Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshah

Een aspect waar veel misverstanden over zijn.

Huwelijk MAVertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Zie ook de video onder aan deze pagina. Lees ook de korte artikelen “Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel” en De Bijbel keurt het huwelijk van profeet Mohammed met de jonge Aïsja goed.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt tot aan de Laatste Dag.

In deze roerige tijden waarin de Islam (Arabisch: Islaam) wordt aangevallen door onwetenden, is het noodzakelijk om alle wapens uit de kast te halen om ons met het woord en de pen te verdedigen en om de wereld van ongehoorzaamheid tegenover Allah de Verhevene te overtuigen dat zij fout zijn en dat de Islaam de enige juiste weg is. Sommige aspecten van de Islaam worden als vreemd beschouwd, terwijl de Islaam de enige juiste leidraad is en alles wat daar van afwijkt is vreemd.

Zelfs intelligente mensen komen wijsheid te kort en doen uitspraken waar zij niet goed over nadenken waardoor zij de beste der mensheid, onze geliefde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), beledigen en daardoor ook de Schepper van de hemelen en de aarde en al wat daar tussen is bespotten, Verheven is Hij boven wat zij Hem allemaal toeschrijven. Ze gebruiken zaken waarover ze onvoldoende kennis hebben om de Islaam te verwerpen. Zo ook het onderwerp betreffende het huwelijk van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar).

Wij moslims dienen te weten dat als wij iets niet snappen of iets vreemd vinden, dat dit dan aan ons zelf ligt door een gebrek aan kennis, en dat als we hier aandacht aan besteden en op zoek gaan naar informatie en redenen betreffende deze zaak, dat dan alles logisch en begrijpbaar wordt. De ware gelovigen accepteren het en de ongelovigen en opstandigen zullen het alsnog verwerpen.

 

Enkele definities

Voordat we gaan kijken naar het huwelijk van onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn), dienen we eerst naar enkele definities en achtergrond informatie te kijken om dit huwelijk goed te kunnen beoordelen.

Definitie van huwelijk

Het huwelijk is een wettige, sociale en religieuze relatie tussen individuen wat de basis vormt van een familie. Historisch was een huwelijk een sociaal contract tussen een man (de echtgenoot) en een vrouw (de echtgenote). Het huwelijk wordt over het algemeen gezien als een man-vrouw relatie ontworpen om kinderen te krijgen en hen succesvol geschikt te maken voor de samenleving. In het verleden keurden de meeste samenlevingen polygynie (een man die meerdere vrouwen heeft) goed. Het westen is een grote uitzondering. Europa en de Verenigde Staten waren monogame culturen. Dit kwam door een Germaanse culturele traditie, een vereiste van het Christendom en een mandaat van de Romeinse wet. Maar de Romeinse wet steunde prostitutie, buitenechtelijke relaties (van getrouwde mensen), seks zonder huwelijk, homoseksualiteit en seksuele omgang met slaven. Eigenlijk dezelfde situatie als nu in het westen gangbaar is.

<<< Maar hoe monogaam is het Westen eigenlijk!? Uit een online onderzoek naar vreemdgaan van Psychologie Magazine blijkt dat bijna de helft van de mensen zegt ooit in zijn leven bedrogen te zijn door een partner. Een kwart is door zijn huidige partner bedrogen, of vermoedt dat. Ook geeft bijna de helft van de mensen toe dat hij of zij zelf weleens is vreemdgegaan. Het onderzoek heeft nog een paar opmerkelijke uitkomsten. Zo blijkt dat het vooral mannen zijn die een scheve schaats rijden. Bron: RTL Nieuws / Psychologie Magazine (17-09-2014).>>>

Tegenwoordig trekken zelfs vele mensen het nut van het huwelijk in twijfel en stellen dat het slechts een wettelijke fictie is. Dit is onderdeel van een algemene verstoring van het traditionele familieleven in het Westen. Vanaf de tweede wereldoorlog ziet het Westen een dramatische toename van scheidingen (van 6% tot 40% van de eerste huwelijken), samenwonen zonder huwelijk, een toenemende ongehuwde bevolking, homoseksualiteit en kinderen die geboren worden buiten een huwelijk – vroeger bastaards genoemd – (van 5% tot 33% van de geboorten), alsook een toename van overspel (van 8% tot boven de 40%). We moeten de explosieve groei van al dan niet dodelijke geslachtsziekten niet vergeten.

Het christelijke Westen heeft polygamie officieel verboden. Wereldwijd keuren de meeste bestaande samenlevingen polygamie niet meer goed als een vorm van huwelijk. Bijvoorbeeld in 1953, na de communistische revolutie, veranderde China van het toestaan van polygamie naar het steunen van alleen maar monogame huwelijken.

Zie o.a. Op de tandem en Het huwelijk in de Islam – Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed.

Definitie van man/vrouw

Hoe dan ook, het huwelijk is dus van oorsprong een man-vrouw relatie. Maar wanneer is iemand een man of vrouw? In het woordenboek lezen we bij man: volwassen mens van het mannelijk geslacht; en bij vrouw: volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. Maar wanneer is iemand volwassen? Ook hier raadplegen we een woordenboek en lezen bij volwassen: geestelijk en lichamelijk volgroeid.

Tussen het kind en volwassen zijn, gaat men door de ontwikkelingsfase van puberteit, in lichamelijk opzicht de periode van de geslachtsrijping, het vermogen zich voort te planten. Voor de jongen wordt gewoonlijk de periode van 12 tot 17 jaar en voor het meisje die van 10 tot ruim 16 jaar opgegeven, waarna de adolescentie volgt. Het begin van de geslachtsrijping treedt niet voor alle rassen op gelijke leeftijd op.

De geslachtsrijpe mens kan kinderen voortbrengen, maar is in de regel nog niet aan het ouderschap toe. Er is een periode tussen voltooide geslachtsrijpheid (lichamelijk) en geschiktheid voor het ouderschap (geestelijk), althans in het Westen. Want vergelijking met niet-westerse culturen heeft geleerd dat de overgang van kind naar volwassene ook zonder de minste psychische spanningen kan verlopen. Het is dan ook waarschijnlijker dat de puberteit (genomen in de niet strikt lichamelijke zin) een cultuurverschijnsel is, dat zich voordoet in die samenlevingen die zo complex zijn, dat een opgroeiend kind er niet direct zijn plaats in kan vinden.

Bij de vrouw begint de zichtbare geslachtsrijping met het breder worden van het bekken, dan volgen: de ontwikkeling van de borstklieren, de schaambeharing en ca. twee jaar later de eerste menstruatie. De menstruatie komt dus als laatste, wanneer het meisje zich ontwikkeld heeft tot een jonge vrouw.

Met deze informatie in het achterhoofd, kunnen we gaan kijken naar:

 

Het huwelijk van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar)

De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) treurde over de dood van zijn eerste vrouw, de moeder der gelovigen, Khadiedjah bint Khoewaylid (moge Allah tevreden met haar zijn), die hem altijd gesteund had en terzijde stond. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) noemde het jaar waarin zij stierf “het jaar van verdriet”, en dit was in de maand Ramadhaan van het tiende jaar van zijn profeetschap. Een maand later trouwde hij met de weduwe Sawdah bint Zam’ah (moge Allah tevreden met haar zijn). Zij was een oudere vrouw en niet echt mooi. Hij trouwde met haar om haar te troosten en te onderhouden na de dood van haar man Assakraan ibn ‘Amr, en om haar te beschermen omdat zij verbleef tussen de moeshrikien (polytheïsten – die zeer vijandig waren jegens de gelovigen).

Een jaar later trouwde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met ‘Aa-ieshah bint Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met vader en dochter) toen zij zes jaar was, maar hij voltrok het huwelijk pas toen zij negen was. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was zelf over de vijftig.

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) huwde mij toen ik zes jaar was. Vervolgens gingen we naar al-Medienah en verbleven bij Banie al-Haarith ibn Khazradj. Ik werd ziek en mijn haren begonnen uit te vallen (door de ziekte; daarna groeide het weer aan). Mijn moeder, Oemm Roomaan, kwam bij me toen ik aan het schommelen was en mijn vrienden waren bij me. Ze riep mij en ik ging naar haar toe, niet wetende wat ze wilde. Zij nam me bij de hand en leidde me naar de deur van het huis. Ik was buiten adem en we wachtten tot ik uitgerust was. Toen nam ze wat water en veegde ermee over mijn gezicht en hoofd, daarna nam ze me mee naar binnen. Er waren enkele vrouwen van de Ansaar in het huis en zij zeiden: ‘‘Alaa al-khayrie wal-baraka wa ‘ala khayrie taa-ir (zegeningen, felicitaties etc.).’ Mijn moeder droeg me over aan hen en zij verfraaide mij. Toen was plotseling de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) daar. Het was midden in de ochtend en zij droegen mij aan hem over. Op dat moment was ik negen jaar.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 3605.)

Dit toont aan dat het huwelijkscontract gesloten werd toen ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zes jaar was, maar dat het huwelijk pas later voltrokken werd, toen ze negen was. Nu is de leeftijd van negen wel een uitzondering, want veel meisjes bereiken pas op latere leeftijd de volwassenheid.

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft ook gezegd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) haar huwde toen ze zes jaar was en dat hij het huwelijk voltrok (door de eerste coïtus) toen zij negen was, en zij bleef negen jaar bij hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 4738.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) stierf toen ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) achttien jaar was.

Tot haar deugdzaamheden behoort het feit dat de openbaring onder andere in haar huis neergezonden werd en niet bij de overige vrouwen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Zij was één van de meest dierbaarste personen voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en het nieuws betreffende haar onschuld, toen zij onterecht van overspel werd beschuldigd, werd vanuit de zevende hemel geopenbaard (zie het artikel Het verhaal van ifk). Zij was één van de meest geleerde onder zijn vrouwen en één van de meest geleerde vrouw van de oemmah (gemeenschap) in zijn geheel. De belangrijke metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verwezen naar haar mening en vroegen haar om advies.

Wat betreft het uithuwelijken kunnen we het volgende zeggen: de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een eerder getrouwde vrouw dient men niet te laten trouwen totdat er met haar overlegd is, en een maagd dient men niet te laten trouwen totdat haar toestemming is gevraagd.” Zij zeiden: “O boodschapper van Allah! Wat is haar toestemming?” Hij zei: “Als zij blijft zwijgen.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (5136) & Moeslim (1419), van een h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem).] (Zie Vraag 21 – is het toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te laten trouwen?)

De volgende punten kunnen redenen voor dit huwelijk zijn:

1.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zag een droom over het huwelijk met haar. Het is bewezen in al-Boekhaarie van een h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn), dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tegen haar zei (Nederlandstalige interpretatie): “Jij bent twee keer aan mij getoond in een droom. Ik zag dat jij gewikkeld was in een lap zijde en er werd gezegd: ‘Dit is jouw vrouw.’ Ik nam de bedekking van haar weg en zag dat jij het was. Ik zei: ‘Als dit van Allah komt, dan gebeurt het.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, nr. 3682.) Of dit een profetisch visioen is, waar het op lijkt, of een gewone droom, kan afhankelijk zijn van de interpretatie. Er is hierover een meningsverschil onder de geleerden, zoals vermeld is door al-H’aafidhz in Fath’ al-Baarie, 9/181.

2.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) merkte in ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) de eigenschappen van intelligentie en wijsheid op, ook al was ze nog maar een kind. Daarom wilde hij met haar trouwen zodat zij beter in staat zou zijn om overleveringen aangaande hetgeen hij zei of deed te verhalen. Het is een feit dat, zoals reeds genoemd is, zij een referentie was voor de sah’aabah (de metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) met betrekking tot hun handelingen en uitspraken. Zij heeft vele ah’aadieth overgeleverd.

3.) De liefde van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) voor haar vader Aboe Bakr as-Siddieq (moge Allah tevreden zijn met hem), en de kwellingen waar Aboe Bakr aan geleden had omwille van het verspreiden van de waarheid, welke hij doorstond met geduld. Hij was de sterkste van de gelovige mensen en het meest oprecht in de geloofsovertuiging, na de profeten.

We moeten weten dat onder de elf vrouwen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), jong en oud, de dochter van zijn grootste vijand (Aboe Soefyaan) en de dochter van zijn dierbaarste vriend (Aboe Bakr – moge Allah tevreden zijn met hem) vertegenwoordigd waren. Een van hen hield zich bezig met het opvoeden van wezen, een ander onderscheidde haarzelf van anderen door met grote regelmaat te vasten en het bidden van qiyaam (het nachtgebed)… Zij vertegenwoordigden verschillende soorten van mensen, door wie de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de mogelijkheid had om een weg voor de moslims duidelijk te maken hoe men met verschillende mensen diende om te gaan. (Zie al-Sierah al-Nabawiyyah fie Daw’ al-Masaadir al-Asliyyah, p. 711.)

Wat betreft het feit dat ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zo jong was en dat zelfs vele moslims hier over verward zijn, dienen we te weten dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) opgegroeid is in de hete woestijn van het Arabische schiereiland. Gewoonlijk komt de pubertijd/volwassenheid in hete landen eerder en trouwen mensen jonger. Dit is hoe de mensen van Arabië tot voor kort waren. Bovendien variëren vrouwen enorm in hun ontwikkeling en hun lichamelijke en geestelijke geschiktheid om te trouwen. Dit is dus geen leeftijd op papier, wat in het Westen het geval is.

Vroeger was het ook heel normaal dat men op jongere leeftijd trouwde, jonger dan tegenwoordig. Ook in Nederland. Op mijn zoektocht naar een voorbeeld kwam ik al snel uit bij prins Willem II van Oranje (1626 – 1650) die in 1641 trouwde met de toen tienjarige Maria Henriette, oudste dochter van Karel I, koning van Engeland, Schotland en Ierland (van 1625 tot 1649). Maria Henriette werd geboren op 4 mei 1631 en trouwde op 12 mei 1641 (ze was dus net 10 jaar geworden) met de latere Hollandse stadhouder Willem II, die toen zelf nog maar 15 jaar was.

We kunnen gerust stellen dat dit uitzonderingen zijn. In het geval van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), de beste mens die ooit geleefd heeft, was het een voorbeeld voor de mensheid.

We dienen te weten dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) geen andere maagd huwde dan ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) en dat al zijn andere vrouwen vóór hun huwelijk met de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) al getrouwd waren geweest en dus of weduwe waren of gescheiden. Dit feit weerlegt het idee dat verspreid wordt door vele vijandige bronnen, dat lichamelijke begeerte en het genot van vrouwen de voornaamste beweegredenen achter de huwelijken van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) waren. Want als dit waar zou zijn en dit was zijn intentie, dan had hij wel voor vrouwen gekozen die allemaal jong, maagd en mooi waren; en als leider van de hele islamitische wereld had hij veel meer dan elf vrouwen kunnen trouwen etc. Bovendien hebben we in het begin van dit artikel kunnen zien dat polygamie (polygynie) een heel normaal verschijnsel was in het grootste deel van de wereld. Zelfs in de Bijbel staan enkele grote profeten vermeld die meerdere vrouwen hadden.

Zo had Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) bijvoorbeeld een zoon van zijn vrouw Sara en ook van Hagar, de Egyptische slavin van Sara. En in Genesis 25:1 en 25:6 lezen we o.a.: “…En Abraham nam wederom een vrouw…” en “…maar de zonen van de bijvrouwen, die Abraham had…” En in Genesis 29 en 30 lezen we o.a. dat de profeet Ya’qoeb (Jakob – vrede zij met hem) ook meerder vrouwen had. En in Genesis 32:22 lezen we: “…Toen stond hij (Jakob) in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen…” In 1 Koningen 11:3 lezen we over de profeet Soelaymaan (Salomo – vrede zij met hem) o.a. het volgende: “…En hij (Salomo) heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen…” Christenen beschuldigen de Islaam van alles en nog wat, terwijl zij niet kijken wat de Islaam werkelijk inhoudt en ook vergeten zij wat hun eigen “Heilige Boek” goedkeurt en afkeurt.

Ook het feit dat in het Westen veel overspel gepleegd wordt en dat veel getrouwde mannen prostituees bezoeken etc., toont aan dat er behoefte is aan polygynie.

Hoe dan ook, deze elf huwelijken dienden allemaal als voorbeeld en waren allemaal om een bepaalde reden en dus niet uit begeerte, zoals vele onwetenden beweren. Deze lasterpraat van de ongelovigen en anderen tegenover de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toont hun onvermogen aan om fouten in de wet en religie van Allah de Verhevene te vinden, daarom proberen zij manieren te vinden om de Islaam te bekritiseren in zaken die geen betrekking hebben op de sharie’ah.

 

Tot slot

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) trouwde met ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) toen zij zes jaar was en hij consumeerde het huwelijk pas (hij wachtte met geslachtsgemeenschap met haar) toen zij daar lichamelijk en geestelijk klaar voor was; in haar geval was dat op de leeftijd van negen. Er klaar voor zijn verschilt van meisje tot meisje en is dus niet gebonden aan een leeftijd en er kan dus geen leeftijd vastgesteld worden vanaf wanneer een meisje binnen een huwelijk geslachtsgemeenschap mag hebben. Dit zijn slechts menselijke wetten en verzinsels van de opstandige verwerpers van de rechte leiding. En waarom zou een meisje dat jong klaar is om te trouwen en kinderen te baren, niet jong mogen trouwen en kinderen baren!? Is dat omdat de ongelovigen besloten hebben dat dit niet gepast is!? Dat er mensen zijn die het beter denken te weten dan God, wil niet zeggen dat zij gelijk hebben. In het begin van dit artikel is aangegeven dat de Islaam de enige juiste leidraad is en alles wat daar van afwijkt, is niet normaal. Bovendien maakt democratie het mogelijk om wetten te veranderen. Dus wat vandaag verboden is, kan morgen verplicht zijn en vice versa.

Het is interessant om te zien dat degenen die het bestaan van God ontkennen en alles aan de natuur toeschrijven, zelfs de natuur verloochenen. Want als een meisje volgens haar “natuur” klaar is om kinderen te baren, mag dat niet van de volgelingen van vermoedens en begeerten, want zij vinden dat ongepast en zij dient enkele jaren te wachten tot een leeftijd die zij geschikt vinden. Met alle gevolgen van dien. Ik las laatst in het nieuws een bericht waarin stond dat de meeste jongeren al op een gemiddelde leeftijd van 15 jaar seksueel actief waren. Sommigen – vooral meisjes – experimenteerden al op hun 12de levensjaar met deze activiteit voor “volwassenen”. Is dit dan wat de betweters willen? Seks voor het huwelijk, ongewenste zwangerschappen, tienermoeders zonder mannen die hen onderhouden en hun verantwoordelijkheden nemen, geslachtsziekten, emotionele problemen etc. etc.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer er tot hen gezegd wordt: ‘Veroorzaak geen verdorvenheid (#1) op de aarde,’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts (deugdzame) verbeteraars.’ Welnee (integendeel)! Waarlijk, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen dit niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 11-12.]

<<< (#1) D.w.z. ongeloof en daden van ongehoorzaamheid. Aboe Dja’far zei dat ar-Rabi’ ibn Anas zei dat Aboe al-‘Aliyah zei dat Allahs Uitspraak “veroorzaak geen verdorvenheid op aarde” betekent: “Bega geen daden van ongehoorzaamheid op aarde. Hun verdorvenheid is het niet gehoorzamen van Allah, omdat eenieder die Allah niet gehoorzaam is op aarde, of beveelt dat Allah niet gehoorzaamd mag worden, verdorvenheid begaan heeft op aarde. Goedheid zal zowel op aarde als in de hemel verwezenlijkt worden d.m.v. gehoorzaamheid (jegens Allah).”>>>

Hoe dan ook, we leren van het voorbeeld van onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat leeftijd dus geen rol speelt bij een partnerkeuze, religieuze toewijding en een goed karakter daarentegen wel. Dit zijn zaken die er toe doen en factoren die leiden naar een goede verstandhouding en geluk, in shaa-a Allaah (als Allah dat wil). Nog belangrijker is dat dit kan leiden naar succes in het Hiernamaals, want een man en vrouw dienen samen de Islaam te belijden, elkaar te onderwijzen en elkaar te steunen in de religie van Allah de Verhevene, elkaar aan te sporen tot het goede en te weerhouden van het slechte. Zij bereiken dan succes in dit leven en zullen eeuwig samen in het Paradijs verblijven, in shaa-a Allaah, waar geen pijn, verdriet of moeilijkheden zullen zijn. (Zie o.a. het artikel Op de tandem.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw kan gehuwd worden omwille van vier dingen: haar bezittingen, haar afkomst, haar schoonheid en haar religieuze toewijding. Zoek degene die religieus toegewijd is! Moge jullie handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge jullie slagen).” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (4802) en Moeslim (1466).]

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 


Video

Why did Muhammadmarry Aisha at a young age? – Q&A – Sh. Khalid Yasin (Engelstalig)

 

 

Relevante artikelen:

“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel”

De Bijbel keurt het huwelijk van profeet Mohammed met de jonge Aïsja goed

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

Polygamie in de Islam

Het verhaal van ifk (laster) – de onterechte beschuldiging van ‘Aa-ieshah van overspel

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan