Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting

Houd van de boodschapper, door zijn Soennah te volgen!

Mohammed 2Zie ook het artikel Weerlegging van de koranieten en het Koranisme en het boek Het Belang en de Autoriteit van de Soennah dat onder aan deze pagina vermeld wordt.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Edele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah! Er is voor jullie in de boodschapper van Allah (Moh’ammed – salallaahoe ‘alayhie wa sallam) werkelijk een goed voorbeeld voor degene die op Allah en de Laatste Dag hoopt en die Allah veel gedenkt.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 21.]

Geschreven door dr. Moestafa as-Siba’i, vertaald door Ah’med M. Hashim.

De metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) waren gewoon om de oordelen betreffende verschillende zaken in hun leven, te nemen van de Qor-aan die zij leerden van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). In vele gevallen behandelen de aayaat (verzen) van de Qor-aan (Koran) een onderwerp op algemene wijze, zonder een specifieke voorwaarde (te noemen); of soms komen de aayaat als een absoluut oordeel (over iets), zonder enige vooraf gestelde voorwaarde of beperking wat betreft tijd, plaats etc. Een voorbeeld van iets wat op algemene wijze genoemd is in de Qor-aan, is de salaat (het gebed).

De Qor-aan noemt niet hoeveel raka’aat we dienen te verrichten of hoe wij ons lichamelijk dienen te bewegen gedurende het gebed, noch worden de tijden genoemd. Eveneens noemt de Qor-aan niet het minimale geldbedrag dat men dient te bezitten opdat men zakaat (de verplichte liefdadigheid) dient af te staan, of volgens welke voorwaarden het (de zakaat) betaald dient te worden. Vele van onze ‘iebaadaat (handelingen van aanbidding) kunnen niet verricht worden, behalve als wij stilstaan bij de uitleg betreffende de regels, pilaren en voorwaarden die een handeling geldig ofwel ongeldig maken. Kortom, het is nodig om ons te wenden tot de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om de regels op uitvoerige en duidelijke wijze te kennen.

 

Het volgen van Allahs boodschapper - d.w.z. de Soennah - is een verplichting!

Het volgen van Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) – d.w.z. de Soennah – is een verplichting!

 

Vele malen bevonden de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) zich in situaties waarover de Qor-aan geen oordeel noemde en het benodigd was om zich te wenden naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) om het oordeel te kennen over dergelijke situaties. Het was de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) die door Allah de Verhevene geboden was om de mensheid te onderwijzen en het was de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) die van de mensheid het meest op de hoogte was over wat Allah de Verhevene van ons verwacht.

Allah de Verhevene vertelt ons over de taak van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), wat betreft de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…En Wij zonden tot jou (O Moh’ammed) de Vermaning neer (een verwijzing naar de Soennah), zodat jij aan de mensen duidelijk uitlegt wat er tot hen is neergezonden (de Qor-aan) en opdat zij zullen nadenken.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 44.]

Allah de Verhevene heeft ons tevens duidelijk gemaakt dat de taak van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het duidelijk maken van de waarheid is, ten tijde van meningsverschillen (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zonden het Boek (de Qor-aan) slechts tot jou neer (O Moh’ammed) om hetgeen waarover zij van mening verschillen te verduidelijken en als leiding en barmhartigheid voor een volk dat gelooft.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 64.]

Het is voor ons verplicht om elk oordeel van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te volgen, naar de Uitspraak van de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (O Moh’ammed) laten oordelen over alle onenigheden tussen hen en vervolgens geen weerstand in zichzelf ondervinden tegen wat jij oordeelde, en zij onderwerpen zich met volledige overgave (#1).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 65.]

<<< (#1) Waar geloof is niet louter een lippendienst, maar gaat gepaard met volledige overgave aan de oordelen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (d.w.z. zijn Soennah).>>>

Allah de Verhevene zegt ook dat Hij de Qor-aan en de wijsheid aan Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gegeven heeft om de mensen de regels van hun religie te onderwijzen (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah schonk aan de gelovigen een grote gunst toen Hij tot hen een boodschapper (Moh’ammed) uit hun midden zond. Hij reciteert aan hen Zijn verzen (de Qor-aan) en hij reinigt hen (van zonden doordat zij hem volgen) en hij onderwijst hen het Boek (de Qor-aan) en al-h’ikmah (#2) (de wijsheid – de Soennah), ofschoon zij ervoor in duidelijke dwaling verkeerden.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 164.]

<<< (#2) Al-H’ikmah: de wijsheid, de volledige kennis over de islamitische wetten en jurisprudentie. Al-H’ikmah wordt ook uitgelegd met de Soennah (traditie, manieren) van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Soennah: dit betekent letterlijk de weg of manier. Islamitisch duidt de Soennah de woorden, daden en stilzwijgende goedkeuringen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan.>>>

Wat betreft het laatstgenoemde vers hebben de meeste geleerden en degenen met uitvoerige kennis gezegd dat de wijsheid die genoemd is in de aayah iets anders betekent dan de Qor-aan. Het is namelijk wat Allah de Verhevene gegeven heeft aan Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan kennis van zaken en regels die de rest van de mensheid niet kan verkrijgen. Imaam as-Shaafi’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Allah de Verhevene heeft het geschrift genoemd, wat de Qor-aan is; en hij heeft de wijsheid genoemd, en ik heb geleerd van de mensen met kennis dat de wijsheid hier de Soennah van de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) betekent. Het is uit Genade van Allah de Verhevene dat Hij ons een manier heeft gestuurd om te praktiseren wat in de Qor-aan staat.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Allah de Verhevene stopt niet door enkel het geschrift te noemen; en de toevoeging van de Soennah naast de Qor-aan is een indicatie van haar belang en de verplichting voor ons om het te volgen zoals wij de Qor-aan dienen te volgen. Imaam as-Shaafi’ie gaat door met het zeggen dat de letter “wa” (d.w.z. “en” – deze staat in het vers tussen het woord Boek en wijsheid) één van de letters is waarmee combinaties gevormd worden, wat vereist dat de twee delen die erdoor gekoppeld worden (d.w.z. door “wa”) verschillend van elkaar dienen te zijn, want anders zou de zin overbodig zijn, en Allah de Verhevene is ver verheven boven dat – moge Allah ons behoeden voor dergelijke gedachten of uitspraken. Dus toen Allah de Verhevene zei dat Hij een grote gunst aan de gelovigen heeft gegeven – die genoemd is in laatstgenoemde Vers – heeft Hij niets anders gegeven dan wat correct en waarheidsgetrouw is. De wijsheid (d.w.z. de Soennah) dient dan ook gevolgd te worden zoals de Qor-aan gevolgd wordt en de Verhevene heeft ons nooit geboden iets te volgen dan Hem en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) wat moet betekenen dat deze wijsheid hetgeen is wat van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam in de vorm van regels en uitspraken betreffende wetgeving.

Om het begrip Soennah en de verplichting aan ons om deze te volgen, te verduidelijken, zegt Allah de Majesteitelijke (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die de boodschapper volgen, de profeet die niet kan lezen noch schrijven (d.w.z. Moh’ammed), degene die zij beschreven vinden bij hen in at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie): hij gebiedt hen al-ma’roef (het goede) en verbiedt hen al-moenkar (het verwerpelijke) (#3) en hij staat hen de goede en toegestane zaken toe en hij verbiedt hen de slechte en onwettige zaken en hij ontheft hen van hun zware lasten (Allahs verbond met Banie Israa-iel – de nakomelingen van Israël – Jakob) en van de belemmeringen (#4) die hen opgelegd waren. Dus degenen die in hem (Moh’ammed) geloven en hem eren en hem helpen en het Licht (de leiding van zowel het Boek als de Soennah) volgen wat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 157.]

<<< (#3) Al-Ma’roef: het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen. Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

<<< (#4) D.w.z.: hij ontlast hen van de lasten die hen opgelegd waren door de juridische haarkloverij van hun juristen en door de overdreven vroomheid van hun religieuze leiders en door de bijgelovige beperkingen en voorschriften afgedwongen door hun volgelingen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Omdat dit onderwijs in het algemeen is genoemd in dit vers, dient het wel de regels van zowel de Qor-aan alsook de Soennah te omvatten.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Een zeer sterke indicator van de verplichting voor ons om de Soennah te volgen, kan gevonden worden in het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): “…En wat de boodschapper (Moh’ammed) jullie geeft, neem dat dan; en wat hij jullie onthoudt, onthoud jullie dan. En vrees Allah! Waarlijk, Allah is streng in de bestraffing.” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 7.]

Allah de Verhevene heeft tevens de gehoorzaamheid aan Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gelijkgesteld aan de gehoorzaamheid aan Hem (Nederlandstalige interpretatie): “En gehoorzaam Allah en de boodschapper (Moh’ammed) opdat jullie begenadigd zullen worden.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 132.]

Allah de Verhevene vraagt ons om gehoor te geven aan elk bevel en verbod van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in Zijn Uitspraak (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Geef gehoor aan Allah (door Hem te gehoorzamen) en aan de boodschapper (Moh’ammed) wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven zal geven (#5)…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 24.]

<<< (#5) D.w.z. iemand die levend is (betreffende geloof) is een ware gelovige (in het islamitische monotheïsme) die gehoorzaam is tegenover Allah de Almachtige en Zijn boodschapper (Moh’ammed – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en die de Qor-aan volgt en de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) praktiseert, en hij neemt deel aan de djihaad omwille van Allahs Zaak; wanneer hij als martelaar overlijdt, is dat geen dood, maar een eeuwig leven (in het Paradijs), in tegenstelling tot een ongelovige die dood is (betreffende geloof) en die eeuwig bestraft zal worden in de Hel (noch levend, noch dood).>>>

Allah de Verhevene heeft de gehoorzaamheid aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gelijkgesteld aan gehoorzaamheid aan Hem (d.w.z. dat degene die de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gehoorzaamt, tevens Allah de Verhevene gehoorzaamt) en het volgen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is tevens een indicatie voor het houden van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Wie de boodschapper (Moh’ammed) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah. (#6) En wie zich afkeert, Wij hebben jou (O Moh’ammed) niet als een toezichthouder over hen gezonden (#7).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 80.]

<<< (#6) Waarlijk, al wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uitspreekt is niet uit eigen begeerte (zie aayah 53:3), maar een openbaring geïnspireerd aan hem (zie aayah 53:4 en 75:19). Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die mij gehoorzaamt, hij gehoorzaamt Allah; en eenieder die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah; en eenieder die gehoorzaam is jegens de leider die ik aanstel, hij gehoorzaamt mij; en eenieder die ongehoorzaam is jegens hem, is ongehoorzaam jegens mij.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 9/7173.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde ook: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan behalve die weigeren.’ Zij (zijn metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) zeiden: ‘O boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?’ Hij zei: ‘Eenieder die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt is degene die weigert (het binnen te gaan).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 9/7280.)>>>

<<< (#7) Jouw taak is slechts het mededelen, en eenieder die jou gehoorzaamt, hij zal blijheid en succes verwerven en jij zult een zelfde beloning als hem verkrijgen (zonder dat iets van zijn beloning verwijderd wordt). Met betrekking tot degene die zich van jou afkeert, hij zal mislukking en verlies verwerven, en jij zult geen last dragen vanwege wat hij doet. (Tefsier Ibn Kethier.)>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

“Zeg (O Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg – de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

<<<Als je wilt weten hoe oprecht jouw liefde voor Allah de Verhevene is, onderzoek jezelf dan in het licht van dit vers.>>>

En Allah de Verhevene waarschuwt ons voor het niet volgen van de instructies van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…Dus laat degenen die afwijken van zijn bevel er opletten dat een fitnah (beproeving, kwelling) of een pijnlijke kwelling hen niet treft.” [Soerat an-Noer (24), aayah 63.]

Het gaat zelfs verder dan dat, aangezien de Majesteitelijke ons bericht dat het ongehoorzaam zijn van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ongeloof is (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Gehoorzaam Allah en de boodschapper (Moh’ammed).’ Als zij zich dan afkeren, dan waarlijk, Allah houdt niet van de ongelovigen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 32.]

Het is nooit toegestaan door Allah de Glorieuze dat een gelovige een bevel van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ongehoorzaam is (Nederlandstalige interpretatie): “En het is niet gepast voor een gelovige man noch een gelovige vrouw, wanneer Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) een kwestie hebben besloten, dat er voor hen een andere keuze is in hun kwestie. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, hij is dan werkelijk afgedwaald naar een duidelijke dwaling.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 36.]

Het niet volgen van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), wanneer een geschil zich voordoet, is een teken van hypocrisie volgens de Uitspraak van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “En zij (de hypocrieten) zeggen: ‘Wij geloven in Allah en in de boodschapper (Moh’ammed) en wij gehoorzamen.’ Vervolgens keert een groep van hen zich daarna af. En zij behoren niet tot de gelovigen. En wanneer zij tot Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) worden opgeroepen, zodat hij tussen hen oordeelt, dan wendt een groep van hen zich af. En indien het recht aan hun zijde is, komen zij onderdanig naar hem toe. Is er een ziekte in hun harten!? Of twijfelen zij!? Of vrezen zij dat Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) onrechtvaardig jegens hen zullen zijn!? Nee! Zij zijn het die de onrechtvaardigen zijn! De enige uitspraak van de gelovigen, wanneer zij tot Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) worden opgeroepen zodat hij tussen hen oordeelt, is dat zij zeggen: Wij horen en gehoorzamen. En zij zijn het die de succesvollen zijn.” [Soerat an-Noer (24), aayah 47-51.]

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Plaats jezelf niet (met jullie beslissingen) voor Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) (#8) en vrees Allah. Waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 1.]

(#8) Dit vers bevat meerdere betekenissen, waaronder: (1) haast je niet met het maken van een beslissing voordat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn oordeel gegeven heeft (opdat je niet beslist in tegenspraak met hem), maar volg hem in elke kwestie; (2) kijk naar de Qor-aan en de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) voor leiding en verkies niets boven hen, zoals je eigen begeerten en meningen. (Zie Tefsier Ibn Kethier en A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

Dit is de meest belangrijke en fundamentele eis van geloof. Degene die Allah de Verhevene als zijn Heer beschouwt, Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als zijn gids en leider accepteert en oprecht is in zijn geloof, kan nooit de attitude hebben dat hij zijn eigen mening en standpunt de voorkeur geeft boven de beslissing van Allah de Alwijze en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Noch kan hij een onafhankelijke opinie over kwesties vormen en zijn eigen oordelen vellen – zowel qua individuele als gemeenschappelijke kwesties – zonder zich te bekommeren of Allah de Alwetende en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leiding hebben gegeven in die kwesties of niet, en als zij leiding gegeven hebben, wat dit dan inhoudt. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

 

Relevante artikelen:

Weerlegging van de koranieten en het Koranisme

Inleiding tot de Soennah

De Soennah Serie (inspirerende afbeeldingen)

De Soennah boekHet verbod op innovaties (bid’ah)

Uitgeverij Momtazah heeft een zeer interessant en belangrijk boek uitgegeven, namelijk Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, geschreven door Jamaal al-Din M. Zarabozo. We adviseren iedereen om dit boek aan te schaffen en goed te bestuderen. (Te bestellen via onze webshop.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan