Het verschil tussen de Qor-aan en h’adieth Qoedsie

Een Heilige overlevering van Allah de Verhevene die niet in de Qor-aan staat.

Hadieth QoedsieUit het boek Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan, van Aboe Ammaar Yasir Qadhi.

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Een h’adieth Qoedsie is een h’adieth waarin de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) een Uitspraak van Allah de Verhevene verhaald. Bijvoorbeeld, de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zei: ‘O Mijn dienaren! Ik heb onrechtvaardigheid voor Mijzelf h’araam (verboden) gemaakt, en heb het ook tussen jullie h’araam gemaakt, wees dus niet onrechtvaardig tegenover elkaar.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Er zijn een aantal verschillen tussen h’adieth Qoedsie en de Qor-aan:

1.) Het belangrijkste verschil dat door de meeste geleerden is aangegeven, is dat de Qor-aan de Spraak (Kalaam) van Allah is, geopenbaard aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in betekenis en bewoording. Dus de Qor-aan komt van Allah de Verhevene, zelfs de bewoording. Ah’aadieth Qoedsie, volgens vele geleerden, komen alleen in betekenis van Allah.

Dit is de mening die bijna alle auteurs van ‘oeloem al-Qor-aan aanhalen. Sommige geleerden zeggen echter dat zelfs de bewoording van h’adieth Qoedsie van Allah de Verhevene is, en dit is de mening waar deze auteur naar neigt. De reden is dat de meeste auteurs van boeken over ‘oeloem al-Qor-aan Ash’aries waren en de mening dat ah’aadieth Qoedsie in ‘betekenis’ zijn geïnspireerd en niet de werkelijke Kalaam (Spraak) van Allah zijn riekt naar de Ash’arie geloofsovertuiging. Er is absoluut geen bewijs om aan te tonen dat de woorden van de h’adieth Qoedsie niet van Allah de Verhevene zijn. Als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zegt: “Allah zegt…,” dient het beschouwd te worden volgens de letterlijke, klaarblijkelijke betekenis, namelijk dat Allah werkelijk deze woorden sprak en de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd met deze woorden geïnspireerd; en Allah weet het best. Hoe dan ook, de bewoordingen van de h’adieth Qoedsie zijn niet beloofd om beschermd te worden door Allah de Verhevene (in tegenstelling tot de Qor-aan); alleen hun betekenissen zijn bewaard gebleven. Daarom worden dezelfde ah’aadieth Qoedsie aangetroffen in verschillende boeken van h’adieth met afwijkende bewoordingen. De Qor-aan is daarentegen beschermd en bewaard gebleven in bewoording en betekenis.

Daarom wordt de Qor-aan direct aan Allah de Verhevene toegeschreven. Er wordt gezegd “Allah zegt…” met betrekking tot een vers van de Qor-aan, maar dit kan niet gebruikt worden voor een h’adieth Qoedsie zonder het toevoegen van de woorden: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei dat Allah heeft gezegd…”

2.) De Qor-aan is naar voren gebracht als een wonder dat nooit nagemaakt kan worden betreffende zijn stijl, literaire aspect en inhoud. Het is een open uitdaging voor de gehele mensheid om zelfs maar één hoofdstuk gelijkwaardig hieraan voort te brengen. Een h’adieth Qoedsie is echter niet van wonderbaarlijke aard.

Hadieth Qoedsie23.) Allah de Verhevene heeft beloofd om de Qor-aan te beschermen/bewaren, terwijl er geen dergelijke belofte bestaat voor de ah’aadieth Qoedsie.

4.) De Qor-aan heeft ons bereikt door middel van moetawaatir ketens van overlevering (d.w.z. dat het op een zodanige manier en door zo veel mensen in elke generatie is doorgegeven dat het onmogelijk is dat er een fout is gemaakt of dat zij allemaal overeenkwamen om het te vervalsen). Er is geen meningsverschil over de Qor-aan; alle geleerden zijn het eens over wat zijn verzen en letters zijn. Ah’aadieth Qoedsie bestaan daarentegen voornamelijk in de vorm van ah’aad (d.w.z. niet-moetawaatir) ah’aadieth. Er zijn authentieke, zwakke en zelfs verzonnen ah’aadieth Qoedsie (#1), want het zijn al met al nog steeds ah’aadieth die gecontroleerd moeten worden met alle regels van de geleerden van h’adieth.

<<< (#1) Er waren ook pogingen om Qor-aanische recitaties te fabriceren, maar het verschil is dat alle geleerden het eens zijn over deze verworpen voordrachten van de Qor-aan. Bepaalde ah’aadieth Qoedsie zijn daarentegen onderworpen aan een meningsverschil over hun authenticiteit, net zoals andere ah’aadieth.>>>

5.) Het reciteren van de Qor-aan is een daad van aanbidding, dit is echter niet het geval voor een h’adieth Qoedsie. De persoon die een h’adieth Qoedsie leest zal beloond worden voor het zoeken van kennis, net zoals wanneer hij andere ah’aadieth leest. De recitatie van de Qor-aan is daarentegen een daad van aanbidding op zichzelf.

Dit punt duidt ook op het feit dat een h’adieth Qoedsie niet gelezen kan worden in de gebeden, en als dit toch gedaan wordt dan is een dergelijk gebed niet geldig. In het gebed mag alleen de Qor-aan gereciteerd worden.

We dienen te vermelden dat alle ah’aadieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), of ze nu Qoedsie zijn of niet, een soort van inspiratie zijn die tot hem zijn neergezonden. Zoals de Qor-aan aangeeft (Nederlandstalige interpretatie): “Noch spreekt hij uit begeerte. Het is slechts een openbaring (die aan hem is) geopenbaard.” [Soerat an-Nadjm (53), aayah 3-4.]

Dit vers spreekt niet alleen over de Qor-aan maar ook over de Soennah. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, mij is de Qor-aan gegeven en iets gelijkwaardig hieraan (d.w.z. de Soennah)!” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ah’mad.) Aangezien de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei “…mij is gegeven…”, brengt dit met zich mee dat zijn Soennah ook een vorm van inspiratie is.

Het verschil tussen de Qor-aan en de Soennah is dus dat de Qor-aan de Spraak (Kalaam) van Allah is, geïnspireerd aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in bewoording en betekenis, terwijl de Soennah de spraak van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is, geïnspireerd slechts in betekenis. Ook al is de Soennah een wezenlijk onderdeel van de islamitische religie en wet, en zijn de betekenissen gewaarborgd door Allah de Verhevene, toch staat de Qor-aan er boven aangezien het de feitelijke Kalaam van Allah is.

Relevante artikelen:

Artikelen over de Koran.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan