daaraan te denken en zichzelf ook stoppen zich druk te maken over de toekomst en dingen die wel of niet kunnen gebeuren zoals armoede, angst en andere slechte zaken. Hij moet zich realiseren dat de toekomst onbekend is; hij kan niet weten welke goede of slechte dingen hem zullen overkomen. Dat ligt in de Hand van de Almachtige, de Alwijze, en het enige dat Zijn dienaren kunnen doen, is ernaar streven het goede te bereiken en het slechte af te weren. Men moet zich realiseren dat als hij zijn gedachten afhaalt van zich zorgen maken over de toekomst en hij zijn vertrouwen in zijn Heer stelt om zorg te dragen voor zijn situatie en hij er niet meer over nadenkt, dat zijn hart dan rust zal vinden en zijn situatie zal verbeteren en hij verlicht zal worden van zorgen en onrust.

Eén van de meest effectieve manieren om met zorgen over de toekomst om te gaan, is door het reciteren van deze doe’aa-e die de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vaak reciteerde: “Allaahoemma aslih lie dienie alladzie hoewa ‘ismatoe amrie, wa aslih lie doenyaa allatie fieha ma’aashie, wa aslih lie aakhieratie allatie ielayha ma’aadie, wadj’al al-h’ayaata ziyaadatan lie fie koellie khayr, wa’l-mawta raahatan lie min koellie sharr (O Allah, corrigeer mijn religieuze toewijding wat de fundering van mijn leven is en corrigeer mijn wereldse zaken waarin mijn levensonderhoud ligt en geef mij het goede in het Hiernamaals waarnaar ik zal terugkeren. Maak mijn leven een middel om het goede te verzamelen en maak de dood voor mij een uitstel van al het slechte).” (Moeslim 2720.)

En hij zei: “Allaahoemma rah’mataka ardjoe fa laa takilnie iela nafsie tarfata ‘aynin wa aslih lie sha’nie koellahoe, laa ilaaha illa anta (O Allah, ik hoop op Uw genade, dus laat me geen moment aan mezelf over. En corrigeer al mijn zaken. Er is geen god dan U).” (Aboe Daawoed, sah’ieh’ isnaad, h’asan.)

Als men deze smeekbeden uitspreekt en vraagt om zijn spirituele en wereldse zaken recht te zetten of te corrigeren met het juiste bewustzijn en oprechtheid van intentie, terwijl men ernaar streeft het te bereiken, zal Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) hem geven waar hij om bad, op hoopte en naar gestreefd had en Hij zal zijn zorgen in geluk en plezier veranderen.

7.) Als men onrust en moeilijkheden ervaart vanwege een tegenspoed, dan is één van de meest effectieve middelen om zich daarvan te verlossen het denken aan het ergste scenario dat kan gebeuren en dat dan accepteren. Als hij dat gedaan heeft, zou hij het zo licht mogelijk moeten opvatten. Door zijn acceptatie en deze inzet zal hij zichzelf verlossen van deze zorgen en onrust en in plaats van zich zorgen te maken, zal hij streven naar het goede en zoveel mogelijk het hoofd bieden aan de slechte zaken.

Als hij geconfronteerd wordt met iets dat angst opwekt of de mogelijkheid tot ziekte of armoede, dan gaat hij daar mee om door ernaar te streven dat, of zelfs iets erger, te accepteren met tevredenheid, want door het ergste scenario te accepteren, vermindert hij de impact daarvan en lijkt het minder erg, vooral als hij zich bezig houdt met pogingen om het zoveel mogelijk af te weren. Dus samen met het streven om iets goeds te bereiken wat hem zal afleiden van zijn zorgen over een ramp, zal hij ook zijn kracht vernieuwen om slechte zaken te weerstaan en zijn hoop en vertrouwen in Allah de Verhevene te stellen. Zonder twijfel zijn deze zaken van groot voordeel om geluk en rust te vinden en het brengt de hoop op een beloning in deze wereld en in het Hiernamaals. Dit is welbekend uit ervaringen van degenen die het geprobeerd hebben.

 

 

8.) Standvastigheid van het hart en niet verontrust zijn over denkbeeldige zaken die slechte gedachten in het hoofd brengen. Want als je toegeeft aan je verbeelding en je je gedachten verstoord laat worden door zaken als angst voor ziekte of boosheid en verwarring die veroorzaakt wordt door een verdrietige zaak, of de verwachting van iets ergs en het verlies van goede dingen, dan zal dat je vullen met zorgen, onrust, mentale en lichamelijke ziekten en zenuwinzinkingen die een slecht effect op je hebben en die veel schade veroorzaken, zoals vele mensen hebben gezien. Maar als je rekent op Allah de Verhevene en het vertrouwen in Hem stelt en niet toegeeft aan je verbeelding of je slechte gedachten niet laat overwinnen en je vertrouwt op Allah de Verhevene en hoopt op Zijn beloning, dan weert dat je zorgen en onrust af en verlicht je van vele mentale en lichamelijke ziektes. Het geeft onbeschrijflijke kracht, troost en geluk aan het hart. Hoe veel ziekenhuizen zijn niet gevuld met de geestelijk zieke slachtoffers van illusies en schadelijke inbeelding; hoe vaak hebben deze zaken een effect gehad op de harten van sterke mensen, laat staan de zwakkeren; hoe vaak hebben ze geleid tot dwaasheid en gestoordheid?

Jouw leven volgt je gedachtentrein. Als je denkt aan dingen die je voordeel zullen brengen in je spirituele en wereldse zaken, dan zal je een goed en gelukkig leven hebben. En vice versa.

Degene die van dit alles vrij is, is degene die beschermd wordt door Allah Ta’aalaa en die geholpen wordt door Hem om ernaar te streven dat te bereiken dat het hart zal bevoordelen en krachtig zal maken en onrust zal afweren. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie op Allah vertrouwt, Hij zal dan voldoende voor hem zijn. (#5)…” [Soerat al-Talaaq (65), aayah 3.]

<<< (#5) Imaam Ah’med leverde over dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat hij op de kameel van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) reed terwijl hij achter de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zat, en de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen hem (Nederlandstalige interpretatie): “O jongen! Ik zal jou woorden leren (dus leer ze). Wees Allah indachtig en Hij zal jou beschermen, wees Allah indachtig en Hij zal met jou zijn. Als je vraagt, vraag Allah; en als je hulp zoekt, zoek het van Allah. Weet dat als de oemmah (gemeenschap) haar krachten bundelt om jou voordeel te brengen, zij zullen jou nooit voordeel brengen behalve dat wat Allah voor jou voorbeschikt heeft. Weet dat als de oemmah haar krachten bundelt om jou te schaden, zij jou nooit kunnen schaden behalve met hetgeen Allah tegen jou voorbeschikt heeft. De pennen zijn opgeheven en de bladzijden zijn droog.” (At-Tirmidzie verzamelde deze h’adieth en zei: “H’asan sah’ieh’.”)>>>

Met andere woorden; Hij zal voldoende voor hem zijn met betrekking tot alles wat hem zorgen baart in zijn spirituele en wereldse zaken. Degene die zijn vertrouwen in Allah de Verhevene stelt, zal kracht in zijn hart hebben en zal niet verstoord worden door iets wat hij zich inbeeldt en zal niet geraakt worden door bepaalde gebeurtenissen, want hij weet dat dit het resultaat is van de kwetsbare menselijke natuur en dat het gebaseerd is op zwakheid en angsten die geen grond hebben. Hij weet ook dat Allah de Almachtige volledige voldoening beloofd heeft aan hen die hun vertrouwen in Hem stellen. Dus hij vertrouwt op Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en vindt gemoedsrust in Zijn belofte en daardoor worden zijn zorgen en onrust verwijderd; moeilijkheden worden gemakkelijk, verdriet wordt geluk, angst wordt rust. We vragen Allah de Meest Barmhartige ons veilig en gezond te houden en ons te zegenen met kracht en een standvastig hart en volledig vertrouwen, want Allah Ta’aalaa heeft alle goede dingen gegarandeerd voor degenen die hun vertrouwen in Hem stellen en Hij heeft beloofd alle slechte en schadelijke dingen van hen weg te houden.

Als slechte zaken gebeuren of de angst daarvoor bestaat, dan zou je de vele zegeningen waar je nog van geniet moeten tellen, zowel spiritueel als wereldse en ze vergelijken met het slechte wat gebeurd is, want als je ze vergelijkt dan zie je de vele zegeningen waar je van geniet en hierdoor lijken de slechte zaken minder erg.

 

Succes wortel

 

Ibn al-Qayyim noemde vijftien manieren waardoor Allah de Verhevene zorgen en spijt verwijdert:

1.) Tawh’ied ar-Roeboebiyah (geloof in de eenheid van de Heerschappij van Allah; het geloven dat er maar één Heer voor het hele universum is, één Schepper, één Organisator, één Planner, één Onderhouder en één Schenker van veiligheid etc., en dat is Allah).

2.) Tawh’ied al-Oeloehiyah (geloof in de eenheid van de aanbidding van Allah; het geloven dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden [d.w.z. bidden, aanroepen, vragen om hulp (van het ongeziene, dat waar een mens geen macht over heeft), zweren, slachten van offers, het geven van liefdadigheid, vasten, bedevaart etc.] behalve Allah).

3.) Tawh’ied van kennis en geloof (of Tawh’ied al-Asmaa-e wa as-Sifaat, geloof in de Eenheid van de Schone Namen en Eigenschappen). (Zie De Schone Namen van Allah.)

[Zie Monotheïsme/Tawh’ied voor meer informatie over tawh’ied.]

4.) Geloven dat Allah Zijn dienaren geen onrecht aandoet en niemand zonder reden straft. (Zie o.a. het artikel De liefde van Allah.)

5.) Erkennen dat jij degene bent die fout is geweest. (Zie het artikel Kijken in de spiegel.)

6.) Allah de Verhevene smeken met datgene waar Hij het meest van houdt, namelijk Zijn Namen en Eigenschappen. Twee van Zijn Namen die alle andere Namen en Eigenschappen omvatten, zijn al-H’ayy (de Eeuwig Levende – zonder begin, zonder eind) en al-Qayyoem (de Zelfbestaande – alles en iedereen is afhankelijk van Hem, terwijl Hij niets of niemand nodig heeft).

7.) Hulp zoeken bij Allah alleen.

8.) Je hoop in Hem bevestigen.

9.) Oprecht je vertrouwen in Hem stellen en zaken aan Hem overlaten, erkennen dat je ‘voorhoofdslok’ (#6) in Zijn Handen is en dat Hij doet wat Hij wil, dat Zijn Wil altijd en eeuwig uitgevoerd zal worden en dat Hij rechtvaardig is in alles dat Hij bepaalt.

<<< (#6) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, ik vertrouw op Allah, mijn Heer en jullie Heer! Er is geen bewegend wezen of Hij grijpt het bij haar voorlok (elk schepsel is onder Allahs Macht en Gezag). Waarlijk, mijn Heer is op het rechte pad (Hij handelt met absolute rechtvaardigheid).” [Soerat Hoed (11), aayah 56.] ‘Het grijpen van de voorlok’ is een Arabische idiomatische (taaleigen) uitdrukking, verwijzend naar de voorlok van een paard. Degene die het vastpakt, heeft volledige controle over het paard. Dus de Macht van Allah over alle schepsels is onbeperkt en niemand kan Zijn Beslissing het hoofd bieden. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

10.) Je hart laten wandelen in de tuin van de Qor-aan, troost erin zoeken voor elke moeilijkheid, genezing erin zoeken tegen alle ziektes van het hart zodat het troost zal brengen voor het verdriet en genezing van je zorgen en onrust.

11.) Vergeving zoeken. (Zie het artikel Vergiffenis van Allah.)

12.) Berouw. [Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).]

13.) Djihaad. (Zie het artikel Jihad in de Islam.)

14.) Salaah (gebed). (Zie de artikelen over Het gebed.)

15.) Verklaren dat je geen kracht en macht hebt en de zaken in de Handen van Allah laten liggen waar ze al lagen.

We vragen Allah om ons veilig en gezond te houden van zorgen en ons te verlichten van onrust en verdriet, want Hij hoort alles en beantwoordt alles en Hij is al-H’ayy en al-Qayyoem.

En Allah weet het best.

Moge Allah zegeningen en vrede op onze profeet Moh’ammed en zijn familie en metgezellen laten neerdalen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Omgaan met stressDit artikel is opgenomen in het gratis e-boek Omgaan met stress. Klik hier om dit e-boek te downloaden (PDF-document – 1,8 mb).

 

Relevante artikelen:

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

Durf jouw dromen waar te maken

Tijd is geen geld (bevat diverse afbeeldingen betreffende tijd & geld)

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

Al-Wahn, een dodelijke ziekte

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger

Wees tevreden met het Besluit van Allah

Als je wilt dat…

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan