Het vragen van zegeningen en vrede voor de profeet

Salallaahoe ‘alayhie wa sellemصلى الله عليه وسلم
– vrede en zegeningen van Allah zijn met hem.

zegeningen-voor-profeet-klAlle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah zegent de profeet (Moh’ammed ﷺ), alsook Zijn engelen. O degenen die geloven! Vraag aan Allah zegeningen voor hem en vraag Allah hem vrede te schenken.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 56.]

Op Islam Q&A is hier onder andere het volgende over vermeld (vertaald door ‘Abdoellaah Bekx).

 

Verplicht of aanbevolen?

De geleerden verschilden van mening of het verplicht is om zegeningen te vragen voor de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) wanneer zijn naam genoemd wordt.

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Er is een meningsverschil of het verplicht is om zegeningen te vragen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) telkens wanneer zijn naam genoemd wordt. Aboe Dja’far at-Tahhaawie en Aboe ‘Abdoellaah al-Haliemie zeiden: ‘Het is verplicht om zegeningen te vragen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) elke keer wanneer zijn naam genoemd wordt.’

Anderen zeiden dat het moestah’abb (aanbevolen) is, maar niet verplicht in de zin dat degene die dit niet doet zondigt.

Zij verschilden nog verder van mening. Sommigen zeiden dat het verplicht is om zegeningen te vragen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (ten minste) één keer in je leven, omdat het gebod in algemene termen niet duidt op dat het herhaaldelijk gedaan wordt, en het kan bereikt worden door het eenmaal te doen. Dit is overgeleverd van Aboe H’aniefah, Maalik, at-Thawrie en al-Awzaa’ie. ‘Iyaadh en Ibn ‘Abd al-Barr zeiden: ‘Het is de mening van de meerderheid van de oemmah.’

Anderen zeiden: ‘Het is eerder verplicht dit te doen in elk gebed, in de laatste tashahhoed.’ Dit is de mening van as-Shaafa’ie, van Ah’med in de latere van de twee verslagen overgeleverd van hem, alsook van anderen.

Weer anderen zeiden dat het gebod om zegeningen te vragen voor de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) een gebod is in de zin van dat het aanbevolen is, niet in de zin van dat het verplicht is. (Einde citaat uit Djalaa-e al-Ifhaam, p. 382.)

De ah’aadieth (profetische overleveringen) die spreken over smeekbeden tegen [degene die, in wiens aanwezigheid de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) genoemd wordt, niet de zegeningen vraagt voor hem, en die hem omschrijven als vrekkig en hardvochtig) ondersteunen de mening van degenen die zeggen dat het verplicht is om zegeningen te vragen voor de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) telkens wanneer zijn naam genoemd wordt, in algemene termen.

De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Moge zijn neus in stof gewreven worden, degene in wiens aanwezigheid ik genoemd word, maar hij vraagt geen zegeningen voor mij.” [Overgeleverd en als h’asan geclassificeerd door at-Tirmidzie (3545); door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Sah’ieh’ Soenan at-Tirmidzie.]

Al-H’oesayn ibn ‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De vrekkige is degene in wiens aanwezigheid ik genoemd word, doch hij vraagt geen zegeningen voor mij.” [Overgeleverd en als h’asan geclassificeerd door at-Tirmidzie (3546); door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Sah’ieh’ Soenan at-Tirmidzie.]

Al-Faakihaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De h’adieth ‘de vrekkige is degene in wiens aanwezigheid ik genoemd word, doch hij vraagt geen zegeningen voor mij’ ondersteunt de mening van degenen die zeggen dat het verplicht is om zegeningen te vragen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) telkens wanneer hij genoemd wordt, en dit is de mening waartoe ik geneigd ben.” (Einde citaat uit al-Qawl al-Badie’ fie s-Salaah ‘ala al-Hab’ieb as-Shafie’, p. 31.)

Dit is ook de mening van een aantal geleerden, waaronder at-Tah’h’aawie van de H’anafies; at-Tartoeshie en Ibn al-‘Arabie van de Maalikies; Aboe ‘Abdoellaah al-H’aliemie en Aboe H’aamid al-Isfaraayienie van de Shaafa’ies; en Ibn Battah van de H’anbalies. (Al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah – 1/204.)

 

Stel het niet uit

Volgens de mening dat het verplicht is om zegeningen te vragen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) telkens wanneer zijn naam genoemd wordt, is het vereist van degene die zijn naam hoort om meteen zegeningen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) te vragen, zonder enig uitstel. Want dit is een daad van aanbidding (waarvoor men beloont zal worden, in shaa-a Allaah) die verbonden is aan een specifiek tijdstip, en het wordt verplicht op dat moment en het wordt gemist als men het tijdstip daarvoor mist. Dit wordt ondersteund door de duidelijke betekenis van de h’adieth die hierboven geciteerd is (Nederlandstalige interpretatie): “Moge zijn neus in stof gewreven worden, degene in wiens aanwezigheid ik genoemd word, maar hij zendt geen zegeningen op mij.”

As-Saalih’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het vragen van zegeningen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dient onmiddellijk na het noemen van zijn naam in iemands aanwezigheid te gebeuren; als iemand het uitstelt, dan treft hem blaam.” (Einde citaat uit Soeboel al-Hoedaa wa r-Rashaad, 12/421.)

Als de interval tussen het noemen van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en het vragen van zegeningen voor hem lang is, dan is het een daad van aanbidding waarvoor de tijd verstreken is en die men gemist heeft als resultaat daarvan.

Maar als de interval kort is, dan is dat niet erg.

Als iemand het vergeet en een lange tijd is verstreken, waarna hij het zich weer herinnert en alsnog zegeningen voor de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vraagt, daar is ook niets mis mee.

Dit is als de adzkaar (meervoud van dzikr) die gereciteerd worden na het gebed; het is Soennah om ze meteen na het gebed te reciteren. Als een lange tijd verstreken is, dan is de tijd om ze te reciteren gemist. Als er slechts een korte tijd voorbij gegaan is, dan is dat niet erg.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als een lange tijd verstreken is tussen het gebed en de dzikr, dan is de tijd om het te reciteren gemist. Wat beschouwd wordt als lange tijd is een kwestie van gewoonte en gebruik [oftewel, er is geen specifieke definitie; men dient te verwijzen wat gewoonlijk beschouwd wordt als een lange tijd]. Maar als er slechts een korte tijd verstreken is, waartoe het verrichten van het begrafenisgebed behoort, dan is de tijd niet gemist.” (Einde citaat uit Sharh’ ‘Oemdat al-Ah’kaam.)

 

Conclusie

Degene die houdt van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dient dolgraag zegeningen te vragen voor hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) telkens wanneer en meteen nadat hij zijn naam hoort, en hij dient dit niet uit te stellen.

En Allah weet het best.

Bron: https://islamqa.info/en/227203 (Engels) – https://islamqa.info/ar/227203 (Arabisch).

(Lees verder onder de afbeelding.)

zegeningen-voor-de-profeet-wp

 

[Toevoeging van de vertaler:]

De gunsten van het vragen van zegeningen voor de profeet ﷺ

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):

  • “Degene die aan Allah vraagt om mij te zegenen, Allah zal hem tien keer zegenen.” (Overgeleverd door Moeslim.)
  • “Maak van mijn graf geen plaats voor feesten en vraag Allah mij te zegenen, want jullie zegeningen zullen mij bereiken, waar jullie ook zullen zijn.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en Ah’med. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ Aboe Daawoed.)
  • “Allah heeft engelen die over de aarde zwerven, ze geven mij de zegeningen door van mijn oemmah (gemeenschap).” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie en al-H’aakiem. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ an-Nasaa-ie.)
  • “Wanneer iemand de zegeningen van Allah voor mij vraagt, Allah laat mijn ziel terugkeren zodat ik zijn begroeting kan beantwoorden.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ Aboe Daawoed, h’adieth h’asan: een goede h’adieth.)

[Einde toevoeging van vertaler.]

 

Regelgeving aangaande het schrijven van (S) of (SAWS) [of (vzmh)] enzovoort

Wat voorgeschreven is, is om salallaahoe ‘alayhie wa sellem volledig te schrijven en niet als afkorting, zoals (S) of (SAWS) enzovoort. [Ook in het Arabisch dient men het volledig te schrijven, dus  صلى الله عليه وسلم , en niet in afgekorte vorm zoals (ص) of (صم) of (صلعم) of iets dergelijks. In het Nederlands ziet men vaak (vzmh) – vrede zij met hem. Ook dit is incorrect.]

Sheikh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Aangezien het voorgeschreven is om zegeningen te vragen voor de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) tijdens het gebed wanneer men de tashahhoed zegt, en na de adzaan, en wanneer men de moskee binnengaat en verlaat, en het voorgeschreven is wanneer een khoetbah (preek) gegeven wordt, ad’iyah (smeekbeden) gezegd worden en gesmeekt wordt om vergiffenis, alsook na de adzaan en wanneer men de moskee binnengaat en verlaat, en wanneer men hem (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) op andere momenten noemt, dan is het dus belangrijker om dit te doen wanneer zijn naam geschreven wordt in een boek, brief, artikel enzovoort.

Aldus is het voorgeschreven om de zegening volledig te schrijven, om het bevel dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) aan ons geeft te vervullen (zie aayah 33:56), en zodat de lezer zal herinneren om de zegening uit te spreken wanneer hij het leest. Dus we dienen de zegening voor de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) niet in verkorte vorm te schrijven, zoals het schrijven van (S) of (SAWS) [of (vzmh)] enzovoort, of andere vormen die sommige schrijvers gebruiken, want dit gaat tegen het bevel van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) in, zoals Hij zegt in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): ‘…Vraag aan Allah zegeningen voor hem en vraag Allah hem vrede te schenken.’ [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 56.]

En dat (het schrijven in een afgekorte vorm) dient dat doel niet en mist de verdienste van het volledig schrijven van “salallaahoe ‘alayhie wa sellem (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)”. Bovendien is het mogelijk dat de lezer er geen acht op slaat of wellicht niet begrijpt wat er mee bedoeld wordt. Er dient ook opgemerkt te worden dat het symbool [zoals (ص)] afgekeurd wordt door de geleerden, die hiertegen gewaarschuwd hebben.” (Uit Madjmoe’ Fataawaa as-Shaykh Ibn Baaz, 2/397-399.)

Bron: https://islamqa.info/en/47976 (Engels) – https://islamqa.info/ar/47976 (Arabisch).

 

Bid’ah (innovatie)!!

Sommigen kussen hun duimen waarna ze die op hun ogen plaatsen als de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) genoemd wordt. Dit is een innovatie (bid’ah). De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een handeling verricht welke niet in overeenstemming is met deze zaken van ons, het zal verworpen worden van hem.” (Overgeleverd door Moeslim, 1718.)

En de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor nieuwe verzonnen zaken, want elke nieuwe verzonnen zaak is een innovatie en elke innovatie is een misleiding.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 4607; door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in Sah’ieh’ Abie Daawoed.)

Deze bid’ah is iets dat bedacht is door enkele van de Soefi orden (tarieqahs) en sommige moslims volgden hen daarin, goed denkend over hen en onbewust dat het een misleidende innovatie is.

De moslim dient innovaties te mijden en op zijn hoede te zijn voor hen; hij dient zich in te spannen om de Qor-aan en de Soennah te volgen, zonder er iets aan te voegen of er iets van weg te laten, want Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) perfectioneerde deze religie: “…Vandaag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunsten voor jullie volledig gemaakt en de islam voor jullie als religie gekozen…” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Maa-idah (5), aayah 3.] [Zie het artikel Het verbod op innovaties (bid’ah).]

Bron: https://islamqa.info/en/68837 (Engels) – https://islamqa.info/ar/68837 (Arabisch).

 

Relevante artikelen:

Kent u deze man?

Het volgen van Allahs boodschapper ﷺ is een verplichting

Inleiding tot de Soennah

Kaft Het belang van de Soennah grDe Soennah (diverse artikelen)

De profeet Moh’ammed ﷺ (diverse artikelen)

 

Uitgeverij Momtazah heeft een zeer interessant en belangrijk boek uitgegeven, namelijk Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, geschreven door Jamaal al-Din M. Zarabozo. We adviseren iedereen om dit boek aan te schaffen en goed te bestuderen. (Te bestellen in onze islamwinkel.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan