Het zoeken naar kennis

Een serieuze aangelegenheid!

Kennis zoekenDit artikel is opgenomen in het bundelboek Kennis – ‘ilm. Klik hier om dit e-boek (PDF-document – 1,26 mb) te lezen en te downloaden.

Lees ook de belangrijke verhandeling Valkuilen tijdens het zoeken van kennis, alsook andere artikelen over kennis in de rubriek Kennis is licht.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah zal degenen van jullie die geloven en degenen aan wie de kennis is gegeven verheffen naar (passende) rangen. En Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen jullie doen.” [Soerat al-Moedjaadilah (58), aayah 11]

Door Dar-al-‘Ilm & Uitgeverij Momtazah; enigszins bewerkt door www.uwkeuze.net.

Het zoeken naar kennis (‘ilm) is verplicht voor iedere moslim, man en vrouw. Maar hoe weet hij of zij dat de juiste kennis wordt opgedaan, aangezien er behalve oprechte mosliminstanties ook veel sektes en dwalende groeperingen actief zijn onder het mom “islam”? [Zie het artikel Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten.]

We dienen te weten dat als men serieus islamitische kennis wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te beperken tot het doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. Dit is niet de manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier misschien wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar dat is geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand geneeskunde zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien specialiseren in een tak binnen de rechtswetenschappen door middel van het raadplegen van enkele websites? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als arts raadplegen of als advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij dezelfde categorie mensen wel om een fatwaa (religieus oordeel) en nemen wij hen als imams en geleerden?

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, door de moetoen (basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze onderwezen en uitgelegd kunnen worden. Dat is kennis opdoen. Moge Allah de Verhevene alle moslims leiden op Zijn pad met een diepe kennis waar we naar handelen oprecht en alleen voor Hem.

Kennis opdoen doe je dus niet door louter boeken te lezen, maar door ze te bestuderen, net zoals je de Koran (al-Qor-aan) niet alleen maar leest, maar er echt over gaat nadenken. (Zie de artikelen Oppervlakkig denken: de vloek van de mens en De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen.) De islam (al-islaam) dient niet alleen maar gevoelsmatig te worden beleefd, je behoort de islam analytisch, historisch en kritisch te bestuderen, want de islam heeft veel ontwikkelingen meegemaakt en het heeft verschillende aspecten. Wij zijn er een voorstander van dat de islam eerst islamwetenschappelijk en intellectueel (en wij bedoelen hier niet filosofisch, maar verstandelijk) wordt bestudeerd en nadat men betrouwbare authentieke informatie heeft verzameld, legt men zijn gevoel pas volledig erin.

Veel moslims beleven de islam eerst op basis van gevoel, d.w.z. dat ze zich bijvoorbeeld prettig voelen bij een bepaald ritueel zonder dat ze weten of dat wel of niet tot de Qor-aan of Soennah behoort. Op het moment dat zij worden gecorrigeerd door middel van een sah’ieh’ h’adieth (authentieke overlevering van de profeet Mohammed ﷺ – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), dan vinden ze het moeilijk om dat te volgen, omdat ze zich zo prettig voelen bij wat ze doen en willen vervolgens door blijven gaan met hetgeen zij als prettig en toegestaan ervaren in plaats van zichzelf te corrigeren op datgene wat correct is.

Moe’aawiyyah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer Allah het goede wenst voor een persoon, laat Hij hem de religie begrijpen.” (Moettafaqoen ‘alayh. Overgeleverd door al-Boekhaarie, 69.)

We dienen geen passieve houding aan te nemen door te wachten tot er kennis tot ons komt, maar we dienen zelf actief op zoek te gaan naar kennis. Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De beste manier om de juiste kennis op te doen is om als eerste de ‘aqiedah (geloofsleer) volgens de Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah te leren en hun methodologie te hanteren. Zie de verhandelingen Verplichte kennis voor elke moslim (de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten) en Algemene principes van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah.

[Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah zijn degenen die de pure Soennah van de boodschapper Moh’ammed ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims die de juiste methodologie hanteren.]

We zullen een ‘stappenplan’ geven dat kan helpen om op een goede wijze kennis en inzicht op te doen over de islam:

 

Stap 1:

Begin ter voorbereiding kennis (‘ilm) te krijgen door goede en betrouwbare boekwerken over het leven van de profeet Moh’ammed ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te bestuderen en probeer goed te begrijpen waar hij voor heeft gestreden, wat hij verkondigde en wat dit teweegbracht. Probeer deze kennis gedurende je gehele leerproces bij te houden.

Kaft Geschiedenis van de Islaam deel 1 klWij adviseren het 628 pagina’s tellende boek De Geschiedenis van de Islaam (deel 1), geschreven door Akbar Shah Najeebabadi, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah (de beheerder van www.uwkeuze.net), uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen in onze islamwinkel). Dit waardevolle boek bevat niet alleen een uitgebreide biografie van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), maar ook de biografieën van de vier rechtgeleide khaliefen – Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan en ‘Alie (moge Allah tevreden zijn met hen). Of lees de Beknopte biografie van de profeet Mohammed ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) op deze website.

 

Stap 2:

Leer eerst goed begrijpen wat tawh’ied inhoudt; het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid. Doe dit door bijvoorbeeld de boekjes zoals de drie fundamenten, het monotheïsme boek (Kitaab at-Tawh’ied) van sheikh Mohammed ibn Abdel-Wahhaab, en uitleg van de pilaren van imaan van sheikh Ibn al-‘Oethaymien te bestuderen. (Zie o.a. de artikelen in de rubriek Monotheïsme in de islam op deze website, alsook de verhandeling De 6 pilaren van imaan.)

Uitgeverij Momtazah heeft ook hier zeer geschikte boeken voor, zoals Het Monotheïsme Boek, geschreven door sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan, vertaald door Abou Sayfoullah al-Maghriebie. En ook het boek Uitleg Van De Drie Fundamentele Grondbeginselen en de Uitleg Van De Vier Principes betreft Shirk, geschreven door sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-Wahhaab, uitgelegd door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien en sheikh Saalih’ Aal s-Sheikh en sheikh ‘Abdoellaah ibn Djiebrien, bewerkt door Fahd ibn Naasir ibn Ibraahiem as-Soelaymaan en Aboe ‘Ammaar Yasir Qaadhie, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, Abou Sayfoullah al-Maghriebie en Aboe Dardaa-e.

Ook deze boeken zijn te bestellen in onze islamwinkel.

 

2 belangrijke boeken

 

 

Stap 3:

Leer goed begrijpen wat shirk inhoudt; afgoderij, het stellen van gelijken aan Allah, hoe het zich manifesteert, dus wat voor vormen het aanneemt. Kijk vervolgens goed om je heen wat voor shirk-praktijken je kan ontdekken bij bepaalde stromingen, groeperingen en organisaties. (Bestudeer o.a. de reeds genoemde boeken, alsook de artikelen in de rubriek Monotheïsme in de islam op deze website, waaronder het artikel “Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht” en Vormen van koefr en shirk, alsook Amuletten en bijgeloof.)

 

Stap 4:

Leer goed begrijpen wat Soennah inhoudt en wat de plaats hiervan is in de islam. Begrijp het belang ervan en heb er liefde voor. Tracht ook zoveel mogelijk erachter te komen welke overleveringen (ah’aadieth) betrouwbaar zijn en welke zwak en verzonnen zijn. Op deze wijze houden we de Soennah puur.

[Lees de artikelen in de rubriek De Soennah, waaronder:
Introductie tot h’adieth (overleveringen)
Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth
Inleiding tot de Soennah
Weerlegging van de koranieten en het Koranisme
Het volgen van Allahs boodschapper – d.w.z. de Soennah – is een verplichting .]

Kaft Het belang van de Soennah klUitgeverij Momtazah heeft ook hierover een zeer interessant en belangrijk boek uitgegeven, namelijk Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, geschreven door Jamaal al-Din M. Zarabozo, vertaald door Oem Soelaym. We adviseren iedereen om dit boek aan te schaffen en goed te bestuderen. (Bestel dit boek in onze islamwinkel.)

 

Stap 5:

Leer goed begrijpen wat er wordt bedoeld met bid‘ah; innovatie – het toevoegen van nieuwe geloofsleerstellingen en/of rituelen in de islam, die noch de profeet ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) noch zijn sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn) hebben voorgeschreven of gedaan. Besef goed dat deze vernieuwingen in het geloof de Soennah vernietigen en de islam in zijn geheel beschadigen. Zulke handelingen hebben geen waarde, ondanks dat men denkt dat het goede handelingen zijn en dat ze een goede daad doen door deze uit te voeren. Het handelen volgens bid’ah betekent dat je niet werkelijk van de Soennah houdt, want iedere bid’ah neemt een soennah weg. Bovendien leidt de Soennah naar het rechte pad en iedere bid’ah betreffende geloofspraktijken is dwaling en leidt naar het Hellevuur.

De boodschapper van Allah ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was gewoon in zijn preken te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “…de meest waarachtige spraak is het Boek van Allah (de Qor-aan), en de beste leiding is de leiding van Moh’ammed (de Soennah). De slechtste (religieuze) zaken zijn de nieuwe verzonnen zaken (bid’ah), elke nieuwe verzonnen zaak is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling, en elke dwaling is in het Vuur.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie en verhaald door Djaabir ibn ‘Abdoellaah – moge Allah tevreden zijn met hem.)

[Lees o.a. het artikel Het verbod op innovaties – bid’ah, alsook Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten.]

Lees en leer wat de shirk– en bid’ah-praktijken zijn, neem het serieus, wees hierna op je hoede en mijd deze. Het is belangrijk om te leren over shirk en bid‘ah, want alleen op deze manier kan je je ertegen beschermen. (Zie o.a. het artikel De vallen van Iblies.) Kijk goed om je heen en merk op wat mensen, groeperingen en organisaties om je heen allemaal verrichten aan shirk en bid’ah. Blijf weg van deze en val niet in hun val, ondanks dat het erg aannemelijk kan klinken. Dit is allemaal verleiding en valsheid. Blijf weg van deze groepen en wees voorzichtig met de mensen die ertoe behoren, ondanks dat ze misschien heel aardig en als vroom overkomen. Houd daarentegen sterk vast aan de Soennah en laat het niet los. Een teken van degenen die shirk en bid‘ah doen (Ahl al-Bid’ah) is dat wanneer je hun praktijken afkeurt en spreekt over tawh’ied en de Soennah, zij er niet tevreden mee zijn; ze willen je liever mijden en zullen je benamingen geven (zoals wahhaabie – zie het artikel Wahhabisme ontmaskert), of de mensen tegen je ‘waarschuwen’. Wanneer naar concreet betrouwbaar bewijs wordt gevraagd betreffende hetgeen zij beweren, noemen ze een Qor-aan vers (dat uit zijn context wordt gehaald) of h’adieth (ook uit zijn context, of zwak of verzonnen), of zij stellen een algemene h’adieth boven een specifieke h’adieth, waarna zij vervolgens allemaal uitspraken en redeneringen naar je hoofd slingeren en zo trachten zij hetgeen zij doen te rechtvaardigen en aannemelijk te laten klinken. Het tegenovergestelde van wat de Ahl al-Bid’ah doet, geldt voor degenen die het pad van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah volgen. Zij baseren hun argumenten op betrouwbare overleveringen zonder deze uit hun context te halen en wanneer je hem een betrouwbare sah’ieh’ h’adieth toont en dat als bewijs levert, dan zal hij dat zonder aarzeling aannemen.

Als je te weten bent gekomen dat iets van jouw geloofsbelevenis is gebaseerd op valse shirk en bid‘ah-praktijken, blijf dan niet star je oude gewoontes en verlangens volgen door er toch aan vast te houden en deze na te leven, ondanks dat je omgeving dat misschien wel doet.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Stap 6:

De hierboven genoemde stappen zijn noodzakelijk en hier dient tijd voor te worden genomen. Op basis van deze stappen moet je jezelf proberen te corrigeren en jezelf te zuiveren. Vervolgens kunnen de volgende stappen gevolgd worden. Dit allemaal moet gepaard gaan met goed nobel gedrag zoals dat van de selef (de eerste drie generaties moslims). (Zie het artikel De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.)

De selef (as-selef as-saalih’) zijn de vrome voorgangers, de eerste drie generaties: dus de metgezellen – sah’aabah – van de profeet ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), hun volgelingen (at-taabi’ien) en de leerlingen daarvan.

 

Stap 7:

Kom de namen te weten van de geleerden van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah en de gemeenschap, zijn oprechte volgelingen beginnende bij de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen), en de overleveringen waarvan bekend is dat deze betrouwbaar zijn. Van de vroege periode (en daarna) en wat hun manhadj (methodologie) in ‘aqiedah (geloofsleer) was. Vergelijk dit met de tegenwoordige geleerden en hun uitspraken en manhadj.

 

Stap 8:

Kaft De ontwikkeling van fiqh klProbeer iets te leren over Qor-aanwetenschappen, h’adiethwetenschappen en de ontwikkeling van de islamitische jurisprudentie en wetgeving (fiqh en sharie’ah).

Zie de rubriek Artikelen over de Koran op deze website en o.a. het boek De Ontwikkeling van Fiqh (de islamitische wet & de madzaahib), geschreven door dr. Abu Ameenah Bilal Philips, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah (de beheerder van www.uwkeuze.net), uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen in onze islamwinkel.

(Uitgeverij Momtazah is bezig met het boek Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan, geschreven door Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, wat nu in de afrondingsfase is. Houd onze islamwinkel in de gaten voor wanneer dit waardevolle boek beschikbaar is, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.)

 

Stap 9:

We moeten de geschiedenis en ontwikkeling van de wetscholen en fiqh (islamitische jurisprudentie) goed begrijpen, in haar contexten van tijd, plaats en omstandigheden. Besef goed dat de a-immah (imams) van de vier alom geaccepteerde fiqhscholen allen behoorden tot de Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah en zij kwamen overeen betreffende de oesoel (fundamenten van het geloof, zoals o.a. ‘aqiedah). De a-immah van de wetscholen konden wel verschillen in de methode die zij hanteerden betreffende de fiqh (jurisprudentie). Hun wetuitspraken waren voornamelijk gebaseerd op de gegevens en bronnen die tot hun beschikking waren in hun tijd, alsook hun methode betreffende de kennis en acceptatie van een h’adieth. Het is belangrijk te weten dat zij de hoogste waarde hechtten aan authentieke (sah’ieh’) ah’aadieth en als ze op de hoogte waren van zo een h’adieth, dan was dat wat zij zouden volgen. Deze geleerden hebben ons niet bevolen dat wij ‘hun’ (blind) moeten volgen, maar dat we de Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) moeten volgen. We dienen al deze a-immah te respecteren voor hun inspanningen en bijdragen, maar dit mag niet leiden tot afsplitsingen in de gemeenschap, noch mag het leiden tot groeperingen, sektarisme en fanatisme in het (blind) volgen van ‘hun’ wetscholen. Het is dus niet zo dat we blindelings een wetschool moeten gaan of blijven aanhangen (iets wat nog steeds onterecht wordt beweerd). Respect voor deze a-immah en hen ‘volgen’ betekent dat je je moet inspannen om te weten te komen of een h’adieth betrouwbaar is en er dan in geloven en het volgen. [Voor meer informatie, zie het artikel Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen, alsook het reeds genoemde boek van dr. Abu Ameenah Bilal Philips, De Ontwikkeling van Fiqh (de islamitische wet & de madzaahib).]

 

Stap 10:

Leer over verschillende (vroegere en hedendaagse) stromingen en hoe deze zijn ontstaan. Kijk hier kritisch naar en vergelijk hun ‘aqiedah op basis van de vooraf opgedane kennis. In het licht van de voorgaande stappen kan je ontdekken welke richtingen correcter zijn dan anderen. Vergelijk deze stromingen met de huidige situatie of omgeving(en) waarin je verkeert en laat je niet meer verleiden tot allemaal mooie en zweverige verklaringen die in tegenstrijd zijn met de leerstellingen vermeld in de voornoemde stappen. [Zie het artikel Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten. Zie ook de rubriek Sekten in de islam voor diverse artikelen.]

 

Nog enkele adviezen:

– Leer wat shirk en bid‘ah is zodat je er niet invalt.

– Laat je niet verleiden door ‘sheihks’ of ‘pirs’ bij wie je een eed van trouw moet zweren zodat hij voor jou kan bemiddelen op de Dag des Oordeels, of tot tariqas, filosofieën, sektarisme of wetschoolfanatisme, maar houdt vast aan het pad van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah volgens het begrip van de selef as-saalih’, zeker betreffende de ‘aqiedah (geloofsleer). [Zie de uitgebreide verhandeling Algemene principes van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer). Zie ook de verhandeling De realiteit van soefisme in het licht van de Qor-aan en Soennah.]

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat Allah, Verheven en Geprezen is Hij, overal is en één is met Zijn schepping, dus dat Hij in Zijn schepping zit, want Allah de Verhevene heeft Zichzelf namelijk beschreven als zijnde boven Zijn ‘arsh (troon). (Zie o.a. de artikelen Waar is Allah?Allaahoe Akbar, Hoe ziet God er uit? en Wat God niet is.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat de profeet Mohammed ﷺ (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) nog leeft en overal aanwezig is en alles ziet en zodanig in feite Eigenschappen van Allah bezit.

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat het toegestaan is om hulp en bemiddeling te vragen aan overleden ‘heiligen’ of bij hun graven te smeken voor hulp. (Zie o.a. het artikel De shia.)

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat er nog een profeet na Mohammed ﷺ (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is gekomen. (Zie o.a. het artikel Qadiyaanisme in het licht van de islam.)

– Volg niet het pad van degenen die beweren dat je geen goede moslim bent als je niet één van de vier wetscholen aanhangt. Weet dat onze wetschool die van de profeet Mohammed ﷺ (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is en degenen die hem in de waarheid van zijn Soennah volgen op basis van de betrouwbare ah’aadieth (overleveringen), en dit is wat onze criteria zijn en dit is wat wij behoren te volgen.

– Volg niet het pad van degenen die kritiek leveren op of lachen over iemands uiterlijke aspecten wanneer diegene de Soennah in uiterlijkheden probeert na te leven. Let wel dat we het hier niet hebben over diegenen die grote gewaden en tulbanden dragen om zo als een vroom persoon te worden gezien, of respect of aanzien te krijgen bij de mensen.

– Volg niet het pad van degenen die meer waarde hechten aan het volgen van regels en uitspraken van zijn leermeester of wetschool, boven het volgen en handelen volgens de betrouwbaar overgeleverde Soennah.

– Controleer bij het kopen van islamitische boeken altijd of het is voorzien van bronvermeldingen in de voetnoten. Hoe specifieker de bronvermeldingen hoe beter.

– Als je iets leest en je erover twijfelt, probeer het dan te verifiëren door verder te zoeken of na te vragen of het klopt.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

– Volg niet mensen die geleerden en sheikhs van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah zwart maken en bestempelen met de ergste eigenschappen die zij aan hen toekennen.

– Neem afstand van roddels en slechte praat over geleerden van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah, je broeders en zusters…

– Onthoud de namen van uitgeverijen die bekend staan voor het uitgeven van betrouwbare boeken en de namen van de uitgeverijen die lukraak boeken uitgeven.

Elke dag gebeurt er weer iets nieuws en we weten niet wat de toekomst brengt; kennis van al-ghayb – het onwaarneembare – is alleen bij Allah, Verheven en Geprezen is Hij. We hopen dat deze generatie van moslims er een wordt die vasthoudt aan de Qor-aan en de h’adieth sah’ieh’ (authentieke overleveringen) en die niet halsstarrig vasthoudt aan culturele gebruiken die afwijken van de Soennah cq. islam, en dat wij door de rechtvaardigheid, broederschap en verantwoordelijkheid die de islam ons leert een goed voorbeeld kunnen zijn voor de maatschappij waarin wij leven. We hopen ook dat wij dit meegeven aan de volgende generatie en zij weer aan de volgende. (Zie de artikelen in de rubriek Broeder- & zusterschap in de islam.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zij met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Kennis en gedrag

Denk aan een klein kind dat bang is voor dat spook onder het bed en daarom niet durft te slapen noch te kijken onder het bed of dat spook er werkelijk is. Hetzelfde geldt voor de islam en moslims, waar de westerse (en laten we het beperken tot de Nederlandse) samenleving bang voor is, maar men durft vaak niet te kijken of die angst wel werkelijk nodig of terecht is. (Zie het artikel Islamofobie.)

De islam leert ons goede gedragsregels, het spoort ons aan tot het goede en wil dat we goede burgers zijn. Het is prachtig om te zien dat, ondanks dat de islam zo wordt belaagd, er zoveel ‘autochtone’ Nederlanders geloven in de boodschap van de islam en ongedwongen toetreden tot de islam. De islam is de snelst groeiende religie in Nederland. Dit zegt toch wel iets. (Lees de bekeringsverhalen op deze website.)

De islam wordt geassocieerd met moslims en wordt vaak als iets problematisch, zorgwekkends of bedreigends beschouwd. Redenen waarom het westen zich misschien bedreigd zou kunnen voelen door de islam en de moslims is omdat het anders is en vanwege de verhalen of beelden die ze van jongs af aan hebben gehoord of gezien. Hun vooroordelen kunnen gebaseerd zijn op hun eigen religie, verhalen uit geschiedenisboekjes, wat ze op school horen of op straat zien of wat ze via de media lezen, zien of horen. Helaas zijn de vooroordelen zodanig gegroeid dat het een stereotype is geworden. Vaak wordt dit nog eens een keer uitgemeten en overdreven wat ernaar kan leiden dat men een soort (vaak onterechte) angst en afkeer ontwikkelt.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Helaas helpt het gedrag dat wij tonen als moslims ook niet om ons beeld te verbeteren en daarom dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de islam en moslims. De islam is een volmaakte religie, maar moslims zijn mensen en mensen tonen gedrag dat hen bekend is vanuit de omgeving waarin zij zijn opgegroeid. Meestal is dit gedrag gebaseerd op hun cultuur, nationaliteit of persoonlijke mentaliteit, en dit staat vaak los van het geloof (kennis). Vandaar dat er helaas ook veel moslims zijn die zich niet gedragen zoals de islam ons voorschrijft en dat is de realiteit (net zoals aanhangers van andere religies ook niet altijd volgens de principes van hun religie leven – lees o.a. De Ku Klux Klan: christelijke extremisten).

Als wij moslims de islamitische gedragsregels zouden toepassen, dan zullen we absoluut een goed voorbeeld zijn voor de samenleving, in geloof en gedrag. De islam staat in de belangstelling, dat is niet iets van vandaag. De media loert op ons, zeker als we een misstap maken. (Zie o.a. De leugen regeert.) Ja, we worden ook wel in het nauw gedreven, maar de vraag is hoe wij er mee omgaan en wat wij er aan doen. Wij moeten zelf onze situatie veranderen, want veel van de kritiek op moslims alhier hebben zij aan zichzelf te danken, vanwege hun eigen gedrag. De islam leert de moslims een goed voorbeeld voor de mensheid te zijn. Als je dat bent, dan hebben ze ook geen terechte reden om over je te klagen. We moeten de hand in eigen boezem steken, onze oogkleppen verwijderen en inzien dat het verval van de moslims mede ons eigen werk (en schuld) is. Daarom is het oplossen van de minder positieve gevolgen en problemen die zijn ontstaan betreffende de leefbaarheid in de Nederlandse samenleving op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de moslims zelf, om dat op zich te nemen. Het criminaliteitsprobleem, de taalachterstand, verloedering in de woonwijken, zwerfvuil, (bewuste?) onbekendheid met de veranderende samenleving, star vasthouden aan de eigen cultuur ten koste van de islam en haar broeder/zusterschap en saamhorigheid, maar ook aan de betrokkenheid in de maatschappij waarin je leeft, dit hebben we zelf in de hand en we moeten er zelf iets aan doen om deze situaties te verbeteren. (Zie o.a. De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag.)

Is het Westen bedreigend voor de islam? De islam, als religie, zal altijd sterk blijven en het Westen zal er dus nooit een bedreiging voor kunnen vormen. (Zie o.a. de artikelen Waarom is de islam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld? en Moet de islam gemoderniseerd worden?) Het kan wel een bedreiging vormen voor moslims die worden opgeslokt door de ‘westerse levensstijl’ van vrijheden (!?), verleidingen en geneugten, en zij lopen dus inderdaad het risico dat ze een andere levenswijze en gedrag aannemen dan die de islam voorschrijft, maar dat kan ook gebeuren in ‘moslimlanden’. Het Westen heeft invloed op de wijze waarop moslims tegenwoordig leven, waar ook ter wereld. Maar dit is omdat de moslims het toelaten en wij zijn er dus zelf schuldig aan. De verantwoordelijkheid voor ons handelen en onze leefstijl ligt bij onszelf.

We moeten ook in gedachten houden dat niet alles van het Westen slecht is. Westerse normen en waarden die goed zijn en niet in strijd zijn met de islamitische leerstellingen kunnen wij ook als toegestane normen beschouwen. Moslims behoren namelijk aan te sporen tot het goede, en hetgeen niet goed is dienen wij te verbieden en de mensen aan te sporen dat te laten (ongeacht in welke samenleving je zit).

Wij moslims moeten door middel van ons gedrag de vooroordelen die niet-moslims over ons hebben, proberen te veranderen. Reik uit naar de niet-moslims, participeer met hen, praat met hen, scheid je niet af van hen. In de kantine op school of werk, ga niet alleen in je eigen groepje zitten. Toon initiatief en moed en ga proberen te zitten waar niet-moslims zitten en begin een conversatie, al is het over school of het werk, toon aan dat je goed gedrag hebt terwijl je je moslimidentiteit uitstraalt, dit is een kans om kennis te maken en kennis te delen met hen. Kopieer artikelen uit boeken of van websites waarvan het toegestaan is (zoals deze website – www.uwkeuze.net) en geef het aan geïnteresseerden. Laat het niet bij je thuis op de boekenplank liggen, maar verspreid het!

Wees niet bang van wat de mensen van je vinden, maar denk aan je Schepper…

Aboe Dardaa-e (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs gemakkelijk gemaakt, en voorwaar, de engelen spreiden hun vleugels uit over de zoeker naar kennis en zij zijn verheugd met wat hem bezighoudt, en voorwaar, degenen in de hemelen en op de aarde, tot de vissen in het water aan toe, vragen vergeving voor een geleerde. De verdiensten van een geleerde zijn verheven boven die van de aanbidders (gewone gelovigen), zoals de verdiensten van de maan verheven zijn boven die van de rest van de planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten en de profeten laten geen erfenis na van dinars en dirhams, maar laten slechts kennis na. Hij die haar verwerft, verwerft een rijk deel.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

En tot Allah keren wij terug.

 

Relevante artikelen:

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis

Kennis is licht (diverse artikelen)

Het spreken namens de wetgeving zonder kennis

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten

Verplichte kennis voor elke moslim (de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten)

Algemene principes van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer)

De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

‘Aqiedah – geloofsleer (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan