Het islamitische oordeel over de baard

Het scheren van de baard omvat meerdere overtredingen!

Baard1Door Aboe H’afs Aboel-Harieth ibn Moh’ammed A Sednie

Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op Zijn boodschapper Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt.

Om direct te zijn: het scheren van de baard is h’araam (verboden), omdat de sterke ah’aadieth (overleveringen) dit helder vaststellen en om de algemene toepassing van de teksten die het verbieden om op de koeffaar (ongelovigen) te lijken.

Een van deze overleveringen is de h’adieth (overlevering) van Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem en zijn vader zijn), die zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wees anders dan de moeshriekien (polytheïsten): laat jullie baarden groeien en knip jullie snorren bij.”

Volgens een andere overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Knip jullie snorren bij en laat jullie baarden groeien.” Er zijn andere ah’aadieth die dezelfde betekenis mededelen. Dit duidt aan dat men de baard moet laten zoals hij is en het lang moet laten groeien, zonder het te scheren, plukken of bij te knippen. Ibn H’azm verhaalde dat er een overeenstemming (idjmaa’) is bij de geleerden, dat het waadjib (verplicht) is om de snor bij te knippen en de baard te laten groeien. Hij haalde een aantal ah’aadieth aan als daliel (bewijs), waaronder de h’adieth van Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hen beide zijn) die hierboven is geciteerd, alsook de h’adieth van Zayd ibn Arqam, waarin de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die niets van zijn snor weghaalt behoort niet tot ons.” [Geclassificeerd als sah’ieh’ (authentiek) door at-Tirmidzie.] Ibn H’azm zei in al-Foeroo’: “Dit is de manier van onze collegae (de H’anbalie’s).”

 

Is het h’araam om de baard te scheren?

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De Qor-aan, Soennah en unanimiteit (idjmaa’) van de geleerden geven allen aan dat we moeten verschillen van de ongelovigen in alle aspecten en hen niet moeten imiteren. (#1) Want hen nadoen aan de buitenkant, zal ons hen laten nadoen in hun slechte daden en gewoontes, en zelfs in hun geloof, wat zal resulteren in het bevriend raken met hen in onze harten, net zoals het houden van hen in onze harten zal leiden tot het imiteren van hen aan de buitenkant.”

<<< (#1) In het artikel Trots… staat o.a.: imitatie is de hoogste vorm van vleierij. Wat betekent dit? Het betekent dat door het imiteren van iemand, je eigenlijk zegt dat zij beter zijn. Imiteer de ongelovigen niet, tenzij je denkt dat zij beter zijn dan moslims. Er is verhaald door Aboe Sa’ied (moge Allah tevreden over hem zijn): “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Jullie zullen de verkeerde weg van jullie voorgangers zo compleet en letterlijk volgen dat als zij een hol van een hagedis in zouden gaan, jullie daar ook in zouden gaan.’ Wij zeiden: ‘O boodschapper van Allah! Bedoelt u de joden en christenen?’ Hij antwoordde: ‘Wie anders?’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

At-Tirmidzie verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die andere mensen nadoet, behoort niet tot ons. Imiteer de joden en christenen niet.”

Volgens een andere overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een volk imiteert behoort tot hen.” (Overgeleverd door imaam Ah’med.) ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) keurde de getuigenis af van degene die zijn baard plukte. Imaam Ibn ‘Abd al-Barr zei in al-Tamhied: “Het is verboden om de baard te scheren en niemand doet dit behalve mannen die zijn verwijfd (degene die de vrouwen nadoen).” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) had een grote baard. (Overgeleverd door Moeslim van Djaabir.) Het is niet toegestaan om een deel van de baard te scheren vanwege de algemene betekenis van de teksten die dit verbieden. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa-iemah, 5/133.)

Als je denkt dat de baard onaantrekkelijk is, denk dan eens aan de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem): hij was de mooiste schepping en hij had een baard.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De definitie van de baard

De baard (Arabisch: lih’yah) wordt gedefinieerd als het haar dat groeit op de wangen en de kaken (zie al-Qaamoes al-Moeh’iet van al-Fayrazabaadie). Het houdt ook de haren op de slaap in, de groei onder de lip, de haren van de kin en het haar dat groeit aan de onderkant van de kaken.

 

Het islamitische oordeel betreffende de baard

Het laten groeien van de baard is waadjib (verplicht) voor alle mannen die een baardgroei hebben. Er is hiervoor voldoende bewijs uit de Soennah (zoals dat dadelijk beschreven zal worden). Het is de eensgezinde mening van de geleerden van de islam. Men moet zich niet laten misleiden door een aantal hedendaagse sheikhs, door hun fataawaa die hun daden (scheren van de baard) ondersteunen. Door zich zo te gedragen laten ze mensen hen volgen naar het verkeerde pad. Djarier (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de islam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de islam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah haalt niet abrupt de kennis weg van de harten van de mensen, maar hij haalt de kennis weg door (de levens) van de geleerden weg te halen. Wanneer er geen geleerden meer over zijn gebleven, zullen de mensen onwetende personen als hun leiders nemen. Die zullen hen fataawaa geven zonder kennis. Door dit te doen, zullen zij dwalen en anderen laten dwalen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 

Een overzicht van de overtredingen

Het scheren van de baard resulteert in een reeks van islamitische overtredingen, wat duidelijk blijkt uit het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het volgende is een lijst (niet noodzakelijk alomvattend) van dergelijke overtredingen:

1.) Ongehoorzaamheid aan Allah: het scheren van de baard is ongehoorzaamheid aan Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). De heerser van Jemen, aangesteld door de Perzische keizer van Perzië, stuurde twee afgezanten om de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) op het matje te roepen. Toen zij verschenen, merkte hij op dat zij hun baarden scheerden en hun snorren lieten groeien. Hij haatte het om naar hen te kijken (vanwege hun vreemd voorkomen) en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wee jullie, wie heeft jullie bevolen om zo te doen?” Zij antwoordden: “Onze heer (verwijzend naar Kisraa).” De boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei toen: “Maar mijn Heer (Allah), Nobel en Verheerlijkt is Hij, heeft mij bevolen om mijn baard te laten en mijn snor bij te werken.” [Door al-Albaanie als h’asan (goed) geclassificeerd.]

2.) Ongehoorzaamheid aan de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): het scheren van de baard is ongehoorzaamheid aan de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). In vele ah’aadieth beveelt de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de mannen om hun baarden met rust te laten. Deze verschillende ah’aadieth hebben een zelfde betekenis: werk de snor bij en laat de baard staan. (Al-Boekhaarie en Moeslim.) Het gehoorzamen van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) staat hier gelijk aan het gehoorzamen van Allah, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie de boodschapper (Moh’ammed) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah (#2)…” [Soerat an-Nisaa (4), aayah 80.]

<<< (#2) Waarlijk, al wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uitspreekt is niet uit eigen begeerte (zie aayah 53:3), maar een openbaring geïnspireerd aan hem (zie aayah 53:4 en 75:19). Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan behalve die weigeren.’ Zij (zijn metgezellen) zeiden: ‘O boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?’ Hij zei: ‘Eenieder die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt is degene die weigert (het binnen te gaan).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 9/7280.) Zie het artikel Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting.>>>

3.) Afwijking van het voorkomen en de leiding van de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): het scheren van de baard is een afwijking in het volgen van de leiding van de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) had een grote baard (overgeleverd door Moeslim). Men moet er naar streven om hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te imiteren in al zijn handelingen, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah! Er is voor jullie in de boodschapper van Allah (Moh’ammed) werkelijk een goed voorbeeld voor degene die op Allah en de Laatste Dag hoopt en die Allah veel gedenkt.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 21.]

En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, de beste leiding is de leiding van Moh’ammed.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Je moet je herinneren dat een persoon opgewekt zal worden zoals hij stierf. Dus als je (in shaa-a Allaah) opgewekt wordt met de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) en de gelovigen, zou je dan zonder baard willen zijn, terwijl zij allemaal een baard hebben? (Een uitspraak van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

4.) Afwijken van de weg van de gelovigen: het scheren van de baard is een afwijking van de weg van de gelovigen. Alle profeten (vrede zij met hen), de sah’aabah [metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)], de grote geleerden en de vrome voorgangers van deze oemmah (gemeenschap) lieten hun baarden groeien. Er is geen overlevering dat een van hen ooit zijn baard heeft geschoren. Aldus, dit is hun weg, en Allah de Meest Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie in tegenstrijd is met de boodschapper (Moh’ammed) – nadat de leiding duidelijk is geworden voor hem – en een andere weg volgt dan de weg van de gelovigen [d.w.z. Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah, oftewel as-selef as-saalih’ (#3)], Wij laten hem volgen wat hij gekozen heeft (#4) en Wij zullen hem in de Hel doen branden – en wat een slechte bestemming is dat!” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 115.]

<<< (#3) Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah: degenen die de pure Soennah van de boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims die de juiste menhadj (methodologie) hanteren, namelijk de menhadj van as-selef as-saalih’: de vrome voorgangers – de eerste drie generaties van de moslimgemeenschap, dus de sah’aabah [de metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)], hun volgelingen (de taabi’ien) en de leerlingen daarvan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omschrijft de geredde groep als volgt (Nederlandstalige interpretatie): “Dat waar ik en mijn metgezellen op zijn.” (H’asan door haar ketens en door andere overleveringen die het ondersteunen.) De woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) “dat waar ik en mijn metgezellen op zijn” maken het duidelijk dat: “De geredde groep de groep is met dezelfde kenmerken als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen).” (As-Shaatibie, al-‘Itisaam, vol. 2, p. 252.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste van alle mensen zijn mijn metgezellen (de sah’aabah), dan degenen die hen zullen volgen (de taabi’ien), dan degenen die hen zullen volgen (deze drie generaties vormen de selef).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Zie o.a. de verhandeling Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah.>>>

<<< (#4) De oneerlijke ‘moslim’ (Ta’mah) begaf zich op de weg van anti-islam, dus liet Allah de Meest Verhevene hem die weg ook volgen. Het gebeurde als volgt: toen de feiten aangaande de diefstal door Allah de Alwetende geopenbaard werden en de onschuldige jood vrijgesproken werd en Ta’mah schuldig bevonden werd, verliet deze hypocriet al-Medienah in boosheid en sloot zich aan bij de vijanden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in Mekkah en begon hem openlijk te bestrijden. (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

5.) Het imiteren van de ongelovigen: het scheren van de baard is het imiteren van de ongelovigen. Dit is beklemtoond in verschillende ah’aadieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), bijvoorbeeld (Nederlandstalige interpretatie): “Knip de snorren en laat de baarden. Wees anders dan de Magiërs (volgelingen van een religie dat domineerde in Perzië).” (Overgeleverd door Moeslim.)

“Knip jullie snorren en laat jullie baarden met rust. Wees anders dan de mensen van het heilige schrift.” (Overgeleverd door Moeslim.)

“Wees anders dan de afgodenaanbidders, knip jullie snorren en laat jullie baarden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het is ons bevolen om te verschillen en ons te onderscheiden van de ongelovigen, zoals in soerat al-Faatih’ah (Nederlandstalige interpretatie): “Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die (Uw) Toorn verdienen (o.a. de joden, zie b.v. aayah 2:61), noch dat van de dwalenden (o.a. de christenen, zie b.v. aayah 5:77).” [Soerat al-Faatih’ah (1), aayah 6-7.]

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…volg niet de begeerten van degenen die niet weten.” [Soerat al-Djaathiyah (45), aayah 18.]

En Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een volk imiteert, hij is een van hen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

6.) Het veranderen van de schepping van Allah, zonder Zijn toestemming: de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verklaarde dat de vrouwen die veranderen wat Allah heeft geschapen (zoals het epileren van hun wenkbrauwen, het vijlen van hun tanden en het tatoeëren van hun lichaam) om hun uiterlijk te doen verbeteren, door Allah zijn vervloekt. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De h’adieth noemt de vrouwen in het bijzonder, omdat zij het meestal zijn die zich meer willen verfraaien dan de man. Maar de waarschuwing geldt hier zeker voor beide seksen, omdat de voorwaarde voor de vervloeking is verklaard, dus geldt deze vervloeking voor eenieder die deze misdaden begaat.

Het scheren van de baard valt ook onder deze waarschuwing, omdat het veel erger is dan de nam (het verwijderen van gezichtshaar) dat door sommigen vrouwen wordt gedaan. Dit leidt tot het gehoorzamen van de shaytaan (satan) die zei (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, ik zal hen zeker laten dwalen (van het rechte pad) en hen zeker laten begeren (hetgeen verboden is) en hen zeker opdragen om de oren van het vee in te snijden (#5) en hen zeker opdragen om de schepping van Allah te veranderen (#6)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 119.]

<<< (#5) De afgodenaanbidders (waren zeer bijgelovig en) sneden een deel van de oren van het vee met bepaalde kenmerken in om ze een geweide status te geven en ze vrij te stellen van hun taken. Ze werden niet als rijdieren genomen, er werden geen goederen op hen gedragen en van hun melk werd niet gedronken etc. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

<<< (#6) Dit verwijst naar het tatoeëren, het epileren van de wenkbrauwen, het veilen van de tanden en andere influisteringen van de satan om het uiterlijk op verboden manieren te veranderen. Ook plastische chirurgie valt hieronder indien er geen medische noodzaak voor is. Materialisten en voorstanders van “vrijheid” denken dat de mens vrij is en zonder scrupules kan doen met zijn lichaam wat hij wil, maar dit is onjuist; het lichaam behoort aan Allah de Schepper en Hij kan bevelen wat Hij wil in verband hiermee.>>>

7.) Een imitatie van de vrouw: de baard is een groot onderscheid tussen de man en de vrouw. Het scheren hiervan haalt dit onderscheid voor een deel weg, en is dus een weg naar het imiteren van de vrouw. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah vervloekt de mannen die de vrouwen imiteren en Hij vervloekt de vrouwen die de mannen imiteren.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 

Baard4

 

8.) Het scheren van de baard is in tegenstrijd met de pure fitrah (natuurlijke aanleg): Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft 10 eigenschappen genoemd die aanduiden op een goede, zuivere fitrah. Twee van deze eigenschappen zijn het bijknippen van de snor en het laten groeien van de baard. (Overgeleverd door Moeslim.) (Zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg.)

Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zegt ook dat ieder kind is geboren met een zuivere, pure fitrah, welke later vervormd kan raken door de invloed van de omgeving en de opvoeding. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

In de voetstappen van de ongelovigen, is de fitrah van de moslim nu zo erg vervormd dat zij een gladgeschoren man aantrekkelijker en mannelijker vinden dan een man met een baard. Precies het tegenovergestelde van wat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verklaarde in bovenstaande h’adieth. De fitrah verandert niet met de tijd mee. Allah de Meest Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Er is geen verandering in de schepping van Allah…” [Soerat ar-Roem (30), aayah 30.]

Voor het scheren van de baard geven sommigen mannen het rare excuus dat hun vrouwen dit prefereren! Alsof hun doel in dit leven het volgen van hun misleidde vrouwen is, in plaats van het volgen van de scherp gelijnde regels van Allah (Verheven en Geprezen is Hij) en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Anderen beweren dat het laten groeien van hun baard irritatie en krabben tot gevolg heeft. Dit kan niet gebeuren als men zich neerlegt bij de pure fitrah, maar dit kan komen door redenen zoals het niet goed wassen bij de woedhoe-e, zoals dat is voorgeschreven in de Soennah.

 

Wat de geleerden zeggen

Alle geleerden van de selef (de voorgangers), inclusief de vier a-immah (imams), waren het er over eens dat het scheren van de baard h’araam (verboden) is. Zij beschouwden dit als een ontoelaatbare verminking, zoals verhaald is door ‘Oemar ibn ‘Abdoel-‘Aziez. Zij beschouwden degene die zijn baard scheerde als vrouwelijk. Velen van hen zouden zijn getuigenis niet accepteren of lieten hem het gebed niet leiden.

Moge Allah ons leiden tot het gehoorzaam zijn aan Zijn religie en het volgen van de Soennah van Zijn boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en ons laten behoren tot de mensen die gezegend zijn in beide levens.

 

Relevante artikelen:

al-Fitrah – de natuurlijke aanleg

Trots…

Vraag 29. Ik wil mijn baard laten staan maar het mag niet van mijn vader. Hoe los ik dit op?

Verplichte kennis voor elke moslim

Tien excuses om de hoofddoek niet te dragen en hun overduidelijke zwakte

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan