Hindoeïsme

Da’wah met hindoes

Hindoeïsme 2Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Op www.islamqa.info vroeg een hindoe wat beter is, Hindoeïsme of Islam. Daar werd als volgt op geantwoord.

Alle lof is voor Allah.

De beste religie is de religie die het bewijs heeft dat het de religie is waarmee de Schepper (moge Hij geprezen en verheven worden) tevreden is en welke Hij neergezonden heeft als licht voor de mensheid, om hen geluk te brengen in hun wereldse levens en hen te redden in het Hiernamaals. Bewijs dient zeer duidelijk te zijn, zodat mensen er geen twijfels over kunnen hebben of het kunnen betwisten. Allah, moge Hij geprezen en verheven worden, weet wat de leugenaars en kwakzalvers voortbrengen aan gebrekkig bewijs om hun leugens te ondersteunen; vandaar dat Hij er voor koos om Zijn boodschappers en profeten te ondersteunen met veelomvattende wonderen en duidelijke tekenen, als bevestiging van de waarachtigheid van deze man die de openbaring van zijn Heer ontving, zodat men in hem zal geloven en volgen.

Aldus bracht de profeet van de Islam, Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), talrijke verbijsterende wonderen waarover enorme boeken zijn geschreven. Maar het grootste wonder van hen allen is de Heilige Qor-aan (Koran), die de Arabieren uitdaagde om iets vergelijkbaars te produceren wat betreft alle aspecten van zijn perfectie. Want de Qor-aan bevat het taalkundige wonder waarvan de eloquente sprekers van Qoeraysh – [de Arabische stam waartoe de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) behoorde en] die het toppunt van welsprekendheid bereikte, zoals door alle historici bevestigd is – niet het vergelijkbare konden voortbrengen. Het bevat ook het wetenschappelijke wonder. Want de Qor-aan – alsook de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – verwijst naar sommige wetenschappelijke feiten voordat iemand daarover kennis had en die de mensheid in die tijd niet konden weten behalve via goddelijke openbaring. Het sprak ook over gebeurtenissen uit het verre verleden, alsook over toekomstige gebeurtenissen, en Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kon geen voorafgaande kennis over geschiedenis hebben, noch was er iemand in dat land (Arabië) die deze kennis had, behalve enkele leden van de mensen van het Boek (Joden). Het bevat ook het wetgevende wonder, wat gezien wordt in het veelomvattende systeem dat persoonlijke manieren en etiquette omvat, alsook regelgevingen aangaande het familieleven en persoonlijke aangelegenheden, voorschriften aangaande internationale betrekkingen en regels betreffende sociale aangelegenheden. Het legt de fundamenten voor principes van rechtvaardigheid en vrijheid onder de mensen. Het bevestigt de concepten van deze wereld, het ongeziene en het Hiernamaals, alsook de concepten van eeuwige gelukzaligheid of verdoemenis. Dit alles kwam van een ongeletterde man die niet kon lezen en schrijven, maar zijn vijanden getuigden van zijn eerlijkheid en waarachtigheid zelfs voordat zijn vrienden dit deden. Vervolgens werd deze Qor-aan de basis waarop de moslims de briljante islamitische beschaving bouwden die meer dan veertien eeuwen voortduurde.

De beste religie is in onze ogen de religie die jou verbindt met één macht; de macht die jou geschapen heeft en die jou gezegend heeft en die volledige controle heeft over de hemelen en de aarde. Het is de macht die jou zal begenadigen en die met jou zal zijn in het Hiernamaals, indien jij er in gelooft en rechtschapen daden verricht. Het is Allah, moge Hij geprezen en verheven worden, de Enige, de Unieke, de Zelfvoorzienende en Voorziener. De beste religie verbindt jou met niets anders dan Hem, want al het andere dan Hem is geschapen en zwak en behoeftig aan Hem, moge Hij geprezen worden. Aldus kan de mens zichzelf bevrijden van de boeien van onderworpenheid jegens iets anders dan Allah, de Ware God, en hij kan zichzelf bevrijden van aardse lusten die zorgen voor vernedering, onrecht en vervolging voor de mensheid, wat allemaal verricht wordt in de naam van de valse religie die het kastenstelsel goedkeurt [zie het onderzoekswerk “at-Tabaqaat fi’l-Mujtama‘ al-Hindoosi” (Het Kastenstelsel in de Hindoeïstische Maatschappij) in het boek van Dr. al-A‘zami, Diraasaat (p. 4)], die akkoord gaat met onderworpenheid aan anderen dan Allah, moge Hij geprezen worden, en die in feite akkoord gaat met onderworpenheid aan dieren zoals koeien en anderen. De mens, die Allah eerde met verstand en de ziel die door Hem geschapen is, wordt een gevangene voor deze dieren die als heilig beschouwd worden, en hij vereert en aanbidt hen, hoewel zij geen macht hebben om hem enig voordeel te brengen of enig nadeel af te weren; werkelijk, zij kunnen dit niet voor zichzelf doen, laat staan voor anderen.

De beste religie is die religie die een geïntegreerd systeem aanbiedt wat de mensheid leidt naar blijheid in zowel deze wereld als in het Hiernamaals, omdat het bereiken van blijheid het doel van religies behoort te zijn, en dit kan niet bereikt worden zonder leiding van Allah, moge Hij geprezen en verheven worden. In de Islam vinden we leiding aangaande alle aspecten van het leven; op economisch, politiek, sociaal, familiair en psychologisch gebied, om deze geïntegreerde gelukkigheid te bereiken. Toen de moslims in de beginperiodes zich aan deze leringen hielden, bewerkstelligden zij een voorspoedig leven op basis van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Toen zij achteloos werden, verloren zij de voorspoedigheid die Allah hen geschonken had.

De beste religie is de religie die als laatste in de chronologische reeks kwam, die de juiste leerstellingen van ware religies die ervoor kwamen bevestigt, die sommige van de voorafgaand geopenbaarde wetten afschaft die geschikt waren voor de tijd en plaats waarin ze wijdverspreid werden, die de voorspellingen genoemd in die religies vervult – die spraken over een profeet die gezonden zou worden aan het einde der tijden en die zijn tekenen en eigenschappen omschreven. De Glorieuze Qor-aan vertelt ons dat alle voorgaande boodschappers en profeten op de hoogte waren van een profeet die aan het einde der tijden gezonden zou worden, wiens naam Mohammed zou zijn, met wie Allah, moge Hij geprezen en verheven worden, een einde zou maken aan de reeks boodschappers.

Allah, moge Hij verheven worden, zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “En gedenk toen Allah met de profeten (van Adam tot en met Jezus) een verbond sloot (zeggende): ‘Als Ik jullie het Boek en h’ikmah (wijsheid – d.w.z. begrip betreffende de wetten van Allah) geef, vervolgens komt er tot jullie een boodschapper (Mohammed), bevestigend wat bij jullie is, jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen.’ Hij (Allah) zei: ‘Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?’ Zij zeiden: ‘Wij erkennen het.’ Hij (Allah) zei: ‘Getuig dan, en Ik behoor met jullie tot de getuigen (hiervan).’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 81.]

Daarom vinden we in de overblijfselen van de voorgaande religies die niet veranderd zijn duidelijke voorspellingen die spreken over deze edele profeet.

[Noot van de vertaler:

1. In het Oude Testament lezen we o.a.: “Ik zal van onder hun broeders een profeet doen verschijnen, zoals jij bent, en zal Mijn Woorden in zijn mond leggen; en hij zal alles wat Ik hem zal gebieden tegen hen zeggen…” (Deuteronomium 18:18.) Zie Mohammed in de Bijbel voor een uitleg van dit vers.

2. In het Nieuwe Testament lezen we o.a.: “…Het is passend voor jullie dat ik wegga: want als ik niet wegga, zal de Trooster niet tot jullie komen; maar als ik vertrek, zal ik hem tot jullie zenden. En wanneer hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… Ik heb nog vele dingen te zeggen tegen jullie, maar jullie kunnen ze nu niet verdragen. Echter, wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij jullie leiden naar de volle waarheid: want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar alles wat hij zal horen, dat zal hij spreken: en hij zal jullie verkondigen wat komen zal…” (Johannes 16:5-15.)

3. Ook Boeddha (mogelijk een profeet van Allah, wiens boodschap later veranderd is) voorspelde de komst van een Maitreya: bijna alle Boeddistische geschriften bevatten deze voorspelling. Zie “Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in de Boeddhistische literatuur” in het artikel Boeddhisme voor meer informatie.

(Einde toevoeging.)]

Hier is veel over te zeggen, maar dit is niet de plaats om dat te doen. Wat nu van belang is, is dat wat genoemd is in de heilige boeken van de hindoes aangaande duidelijke voorspellingen die spreken over onze profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Deze profetieën betekenen niet noodzakelijkerwijs dat al deze boeken betrouwbaar of waar zijn; zij verwijzen eerder naar enkele woorden van waarheid die in hen zijn achtergebleven, die genomen zijn van de boodschappers en profeten die lang geleden gezonden werden.

Deze teksten zijn door Dr. Muhammad Diya’ ar-Rahman al-A‘zami geciteerd in zijn waardevolle boek Diraasaat fi’l-Yahoodiyyah wa’l-Maseehiyyah wa Adyaan al-Hind (Studies in Judaïsme, Christendom en Indische Religies), p. 703-746, vooral omdat de auteur een dokter uit India is die in staat is die boeken te lezen die zo ver wij weten niet in het Arabisch vertaald zijn.

1.

“Dan zal in de stad van Shambhala (wat ‘het veilige land’ of ‘plaats van vrede’ betekent), in het huis van een man met de naam Vishnu Bhagat (wat ‘Abdoellaah’ of ‘dienaar van God’ betekent), die een zuiver hart heeft, in zijn huis zal Kalki (wat ‘iemand die puur is een vrij van zonden en ongerechtigheden’ betekent) geboren worden.” (Bhagavata Purana, 2/18.)

Het is algemeen bekend dat de naam van de vader van onze profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) Abdoellaah was, en Mekkah wordt in de Qor-aan het veilige land genoemd.

[Noot van de vertaler: “Bij deze veilige stad (Mekkah, waar Mohammed vandaan kwam).” [Soerat at-Tien (95), aayah 3.] (Einde toevoeging.)]

2.

“Kalki zal geboren worden in het huis van Vishnu Bhagat, van zijn vrouw Soomati, wier naam ‘de vrouw van vrede en veiligheid’ betekent, wat de betekenis is van de naam Aaminah.” (Kalki Purana, 2/11.)

Het is algemeen bekend dat de naam van de moeder van onze profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) Aaminah bint Wahb is.

3.

“Hij zal geboren worden op de twaalfde van de maand met de naam Madhva (ook bekend als Chaitra, lentemaand) [hetgeen betekent de maand die geliefd is bij de mensen, wat de maand ar-Rabi’ is (letterlijk “lente”)].” (Kalki Purana, 2/15.)

De boeken over de biografie van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) geven de datum van zijn geboorte duidelijk aan, wat de twaalfde van de maand Rabi’ al-Awwal [“Eerste Lente”] is, hoewel er meningsverschillen onder de geleerden zijn.

4.

“Kalki zal acht eigenschappen hebben, en wel:

Pragya (de toekomst voorspellen)
Culinata (een van de edelste onder zijn volk)
Indridaman (zelfbeheersing)
Shrut (ontvangt openbaring)
Prakram (fysieke kracht)
Abhu bhashita (spreekt weinig)
Dan (gul)
Kritagyata (erkent vriendelijkheid).”

Al deze kenmerken zijn slechts enkele van de kenmerken van Sayyidoena Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) die erkend werden door alle Arabieren die hem kenden, of zij de Islam nu accepteerden of ongelovigen bleven.

5.

“Hij zal op een paard rijden waar licht vanaf komt, en niemand kan tippen aan zijn ontzag en schoonheid; Hij zal besneden zijn; en hij zal honderdduizenden misdadigers en ongelovigen vernietigen.” (Bhagavata Purana, 12-2-20.)

Hindoes praktiseren de besnijdenis niet; het is wel een islamitische verplichting voor de mannelijke leden van de oemmah (gemeenschap) van Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

6.

“Met de hulp van vier van zijn metgezellen zal hij de duivel vernietigen, en de engelen zullen naar de aarde neerdalen om hem te helpen in zijn veldslagen.” (Kalki Purana, 2/5-7.)

De vier metgezellen van onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn de rechtgeleide khaliefen (Khoelafaa-e ar-Raashidien) die na hem regeerden. De geleerden van de Islam zijn het unaniem eens dat zij de beste van de mensheid zijn na onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

7.

“Nadat hij geboren is, zal hij naar de bergen gaan om te leren van Parasurama (hetgeen ‘grote onderwijzer’ betekent), vervolgens zal hij naar het Noorden gaan, daarna zal hij terugkeren naar zijn geboorteplaats.” (Kalki Purana.)

Dit is hoe de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was: hij zonderde zich af in de grot van Hira (of H’iraa-e) totdat Djibriel (Gabriël, de aartsengel – vrede zij met hem) tot hem kwam met de openbaring; vervolgens migreerde hij naar het Noorden, naar al-Medienah al-Moenawwarah, daarna keerde hij als een veroveraar terug naar Mekkah.

8.

“De mensen zullen in verrukking gebracht worden door de geur die van zijn lichaam komt, want de geur van zijn zuiver lichaam zal mengen met de lucht en het zal de mensen verrukken.” (Bhagavata Purana, 2/2/21.)

9.

“Ahmadu zal de eerste zijn die zal slachten en offers zal aanbieden en hij zal als de zon worden.” (Sama Veda, 3/6/8.)

10.

“Er zal een spirituele onderwijzer komen met zijn edele metgezellen en hij zal onder de mensen beroemd worden met de naam Mahaamad. De heerser zal tot hem komen, zeggend: ‘O woestijnbewoner! O vernietiger van de duivel, verrichter van wonderen, onschuldig van enig kwaad, vasthoudend aan de waarheid, sprekend over de kennis van God en Hem liefhebbend, vrede zij met jou, ik ben jouw dienaar en zal onder jouw voeten leven.” (Bhavishya Purana, 3/3/5-8.)

11.

“Tijdens deze fasen, wanneer de tijd komt voor het verschijnen van het goede voor de hele mensheid, dan zal de waarheid gevestigd worden en de duisternis zal eindigen met de verschijning van Mohammad, en het licht van begrip en wijsheid zal schijnen.” (Bhagavata Purana, 2/76.)

Deze teksten noemen duidelijk de naam van Mohammed of Ahmed, beide zijn namen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Allah, moge Hij verheven worden, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, ik (Jezus) ben de boodschapper van Allah voor jullie, bevestigend van wat vóór mij (kwam) van at-Tawraat (de Thora) en als brenger van goed nieuws aangaande een boodschapper die zal komen na mij, zijn naam is Ah’med…” [Soerat as-Saf (61), aayah 6.]

12.

“Agni Devi, brenger van de heldere wetten, Wij hebben jou in het midden van de aarde geplaatst om offers te offeren.” (Rig Veda, 3/29/4.)

13.

Op verschillende her en der verspreide pagina’s van de Hotar Veda (Rig Veda) is er een vermelding van de voorspelling van Narashans (wat ‘de prijzenswaardige man’ betekent). Hij is omschreven als de meest knappe man op aarde; zijn licht zal elk huis binnengaan; hij zal de mensen reinigen van zonden en ongerechtigheid; hij zal kamelen berijden; hij zal twaalf vrouwen hebben… “Luister, O mensen! Narashans zal zeer gerespecteerd worden… Narashans zal geprezen worden, hij zal migreren van onder zestigduizend en negentig mensen… Ik heb Mamaha honderd gouden munten gegeven, tien lauwerkransen en driehonderd paarden.”

In de Sierah (biografie van de profeet – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) worden de namen van zijn vrouwen gegeven en zij zijn in totaal het aantal dat vermeld is.

14.

“Een man die een rechtschapen leven leidde kwam bij de leider Bhoja, heerser van Sindh, in de stille uurtjes van de nacht, en zei tegen hem: O koning! Uw religie (arya dharma) schaft alle religies van India af. Maar per decreet van de grootste God zal ik de religie van een man die allerlei soorten goede dingen eet laten zegevieren; hij is besneden en heeft op zijn hoofd geen vlecht die naar beneden hangt of opgestoken is, en hij heeft een lange baard. Hij zal een enorme opschudding teweegbrengen en hij zal luid roepen tot de mensen. Hij zal allerlei soorten goed voedsel eten, behalve het vlees van zwijnen. Zijn religie schaft alle andere religies af. Wij noemen hen Musalay. De grootste God is Degene Die deze religie aan hem openbaarde.” (Bhavishya Purana, 3/3/3/23-27.)

Wij zeggen dat de oproep tot het gebed (adzaan) en het mijden van varkensvlees behoren tot de meest bekende onderscheidende kenmerken van de Islam zijn. De volgelingen worden moslims genoemd, niet Musalay, maar dit zijn vergelijkbare woorden met dezelfde oorsprong.

Wij zeggen ook tegen jou dat de implicaties van de uitspraken van de Hindoeïstische geleerden jou toestaan om te geloven in de leringen van de Islam en de religie die gebracht werd door de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Want het Hindoeïsme is – volgens hun geleerden – onderscheiden door het gebrek aan vooringenomenheid en het zoeken naar de waarheid. Dus jouw Hindoeïsme zal niet beïnvloed worden of je nu gelooft in God of niet; wat belangrijk is, is dat je blijft zoeken naar de waarheid.

De Indische leider Gandhi heeft gezegd:

“Eén van de voordelen van het Hindoeïsme is dat het geen onderscheiden doctrine heeft. Als ik daarover gevraagd zou worden, dan zou ik zeggen dat de doctrine inhoudt dat je niet bevooroordeeld moet zijn en dat je de waarheid op goede manieren moet zoeken. Wat betreft het geloof in het bestaan van de Schepper of anders, dit is allemaal hetzelfde. Geen hindoe is verplicht te geloven in de Schepper; hij is een hindoe wat hij ook gelooft of niet gelooft.”

Hij zei ook:

“Een van de voordelen van het Hindoeïsme is dat het alle geloven opgeeft, maar het omvat alle grote geloven en de voornaamste principes van andere religies.”

Genomen van zijn boek, Hindu Dharma; geciteerd van Dr. al-A‘zami’s boek Diraasaat fi’l-Yahoodiyyah wa’l-Maseehiyyah wa Adyaan al-Hind, p. 529-530.

Waarom neem je dit niet als jouw beginpunt om de Islam te bestuderen? Kijk eens naar de positieve kenmerken en goede eigenschappen, en probeer datgene te ontdekken wat het onderscheidt van alle andere religies, want het is de religie dat al wat ervoor kwam afschaft. De profeet van de Islam (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is aangekondigd door alle boodschappers en profeten die voor hem kwamen. De kwestie is zeer serieus, want de Heilige Qor-aan vertelt ons dat de Islam de enige weg tot verlossing is, de religie van tawhied (monotheïsme, de bevestiging van de Eenheid van Allah). Allah, moge Hij verheven worden, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie een andere religie dan de Islam wenst, het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85.]

En Allah weet het best.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan