Het omschrijven van het weer en/of de tijd als slecht

Is het een zonde om iets slechts te zeggen over de schepping, bijvoorbeeld dat het weer slecht is, of dat het een moeilijke tijd is, of dat een dier lelijk is enzovoort?

Bron: islamweb.net – fatwa nr. 249826 & islamqa.info – fatwa nr. 9571.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) Zijn dienaar en boodschapper is.

Het is geen zonde om het weer te omschrijven als slecht of vervelend, mits het slechts een omschrijving is. Maar wat verwerpelijk is, is wanneer dit gezegd wordt als een manier om bezwaar, boosheid of ontevredenheid met het besluit van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) uit te drukken.

De volgende anekdote is overgeleverd in Siyar A’laam an-Noebalaa-e: “Een man merkte op een dag op: ‘Wat is het extreem koud vandaag!’ Daarop richtte al-Moe’aafa ibn ‘Imraan zich tot hem en zei: ‘Voel jij je nu een beetje warmer? Als je had gezwegen, dan zou dat beter voor jou geweest zijn.’ Ik (ath-Thahabie – moge Allah hem genadig zijn) zeg: ‘Het is toegestaan om dergelijke opmerking te maken, maar zij (de rechtschapen voorgangers – as-selef assaalih’) hielden niet van onnodig gepraat.’”

[Zie de artikelen Zeg het goede of blijf stil en Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw.]

Moh’ammed ibn Ibraahiem Aal ash-Shaykh (moge Allah hem genadig zijn) schreef: “Het kan geen kwaad om tijd te omschrijven als moeilijk, gunstig, goed of slecht, zoals Allah Ta’aalaa tijd in het volgende vers omschrijft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hij (Allah) liet deze zeven nachten en acht dagen onafgebroken tegen hen tekeergaan…’ [Soerat al-H’aaqqah (69), aayah 7.] Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): ‘Vervolgens komen daarna zeven moeilijke jaren (van droogte)…’ [Soerat Yoesoef (12), aayah 48.] De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er zal geen tijd komen of het zal opgevolgd worden door eentje die slechter is dan dat.’

Sheikh Soelaymaan al-Maadjid (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over het omschrijven van onaangenaam weer als ‘slecht weer’, waarop hij antwoordde: “Het is geen zonde en het wordt niet beschouwd als een vorm van het vervloeken van tijd, wat verboden is.”

Er is veel bewijs wat dit ondersteunt.

Wat betreft het omschrijven van een dier als ‘lelijk’, dit is geen zonde. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) omschrijft in de Koran het geluid van de ezel als ‘het meest onaangename en verachtelijke geluid’. Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, de meest verachtelijke der stemmen is zeker de stem van de ezels.” [Soerat Loeqmaan (31), aayah 19.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

[Noot van de vertaler:]

‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei, toen een man de wind vervloekte in zijn aanwezigheid (Nederlandstalige interpretatie):

“Vervloek de wind niet, want het staat onder bevel (van Allah). Als iemand iets vervloekt wat het niet verdient, de vloek zal naar hemzelf terugkeren.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie die zei dat het een gharieb overlevering is.)

[Gharieb: ongewoon of vreemd – een h’adieth of versie verhaald door een betrouwbare of onbetrouwbare verteller welke afwijkt in context met een andere h’adieth of versie van een groep betrouwbare vertellers. Een gharieb h’adieth kan sah’ieh’ (authentiek, betrouwbaar) zijn of dha’ief (zwak). Zie het artikel Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth.]

Dit geldt ook voor tijd. Men dient niets – hetzij goed of slecht – aan tijd toe te schrijven, want alles is in de Handen van Allah en alleen Hij is de Beschikker (Bestuurder) van alle zaken. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zei: ‘De zoon van Adam (de mens) ergert Mij, want hij beschimpt ad-dahr (de tijd, de wisselvalligheid van tijd) hoewel Ik ad-Dahr ben; in Mijn Handen zijn alle dingen en Ik veroorzaak de wenteling van de dag en de nacht.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 6/4826.) “Ik ben ad-Dahr” betekent: “Ik ben de Schepper van tijd en Ik bestuur de aangelegenheden van de hele schepping, inclusief tijd.” (Uit Tefsier Ibn Kethier.) [Einde noot.]

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de regelgeving aangaande verzet uiten tegen tijd. Hij antwoordde:

“Bezwaar hebben op tijd kan in drie categorieën verdeeld worden:

1.) Wanneer de intentie is om informatie mee te delen zonder bekritisering of veroordeling. Dit is toegestaan, zoals wanneer iemand opmerkt: ‘We lijden vandaag door de hitte (of de kou)’ enzovoort. Want daden worden beoordeeld volgens hun intenties (zie H’adieth 1 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie), en in dit geval omschrijft iemand slechts wat er gebeurt, zonder ontevredenheid uit te drukken.

2.) Wanneer iemand krachtig protesteert tegen tijd als oorzaak van gebeurtenissen, wanneer hij met het bekritiseren van de tijd bedoelt dat tijd de oorzaak is van het afwisselen van het goede en het kwade. Dit is shirk akbar (grote vorm van shirk – polytheïsme, afgoderij), want als iemand gebeurtenissen toeschrijft aan iets anders dan Allah, betekent dit dat hij gelooft dat er een andere schepper is naast Allah. [Zie de artikelen Vormen van koefr en shirk, Astrologie en horoscopen en Amuletten en bijgeloof.]

3.) Wanneer iemand bezwaar heeft op tijd maar gelooft dat Allah Degene is Die dingen laat gebeuren, maar hij uit verzet tegen tijd vanwege de slechte dingen die plaatsvinden. Dit is h’araam (verboden), want het is strijdig met de sabr (het geduld) welke vereist is; maar het is geen koefr (ongeloof), want de persoon uit geen direct verzet tegen Allah. Als hij direct bezwaar zou hebben op Allah, dan zou hij een kaafir (ongelovige) zijn.” (Bron: Fataawaa al-‘Aqiedah, 1/197.)

Dus: het is geen zonde om het weer of de tijd te omschrijven als slecht of vervelend, mits het slechts een omschrijving is. Maar wat verwerpelijk is (en wat tot shirk of koefr kan leiden!), is wanneer dit gezegd wordt als een manier om bezwaar, boosheid of ontevredenheid met het besluit van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) uit te drukken. We dienen het dus niet te haten of er een afkeer van te hebben.

Andere verwerpelijke uitdrukkingen die mensen uiten omvatten het vervloeken van het uur of de dag waarop iets slechts gebeurt enzovoort. Dit is een zonde, want het is vervloeken en ongepaste spraak, en omdat dit het vervloeken is van iets dat het niet verdient om vervloekt te worden. Wat heeft het uur of de dag verkeerd gedaan? Niets! Behalve het feit dat de gebeurtenis op dat moment plaatsvond. Maar zij zijn slechts geschapen dingen die over niets controle hebben en niet verweten kunnen worden. Als iemand protesteert tegen de tijd, dan reflecteert dit op de Schepper van tijd – Allah Ta’aalaa. De moslim dient zich niet te verlagen tot dergelijke dwaze en ongepaste spraak.

En Allah weet het het beste.

 

Relevante artikelen:

Zes Soennan die je kunt doen als het regent

Belangrijke waarschuwingen aangaande de geloofsleer

Vormen van koefr en shirk

De voorwaarden van as-shahaadah

Zeg het goede of blijf stil

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw

Dierenrechten in de islam

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan