Het vasten van de zes dagen van Shawwaal

De beloning is groot!

6 dagen ShawwaalWaarlijk, Allah de Verhevene heeft het heel gemakkelijk gemaakt voor ons om op een eenvoudige manier veel beloning te verkrijgen. Maar maken wij daar ook gebruik van?

In een h’adieth overgeleverd door Moeslim, verhaalde Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die Ramadhaan heeft gevast en dit heeft doen volgen door (het vasten van) zes dagen van Shawwaal is gelijk aan iemand die het hele jaar heeft gevast.”

Dus vast zes dagen van de maand Shawwaal (de maand na de Ramadhaan) en verkrijg de beloning van een heel jaar vasten, in shaa-a Allaah!

Een ander belangrijk voordeel van het vasten van de zes dagen van Shawwaal is dat het enige tekortkoming in iemands verplichte vasten in Ramadhaan goed maakt, want niemand is vrij van gebreken of zonden die een negatief effect hebben op zijn/haar vasten. Op de Dag der Opstanding zullen enkele van zijn/haar naafil (vrijwillige) daden genomen worden om de tekortkomingen in zijn/haar verplichte daden goed te maken. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): As-salaah (het gebed) zal het eerste ding zijn waar mensen voor ter verantwoording worden geroepen op de Dag der Opstanding. Onze Heer, moge Hij verheerlijkt en verheven worden, zal tegen Zijn engelen zeggen – hoewel Hij het het beste weet: ‘Kijk naar de salaah van Mijn dienaar, of het compleet of incompleet is.’ Als het perfect is, zal het genoteerd worden als perfect; en als er een gebrek is, dan zal Hij zeggen: ‘Kijk en zie of Mijn dienaar enige vrijwillige (naafil) gebeden verricht heeft.’ Als hij enige vrijwillige gebeden verricht heeft, dan zal Hij (Allah) zeggen: ‘Vervolledig de verplichte daden van Mijn dienaar van zijn vrijwillige daden.’ Vervolgens zullen al zijn daden op een vergelijkbare manier behandeld worden.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Men dient echter eerst de dagen van de Ramadhaan die men niet gevast heeft spoedig in te halen en vervolgens de zes dagen van Shawwaal te vasten. Immers, men dient eerst de verplichte dagen te vasten en vervolgens de vrijwillige dagen.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien werd gevraagd: wat als een vrouw nog dagen van Ramadhaan moet inhalen – is het voor haar toegestaan om voorrang te geven aan het vasten van de zes dagen van Shawwaal voordat ze de gemiste dagen van Ramadhaan inhaalt, of dient ze prioriteit te geven aan de gemiste dagen van Ramadhaan voordat ze de zes dagen van Shawwaal vast?

Hij antwoordde: als een vrouw nog dagen van Ramadhaan moet inhalen, dan dient ze niet de zes dagen van Shawwaal te vasten voordat ze ingehaald heeft wat ze gemist heeft. Want de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die Ramadhaan heeft gevast en dit heeft doen volgen door (het vasten van) zes dagen van Shawwaal…” Degene die nog dagen van Ramadhaan moet inhalen heeft Ramadhaan niet gevast, dus zal zij de beloning van het vasten van de zes dagen van Shawwaal niet verkrijgen tenzij zij eerst het vasten van Ramadhaan voltooid heeft door de gemiste dagen in te halen. Als het inhalen van de gemiste dagen heel Shawwaal duurt – bijvoorbeeld wegens bloedingen na een bevalling waardoor een dergelijke vrouw helemaal niet gevast heeft tijdens Ramadhaan – waarna ze haar gemiste dagen begon in te halen in Shawwaal en dit niet voltooide tot aan (de maand) Dzoel al-Qie’dah, dan mag ze alsnog de zes dagen vasten en zij zal de beloning krijgen als die van iemand die ze in Shawwaal gevast heeft omdat ze het wegens een noodzakelijke reden uitgesteld heeft.” (Madjmoo’ al-Fataawaa, 20/19.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah, door anderen uit te nodigen om ook zes dagen in Shawwaal te vasten.)

 

6 dagen van shawwaal wp

 

Er zijn een aantal noemenswaardige zaken betreffende het vasten van de zes dagen in de maand Shawwaal:

Veel mensen die één of twee dagen van de Ramadhaan moeten inhalen, doen dit in de maand Shawwaal, en wanneer zij de zes dagen van Shawwaal vasten, denken zij dat de ingehaalde dagen bij deze zes dagen worden inbegrepen (zij vasten dus met een dubbele intentie). Dit is in dit geval niet correct.

Daarnaast zijn er mensen die het vasten van de zes dagen van Shawwaal verplicht (waadjib) stellen waarna ze degenen die het vasten ervan nalaten, verafschuwen. Deze instelling is echter incorrect, daar het vasten van de zes dagen van Shawwaal slechts een aanmoediging (soennah moestah’abbah) tot het verrichten van het goede is en geen verplichting.

Andere mensen vasten de dagen van Shawwaal niet, omdat zij denken dat het hierdoor het volgende jaar een verplichting zal zijn. En dit is niet juist, daar het vasten van de zes dagen van Shawwaal een vrijwillige handeling is. Degene die deze dagen vast, zal beloond worden; en degene die het laat, zal niet bestraft worden maar men zal veel goeds missen!

Andere mensen denken dat de voortreffelijkheid van de zes dagen van Shawwaal slechts direct na de ‘ied (het feest) behaald kan worden. Zij denken dat zij minder beloond zullen worden, wanneer zij bijvoorbeeld de dagen in het midden van de maand Shawwaal vasten.

Anderen denken dat de volledige beloning van de zes dagen van Shawwaal slechts behaald kan worden indien men de dagen achtereenvolgend vast, terwijl dit op geen enkel bewijs is gebaseerd. De geleerden hebben aangegeven dat er geen enkel verschil bestaat tussen het achtereenvolgend vasten van de zes dagen van Shawwaal of deze dagen over de maand Shawwaal te verspreiden.

En Allah weet het best.

 

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

Islamitische kalender

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan