Het vieren van Kerst en Nieuwjaar

Onderschat deze zonde niet.

Kerst en NieuwDoor Projectgroep Moslims In Dialoog. Enigszins aangepast door uwkeuze.net.

Zie ook de video onder aan deze pagina: The Origins of Christmas (Engels).

Wie zoals wij in een land als Nederland wonen, wordt er regelmatig mee geconfronteerd: feestdagen, vieringen en tradities van de niet-moslims. Zaken die niet tot de Islaam behoren, maar die o zo gemakkelijk het leven van de moslims binnensluipen. De Islaam, als een manier van leven, biedt ons richtlijnen hoe we met deze vieringen om moeten gaan.

Als moslims zijn we gezegend met de beste leiding, de leiding van Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). De weg die we volgen, is de weg die Allaah voor ons gekozen heeft. Dit geeft ons trots en waardigheid, die niemand anders kan claimen. Allaah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En alle ´izza (eer, macht, glorie) behoort aan Allaah en aan Zijn boodschapper en aan de gelovigen…” [Soerat al-Moenaafiqoen (63), aayah 8.]

Dus als we de weg bewandelen die Allaah en Zijn profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons hebben aangewezen, dan doen we dingen die eervol en waardig zijn en die ons eervol en waardig maken. Volgen we andere wegen, dan volgen we iets wat minderwaardig is aan de weg van Allaah, dus iets wat ons niet die eer en waardigheid schenkt.

De niet-moslims zijn misleid, hun wegen zijn gebaseerd op verkeerde, afwijkende visies op de samenleving, het universum en hun eigen bestaan. Dit weerspiegelt zich vaak in hun daden. Waarom zou iemand dit dus willen imiteren? En toch is dit wat sommige moslims doen! Ze imiteren daden die tegen alle logica en intelligentie in gaan. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei hierover (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (moslims) zullen de volkeren die jullie voorgingen precies volgen; zelfs als ze het hol van een hagedis binnengaan, gaan jullie ze achterna.” (Overgeleverd door al-Buchari en Muslim.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

hagedis-wp

 

We kunnen wel zeggen dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) met deze opmerking de spijker precies op zijn kop sloeg. Want wat is er onzinniger dan het hol van een hagedis in te lopen? Welke persoon die zijn verstand gebruikt, volgt een ander in zo iets onzinnigs? En toch is dat precies wat er gebeurd. Kijk naar de manieren van de niet-moslims om ons heen en gebruik je verstand om ze te beoordelen. Wat is het nut ervan om een klein kind op te zadelen met een leugen om het vervolgens bang te maken? Wat is het nut om iemand een baard op te plakken en een ander zwart te verven en zich mallotig te laten gedragen? Wat zegt de Islaam hierover? Liegen mag niet, ook niet “voor de grap”. (Zie de artikelen Liegen en 1 april en Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje.) Kinderen zich goed laten gedragen onder voorwendsel van een leugen – anders verdwijnen ze in de zak naar Spanje – mag niet. En dat het malle, domme knechtje per definitie zwart moet zijn, is ronduit racistisch. En hier willen we dan aan meedoen? We vertellen onze kinderen over de alleswetende sinterklaas, die zelfs in Spanje nog weet wat ze allemaal voor stouts hebben gedaan. En een paar jaar later zeggen we dat het allemaal niet waar is. Nog weer later vertellen we ze over Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), Degene Die altijd alles van je ziet en van je weet. En wat denken kinderen dan: nog een grapje van papa en mama om me lief te laten zijn?

De niet-moslims zijn misleid, zoals duidelijk uit deze tradities blijkt, en wie wil misleiding volgen, na eerst geleid te zijn?

De profeet Muhammed (vrede en zegeningen zij met hem) zag eens dat de ansaar een bepaalde dag vierden. Hij vroeg hen ernaar en kreeg te horen: “Dit is één van de twee dagen waarop we feest vierden in de tijd van djahiliyyah (de tijd van onwetendheid; voordat ze moslim waren) en daar zijn we mee doorgegaan.” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Nee! Allaah heeft jullie twee betere dagen ervoor in de plaats gegeven: de dag van al-Fitr en de dag van al-Adhhaa.” (Ahmed, an-Nasaa-ie e.a., authentiek.)

Naast deze twee dagen hebben we ook nog de vrijdag – al-joemoe´a – als dag van ´ied (feest). De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Dit is een dag die Allaah bepaald heeft als een ´ied voor de moslims.” (Authentiek.)

Uit deze twee ahadieth leiden we af, dat de moslims drie feesten kennen met vaste data: een wekelijkse ´ied elke vrijdag, en twee jaarlijkse feesten, al-Fitr en al-Adhhaa. (Daarnaast kennen we nog de ´aqiqah en de walima, resp. het geboortefeest en het trouwfeest.) Ook is duidelijk, dat dit feesten zijn die Allaah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) ons geschonken heeft, zoals de teksten luiden.

Het is duidelijk, dat de islamitische feestdagen religieuze gebeurtenissen zijn, rijk aan inhoud en een manier om dichter tot Allaah de Verhevene te komen en om Zijn Tevredenheid te verdienen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het verschijnsel van moslims die te maken hebben met de cultuur van niet-moslims en hun feesten is niet nieuw. De eerste generatie moslims waren ook bekend met het feit dat de niet-moslims hun eigen feesten hebben, en zij hadden een sterke mening hierover, o.a.:

´Abdoellah ibn ´Omar (moge Allaah tevreden met hem zijn) verklaarde: “Wie in het land van vreemdelingen verblijft en met hen hun feesten viert, en zich gedraagt zoals zij zich gedragen tot zijn dood, zal te midden van hen opgewekt worden op de Dag der Opstanding.” (Al-Baihaqi, authentiek.)

En de emir ´Omar ibn al-Khattab (moge Allaah tevreden met hem zijn) zei hierover: “…En ga niet de gebedsgebouwen van de polytheïsten binnen op hun feestdagen, want de Toorn van Allaah daalt op hen neer.” (Al-Baihaqi, authentiek.)

 

Wat houdt het mijden van niet-islamitische feesten in de praktijk in?

1.) Wegblijven van hun vieringen, dus het mijden van plaatsen waar ze hun feestelijkheden houden en het mijden dat je in hun feestelijkheden terecht komt, zoals bijvoorbeeld kerstmis en Nieuwjaarsborrels, verjaardagsfeesten, st. maarten, sinterklaas, 1 aprilgrappen, allerlei jubilea etc.

2.) Mijden om zelf zaken te doen die te maken hebben met deze vieringen van de niet-moslims, zoals het in huis halen van een kerstboom, je kinderen mee laten doen met st. maarten of sinterklaas, verjaardagen vieren in je familiekring, vuurwerk afsteken op nieuwjaarsdag etc.

3.) Mijden om de niet-moslims te feliciteren met hun vieringen. Hoe kunnen we ze feliciteren met het feit dat ze ongehoorzaam zijn aan Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij)? Uitingen zoals prettige verjaardag, gelukkige feestdagen, gelukkig Nieuwjaar, zijn ongepast. Het enige geluk is immers te vinden in imaan, waar geloof! Een moslim mag dus iemand niet feliciteren met het begaan van zonden en ongehoorzaamheid aan Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij)!

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

Imaam Ibnoe l-Qayyim zei in zijn werk Ah’kaam Ahl ad-Dhimmah: “Het feliciteren van de koeffaar (ongelovigen) met de rituelen die alleen aan hen toebehoren, is h’araam (verboden) volgens de overeenstemming van alle ‘oelemaa-e (geleerden), evenals het feliciteren van hen op hun feestdagen en vastendagen, door te zeggen: ‘Een gezegende feestdag voor jou,’ of: ‘Moge jij genieten van je feestdag’ enzovoort. Als degene die dit zegt gered is van koefr (ongeloof), is het nog steeds h’araam. Het is alsof je iemand feliciteert met het neerknielen voor een kruis, of zelfs erger dan dat. Het is net zo’n grote zonde als iemand feliciteren met het drinken van wijn of met het vermoorden van iemand, of met het hebben van verboden seksuele relaties enzovoort. Veel van de mensen die geen respect hebben voor hun religie vervallen tot deze fout, en ze beseffen niet de aanstoot van hun daden. Eenieder die een ander feliciteert met diens ongehoorzaamheid, bid’ah (innovatie) of koefr, stelt zichzelf bloot aan de woede en boosheid van Allah.”

[Einde toevoeging.]

4.) We moeten ook niet van onze eigen feesten imitaties maken van de feesten van de niet-moslims, dus dezelfde dingen doen die zij doen met hun feesten. Sowieso zullen veel van deze zaken verboden zijn. [Waaronder het mengen van mannen en vrouwen die geen mah’ram zijn van elkaar. Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.]

Om onze identiteit en waardigheid te bewaren en om de Liefde van Allaah en Zijn acceptatie te verdienen (en dit betekent vrede en geluk in dit leven en het uiteindelijke slagen in het Hiernamaals), laten we ons houden aan wat Allaah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) genoegen doet. Hij heeft ons dit laten weten in Zijn Boek en middels Zijn boodschapper. En bedenk dat feesten en vieringen hierop geen uitzondering vormen.

Nu begrijpen we allemaal dat het moeilijk kan zijn om gewoonten waar we mee zijn opgegroeid, te laten. Juist de feesten zijn dingen waar we vaak goede herinneringen aan hebben, gelegenheden waarbij we saamhorigheid ervaren hebben met onze familie (als deze geen moslim zijn). Het kan dan ook moeilijk zijn om te breken met deze tradities. Maar in shaa-a Allaah, hoe meer kennis we op doen over de Islaam, hoe dieper we de Islaam betreden, hoe groter ook onze weerstand zal zijn om dingen te doen waarvan we weten dat Allaah er niet van houdt.

Tot slot willen we een vergelijking aanhalen die Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) in de Qur´an heeft genoemd. We hebben het hier over de verschillen die er zijn tussen ons en de niet-moslims op het gebied van feesten. En sommigen verkeren in twijfel over of er nu werkelijk dergelijke verschillen moeten bestaan, of het kwaad kan deze verschillen kleiner te maken door dingen van de ander over te nemen, door je wat aan te passen. Daarom is het goed te bedenken waar deze verschillen eigenlijk uit voortkomen. Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in de Qur´aan (Nederlandstalige interpretatie): “Zie jij niet hoe Allah een gelijkenis stelt: een goed woord is als een goede boom, de wortel ervan is stevig en de takken ervan reiken naar de hemel. Hij (de boom als metafoor voor de gelovige) geeft elke periode zijn vruchten (goede daden), met de Toestemming van zijn Heer. En Allah stelt gelijkenissen voor de mensen opdat zij zich zullen laten vermanen.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 24-25.]

“De goede uitspraak”, al-kalima-t-tayiba, die Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) hier noemt, is de uitspraak van laa ilaaha ilallaah, niets of niemand is het waard aanbeden te worden behalve Allaah, de uitspraak waar wij als moslims in geloven en naar handelen. (Zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah.) Het geloof hierin is als een stevige wortel, een stevig fundament. Deze uitspraak moeten we in daden omzetten, deze daden zullen als takken zijn die tot de hemel reiken en vruchten die in elk seizoen groeien. Zo beschrijft Allaah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) de gelovige. De Qur´aan gaat verder (Nederlandstalige interpretatie): “En de gelijkenis van een slecht woord (het ongeloof van een ongelovige) is als een slechte boom, ontworteld uit het oppervlak van de aarde, waar geen stabiliteit (fundament, grondslag) voor is.” [Soerat Ibraahiem (14), aayah 26.]

De slechte uitspraak hier, is de uitspraak van koefr (ongeloof). De niet-moslim mist het fundament van laa ilaaha ilallaah in zijn leven, is daarom als een boom die ontworteld is. Wat voor vruchten kan een dergelijke boom voortbrengen?

Passen we dit toe op het onderwerp van feesten, dan zijn de feesten die Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) ons geschonken heeft, de feesten die wij vieren vanuit ons geloof in “laa ilaaha ilallaah”, gelegenheden die “vruchten “ voortbrengen, vruchten van hasanaat. Kunnen we dat ook zeggen van de feesten die gebaseerd zijn op het geloof van koefr?

Laten we Allaah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dankbaar zijn dat Hij ons op Zijn pad heeft geleid, ons het fundament van het geloof heeft geschonken en ons de Qur´aan en het voorbeeld van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft geschonken, voor alle zaken in ons leven, inclusief onze feesten.

 

Toevoeging van uwkeuze.net (geschreven door broeder ‘Abdul-Jabbar van de Ven):

Laat niemand je wijsmaken dat het vieren van kerst te maken heeft met liefde voor Jezus (‘alayhies-salaam), of met “respect voor de christelijke cultuur”. Het is een heidens feest van begin tot eind, van de datum (25 december) tot en met de symbolen, zoals de kerstboom. (Zie het artikel Wij willen een kerstboom!)

De eerste volgelingen van profeet ‘Iesaa (Jezus – ‘alayhies-salaam) hadden nog nooit van kerstmis gehoord, noch de generaties na hen. Wie diep de geschiedenisboeken in duikt, stuit pas voor het eerst op viering van kerst in Rome, in het jaar 350 na Christus. In Turkije werd het voor het eerst gevierd rond 388, en in Alexandria zelfs nog 50 jaar later, rond 438. In het jaar 245 schreef de grote christelijke geleerde, Origen van Alexandria, in zijn commentaar op Leviticus 12:1-8 nog dat het Heilige Schrift alleen melding maakt van zondaars en heidenen die verjaardagen vieren, zoals de Farao!

Kerst 1Vele protestantse groepen beschouwden het vieren van kerst dan ook als verboden, omdat ze het beschouwden als een heidens en on-Bijbels feest. In Engeland was de viering van kerst bijvoorbeeld bij wet verboden tot 1647, evenals in veel van de eerste nederzettingen in Amerika. Zie op deze foto hierlangs bijvoorbeeld de afbeelding van een oude poster uit Boston, met daarop een publieke waarschuwing dat men voor het vieren van kerst (dat satanisch wordt genoemd!) een boete moet betalen, als men betrapt wordt. (Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven.)

Misschien wat interessante feiten om aan te halen, de volgende keer wanneer men je weer verontwaardigd vraagt waarom je geen respect hebt voor de “christelijke cultuur”. En meteen een mooie opening om daarna da’wah te doen over de profeet ‘Iesaa (‘alayhies-salaam) en zijn werkelijke boodschap!

 

Relevante artikelen:

Wij willen een kerstboom!

Sinterklaas

Het verbod op innovaties (bid’ah)

Alcohol, moeder van al het kwaad

Gezond drinken bestaat niet (m.b.t. alcohol)

Christendom (diverse artikelen)

 

Video:

Voor eenieder die dacht dat Kerstmis ook maar iets had te maken met de geboorte van ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem): leer over de ware (shaytaanische) oorsprong van Kerstmis en de kerstman/sinterklaas middels de video The Origins of Christmas van Abdullah Hakim Quick.

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan