Het verbreken van de familiebanden

Een zaak die daden vruchteloos maakt!!

Familiebanden klDoor Abdelkader Aboe Ayman.

Alle lof is voor Allah, Die de mens uit klei geschapen heeft en hem verwanten gegeven heeft door afstamming en huwelijk; moge de vrede en zegeningen van Allah neerdalen op de meester van de kinderen van Adam (d.w.z. de mens) en de beste onder hen die familiebanden onderhouden, onze profeet Moh’ammed. Voorts:

De islam vereist het onderhouden van de familiebanden (silat ar-rah’imصلة الرحم) wegens het grote effect dit heeft op het tot stand brengen van sociale cohesie en het handhaven van samenwerking en liefde onder de moslims. Het hoog houden van familiebanden is een verplichting, want Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en vrees Allah uit wiens Naam jullie elkaar verzoeken en vrees het verbreken van de familiebanden…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 1.]

Allah de Meest Verhevene waarschuwt ons voor het verbreken van de familiebanden (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die het verbond van Allah verbreken nadat het bekrachtigd is, en die hetgeen Allah bevolen heeft te verbinden verbreken (#1), en die verdorvenheid op aarde veroorzaken: zij zijn degenen voor wie er de vervloeking is (ver verwijderd van Allahs Barmhartigheid) en voor hen is er het slechtste verblijf (de Hel).” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 25.]

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: dit is algemeen en het heeft betrekking op alle vormen van het verbreken van banden waar Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) niet tevreden mee is, zoals het verbreken van familiebanden, zich afwenden van loyaliteit aan de gelovigen, verlaten van verplichte gebeden in gemeenschap, het niet verbinden van goede uitspraken met rechtschapen daden (dus louter een lippendienst bewijzen) en alles wat een afwijzing van het goede bevat en het begaan van het kwade. (At-Tefsier al-Wasiet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyid Tantaawie.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Ik hoorde de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs vrede en zegeningen zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De daden van de nakomelingen van Adam worden elke donderdagavond voorgeleid, en de daden van een verbreker van familiebanden worden niet aanvaard…’” (Zie Sah’ieh’ at-Targhieb.)

De islam heeft als doelstelling een islamitische maatschappij te vormen wier leden vrijgevig zijn en barmhartig onder elkaar en waarin broederschap en het van elkaar houden wijd verspreid zijn. Het gezin is een onderdeel van deze maatschappij, en dus de basis voor een (goed) menselijk leven. Het gezin vindt haar geluk in het vrezen van Allah (at-taqwaa) en het in stand houden van de familiebanden.

De islam legt de nadruk op het sterk houden van het gezin door de basis waarmee het sterk blijft te onderhouden, het recht ervan na te komen op de beste wijze, en verboden het gezinsrecht te schenden en de rechten ervan te verzaken. Verder grondvest de islam de funderingen waarmee het gezinsrecht stevig in de schoenen staat en waarin alle leden van een familie rust en vrede vinden. De islam laat het onderhouden van de familiebanden de basis zijn van de rest wat er aan gekoppeld is, en biedt bescherming tegen zaken die een ineenstorting van de familiebanden kunnen veroorzaken. Zo nodigt de islam met klem uit naar het onderhouden van de familiebanden (silat ar-rah’im) en spoort het aan om met familierelaties op een dusdanige manier om te gaan dat in overeenstemming is met het goddelijke oordeel en de ethiek die Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft ingesteld. Het (recht van) familieonderhoud is gekoppeld aan het recht van Allah en het vrezen van Hem (Nederlandstalige interpretatie): “…en vrees Allah uit wiens Naam jullie elkaar verzoeken en vrees het verbreken van de familiebanden…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 1.]

Verder heeft Allah de Verhevene Zijn alleenrecht in aanbidding (tawh’ied) en het verbod deelgenoten aan Hem toe te kennen (shirk) gekoppeld aan het goed zijn voor de ouders en de naaste verwanten. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En aanbid Allah en ken geen enkele deelgenoot toe aan Hem. En wees goed voor de ouders en voor de familieleden…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 36.]

Zo heeft de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vanaf het eerste moment van zijn verlichtende boodschap grote aandacht besteed aan het onderhouden van de familiebanden. Aboe Soefyaan, Sakhr ibn H’arb (moge Allah tevreden over hem zijn), vertelde in zijn lange verhaal over de vragen die hij kreeg van de Romeinse keizer Heraclius toen deze hem vroeg: “En wat draagt hij (Moh’ammed) jullie op?” Aboe Soefyaan antwoordde:

“Hij zegt tegen ons dat we Allah alleen moeten aanbidden zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen, en datgene na te laten wat onze voorouders zeiden (aanriepen) en hij draagt ons op het gebed te onderhouden, het zeggen van de waarheid, het bewaren van de kuisheid en het onderhouden van de familiebanden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het gezin en de familie van de mens zijn een stevige houvast, een bron van rust en kracht. ‘Alie ibn Aboe Taalib (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Jouw familie zijn de vleugels waarmee je kunt vliegen, je oorsprong waaraan je je vast dient te klampen, jouw handen waarmee je grip hebt en jouw tong waarmee je spreekt. Je familie is jouw steun in zware tijden. Eer de eerbaren onder jouw familie, bezoek de zieken onder hen, maak het makkelijk voor degene die het moeilijk heeft, wees geen reden dat je familie tot de meest ongelukkigen onder de mensen zijn!”

De verwanten zijn mensen die het meeste recht hebben op jouw aandacht, onderhoud, zorg, gulheid en bescherming. Wanneer dit ontbreekt, is er sprake van het ‘afsnijden’ van de familiebanden waarvoor Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) waarschuwt (Nederlandstalige interpretatie): “Zullen jullie, als jullie de rug toekeren (aan de islam), dan verderf veroorzaken op aarde en jullie familiebanden verbreken!? Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt waarna Hij hen doof heeft gemaakt en hun gezichtsvermogen heeft verblind.” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 22-23.]

<<<Noot van uwkeuze.net: vervloekt wil zeggen dat Hij hen verwijderde uit Zijn Barmhartigheid – Hij liet hen dwalen en zij zullen niet in aanmerking komen voor Zijn vergeving, omdat zij Zijn leiding opzettelijk verwierpen. Het resultaat is dat wat zij horen is alsof zij het niet gehoord hebben (en het niet begrijpen) en dat wat zij zien is alsof zij het niet gezien hebben (en het niet realiseren). Zij hebben geen verlangen om de Wil van Allah of Zijn openbaringen te begrijpen.>>>

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft het op Zich genomen om degenen te ‘onderhouden’ die hun familiebanden onderhouden en degenen af te snijden die hun familiebanden afsnijden. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vertelde (Nederlandstalige interpretatie): ‘De rah’im (familieband) ‘hangt’ aan de ‘arsh (troon) van Allah en zegt: ‘Degene die mij onderhoudt wordt door Allah onderhouden, en degene die mij afsnijdt wordt door Allah afgesneden.’’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Er is overgeleverd dat ‘Abdoe r-Rah’maan ibn ‘Awf zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah zegt: ‘Ik ben Allah, Ik ben ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige). Ik heb de rah’im [baarmoeder (#2)] geschapen en Ik heb er een naam (ar-rah’im, de familieband) van afgeleid; degene die zijn familieband onderhoudt zal Ik onderhouden, en degene die zijn familieband afsnijdt zal Ik afsnijden.’’” (Zie Sah’ieh’ at-Targhieb.)

<<<(#2) De arh’aam (meervoud van rah’im) worden de “baarmoeders” genoemd omdat zij nieuw leven voortbrengen en het knooppunt van familierelaties vormen.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) heeft de schepping geschapen en toen Hij er klaar mee was stond de rah’im op en zei: ‘Dit is de (hoge) positie voor degene die bescherming bij U zoekt tegen het afsnijden van de rah’im.’ Allah zei: ‘Jawel, ben je niet tevreden dat Ik degene onderhoud die jou onderhoudt, en afsnijd wie jou afsnijdt!?’’ Daarna zei de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): ‘Lees, als jullie wensen, de Uitspraak van Allah: ‘Zullen jullie, als jullie de rug toekeren (aan de islam), dan verderf veroorzaken op aarde en jullie familiebanden verbreken!? Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt waarna Hij hen doof heeft gemaakt en hun gezichtsvermogen heeft verblind.’” [Soerat Moh’ammed (47), aayah 22-23.] (Zie Sah’ieh’ at-Targhieb.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde ook: “Ik hoorde de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): Ar-Rah’im is een vertakking vanuit de naam ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) en zegt: ‘O Heer! Ik ben afgesneden, ik ben slecht behandeld. O Heer! Mij is onrecht aangedaan. O Heer…, O Heer…!’ Allah zal daarna gehoor geven aan haar geklaag en zegt: ‘Ben je niet tevreden dat Ik onderhoud wie jou onderhoudt, en afsnijd wie jou afsnijdt?!’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Anes (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): Ar-Rah’im klampt zich vast aan de ‘arsh (troon) van Allah. Ze praat met scherpe bewoordingen: ‘O Allah! Onderhoud degenen die mij onderhouden, en snijd degenen af die mij afsnijden!’ Allah zal dan zeggen: ‘Ik ben de Meest Barmhartige en de Meest Genadevolle. Ik heb ar-rah’im afgeleid van Mijn Naam ar-Rah’maan; degene die haar (ar-rah’im) onderhoudt zal Ik onderhouden, en degene die haar afsnijdt zal Ik afsnijden.’” (Zie Sah’ieh’ at-Targhieb.)

Verder heeft de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bericht dat het verbreken van de familieband behoort tot de grootste zonden en dat de straf hiervoor bij voorbaat vervroegd is in deze wereld naast hetgeen hem in het Hiernamaals te wachten staat. Op het gezag van Abie Bakrah (moge Allah tevreden over hem zijn) is overgeleverd dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen zonde waarvan de straf hier in deze wereld vervroegd wordt met wat er in het Hiernamaals nog te wachten staat, dan opstandigheid (tegenover Allah) en het afsnijden van familiebanden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Verder berichtte de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dat degene die familiebanden afsnijdt/verbreekt het Paradijs niet zal betreden. Aboe Moh’ammed Djoebayr ibn Moet’iem (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): Al-Qaati’ (de persoon die de familiebanden verbreekt) zal het Paradijs niet binnengaan…” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim. Dat wil zeggen dat hij niet behoort tot de ‘eersten’ die het Paradijs zullen betreden, immers hij blijft een moslim en zal uiteindelijk het Paradijs betreden.)

Daarentegen verduidelijkte de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dat het onderhouden van de familiebanden een reden is van het binnentreden van het Paradijs.

Er is overgeleverd dat Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah ibn Salaam (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘O mensen! Verspreid de salaam (de vredesgroet), geef de mensen te eten, onderhoud de familiebanden, bid wanneer de mensen slapen, en jullie zullen het Paradijs in alle veiligheid binnentreden!’” (Sah’ieh’ at-Tirmidzie, Sah’ieh’ al-Djaami’.)

Aboe Ayyoeb (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat een bedoeïen de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) tegenkwam toen hij op reis was. Hij pakte de kameel van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bij de teugels en zei: “O boodschapper van Allah (of: o Moh’ammed)! Bericht mij over wat mij dichter bij het Paradijs brengt en ver verwijdert van het Hellevuur!” Aboe Ayyoeb (moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde verder: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) stopte een poosje en keek naar zijn metgezellen en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hij (de bedoeïen) is leiding geschonken’ en vroeg hem: ‘Wat zei je?’ De bedoeïen herhaalde zijn vraag. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: ‘Dat je Allah aanbidt en geen deelgenoot aan Hem toekent, het gebed onderhoudt, de zakaah geeft en dat je de familiebanden onderhoudt, laat nu de kameel los.’ Toen deze man wegging, zei de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem): ‘Als deze man vasthoudt aan wat hem opgedragen is, zal hij het Paradijs binnentreden.’” (Zie Sah’ieh’ at-Targhieb.)

Verder verduidelijkte de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dat het onderhouden van de familiebanden sympathie en vriendschap is naar familieleden toe, een vermeerdering van leeftijd en een zegening van de voorziening, succesvol in het leven staan en een lang leven geschonken krijgen. Verder geeft Allah de Meest Barmhartige hiermee glorie en aanzien aan een dienaar en de harten worden gevuld met uitstraling en charisma. Anes (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die zachtmoedigheid is geschonken, heeft waarlijk het goede deel van het wereldse ontvangen, of zal een lang leven geschonken worden.” (Zie Sah’ieh’ at-Targhieb.)

Verder verduidelijkt Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dat de beste uitgave (sadhaqah) die men doet, de uitgave is voor de naasten (Nederlandstalige interpretatie): “Zij vragen jou (o Moh’ammed) wat zij moeten uitgeven. Zeg: ‘Wat jullie aan goeds uitgeven dient voor de ouders te zijn en de verwanten en de wezen en de armen en de noodlijdende reiziger. En wat jullie aan goeds doen, Allah is er waarlijk van op de hoogte.’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 215.]

En Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in een ander vers (Nederlandstalige interpretatie): “En geef de verwant zijn recht en de arme en de noodlijdende reiziger en geef niet verkwistend uit.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 26.]

<<<Noot van uwkeuze.net: Qataadah zei: “Buitensporigheid (verkwistend) betekent het uitgeven van geld aan zonden in ongehoorzaamheid jegens Allah, en aan onwettige en verdorven (ongepaste) dingen.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft het recht van de naasten als een plicht gesteld die op de nekken rust. Het is niet zozeer een vrijgevigheid, maar een verplichting die door Allah de Verhevene verplicht is gesteld. Ook de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verduidelijkte dat de beloning van sadhaqah die gegeven wordt aan een naaste gezegend is, en dat de beloning ervan verdubbeld wordt. Salmaan ibn ‘Aamir (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): Sadhaqah (liefdadigheid) aan een behoeftige is sadhaqah, en voor de naaste verwant telt het voor twee: sadhaqah en een selah.” (Sah’ieh’ al-Djaami’ en Sah’ieh’ at-Targhieb.)

<<<Selah betekent dat de familiebetrekkingen onderhouden worden.>>>

Oemm Kalthoem (moge Allah tevreden over haar zijn), de dochter van ‘Oeqbah, verhaalde dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De beste sadhaqah is de sadhaqah die gegeven wordt aan een familielid die haat (naar jou toe) koestert.” (Irwaa-e en Sah’ieh’ al-Djaami’.) De betekenis van deze overlevering is dat de sadhaqah die gegeven wordt aan een familielid die in zijn hart wrok heeft t.o.v. degene die hem geeft, de beste vorm van sadhaqah is. Dit is de betekenis van de uitspraak van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) in een andere overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “…dat je degene opzoekt (van familie) die jou afgesneden heeft.” De moeder der gelovigen, Maymoenah (moge Allah tevreden over haar zijn), de dochter van al-H’aarith, liet een slavenmeisje vrij zonder de toestemming van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Toen het haar dag was dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) bij haar was, zei ze: “O boodschapper van Allah! Ik heb mijn slavin de vrijheid gegeven.” De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) vroeg haar (Nederlandstalige interpretatie): “Heb je haar daadwerkelijk de vrijheid terug gegeven!?” Zij antwoordde bevestigend, waarop de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) tegen haar zei: “Waarlijk, als je haar had geschonken aan je familieleden van je moederskant, dan zou je meer beloningen hiervoor hebben ontvangen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Jouw naaste familielid is een deel van jezelf: wanneer je goed bent tegenover hem/haar, ben je als het ware goed voor jezelf; en wanneer je vrekkig bent jegens dit familielid, ben je vrekkig jegens jezelf.

Wanneer iemand niets heeft om zijn familielid ermee te verblijden, dient hij hen met goede bewoordingen aan te spreken. Hierin zit een alternatief. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En geef de verwant zijn recht en de arme en de noodlijdende reiziger en geef niet verkwistend uit. Waarlijk, de verkwisters zijn broeders van de duivels, en de satan (de duivel) is altijd ondankbaar jegens zijn Heer. En als jij (o Moh’ammed) je van hen (de groepen die in 17:26 genoemd worden) moet afwenden (omdat je op dat moment niets hebt om te geven), strevend naar Barmhartigheid van jouw Heer, waarop jij hoopt, spreek dan tot hen een vriendelijk woord (#3).” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 26-28.]

<<<(#3) Noot van uwkeuze.net: zeg tegen hen een zacht en een vriendelijk woord, zoals het verrichten van smeekbeden voor hen dat Allah hen rijk maakt en hun levensonderhoud verruimt. En doe hen de belofte dat wanneer Allah jou ruim voorziet, dat jij hen daarvan zult geven. (At-Tefsier al-Moeyassar, van een groep geleerden, onder toezicht van sheikh Saalih’ ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal as-Shaykh.)>>>

Men dient wel te weten dat naaste familieleden geen engelen of profeten zijn die geen fouten maken; zij maken fouten, zij gebruiken foute bewoordingen enz.

Het is aan u om vergevensgezind te zijn, want vergevensgezindheid is de eigenschap van de weldoeners. (Zie het artikel Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim.) Allah de Almachtige vermeerdert voor de dienaar die vergevensgezind is alleen maar zijn eer en aanzien. Hun fouten dien je tegemoet te komen met vergiffenis, en aanvaard hun excuus wanneer zij een fout jegens jou maken. De broers van de profeet Yoesoef (Jozef – vrede zij met hem) deden wat ze gedaan hadden, en toen zij zich excuseerden, aanvaarde hun broer hun excuus en vergaf hen op de beste wijze en snauwde hen niet af. Hij heeft zelfs een smeekbede voor hen gedaan! Hij vroeg Allah de Verhevene hen te overvloeden met vergiffenis en zei tegen hen (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Jozef) zei: ‘Vandaag is er geen verwijt jegens jullie, moge Allah jullie vergeven: en Hij is de Barmhartigste der barmhartigen.’” [Soerat Yoesoef (12), aayah 92.]

De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn. Het is een vereffening, een ‘terugbetaling’, maar de echt waasil (degene die familiebanden onderhoudt) is degene die de familieband met de ander aanknoopt terwijl de laatstgenoemd dit niet doet.

‘Abdoellaah ibn ‘Amr ibn ‘Aas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat hij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Iemand die de familiebanden onderhoudt is niet iemand die een compensatie levert; iemand die de familiebanden onderhoudt is degene die wanneer de familiebanden verbroken worden deze weer aanknoopt.” (Overgeleverd door imaam al-Boekhaarie.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat er een man tegen de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Ik heb enkele familieleden die ik bezoek terwijl zij het contact met mij verbreken, en die ik goed behandel terwijl zij mij slecht behandelen, ik ben verdraagzaam tegenover hen terwijl zij zich in onwetendheid gedragen tegenover mij (d.w.z. dat zij slechte woorden tegen hem uiten).” Hierop zei de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) (Nederlandstalige interpretatie): “Als je werkelijk bent zoals je gezegd hebt, dan is het alsof je hen asdeeltjes laat eten. En zolang jij hierin doorzet (d.w.z. in het goed doen t.o.v. de familieleden) zal Allah Zijn steun aan jou tegen hen niet beëindigen.” (Overgeleverd door imaam Moeslim.)

De betekenis van ‘alsof je hen asdeeltjes laat eten’ is: het is alsof je hen heet zand te eten geeft, en dit is een vergelijking met de zonde die zij eraan overhouden zoals de ‘pijn’ van iemand die heet zand eet. De man die hier zijn familiebanden aanknoopt wordt hierdoor niet getroffen, maar een grote zonde treft zijn familieleden die hem links laten liggen en zich niet om zijn goedheid bekommeren en hem het recht op een goede behandeling ontzeggen.

Aboe Dzar (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Mijn boezemvriend heeft mij de bronnen van het goede geadviseerd: hij adviseerde mij om niet op te kijken tegen degene die boven mij staat, maar te kijken naar degene die onder mij is. (#4) Hij heeft mij geadviseerd om van de armen te houden en dichtbij hen te staan in het leven, en om mijn familiebanden te onderhouden en niet te vrezen voor het verwijt van een verwijter, en de waarheid te allen tijde te zeggen al is deze bitter, en om veelvuldig laa h’awla wa laa qoewatta illa billaah [er is geen verandering (van situatie), noch macht behalve bij Allah] te zeggen, want waarlijk, het is een schat van de schatten van het Paradijs.” (Zie Sah’ieh’ at-Targheeb.)

<<<(#4) Deze zin betekent dat men niet op moet kijken naar degene die meer heeft wat betreft rijkdom, maatschappelijke status of iets van het wereldlijke, maar te kijken naar degene die het minder goed heeft. En Allah weet het beste.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het vergeven van hen (de familieleden die je negeren) en het door de vingers zien van hun ondeugdelijkheid, al excuseren zij zich niet hiervoor, behoort tot de edele karaktereigenschappen en een hoge ambitie en een daad van nobele personen.

De edele persoon geeft de mensen hun rechten en het houdt hem niet bezig wanneer hij zijn rechten niet krijgt. Dit is waarlijk het visitekaartje van hoogstaande en nobele personen. Dus wees gedreven in het eigen maken van vergevensgezindheid jegens je naasten en laat eindeloze discussies en ruzies en vijandelijkheid met familie na, want het is een en al slecht. De ‘winnaar’ bij een familievete is in werkelijkheid de verliezer. Elke rah’im zal op de Dag der Opstanding voorgeleid worden en zal getuigen voor degene die haar heeft onderhouden of tegen degene die haar heeft afgesneden. De metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) hadden afschuw voor personen die hun familieverwanten hadden afgesneden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Ik beticht mijzelf wanneer ik zit met een persoon die zijn familiebanden heeft afgesneden.” ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) zat een keer in een (kennis) kring na het ochtendgebed en zei: “Ik verzoek degene die zijn familiebanden heeft afgesneden op te staan en te vertrekken, want wij willen onze Heer aanroepen, want de deuren van de hemelen zijn gesloten wanneer zij hier zijn!”

Vrees daarom Allah, O dienaren van Allah, en onderhoud jullie familiebanden. Zet je in voor het goede voor hen, al zijn ze bot naar jou toe. Onderhoud de banden, al hebben zij jou afgesneden.

Het onderhouden van familiebanden manifesteert zich in vele verschillenden zaken, zoals: het glimlachen naar hen bij ontmoetingen, een goede omgang met hen hebben, het zeggen van goede woorden tegen hen, het bezoeken en langsgaan bij hen, het vragen naar hun gesteldheid, het opbellen en schrijven, het deelnemen aan feestelijke aangelegenheden (zoals trouwfeesten – mits deze islamitisch verantwoord zijn), hen bijstaan bij verdriet en verlies, het steunen en helpen van de behoeftige onder hen, het opdragen van het goede…

Kort samengevat houdt het onderhouden van de familierelaties in dat je al het goede aan hen biedt en al het slechte van hen afhoudt.

En alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

<<<Noot van uwkeuze.net: we dienen bij het onderhouden van de familiebanden wel de islamitische regels in acht te nemen. We dienen o.a. rekening te houden met het feit dat we geen hand mogen geven aan iemand van het andere geslacht die geen mah’ram is, alsook mogen we niet alleen zijn met een dergelijke persoon. Zie de artikelen De handdruk en Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.>>>

PS: een andere zaak die daden vruchteloos maakt, is achteloosheid jegens het ‘asr gebed. Lees het artikel Het belang van het ‘asr gebed.

 

Relevante artikelen:

Liefde voor een ongelovig familielid

Mijn religie is vriendelijkheid

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

De voortreffelijke positie van buren in de islam

Huwelijk/familie (diverse artikelen)

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan