Hoe Allahs Namen en Eigenschappen geïnterpreteerd moeten worden

Het gevaar van het veranderen van de betekenissen van Allahs Namen en Eigenschappen.

Lees na dit kortere artikel ook het uitgebreidere artikel De Eigenschappen van Allah & de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah – over de correcte methodologie met betrekking tot al-Asmaa-e wasSifaat (de Namen en Eigenschappen van Allah). Zie onder aan deze pagina voor nog meer relevante artikelen.

Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

In de Qor-aan (Koran) en Soennah (de uitspraken, handelingen en goedkeuringen van de profeet Moh’ammed – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) treffen we Namen en Eigenschappen van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) aan. Tot de Eigenschappen van Allah Ta’aalaa behoren Zijn Aangezicht, Zijn Ogen, Handen (zie het artikel De Handen van Allah), Scheen, Zijn Komst, al-istiwaa-e (Zijn Verhevenheid boven de troon) (zie het artikel Waar is Allah?), Zijn Afdaling (Noezoel), Zijn Lachen en anderen.

Imam as-Shawkaanie geeft de volgende definitie voor de uniciteit van de Namen en Eigenschappen: “Dit is het erkennen van de uniciteit van Allah Ta’aalaa betreffende Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen Die vermeld staan in het Boek (de Qor-aan) en de Soennah, door datgene te bevestigen wat Allah Ta’aalaa aan Zichzelf toegeschreven heeft, alsook hetgeen de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) aan Hem toegeschreven heeft aan Namen en Eigenschappen. Dit dient te geschieden zonder ta-ewiel (verdraaiing van de woorden en betekenissen), en zonder ta’tiel (ontkenning, door deze allemaal of een aantal ervan te ontkennen), en zonder takyief (de ‘hoe’ daarvan te bepalen, en zonder tashbieh (een vergelijking of  gelijkenis daarmee te stellen – ze vergelijken met iets van Zijn schepping). Je dient ze te laten zoals deze overgeleverd zijn, met overtuiging betreffende de bedoeling en de betekenis daarvan volgens datgene wat past bij de Majesteitelijkheid van Allah en Zijn Almacht en Grootsheid.” (Zie Menhadj al-Imaam as-Shawkaanie fie l-‘Aqiedah, p. 341.)

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik onze afbeeldingen voor da’wah, door ze op sociale media te verspreiden.)

 

Wanneer de kwestie van het geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah behandeld wordt, dan dienen we de volgende punten voor ogen te houden:

1.) We dienen Allah de Meest Verhevene geen enkele gelijkenis met menselijke wezens en enig gebrek toe te kennen.

2.) We dienen te geloven in de Namen en Eigenschappen die in de Qor-aan en Soennah bevestigd zijn, zonder ze te negeren, er over uit te weiden, te veranderen of terzijde te schuiven.

3.) We dienen geen enkel verlangen te hebben om de vorm van deze Eigenschappen te ontdekken, door het volgende te realiseren:

a.) De Eigenschappen van Allah de Almachtige vertonen geen enkele gelijkenis of wat dan ook met enige menselijke eigenschap. Allah Ta’aalaa zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…Er is niets gelijk aan Hem…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.]

De Eigenschappen van Allah Ta’aalaa dienen niet op een antropomorfistische manier (menselijke kenmerken toeschrijven aan dat wat niet menselijk is) geïnterpreteerd te worden. Allah Ta’aalaa is Verheven boven het beperkte voorstellingsvermogen van de mens, en Zijn Eigenschappen kunnen niet vergeleken worden met die van Zijn schepping. Zo hebben dieren poten, ogen en haar (en een stoel heeft ook poten). Maar het feit dat zij dit gemeenschappelijk hebben, betekent niet dat hun poten, ogen en haar op elkaar lijken. Dus als het duidelijk is dat er tussen de gemeenschappelijke eigenschappen van schepsels een groot verschil is, dan is het verschil tussen de Schepper en de schepping nog veel duidelijker en groter.

b.) De enige Namen en Eigenschappen die aan Allah de Almachtige toegekend mogen worden zijn die Namen en Eigenschappen die in de Qor-aan en Soennah genoemd zijn.

c.) Van ons wordt vereist dat we geloven in deze Namen en Eigenschappen zonder te vragen naar de aard en manier ervan, of hun ‘wezen’ of ‘hoe’ te onderzoeken.

Dit is zo omdat eigenschappen variëren volgens het wezen dat zij kenmerken; het uitvinden hoe zij er uit zien hangt af van kennis over het wezen en hoe het handelt.

Als iemand zou vragen: “Hoe daalt Allah de Almachtige af tot de lagere hemelen?,” dan dienen wij te antwoorden door te vragen: “Wat is Zijn aard?” Als de vragensteller zegt: “Ik ken de aard van Allah niet,” dan zeggen wij: “En wij weten niet hoe Hij neerdaalt.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Tawh’ied (het toeschrijven van eenheid) van de Namen en Eigenschappen wordt geschonden door het volgende:

1.) Ta’tiel (ontkenning): dit geschiedt door de Namen of Eigenschappen van Allah Ta’aalaa te loochenen en door hun bestaan in Allah te ontkennen. Bijvoorbeeld, ontkennen van de perfectie van Allah door Zijn Namen en Eigenschappen te ontkennen, of de juiste houding jegens Allah te loochenen door aanbidding op te geven, of het geschapene ontdoen van zijn Schepper, zoals degenen die het feit ontkennen dat Allah de Almachtige het universum geschapen heeft en beweren dat het per toeval ontwikkeld is.

De afgeweken islamitische sekte die deze onjuiste geloofsleer aangenomen heeft wordt al-Jahmiyyah genoemd, de volgelingen van Jahm ibn Safwaan. Zij ontkennen de Eigenschappen van Allah de Almachtige en Meest Verhevene. In feite ontkennen hun extremisten de Namen en zeggen: “Het is niet toegestaan om een Naam of een Eigenschap van Allah te bevestigen. En als je een Naam voor Hem bevestigt, dan heb je Hem vergeleken met dingen met (vergelijkbare) namen; of een Eigenschap, dan heb je Hem vergeleken met dingen met (vergelijkbare) eigenschappen!! En wat Allah ook voor Zichzelf bevestigd heeft van de Namen, dan is dat slechts in een metaforische (figuurlijke) zin en niet om Hem met deze Namen (letterlijk) te benoemen!!”

2.)  Tashbieh’ (gelijkenis): dit betekent de Eigenschappen van de Schepper vergelijken met de eigenschappen van het geschapene, zoals de christenen, joden en enkele afgeweken sekten in islam het Gezicht van Allah vergelijken met het menselijk gezicht, Allahs Hand met de menselijke hand enzovoort. (Al-As-ilah Wa l-Adjwibah al-Oesooliyyah, p. 35.)

De mensen die deze afwijkende geloofsleer aangenomen hebben bevestigen de Eigenschappen van Allah Ta’aalaa, en zeggen: “Het is verplicht om de Eigenschappen van Allah te bevestigen, zoals Hij ze voor Zichzelf bevestigd heeft.” Maar daarnaast zeggen zij ook: “Waarlijk, zij zijn zoals de eigenschappen van de schepping.”

Dus deze mensen gingen naar het extreme in bevestiging, en de mensen van at-ta’tiel gingen naar het extreme in ontkenning van ogenschijnlijke antropomorfistische Eigenschappen.

Dus deze mensen beweerden: “Het is verplicht voor jou om het Gezicht van Allah te bevestigen, en Zijn Gezicht is als het gezicht van de meest knappe persoon van de kinderen van Adam (oftewel de mens).” Zij beweerden ook: “Omdat Allah ons toespreekt met wat wij begrijpen; (dus Allah) zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘En het Aangezicht van jouw Heer zal blijven, de Bezitter van Majesteitelijkheid en Eer.’ [Soerat ar-Rah’maan (55), aayah 27.] Dus wij begrijpen van het Gezicht niets behalve wat wij zien, en het beste van wat wij zien is de mens.”

Volgens hun bewering – we zoeken toevlucht bij Allah tegen dergelijke afwijkende geloofsopvattingen – is (het Gezicht van Allah) als het beste (gezicht) van de menselijke jeugdigen!! En zij beweren dat dit rationeel logisch is!!

3.) Tah’rief (verdraaiing): dit geschiedt door incorrecte interpretatie of verandering. Bijvoorbeeld, de verandering van de bewoordingen van Namen en Eigenschappen, door er aan toe te voegen, er van weg te laten, of de grammaticale structuren te veranderen, zoals het vers (Nederlandstalige interpretatie): “…En Allah sprak rechtstreeks tot Mozes” [soerat an-Nisaa-e (4), aayah 163], waarvan sommigen beweren dat Mozes (vrede zij met hem) degene was die tot Allah sprak en niet vice versa. Aldus ontkennen zij de eigenschap van praten voor Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij).

Al-Jahmiyyah namen ook deze innovatie aan, middels beweringen zoals dat de istiwaa-e (Allahs Verhevenheid boven de troon) ‘verovering en heerschappij hebben over’ zou betekenen; en zoals beweringen van sommige vernieuwers dat ‘boosheid’, wanneer naar Allah verwezen wordt, ‘van plan zijn om bestraffingen te zenden’ zou betekenen. Dit alles valt onder tah’rief. De ware uitspraak echter is dat istiwaa-e ‘verheffing en het boven iets zijn’ betekent, zoals duidelijk is in de Arabische taal. De Qor-aan is gekomen om aan te tonen dat de ware betekenis ervan is: Zich verheffen boven en het boven de troon zijn op een manier die past bij Zijn Majesteitelijkheid en Grootsheid.

4.) Takyief (proberen ‘hoe’ een Eigenschap is te beschrijven, oftewel door te zeggen: “Hoe ziet Allahs Hand er uit? Het ziet er uit zoals dit en dat.” Of: “Hoe geschied Zijn neerdaling? Het is zoals dit of dat.”): dit gebeurt door te proberen de vorm die Allahs Eigenschappen aannemen te bepalen en ook door hun hoe te bepalen. Men dient de ogenschijnlijke betekenis van de Namen en Eigenschappen die in de Qor-aan en Soennah genoemd worden te nemen, zonder enige vergelijking, verandering en ontkenning en zonder de ‘hoe ervan’ te geven – dit is de manier van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn), hun volgelingen en degenen die hun volgelingen volgden (moge Allah hen barmhartig zijn).

Takyief verschilt op twee manieren van tamthiel en tashbieh:

i.) Takyief is het berichten hoe iets is, met of zonder beperking middels een vergelijking, terwijl tamthiel en tashbieh aanduiden hoe iets is, in beperkte zin, middels een gelijkenis of overeenkomst. Takyief is meer algemeen. Iedereen die tamthiel verricht, verricht ook takyief. Maar vice versa is NIET het geval.

ii.) Takyief heeft voornamelijk betrekking op Allahs Eigenschappen, terwijl tamthiel betrekking heeft op Zijn Verordening, Omschrijving en Wezen.

Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah (de mainstream gematigde moslims) bevestigen voor Allah, de Meest Verhevene, wat Hij voor Zichzelf bevestigd heeft in Zijn Nobele Boek, of wat over Hem bevestigd is door Zijn boodschapper Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in de authentieke Soennah, zonder tamthiel. Zij kennen Allah, de Meest Verhevene, geen enkele gelijkenis met Zijn schepping toe, terwijl zij ook ta’tiel (ontkenning) verwerpen en het niet toepassen.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is niet toegestaan om de goddelijke Eigenschappen verkeerd te interpreteren, of ze te begrijpen op een andere manier dan de klaarblijkelijke betekenis op een manier die passend is voor Allah, of te zeggen dat kennis over wat bedoeld wordt alleen aan Allah toebehoort. Dit alles valt eerder onder de geloofsovertuigingen van de vernieuwers. Wat betreft Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah, zij interpreteren de aayaat (Koranverzen) en ah’aadieth (profetische overleveringen) die spreken over de goddelijke Eigenschappen niet verkeerd, en zij begrijpen ze niet op een andere manier dan de klaarblijkelijke betekenis, en zij zeggen niet dat kennis over wat bedoeld wordt alleen aan Allah toebehoort. Nee, zij geloven dat elke betekenis (van deze Eigenschappen) welke aangeduid kan worden waar is op een manier zoals dat past bij Allah, moge Hij verheven worden, zonder Hem te vergelijken met Zijn schepping.” (Einde citaat uit Madjmoe’ Fataawaa Ibn Baaz, 2/106-107.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Sheikh Ibn ‘Oethaymien zegt het volgende over de geloofsovertuiging van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah met betrekking tot de Namen en Eigenschappen van Allah Ta’aalaa.

Vraag: wat is de geloofsopvatting van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah met betrekking tot de Namen en Eigenschappen van Allah? En wat is het verschil tussen een Naam en een eigenschap? En vereist bevestiging van een Naam bevestiging van een Eigenschap, en (evenzo) vereist bevestiging van een Eigenschap bevestiging van een Naam?

Antwoord: de geloofsopvatting van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah met betrekking tot de Namen en Eigenschappen van Allah is het bevestigen van datgene dat Allah voor Zichzelf bevestigd heeft aan Namen en Eigenschappen, zonder:

1.) Tah’rief (verandering/verdraaiing van een Naam en/of Eigenschap van Allah in iets anders dan de ware betekenis, oftewel van Allaah naar al-Laat, en van al-‘Aziez naar al-‘Oezzah);

2.) Ta’tiel (ontkenning van sommige of alle Namen en Eigenschappen van Allah);

3.) Takyief (je afvragen ‘hoe’ (een Naam of Eigenschap van Allah is), bijvoorbeeld hoe Allah neerdaalt enzovoort);

4.) Tamthiel (een gelijkenis suggereren tussen Allahs Namen en Eigenschappen en die van Zijn schepping).

En het verschil tussen een Naam en een Eigenschap is dat een Naam iets is waarmee Allah Zichzelf genoemd heeft; en een Eigenschap is dat waarmee Allah Zichzelf beschreven heeft. En tussen hen beide is een duidelijk verschil. Dus een Naam is dat wat beschouwd wordt als een Naam van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), (en dat) wat een Eigenschap omvat.

En bevestiging van een Naam vereist bevestiging van een Eigenschap. Bijvoorbeeld, al-Ghafoer (de Meest Vergevensgezinde) is een Naam, en (de bevestiging ervan) vereist de (bevestiging van de) Eigenschap van Maghfirah (Vergeving); en ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) is een Naam en (de bevestiging ervan) vereist de bevestiging van ar-Rah’mah (Genade).

En de bevestiging van een Eigenschap vereist niet de bevestiging van een Naam. Bijvoorbeeld, al-Kalaam (Spraak) vereist niet de bevestiging van de Naam al-Moetakallim (de Spreker) voor Allah.

Op grond hiervan kunnen we stellen dat de Namen omvattender, aangezien elke Naam een Eigenschap omvat, maar elke Eigenschap omvat niet een Naam.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien
Fataawaa Arkaan al-Islaam – bladzijde 73, fatwa nr. 30.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Relevante artikelen:

Kennis over Allah is de basis van alle andere kennis

De 99 Namen van Allah سبحانه وتعالى (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, Aboe Talh’ah Daawoed Burbank)

De Eigenschappen van Allah & de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah – de correcte methodologie met betrekking tot al-Asmaa-e wasSifaat (de Namen en Eigenschappen van Allah)

Samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten

Allah schiep Adam naar Zijn evenbeeld (de betekenis van deze h’adieth)

Sekten in de islam

Waar is Allah?

De Handen van Allah

Hoe zit God er uit?

Wat God niet is

God/Allah (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan